Quyết định 2923-QĐ/ĐB của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định 2923-QĐ/ĐB của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2923-QĐ/ĐB của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp giấy phép thi công công trình liên quan đến đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2923-QĐ/ĐB của Bộ Giao thông vận tải

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  Giao th«ng v Ë n    s è  2923 Q §/§ B ë t¶i n g µ y  2 th¸ng 11 n¨ m  1996 v Ò   Ö c c Ê p  gi Ê y p h Ð p  thi vi  c« n g  c« n g  tr× nh  liªn u a n  ® Õ n  ® ê n g  b é  q B é   ë ng tr Bé Giao th«ng v Ë n t¶i ­ C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 22/CP  µy  ng 22/3/1994  Ò   Öm   ô  v nhi v qu¶n  ý l  Nhµ   ícvµ  ¬  Êu  chøc  é  n   c c tæ  b m¸y  ña  é  c B Giao th«ng  Ën  ; v t¶i ­ C¨n  §iÒu  Ph¸p  Önh    cø  21  l B¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  tr     c«ng  è  b theo  lÖnh  38L/CTN  µy  ng 10/12/1994 cña  ñ  Þch  íc;   Ch t n ­ C¨n  §iÒu  §iÒu  Ö  Ët tù an  µn    cø  8  l Tr     to giao  th«ng  êng  é  µ  Ëttù  ® b v tr   an  µn  to giao  th«ng  «   Þ  ® th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   ®Þ 36/CP  µy  ng 29/5/1996 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    ®¬n  Þ    1: C¸c  v thic«ng    c¸c c«ng  ×nh thuéc ngµnh  tr     Giao  th«ng  vËn    òng    éc    µnh  t¶ic nh thu c¸c ng kh¸c n»m     trong ph¹m    µnh    vih lang b¶o  Ö   v hoÆc   ã  ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   c li   tr     c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é  tr     ® b chØ  îcthi ®   c«ng    ∙  ã  Êy  Ðp    khi ® c gi ph thic«ng  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ý ® êng  é  ã  Èm   l  b c th quyÒn  Êp  äichung  µgiÊy phÐp   É u   Ìm  c (g   l    ­m k theo). §i Ò u  2: C¸c  ¬  c quan qu¶n  ý ® êng  é   ã  Èm   l  b c th quyÒn   Êp  Êy c gi   phÐp    thic«ng. 2.1.Côc  êng  é  Öt Nam   Êp  Êy phÐp      ® b Vi   c gi   thic«ng  cho    c¸c c«ng  ×nh tr   li   ªnquan  n   èc  é®èi víi ®Õ qu l     : ­C¸c    c«ng  ×nh cã  ù    éc nhã m   vµ  cña  µnh  tr   d ¸n thu   A  B  ng giao th«ng.   ­C¸c    c«ng  ×nh cã  ù    éc nhã m   B,    ña    µnh  tr   d ¸n thu   A,  C c c¸cng kh¸c. ­  êng  îp  Tr h c«ng  ×nh  ¹y  µi qua  Òu  tr ch d   nhi tØnh, nhiÒu  èc  é,thêi   qu l     gian    thic«ng  Ðo  µi nhiÒu  µy  µ      ¬n  Þ    k d  ng v ë xa. § v thic«ng  ã  c tr¸chnhiÖ m     lµm  ñ  ôc,thèng  Êt    ôc  êng  é  Öt Nam   Êp  Êy  Ðp    th t   nh ®Ó c § b Vi   c gi ph thic«ng  chung  cho  Çn  ph c«ng  ×nh m µ   n  Þ  óng thÇu  µ  û  Òn  tr   ®¬ v tr   v u quy cho      c¸c Khu qu¶n  ý ® êng  é  l  b (Khu  QL§B), Së     Giao  th«ng  Ën  , v t¶i hoÆc   ë   S Giao  th«ng  c«ng  Ýnh  ë  ch (S GTVT)  Êp  Êy  Ðp    c gi ph thic«ng  theo  khu  ùc  Khu  v do  hoÆc   Së  qu¶n  ý cho  õng  t tuú  êigian  µ  Ön  l  t ®î   th   v bi ph¸p  chøc    tæ  thic«ng  èng  th nhÊt  íi®¬n  Þ     v  v thic«ng  nh»m   ¹o thuËn  î cho    t  l i thic«ng  òng    c nh cho  Öc  vi kiÓm     tragi¸m    Öc  ùc hiÖn  Êy  Ðp.  ång  êiphèihîp  ¶m   s¸tvi th   gi ph § th    ® b¶o    an toµn c«ng  ×nh giao th«ng  òng    ¬ng  Ön tham    tr     c nh ph ti   giagiao th«ng.   2.2.Khu    QL§B,  ë  s Giao  th«ng  Ën    Êp  Êy phÐp    v t¶i c gi   thic«ng  i víi   ®è     c¸c c«ng  ×nh cã  ù    ã m     ña  µnh  tr   d ¸n nh C c ng Giao th«ng,c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng     tr   d
  2. 2 míivµ  öa  ÷a  ña  µnh    s ch c ng Giao th«ng  µ    µnh  v c¸c ng kh¸c trªnc¸c quèc  édo      l  khu hoÆc   ë  îcBé   µ  ôc  êng  é  Öt Nam   s®  vC ® b Vi   giao qu¶n  ýnhng  a  n     l  ch ®Õ møc  Ëp dù  l   ¸n. 2.3.§èi víi® êng  a   ¬ng, së       ®Þ ph   Giao th«ng  Ën    Êp  Êy  Ðp    v t¶ic gi ph thi c«ng. §i Ò u    ñ  ôccÊp  Êy phÐp    3: Th t   gi   thic«ng  å m: g 1.§¬n    Ðp      xinph thic«ng  ña  n  Þ    c ®¬ v thi c«ng. 2.Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët®∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt.   s thi   k thu   ®   c th quy duy 3. C¸c    tho¶  Ën  ña    ¬  thu c c¸c c quan qu¶n  ýc¸c c«ng  ×nh ngoµingµnh  l    tr     ® êng  é  ã  ªnquan. b c li   4. ThiÕt kÕ   Ön      bi ph¸p    thic«ng  µ  chøc    v tæ  thic«ng  ¶m   ® b¶o  toµn  an  giao th«ng.   §i Ò u 4: C¸c  n  Þ  ∙  îc cÊp  Ðp  ®¬ v ® ®   ph ph¶ib¸o    cho    n  Þ  ùc c¸c ®¬ v tr   tiÕp qu¶n  ýc«ng  ×nh ® êng  é  ©n  l  tr   b (Ph khu  qu¶n  ý® êng  é, ®o¹n  l  b  qu¶n  ý l  ® êng  é).Trªn c¬  ë  Êy  Ðp, c¸c ®¬n  Þ  ùctiÕp qu¶n  ýc«ng  ×nh ® ­ b    s gi ph    v tr     l  tr   êng  é  µn  b b giao  ¹m      ph vithic«ng  µ  v gi¸m    n  Þ    s¸t®¬ v thic«ng  ùc hiÖn  éi th   n  dung  Êy phÐp  µ  ã  Òn  nh  gi   v c quy ®× chØ    thic«ng    n  Þ    khi®¬ v thic«ng    ¹m   viph c¸cquy  nh  ña  Êy phÐp.   ®Þ c gi   C¸c  n  Þ    ®¬ v thic«ng  ph¶i®¶m     b¶o giao th«ng  µ  Þu    v ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ph¸p  ËtvÒ   Êt  toµn  lu   m an  giao th«ng  lµm    Êy phÐp  ©y      do  saigi   g ra trong suèt     thêigian tõ khinhËn  Æt          m b»ng    thic«ng  cho  n     µn    ¹ c«ng  ×nh ®Õ khiho tr¶l   i tr   giao th«ng      Ën  µn  nh khinh b giao  Æt   m b»ng    thic«ng. M äi    Ý   ¶m       chiph ® b¶o giao th«ng  µ  öa  ÷a  Çu  êng  thi   v s ch c ® do    c«ng c«ng  ×nh th× ®¬n  Þ    tr     v thi c«ng  ph¶ibåihoµn.    C¸c  n  Þ    ®¬ v thic«ng  ∙  ã  Êy  Ðp    ® c gi ph thic«ng  µ  Ën  µn  v nh b giao  Æt   m b»ng  ng    ngµy  Ó   õngµy  Ën  µn  nh qu¸ 45  k t  nh b giao m Æt     b»ng  µ   m kh«ng  iÓn tr   khaithi    c«ng,®¶m     b¶o  giao th«ng  × sÏbÞ    åigiÊy phÐp      th     thu h     thic«ng. §i Ò u    nhiÖm   ô  ña    ©n  qu¶n  ý® êng  é,®o¹n  5: Do  v c c¸cph khu  l  b  qu¶n  lý® êng  é    b lu«n ph¶isöa  ÷a  Çu  êng  µ  ¶m       ch c ® v® b¶o giao th«ng    trong ph¹m    vi®∙  îc giao   ®  qu¶n  ý.V×   Ëy  l   v cho  Ðp    ph c¸c khu qu¶n  ý® êng  é, së  l  b   Giao  th«ng  Ën    cø  Öm   ô  µng  v t¶ic¨n  nhi vh n¨m  giao cho  n  Þ  µ   Êp  Ðp    ®¬ v m c ph thi c«ng  µih¹n,cho    ù    µ   êih¹n    d    c¸c d ¸n m th   thic«ng  ∙  îccÊp  Èm  Òn    ®®   th quy phª duyÖt (trõtr ng  îp nhiÖm  ô     ê h   v giao trùctiÕp thêih¹n cÊp  Ðp         ph kh«ng    ét  qu¸ m n¨m). §i Ò u 6:  ¬n  Þ  Êp  Ðp  § v c ph ph¶i khÈn  ¬ng    tr xem   Ðt  µ  µm  ñ  ôc x v l th t   cÊp  Ðp, thêigian kh«ng  Ë m     ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    ñ tôchå  ph      ch qu¸ 10  k t  nh ®ñ th     s¬  ña  n  Þ    Êp  Ðp. c ®¬ v xinc ph §i Ò u  7: Giao cho  ôc  êng  é  Öt  C ® b Vi Nam   chØ   o, híng  Én  µ  ®¹   d v kiÓm     tra c«ng  ×nh  tr c«ng    toµn  t¸can  giao th«ng      khithic«ng    êng  é. trªn® b  §ång  êiphèihîp cïng lùcl ng C¶nh    ©n  ©n, Qu © n   i kiÓm    µ  ö  th         î   s¸tnh d   ®é   trav x lýc¸c viph¹m  © m   ¹ic«ng  ×nh giao       x h  tr   th«ng    Òu    Òu  NghÞ   nh   nh §i 4, §i 5  ®Þ 49/CP  µy  ng 26/7/1995 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph §i Ò u    8: C¸c «ng Ch¸nh    v¨n phßng  é,  ôc  ëng  ôc  êng  é  Öt BC tr C ® b Vi   Nam,  ô   ëng  ô   V tr V ph¸p chÕ,    Tæng  Gi¸m  c    ®è c¸c Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n,C¸c  ôc, c 
  3. 3 Vô  ªnquan  µ  ñ  ëng    n  Þ    li   v Th tr c¸c®¬ v thic«ng  ã  c tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n   MÉu Gi Ê y p h Ð p  thi c«n g (KÌm  theo quyÕt ®Þnh  è      s 2923/§BVN, ngµy  th¸ng11    2    n¨m  1996 cña  é  B Giao th«ng  Ën  v t¶i) Bé Giao th«ng V Ë n  t¶i       é ng  ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m    C      û   (U ban  ©n  ©n  nh d tØnh.. .                éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc .               § l    do   ) ph  (Khu    Qu¶n  ý® êng  é... .   l  b .   )   (Së     Giao  th«ng  Ën  . .                 µ   éi,ngµy  v t¶i . .               H N   ) th¸ngn¨m    199  Sè: GT­§B     Ê y p h Ð p  thi Gi  c«n g C«ng  ×nh.. . ............... tr . . ............... ­ C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l B¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  tr     38L/CTN  µ  Òu  Ö  v §i l TrËt tù an  µn      to giao  th«ng  µ  Ët tù an  µn  v Tr     to giao  th«ng  «   Þ  ® th ban  µnh   h kÌm  theo NghÞ   nh    ®Þ 36/CP. ­ C¨n  Quy Õt  nh  è  . .Q§/§B  µy    cø  ®Þ s .. .  . ng th¸ngn¨m    199... ña  é  ëng   c B tr Bé  Giao  th«ng  Ën    Ò   Êp  Ðp    v t¶i c ph thi v c«ng    êng  é. trªn® b ­ C¨n  c«ng      Êp  Ðp      cø  v¨n xinc ph thic«ng  è.. .ngµy.. .th¸ng.. s .  . . .  .n¨m  199   cña.. . ..........   vÒ . . .........   viÖc   thi   c«ng   c«ng  tr×nh.. . .. . ........................ ªn . . . . ........................  quan ®Õ n  Quèc  lé (tØnh     li lé). . ..tõKm.... . .®Õn Km.... . .... . . .    .. ..   . ..... ­ C¨n  hå  ¬  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh .. . .. ∙  îc cÊp  ã  Èm     cø  s thi   k thu   tr   . . . ®    ® c th quyÒn  Öt sè.. . ... µy.. th¸ng.. . . ¨m199.. duy   . . .. ng   .   ..n   . ­ C¨n  biÖn    cø  ph¸p vµ  chøc      tæ  thic«ng  ªnquan  n   ¶m   li   ®Õ ® b¶o  toµn  an  giao th«ng  êng  é  ∙  èng  Êt gi÷a khu    ® b ® th nh     Qu¶n  ý® êng  é  ë  l  b (S Giao th«ng  vËn  . . .............) t¶i . ............... Q uy Õ t  Þ nh ®
  4. 4 §i Ò u    ång    Êp  Ðp    1: § ý c ph thic«ng cho c«ng  . . ...  îc thic«ng  ty. . .....     .® c«ng  tr×nh .. . .... ªn . . ... li  quan  ®Õ n  quèc lé. . . ... (tØnh lé. . . .. tõ . . . ..... . . ..    ) Km.... . ... nKm... . .. íi     Çu: . ... ®Õ   . . .v   yªu c     c¸c . .. . .............................. . . ............................  . .. . .............................. . . ............................  . §i Ò u    êigian thic«ng: 2: Th       Tõ  µy.. . ......................... ng . . .......................  . § Õn  µy.. . ........................ ng . . ........................ §i Ò u 3:  ñ   u    Ch ®Ç t c«ng  ×nh vµ  n  Þ    tr   ®¬ v thic«ng  ph¶imang  Êp    gi phÐp  µy  n   ©n  n ®Õ ph khu  ®o¹n)qu¶n  ý® êng  é.. . . ....... ®Óth«ng    (   l  b . . ........   b¸o vµ  Ën  µn  nh b giao  ô  Ó  ¹m      c th ph vithic«ng  µ  iÓn khaibiÖn  v tr     ph¸p  ¶m     ® b¶o an  µn  to giao th«ng.Vµ       chØ  îckhëic«ng    ©n  ®    khiPh khu  ¹n)qu¶n  ý® êng  (§o   l  bé   . . ......... Êp  Ën  ∙  µn  .. . .........ch   nh ® ho chØnh  xong  c«ng    toµn  t¸c an  giao  th«ng. §i Ò u  4: §¬n  Þ     v thic«ng  ã  c tr¸ch nhiÖm   èi hîp  ïng  ©n       ph   c Ph khu (®o¹n)qu¶n  ý® êng  é  . . .............tæ    l  b .. . .............  chøc  ¶m   . . ® b¶o  toµn  an  giao  th«ng  èt qu¸  ×nh    su   tr thic«ng   söa  ÷a  Æt   êng  thuËn, g¸c  ¾n   nh ch m ® ªm    ch phÇn  ång giao th«ng.. kh«ng  îc®Ó     ¾c  lu       . ®   ¸ch t giao th«ng  µ    v ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖ m   Ò   Êt  toµn  vm an  giao th«ng  lµm    Êy  Ðp  ©y    n  Þ    do  saigi ph g ra,®¬ v thi c«ng ph¶ihoµn    Òn  Æt   êng  µ  µnh    tr¶n m ® vh lang b¶o  Ö   êng      Ën  v® nh khinh bµn giao.  §i Ò u 5: Sau  ngµy  Ën  µn  45  nh b giao  Æt   m b»ng, ®¬n   Þ       v thic«ng  kh«ng  iÓnkhaithi tr      c«ng  µ  ¶m   v® b¶o  giao th«ng  × sÏbÞ    åigiÊy phÐp,   th     thu h       m äi  Ý  ph tæn  ph¶itùchÞu     tr¸chnhiÖ m.   §i Ò u    «ng  6: C¸c  Tæng  Gi¸m  c, Gi¸m  c  ¬  ®è   ®è c quan  ñ  u  ,®¬n   ch ®Ç t  vÞ    thic«ng,Ph ©n    khu  ¹n)Qu¶n  ý® êng  é  . . ..   c¸c ®iÒu  (§o   l  b .. . ... cø     c¨n kho¶n  cña  Êy  Ðp    gi ph thic«ng  µy    ùc hiÖn. N Õ u     ¹m    n ®Ó th     viph ®Ó x¶y  m Êt    ra  an toµn giao th«ng  ÏbÞ  ö  ýtheo NghÞ   nh    s   x l    ®Þ 49/CP  µy  ng 26/7/1995,tr ng  îp  ê h   nghiªm  ängcßn  Þ  ö  ýtheo ph¸p luËthiÖn  µnh. tr   b x l       h
Đồng bộ tài khoản