Quyết định 296/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định 296/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 296/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về giới hạn cho vay đối với một khách hàng của tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 296/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è 296/1999/Q§­N H N N 5   g µ y  25 th¸ng 8 n¨ m  1999  Ò  giíi ¹ n  n V  h ch o  vay ® è i víi é t k h¸ch h µ n g   ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g  m c Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10,vµ  Ët    Lu c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông   Ng h v tæ  td phing©n  µng,   h Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1. 1. Tæng    î cho    dn  vay  ña  ét  chøc  Ýn  ông  i víi ét  c m tæ  td ®è     m kh¸ch hµng    kh«ng  îcvîtqu¸ 15%   êil¨m  Çn  ®     (m   ph tr¨m)vèn  ùcã  ña  chøc  Ýn  ông.   t   c tæ  td §èi víichinh¸nh  ©n  µng  íc ngoµi,tæng    î cho       ng h n    dn  vay  ña  ét    c m chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi®èi víi ét  ng h n       m kh¸ch hµng    kh«ng  îcvîtqu¸ 15%   ­ ®     (m êil¨m  Çn    ph tr¨m)vèn  ùcã  ña  ©n  µng  ícngoµi.   t   c ng h n  2. Tæng    î cho    dn  vay  ña  chøc  Ýn  ông  i víi ét  c tæ  td ®è     m kh¸ch hµng      bao gå m: tæng    î cho  dn  vay  ña  ë  c s giao  Þch  µ      d v c¸c chinh¸nh  ña  chøc  Ýn  c tæ  t dông  i víi ®è    kh¸ch hµng  .   ®ã 3.C¸c    quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  µy  ®Þ ti   1,§i n kh«ng    ông  ¸p d trong c¸ctr ng  îp    ê h   sau  y: ®© a­  ÷ng  Nh kho¶n cho vay  õ c¸c nguån  èn  û    ña  Ýnh  ñ, cña  t    v u th¸cc Ch ph   c¸ctæ    chøc,c¸nh©n     hoÆc   ÷ng  nh kho¶n cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td kh¸cvay;   b­ C¸c    kho¶n  cho vay  Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  Ò   do  t  ph quy ®Þ v møc    cho vay  èi a. t  ® §i Ò u 2. 1. Vèn  ù cã  ña  chøc  Ýn  ông    t   c tæ  td nªu  ¹ §iÒu    ti  1, Quy Õt  nh  µy    ®Þ n bao gå m:  èn  iÒu  Ö  èn  ∙  îc cÊp, vèn  ∙  ãp) vµ  ü  ù  ÷bæ   v® l (v ® ®     ® g   qu d tr   sung  èn  v ®iÒu  Ö. l 2. Quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  µy  Ï® îcthay ® æi  ïhîp víi ×nh  ×nh    ®Þ t  i 1, §i n s       ph       t h ho¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  µ    c tæ  td v quy  nh  ¹  Òu    Ët c¸c tæ  ®Þ ti§i 20, Lu     chøc  tÝn  ông. d
  2. 2 3.Vèn  ùcã  ña  ©n  µng  ícngoµido  Ýa  ícngoµiquy  nh.   t   c ng h n    ph n     ®Þ §i Ò u 3.  M ét kh¸ch hµng    quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 1, Quy Õt  nh  µy  îchiÓu  µ m ét  ®Þ n ®  l  ph¸p  ©n,    ©n,  é    nh, tæ  îp    nh c¸ nh h gia ®×   h t¸c,doanh  nghiÖp   ©n  îc quy  t nh ®  ®Þnh  ¹ Kho¶n    Òu  cña  t i 2,§i 2  "Quy  Õ   ch cho  vay  ña  chøc  Ýn  ông  i víi c tæ  td ®è     kh¸ch  µng"  h ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 324/1998/Q§­ NHNN1   µy  ng 30/9/1998 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n §èivíi    tæng  c«ng    µ  íc:Tæng  tynh n   c«ng    µ  íc® îccoilµm ét  tynh n         kh¸ch  hµng; m çi    doanh nghiÖp  µnh    ¹ch    c  Ëp  ña  th viªnh to¸n®é l c tæng  c«ng    µ  ty nh níc® îccoilµm ét         kh¸ch hµng.   Tæng    î tiÒn vay  ña  dn    c kh¸ch hµng  µtæng    l  c«ng    µ  íc  ¹ tæ  tynh n  t i chøc    tÝn  ông  d bao  å m:  g tæng    î tiÒn vay  tæng  dn    do  c«ng    µ  íctrùctiÕp vay  tynh n       vµ tæng   nî  Òn  d ti vay  ®¬n   Þ   µnh    ¹ch  do  v th viªn h to¸n phô  éc  îc tång   thu ®     c«ng    µ  ícuû  Òn  i  tynh n   quy ® vay  ¹ tæ  t   chøc  Ýn  ông  . i td ®ã §i Ò u 4. 1.Khicã  ù      s thay ® æi    (t¨nghoÆc     gi¶m) vèn  ùcã,c¸ctæ    t       chøc  Ýn  ông  td ph¶i b¸o    c¸o  ©n   µng  µ   íc (Thanh    ©n   µng  µ   íc vµ  Ng h Nh n   tra Ng h Nh n   Trung  t©m Th«ng    Ýn  ông) theo  Õ     tint d   ch ®é th«ng    c¸o cña  ©n   µng  µ   tinb¸o    Ng h Nh níc.Chi nhµnh  ©n   µng  íc ngoµiph¶ib¸o  vÒ   ù     Ng h n      c¸o  s thay ® æi  èn  ù cã    v t  cña  ©n  µng  ícngoµi. ng h n  2.Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶ib¸o c¸o Ng ©n  µng  µ   íc(th«ng qua      h Nh n     Trung  t©m  th«ng    Ýn  ông  ©n   µng  µ   íc)c¸c kh¸ch  µng  ã  tint d Ng h Nh n     h c tæng   nî d  tiÒn vay  õ 5%     t   (n¨m  Çn  ph tr¨m)trëlªnso  íi èn  ù cã  ña  chøc  Ýn  ông        v  v t   c tæ  td ®ã. 3. Trung  ©m   t th«ng    Ýn  ông  ©n   µng  µ   íc cã  tint d Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖm     cung  Êp  c th«ng      tintrªncho Thanh    ©n   µng  µ   ícvµ  traNg h Nh n   cung  Êp  c theo   yªu cÇu  ña    chøc  Ýn  ông    c c¸ctæ  td kh¸c. §i Ò u 5. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. Nh÷ng    ®Þ n c hi l   15  k t  k  quy ®Þnh  íc®©y    íi tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 6. Ch¸nh v¨n phßng, Vô   ë mg   ô     tr V C¸c  ©n   µng  µ    Ng h v Tæ chøc  Ýn  ông  td phing©n  µng, Ch¸nh    h   Thanh    ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  traNg h Nh n   tr c¸c ®¬ v thuéc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  Ng h Nh n   ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è;Chñ  Þch  éi ®ång  ph   t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  ®è tæ  tÝn  ông  Þu  d ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản