intTypePromotion=1

Quyết định 296/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
71
lượt xem
1
download

Quyết định 296/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 296/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 296/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña T æ n g  côc tr n g  T æ n g  côc  ¶i q u a n   è  296/1999/Q§­T C H Q  n g µ y  ë H S 19  th¸ng 8 n¨ m  1999 B a n  h µ n h  b¶ n g  gi¸  tÝnh thu Õ   tèi thiÓu ¸p d ô n g  ® èi víi Æ t  h µ n g   h Ë p  kh È u    m n k h« n g  thuéc c¸c n h ã m  m Æ t  h µ n g  n h µ   íc  n q u ¶ n  lý gi¸ tÝnh thu Õ   T æ n g  côc  ëng T æ n g  côc  ¶i quan  tr H ­ C¨n  thÈm    cø  quyÒn  nguyªn t¾c    vµ    x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ hµng  xuÊt  khÈu, hµng    nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ ®iÒu  NghÞ  7  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28  th¸ng 8    n¨m 1993 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ    xuÊt  khÈu,thuÕ    nhËp  khÈu; ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 172/1998/TT/BTC ngµy 22/12/1998 cña    Bé Tµi  chÝnh híng dÉn      thihµnh NghÞ ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/8/1993,NghÞ    ®Þnh   sè  94/1998/N§­   CP ngµy 17/11/1998 cña    ChÝnh phñ; ­ C¨n  Th«ng     cø  t 82/1997/TT/BTC ngµy  11/11/1997 cña  Tµi chÝnh  Bé    vµ Th«ng   92/1999/TT/BTC  tsè  ngµy 24/07/1999 cña  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  híng dÉn    thùc hiÖn        ¸p gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu theo hîp ®ång      ngo¹ith   ¬ng; ­ C¨n  ý  cø  kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  iC«ng  t¹  v¨n sè  143/TB­VPCP   ngµy  th¸ng07  23    n¨m  1999 cña V¨n phßng ChÝnh  phñ; ­ C¨n cø  §iÒu 2, §iÒu 3  QuyÕt ®Þnh  260/1999/TCHQ­Q§  ngµy  26/7/1999 cña    Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan; ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  «ng  Côc  ëng  tr Côc KiÓm         trathu thuÕ  XNK, Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu    1: Ban  hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy  B¶ng    gi¸tÝnh  thuÕ    tèi thiÓu  söa  æi, bæ   ®   sung  b¶ng    gi¸tÝnh thuÕ  ban hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  260/1999/TCHQ­Q§   ngµy 26/7/1999  Tæng  do  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  ban hµnh. §iÒu 2:    Gi¸ tÝnh thuÕ    Æt   c¸c m hµng söa ®æi, bæ     sung ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy thay thÕ    nh÷ng  Æt   m hµng cïng  i lo¹ quy ®Þnh    t¹i B¶ng  gi¸ ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh    260/1999/TCHQ­Q§  ngµy  26/7/1999 do    Tæng  côc tr   ëng Tæng côc    H¶i quan ban  hµnh. §iÒu    3: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  th¸ng8  kÓ    25    n¨m  1999.
 2. 2 B ¶ n g  gi¸ ö a ® æ i  b æ  s u n g  b ¶ n g  gi¸ 6 0/1999/Q§­T C H Q  s  2 (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  296/1999/Q§­ sè  TCHQ  ngµy  19/8/1999  cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan) Tªn  hµng §¬n  Gi¸tÝnh    vÞ  thuÕ  tÝnh (USD) Ch¬ng  4 * S÷a      bétnguyªn liÖu kh¸c     TÊn 500,00 * Pho      i   m¸tc¸clo¹ Kg       2,50  Ch¬ng  7 *C¸clo¹ rau,cñ,tr¸kh¸c(®ùng            i i   trong c¸clo¹ bao        i b×) Kg   1,00    Ch¬ng  8 *Qu¶      lah¸n kho  chÕ  ®∙  biÕn  Trung  Quèc  s¶n  xuÊt Kg         2,00 Ch¬ng  9 *Trµ (chÌ)   : ­Trµ          tói c¸chiÖu:Lipton,Dilma,Tetley läc       Kg         5.00 ­ Trµ uèng liÒn (instant)  :Trµ cóc, trµ ®µo,        trµ chanh, trµ     gõng  c¸clo¹ trµcã  vµ    i   pha    h¬ng    liÖu kh¸c Kg         2.00 ­Trµ    xanh  qua  ®∙  chÕ  biÕn  sÊy  kh« Kg         5.00 Ch¬ng  10 *C¸clo¹ ngò     i cèc  kh¸c TÊn     150,00 Ch¬ng  11 * Bét ®ao      ít TÊn       45,00 Ch¬ng  15 * DÇu       (mì)gèc  ®éng  vËt: TÊn  500,00   *DÇu  thùc vËt   +    Lo¹ith« TÊn   540,00 +    tinhchÕ Lo¹i®∙    TÊn   750,00 Ch¬ng  16 * C¸    mßi  hiÖu  "Ba  g¸inéitrî c«      " Kg         0,50 Ch¬ng  19 * Bét dinh dìng c¸chiÖu           Kg         1.20 Ch¬ng  20 * §Ëu    nµnh  muèi Kg     1.00      * C¸c  i   muèi (kÓ  kim    lo¹ da,cñ      c¶  chi) Kg     0,80      * Bét cam        c¸chiÖu Kg     2,00       
 3. 3 Ch¬ng  21 * Mú     chÝnh  hiÖu  Boat­Brand  Indonexias¶n     do    xuÊt  tÊn 1.000,00 * N ícsètlo¹ kh¸c       i   lÝt     0,60      Ch¬ng  23 * Men    ch¨n nu«igiasóc  Trung        do  Quèc  s¶n  xuÊt  TÊn     250,00 * Thøc        ¨n t¨ngträng (d¹ngbét)do        Trung  Quèc  s¶n  xuÊt  TÊn     300,00 Ch¬ng  24 * Cäng    thuèc l¸do          c¸cnícngoµiTrung    Quèc  s¶n  xuÊt  TÊn     350,00 Ch¬ng  25 * Xi m¨ng     ­Xi m¨ng      ®en/x¸m  ®ãng  ®∙  bao: ­    ­Lo¹ikh¸c TÊn         40,00 ­Xi m¨ng      tr¾ng  ®ãng  ®∙  bao ­    ­Lo¹iPC40 TÊn       110,00 ­    ­Lo¹iPC30 ­       100,00 ­    ­Lo¹iPC25 ­         80,00 ­    ­Lo¹ikh¸c TÊn         80,00 ­Xi m¨ng        lo¹ kh¸c i TÊn         50,00 Ch¬ng  30 * T©n        dîcG7 s¶n  xuÊt  ­Feldene    Cap  20mg,  viªn/hép 15  Hép           7,30 Ch¬ng  32 * Men    mÇu   dïng ®Ó     s¶n xuÊtg¹ch men     ­Mµu    ®á Kg         14,00  ­Mµu    tr¾ng Kg           2,50 ­Mµu    kh¸c Kg           2,50  * Huû   khung    bá  gi¸ bét mµu  dïng trong s¶n xuÊt s¬n    qui ®Þnh    t¹ b¶ng    i gi¸260/1990/Q§­ TCHQ * Mùc          bótbic¸cmµu: ­Lo¹ikh«ng  mïith¬m     cã    Kg           7,00 * Huû  khung    bá  gi¸"Bétb¶    s¬n êng" quy  t   ®Þnh  i t¹ b¶ng    gi¸ 260 Ch¬ng  33 1.Tinh dÇu, h¬ng        liÖu ­H ¬ng      liÖu kh¸c Kg           3,00 ­H ¬ng îuCognac   r   Kg           10,0
 4. 4 0 2.ChÕ     phÈm   dïng cho  sinh   vÖ  ­S¸p    khö    mïi(dïngcho    ngêi) Kg           7,70  ­S¸p    khö    i mïilo¹ kh¸c(vÖ      sinhphßng)   Kg           1,50 3.Mü     phÈm a. Söa    ®æi mét  lo¹    sè  imü phÈm   quy  ®∙  ®Þnh  i t¹ b¶ng    gi¸ 260/1999/Q§­TCHQ. *Mü  phÈm   DEBON ­Nh∙n    hiÖu  Lacvert +  Son  m«i  (c©y=    3,5 gr) C©y           4,70 +  PhÊn  trang®iÓm   gr           0,20 +  Kem   chèng  n¾ng  (80gr/chai) Chai           3,04 +  Kem   chèng  nÕp  nh¨n (55gr/chai)   Chai           5,50 +  Kem   chèng  nh¨n vïng m ¾t      (20gr/chai) Chai     5,80      + Ch×   m«i  kΠ #BE  32, #BR34, #BR38, #W  R58  (3mm   C©y     1,66 x       25mm  x2) ­Nh∙n    hiÖu  ESSANCE +  Son  m«i C©y           1,39 + Huû  khung    bá  gi¸dung  dÞch  lµm  s¹ch da; Dung      dÞch  lµm  s¨n da      t¹ b¶ng    i gi¸260 ­Nh∙n    hiÖu  E.Z.UP  SILKY +  Kem   nÒn  trang®iÓm   50,#  (35ml/chai)   #    70  Chai           2,00 +  Kem   nÒn  trang®iÓm     #21,#23,#13      (35ml/chai) Chai           3,80 +  Huû  khung    bá  gi¸kem  nÒn  trang ®iÓm       t¹ b¶ng    i gi¸260 +  PhÊn  phñ  trang ®iÓm     #13,#23,#33      (30gr/hép) Hép     3,85        ­Nh∙n    hiÖu  OPSY +  Æt       M n¹ lét(180gr/hép) Hép     2,14      +  Huû  khung    gi¸kem  chèng  nh¨n ® Æc     biÖtt¹ b¶ng        i gi¸260 +  S÷a    Æt röa m gr     0,01      ­Nh∙n    hiÖu  E.Z.UP +  Thuèc    ch¶il«ng mi  990   #  ml         0,35  +  Huû  khung    bá  gi¸thuèc ch¶il«ng mi          t¹ b¶ng    i gi¸260 +Kem   nÒn  trang ®iÓm     #70  (45gr/chai) Chai    3,40     ­Kem       lãttrang ®iÓm     #70  ISA  KNOX   (30ml/chai) Chai    2,49     ­S÷a    t¾m   BODY   WELL   (250ml/chai) Chai    1,90     ­S÷a    t¾m   BODY   WASH   (350ml/chai Chai    2,90    
 5. 5 b.Bæ     sung  mét  lo¹ mü   sè  i phÈm   * Mü     phÈm   SUCCESSFUL +  ícth¬m N   100m    2,00     l +  DÇu     géi®Çu   ®ãng  ®∙  trong bao    b× LÝt    1,50     +  Kem   dìng da   100gr    1,20     +  ChÊt  lµm  tr¾ng  r¨ng 100m    0,80     l +  Kem   bät LÝt    1,00     * Mü     phÈm   GERVAS,  LAFFAIR,JC   +  Kem   t¾m,  dÇu  t¾m lÝt 1,00 +  DÇu     géi®Çu   ®ãng  ®∙  trong bao    b× lÝt 1,50 +  n¸ch,xÞtth©n  L¨n      thÓ lÝt 3,00 +  PhÊn  th¬m  thoa th©n    thÓ kg 1,20 +  PhÊn  r«m 100gr 0,20 * Mü     phÈm   ­LONG JIN   +  PhÊn  trang®iÓm   gram 0,03 +  PhÊn  hång gram 0,02 c,Huû  khung        bá  gi¸mü phÈm     c¸c nh∙n hiÖu    kh¸c quy    ®Þnh  t¹ b¶ng      i gi¸260/1999/Q§­TCHQ   ¸p dông  vµ    khung    gi¸sau: * Kem:   ­Kem     thoa da,thoa m Æt         gram 0,07 ­Kem       létda lÝt 4,20 ­Kem     trang ®iÓm     chèng  n¾ng  (kem  nÒn, kem    lãt) gram 0,20 ­Kem     chèng  n¾ng    khit¾m   biÓn lÝt 4,20 ­Kem     dìng tãc   kg 10,00 ­Kem       tÈy trang(d¹ngc¸tdïng tÈy tÕ            bµo  chÕt) lÝt 7,00 ­Kem     thoa da    (chèng  nh¨n) lÝt 8,50 ­Kem       c¹o l«ng m Æt,    lµm  mÞn   da kg 10,00 ­Kem     massage  lµm    tan mì kg 15,00 * S÷a:   ­S÷a        níctÈy trang lÝt 10,00 ­S÷a    dìng da    i   c¸clo¹ lÝt 4,20 ­S÷a    chèng  n¾ng    khit¾m   biÓn lÝt 4,20 * PhÊn:   ­PhÊn    trang ®iÓm     (phÊn  nÒn, lãt)     gram 0,15 ­PhÊn  ¾t, phÊn    m   m¸ gram 0,10
 6. 6 ­PhÊn    th¬m  thoa ngêi   kg 4,00 ­Mascara   C©y 2,00 * Son:   ­Son    m«i    i c¸clo¹ C©y 1,00 ­Son    bãng c©y 0,50 * Bót ch×:     ­Bót ch×    ¾t, m«i     kÎm   c©y 0,50 ­Bót ch×        kÎl«ng mµy   c©y 0,30 * DÇu     i   c¸clo¹ : ­DÇu     dìng da    d¹ng    viªn(hép  100  =  viªn) hép 1,40 ­DÇu     dìng da    d¹ng    níc lit 3,00 ­DÇu     t¾m,  s÷a  t¾m lÝt 2,50 ­DÇu       géidÇu  d¹ng  cha  ®ãng  trong bao  ®Ó       b×  b¸n lÎ lÝt 1,70 ­DÇu       géi®Çu   ®ãng  ®∙  trongc¸clo¹ bao  ®Ó           i b×  b¸n lÎ lÝt 2,50 ­Dung    dÞch  lµm        m¸t da,s¨n da lÝt 10,00 * N íchoa:     ­Eau  Parfume   de  ml 0,14 ­Eau  Toilet   de  ml 0,07 ­Eau  Cologne   de  ml 0,03 * Vaselinthoa da       lÝt 2,00 * Mü     phÈm   dìng tãc:g«m       (keo),    gel,mousse kg 2,00 * Thuèc    nhuém     tãc(hép  60ml  =  x2lä) Hép 0,60 * N ícsóc      miÖng lÝt 6,00 * S¬n, dìng mãng        tay ml 0,07 * PhÊn    r«m    trÎem 100gr 0,45 Ch¬ng  34 * Huû   khung    bá  gi¸ chÊt khö    mïi hiÖu  tequy  Eli   ®Þnh     t¹i b¶ng    gi¸260/1999/Q§­ TCHQ * S¸p    ®¸nh  bãng  nÒn  nhµ lÝt/kg 3,00 * DÇu     bãng    r¹ngláng lÝt 3,00 * NÕn     c©y    i c¸clo¹ +    mïith¬m Lo¹icã    kg 0,50 +    Lo¹ikh«ng  mïith¬m cã    kg 0,30 * DÇu     nhên    lo¹ kh¸c i lÝt 0,70 Ch¬ng  35
 7. 7 * Huû  khung    bá  gi¸Keo d¸n ®¬n n¨ng,keo    d¸n  n¨ng  ®a  quy  ®Þnh    t¹ b¶ng    i gi¸260/1999/Q§­TCHQ * Keo    d¸n +    Lo¹i®ãng  vØ,  tuýp díi gram     20  kg 10,00 +    Lo¹i®ãng  vØ,  tuýp tõ20      gram  ®Õn   120  gram  kg   6,00 +    Lo¹i®ãng  tuýp trªn120  vØ      gram kg   2,00 +    Lo¹icha  ®ãng  vØ,  tuýp kg   1,00 Ch¬ng  37 * GiÊy    ¶nh +  GiÊy  ¶nh  mÇu ­D¹ng    cuén: ­ Lo¹i khæ   ­    cha  îc quy  ®   ®Þnh   ib¶ng    t¹  gi¸ 260/1999/Q§­ m2 1,80 TCHQ       æi  th× qui® theo m2       ®Ó tÝnh ­D¹ng    tê: ­ Lo¹i khæ   ­    cha  îc quy  ®   ®Þnh   ib¶ng    t¹  gi¸ 260/1999/Q§­ m2  2,00   TCHQ       æi  th× qui® theo m2       ®Ó tÝnh +  GiÊy  ¶nh  ®en  tr¾ng  (d¹ngtê)   ­ Lo¹i khæ   ­    cha  îc quy  ®   ®Þnh   ib¶ng    t¹  gi¸ 260/1999/Q§­ m2 1,80 TCHQ       æi  th× qui® theo m2       ®Ó tÝnh Ch¬ng  38 * B×nh      xÞtmuçi,gi¸n.. (600ml/b×nh)     .   +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt  b×nh 0,50 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt  b×nh 0,80 + Huû   khung    bá  gi¸ChÊt  chÕ  phÈm   xy  «  ho¸ cao  qui su    ®Þnh    t¹ b¶ng    i gi¸260/1999/Q§­TCHQ Ch¬ng  39 * Huû   khung    bá  gi¸èng  PVC  luån d©y  ®iÖn c¸c  i èng  lo¹ ,   nhùa PVC   dÉn chÊt láng quy ®Þnh   ib¶ng    t¹  gi¸260  ¸p vµ    dông thèng nhÊt khung      gi¸sau * èng    nhùa  PVC ­Phidíi m m       16  mÐt 0,10 ­Phi16  m       m ®Õn     m m díi25  mÐt 0,15 ­Phi25  m       m ®Õn     m m díi30  mÐt 0,25 ­Phi30  m       m ®Õn     m m díi50  mÐt 0,35 ­Phi50  m       m ®Õn     m m díi60  mÐt 0,65 ­Phi60  m       m ®Õn     m m   díi80  mÐt 0,75 ­Phi80  m       m ®Õn     díi100  m m mÐt 1,00 ­Phi100  m       m ®Õn     díi125  m m mÐt 1,40
 8. 8 ­Phi125  m       m ®Õn     díi150  m   m mÐt 2,00 ­Phi150mm     mÐt 3,20 ­Phitrªn150  m       m mÐt  3,50 * Thïng    ®ùng    n¾p  r¸ccã  ®Ëy  cÇn  cã  ®¹p    bËt n¾p ­Lo¹i5      ®Õn   lÝt 10  chiÕc 0,80 ­Lo¹itrªn10        lÝt chiÕc 1,00 * Ca,          lÝttrëxuèng      ly,g¸o lo¹ tõ2      i (sö dông  nhiÒu  lÇn) chiÕc 0,15 Ch¬ng  44 * Huû  khung      bá  gi¸khung    in(b»ng    gç) kÝch  íc(20x30)cm, th     dïng cho    s¶n  xuÊtgiÇy    quy ®Þnh    t¹ b¶ng    i gi¸260 Ch¬ng  48 *  lãttrÎs¬  T∙      sinh (bØm       trÎem) b»ng b«ng giÊy  dông  sö  1  lÇn: +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt  chiÕc 0,03 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt  chiÕc  0,04 * Kh¨n    giÊy c¸clo¹     i tÊn 700,00 Ch¬ng      61,62,63 * QuÇn    i   c¸clo¹ (quÇn    dµi) ­QuÇn  ngêilín   ©u      chiÕc 4,00 * V¸y, quÇn    short(quÇn    ng¾n) tÝnh b»ng 70%  quÇn    dµi cïng lo¹   i * B¹tdÕt      b»ng      sîi døa  lon) t¬ (ni m2 0,05 Ch¬ng  64 * GiÇy    bata ®«i 0,40 Ch¬ng  70 *   KÝnh  x©y  dùng  +  KÝnh  mµu,  kÝnh  hoa ­Lo¹idÇy        díi1mm m2 2,00 ­Lo¹idÇy        tõ1mm   ®Õn     díi2mm m2 2,50 ­Lo¹idÇy        tõ2mm   ®Õn     díi4mm   m2 4,00 ­Lo¹idÇy        tõ4mm   ®Õn     díi6mm m2 5,00 ­Lo¹idÇy    m m       tõ6  ®Õn     m m díi8  m2 8,00 ­Lo¹idÇy    m m       tõ8  ®Õn     m m díi10  m2 9,00 ­Lo¹idÇy    m m       tõ10  ®Õn   m m 12  m2 12,00 ­Lo¹itõ12  m           m trëlªn m2 13,00 +  KÝnh  cêng    lùc(kÝnh  chÞu  lùc),  kÝnh  ph¶n  quang ­Lo¹idÇy        tõ1mm m2 2,10
 9. 9 ­Lo¹idÇy        tõ1mm   ®Õn     díi2mm m2 3,00 ­Lo¹idÇy    m m       tõ2  ®Õn     m m   díi4  m2 4,50 ­Lo¹idÇy    m m       tõ4  ®Õn     m m díi6  m2 6,00 ­Lo¹i®µy    m m       tõ6  ®Õn   m m 8  m2 9,00 ­Lo¹idÇy        tõ8mm   ®Õn     díi10mm m2 10,00 ­Lo¹idÇy        rõ 10mm   ®Õn     m m díi12  m2 13,50 ­Lo¹idÇy    m m         tõ12  trëlªn m2 15,00 Ch¬ng  72 * ThÐp    gãc,thÐp    h×nh    c¸cd¹ng tÊn 300,00 * ThÐp  ,   l¸ thÐp    tÊm  ®en    (lo¹quy  i chuÈn),cha    m¹/tr¸ng/phñ ­Lo¹idÇy        díi0,25 m m   tÊn 560,00 ­Lo¹idÇy        tõ0,25 m m     ®Õn     díi0,35 m m   tÊn 540,00 ­Lo¹idÇy        tõ0,35 m m     ®Õn     díi0,47 m m   tÊn 500,00 ­Lo¹idÇy        tõ0,47 m m     ®Õn     díi0,55 m m   tÊn 460,00 ­Lo¹idÇy        tõ0,55 m m     ®Õn     díi0,70 m m     tÊn 420,00 ­Lo¹idÇu        tõ0,70 m m     ®Õn     m m díi1  tÊn 400,00 ­Lo¹idÇy    m m       tõ1  ®Õn     m   1,5 m tÊn 360,00 ­Lo¹idÇy      m       tõ1,5 m ®Õn     m m   díi3  tÊn tÊn 270,00 ­Lo¹idÇy    m m         tõ3  trëlªn tÊn 220,00 Ch¬ng  76 * Nh«m       d¸tmáng, ®∙        båitrªngiÊy,plast   ic tÊn 2.200,00 Ch¬ng  82 * Dòa    kim    lo¹ 10cm >  i ­ 13cm chiÕc 0,20 Ch¬ng  83 * Huû   khung    s¾t  cã  bá  gi¸ ca  m¹  quai phi díi10            cm (12 c¸i th   Trung  / ïng)do  Quèc  s¶n  xuÊtquy    ®Þnh    t¹ B¶ng    i gi¸260 Ch¬ng  84 * M¸y nÐn khÝ  ch¹y ®éng  Diezel,m¸y  c¬    xay    s¸tg¹o ch¹y  ®éng  DiezeltÝnh  c¬    theo    gi¸®éng  Diezelcïng c«ng  c¬      suÊt   quy ®Þnh    t¹ B¶ng    68/1999/Q§/BTC. i gi¸sè  * §éng  xe      c¬  «t« (m¸y xe  t«)   «  +  G7  Do  s¶n  xuÊt: ­Xe    t¶i ­    ­Lo¹il¾p  cho  díi tÊn xe   2  chiÕc  650,00   ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ2  ®Õn     tÊn xe    tÊn  díi4  chiÕc 1.000,00 ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ4  ®Õn     tÊn xe    tÊn  díi6  chiÕc 1.500,00
 10. 10 ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ6  ®Õn     tÊn xe    tÊn  díi8  chiÕc 2.000,00 ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ8  ®Õn     tÊn xe    tÊn  díi12  chiÕc 2.700,00 ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ12  ®Õn     tÊn xe    tÊn  díi15  chiÕc 3.000,00 ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ15  ®Õn     tÊn xe    tÊn  díi20  chiÕc 3.200,00 ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ20  ®Õn     tÊn xe    tÊn  díi30  chiÕc 3.500,00 ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ30  trëlªn xe    tÊn    chiÕc 4.000,00 ­Xe    buýttrëkh¸ch     ­       chç  ­Lo¹itrªn15  ®Õn   chç 20  chiÕc 2.200,00 ­       chç  ­Lo¹itõ21  ®Õn   chç 30  chiÕc 3.100,00 ­       chç  ­Lo¹itõ31  ®Õn   chç 40  chiÕc 3.800,00 ­       chç  ­Lo¹itõ41  ®Õn   chç 50  chiÕc 4.700,00 ­       chç  ­Lo¹itõ51  ®Õn   chç 60  chiÕc 5.800,00 ­Xe  lÞch (tõ15    du      chç    trëxuèng) ­    ­Lo¹ic«ng  suÊtdíi    2,0 chiÕc 1.200,00 ­    ­Lo¹ic«ng  suÊttõ2.0 ®Õn           díi2.5 chiÕc 1.600,00 ­    ­Lo¹ic«ng  suÊttõ2.5 ®Õn             díi3.0 chiÕc 2.000,00 ­    ­Lo¹ic«ng  suÊttõ3.0 ®Õn           díi4.0 chiÕc 2.500,00 ­    ­Lo¹ic«ng  suÊttõ4.0 trëlªn         chiÕc 2.700,00 +  c¸c níckh¸c s¶n  Do        xuÊt tÝnh    b»ng  70%     gi¸hµng  cïng lo¹    i do    G7 s¶n  xuÊt  * M¸y  g¾n    xe  m¸y ­Lo¹idíi cc       70  chiÕc 190,00 ­Lo¹itõ70  ®Õn     cc       cc  díi90  chiÕc 220,00 ­Lo¹itrªn90  ®Õn         cc  110  cc chiÕc 260,00 ­Lo¹itrªn110        cc chiÕc 300,00 * M¸y    cµy,m¸y    xíi a.Lo¹i2      b¸nh +    Lo¹i®éng  ch¹yx¨ng c¬    ­Lo¹i  HP      5  chiÕc 240,00 ­Lo¹itrªn5          HP ®Õn   HP 6  chiÕc 280,00 ­Lo¹itrªn6          HP ®Õn   HP 8  ChiÕ 340,00 c ­Lo¹itrªn8          HP ®Õn   HP 9  chiÕc  400,00 ­Lo¹itrªn9          HP ®Õn   HP 10  chiÕc 420,00 ­Lo¹itrª HP         10  ®Õn   HP 11  chiÕc 480,00
 11. 11 ­Lo¹itrªn11          HP ®Õn   HP 13  chiÕc 520,00 ­Lo¹itrªn13          HP ®Õn   HP   15  chiÕc 600,00 ­Lo¹itrªn15          HP ®Õn   HP 20  chiÕc 700,00 ­Lo¹itrªn20          HP ®Õn   HP   25    chiÕc 800,00 ­ Lo¹itrªn25    îctÝnh    së        HP ®   trªnc¬  quy  ®æi  c«ng  suÊt cña    lo¹ 25    i HP +    Lo¹i®éng  Diezel c¬  ­Lo¹i5      HP chiÕc 460,00 ­Lo¹itrªn5          HP ®Õn     HP díi8  chiÕc 500,00 ­Lo¹itõ8          HP ®Õn     HP díi10  chiÕc 600,00 ­Lo¹itõ10          HP ®Õn     HP díi15  chiÕc 1.100,00 ­Lo¹itõ15          HP ®Õn     HP díi20  chiÕc 1.300,00 ­Lo¹itõ20          HP ®Õn     HP díi30  chiÕc 1.800,00 ­Lo¹itõ30          HP ®Õn     HP díi40  chiÕc 2.600,00 ­Lo¹itõ40          HP ®Õn     HP díi50  chiÕc 3.200,00 ­Lo¹itõ50          HP ®Õn   HP 60  chiÕc 3.600,00 ­ Lo¹itrªn60    îctÝnh    së        HP ®   trªnc¬  quy  ®æi  c«ng  suÊt cña    lo¹ 60    i HP b.Lo¹i4      b¸nh  tÝnh  b»ng  125%     b¸nh lo¹ 2  i c.NÕu     nhËp    rêitõng bé    phËn      th× x¸c®Þnh  sau: nh  +  §éng  tÝnh  c¬  b»ng  50% +  Dµn  cµy,dµn      xíitÝnh  b»ng  20% +  Th©n  m¸y  cµy,m¸y      xíitÝnh  b»ng  30% d. Trêng    hîp nhËp riªng dµn    cµy, dµn      xíi(kh«ng  kÌm    ®i  víi ®éng    c¬,th©n m¸y)th× tÝnh  sau:     nh  +  Dµn  cµy    (lo¹®¬n) i ­Lo¹il        ìi 1,6m dµi bé 80.00 ­Lo¹il        ìi 1,8m dµi bé 100,00 ­Lo¹il        ìi 2m dµi bé 120,00 +  Dµn  xíi ­Lo¹i18 ìi     l bé 100,00 ­Lo¹i20 ìi     l bé 120,00 ­Lo¹i22 ìi     l bé 150,00 * M¸y    tÝnh  (Calculator) +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt  ­Lo¹iho¹t®éng        b»ng  pin ­     sè ­Lo¹i8  ChiÕ 1,00
 12. 12 c ­     sè ­Lo¹i10  ChiÕ 1,80 c ­     sè ­Lo¹i12  ChiÕ 2,50 c Lo¹iho¹t®éng      b»ng    ¸nh s¸ng ­     sè ­Lo¹i8  ChiÕ 0,40 c ­     sè ­Lo¹i10  ChiÕ 0,70 c ­     sè ­Lo¹i12  ChiÕ 1,20 c *    c¸c níc kh¸c s¶n  Lo¹ido        xuÊt tÝnh    b»ng 200%   i   lo¹ trªndo  Trung Quèc  s¶n  xuÊt Ch¬ng  85 * M¸y    nÐn  khÝ ch¹y ®éng  ®iÖn    c¬  tÝnh  theo        gi¸m« t¬ ®iÖn  cïng lo¹ quy    i   ®Þnh    t¹ b¶ng    260/1999/Q§­ i gi¸sè  TCHQ. * M«       t¬®iÖn +  c¸cnícngoµiTrung  Do        Quèc  s¶n  xuÊt  ­Lo¹idíi         HP 1/2 ChiÕ 5,00 c ­Lo¹i1/2 HP       ChiÕ 10,00 c ­Lo¹i3/4 HP       ChiÕ 15,00 c ­Lo¹i1      HP ChiÕ 30,00 c ­Lo¹itrªn1          HP ®Õn     HP díi3  ChiÕ 55,00 c * M«       t¬®iÖn    lo¹ nhá  i c«ng  suÊtdíi    10W ChiÕ 0,20 c * M¸y      ph¸t®iÖn ­Lo¹ich¹yx¨ng tÝnh          b»ng  70%   i lo¹ ch¹ydÇu      (diezel) * M¸y    biÕn  thÕ  c¸cnícs¶n  do      xuÊt  ­Lo¹idíi       600W ChiÕ 4,00 c ­Lo¹itõ600          W ®Õn     díi1000  W ChiÕ 5,50 c  ­Lo¹i1000W     ChiÕ 8.00 c
 13. 13 * Bãng    ®Ìn  neon +  c¸cnícngoµiTrung  Do        Quèc  s¶n  xuÊt  ­Lo¹idµi0,6m/bãng       ChiÕ 0,42 c ­Lo¹itrªn0,6m/bãng        ®Õn   1,2m/bãng ChiÕ 0,52 c * Huû  khung      bá  gi¸c«ng  t¾c    i pha  t¬ lo¹ 3  quy  ®Þnh  i t¹ b¶ng    gi¸260/1999/Q§­   TCHQ   ¸p dông  vµ    theo møc      gi¸c«ng t¾c tõ * D©y    ®iÖn    i c¸clo¹ ­D©y    ®¬n  (100m/cuén) ­     thiÕtdiÖn    ­Lo¹icã    lâikim  i   lo¹ tõ0,75 m m 2        trëxuèng Cuén 1,30 ­     thiÕtdiÖn    ­Lo¹icã    lâikim  i   lo¹ trªn0,75 m m 2      ®Õn   1,5mm 2 Cuén 1,80 ­     thiÕtdiÖn    ­Lo¹icã    lâikim  i     m 2   lo¹ trªn1,5 m   ®Õn     m 2,5 m 2 Cuén  2,30 ­     thiÕtdiÖn    ­Lo¹icã    lâikim  i     m 2  lo¹ trªn2,5 m   ®Õn   4mm 2 Cuén 3,00 ­     thiÕtdiÖn    ­Lo¹icã    lâikim  i   lo¹ trªn4mm 2    ®Õn     m 6 m 2 Cuén 4,20 ­     thiÕtdiÖn    ­Lo¹icã    lâikim  i   lo¹ trªn6mm 2    ®Õn   m m 10  2 Cuén 7,20 ­     thiÕtdiÖn    ­Lo¹icã    lâikim  i   lo¹ trªn10mm   2 Cuén 9,00 ­D©y      ®«i tÝnh  b»ng  150%   d©y  ®¬n  cïng kÝch  íc   th Ch¬ng  85 * Pin th     êng kh«ng  s¹c +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt  ­Pin vu«ng        lo¹ 9v i Viªn 0,20 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt  ­Phin vu«ng        lo¹ 9v i Viªn 0,60 * Pin ®iÖn      tho¹i     ®éng di ­HiÖu    kh¸c Viªn 5,50 * Siªus¾c      thuèc b»ng    ®iÖn  Trung  Quèc  s¶n  xuÊt ChiÕ 4,00 c *    Êm ®un    níc ®iÖn b»ng thÐp kh«ng  Trung  rØ  Quèc s¶n  xuÊt: +      lÝt Lo¹idíi02  ChiÕ 3,00 c +      ®Õn   lÝt Lo¹itõ2  4  ­ 4,00 +      lÝt Lo¹itrªn4  ­ 5,50 * M¸y    thuû ®iÖn    nhá  Trung  Quèc  s¶n  xuÊt  +      Lo¹itõ300W     trëxuèng ChiÕ 5,00 c +      Lo¹itrªn300  ®Õn   500W ­ 8,00
 14. 14 +      Lo¹itrªn500  ®Õn   700  W ­ 10,00 +      Lo¹itrªn700  ®Õn   1000W ­  14,00 * §ång  ®o    hå  ®iÖn    v¹n n¨ng  Trung  do  Quèc  s¶n  xuÊt  ChiÕ c +    kim Lo¹i®o  ­ 1,00 +    Lo¹ihiÖn  ®iÖn  sè  tö ­ 2,00 * §ång  v«n  Trung    hå  kÕ  Quèc  s¶n  xuÊt  ChiÔ 0,25 c Ch¬ng  87 * Phô    m¸y   tïngxe  ­Bu     ­ji ChiÕ 0,30 c ­Cate    m¸y ­  ­Dïng  cho    cã    =  c¸i) lo¹ xe  ®Ò (bé  2  i Bé 8,00 ­ Huû   khung    bá  gi¸b¸nh t¨ng sªn    cam  cao  (b¸nh  su  trung  gian)quy    ®Þnh    t¹ b¶ng    i gi¸260 ­Cu      ron ®Ìn ChiÕ 0,50 c * Phô    ®¹p   tïngxe  ­Trôc gi÷a     Bé 0,25 ­Nåi gi÷a (2c¸i         /bé)kÌm  bi Bé 0,50 ­Ghi ®«ng  bé    i     +  æ l¸ ­ 1,40 * R¬    moãc  dïng ®Ó       trëcontainer ­Lo¹i40      feet ChiÕ 4.000,00 c ­Lo¹i20      feet ­ 2.000,00 Ch¬ng  90 * M¸y    photocopy 1.M¸y    photocopy ®¬n    s¾c ­Lo¹icã    chôp    b¶n/phóttrëxuèng     tèc®é  tõ15      ChiÕ 1.200,00 c ­Lo¹icã    chôp    b¶n      tèc®é  tõ16  ®Õn   b¶n/phót 27    ­ 1.800,00 ­Lo¹icã    chôp    b¶n/phót     tèc®é  trªn27  ­ 2.600,00 ­ NÕu   chøc  cã  n¨ng chôp    Æt     hai m (tù ®¶o giÊy) th×    céng  thªm  400USD 2.M¸y    photocopy ®¬n    s¾c  chôp  khæ   (khæ  A0  lín) ­Lo¹itù®éng  a        ® giÊy,c¾t    giÊy ChiÕ 7.000,00 c
 15. 15 ­Lo¹ikh«ng        tù®éng  a  ® giÊy,c¾t    giÊy ChiÕ 3.500,00 c * KÝnh, gäng      kÝnh  Trung  do  Quèc s¶n xuÊt tÝnh    b»ng  50%   cïng lo¹ quy    i   ®Þnh    t¹ b¶ng    i gi¸260/1999/Q§­TCHQ   Ch¬ng91 * §ång    hå +      Lo¹ilªngiÊy vµ      tù®éng ­Do    Thuþ    SÜ s¶n  xuÊt ­  ­HiÖu  kh¸c ChiÔ 50,00 c ­Do    Trung  quèc  s¶n  xuÊt  ­ 3,00 ­Do        c¸cníckh¸cs¶n    xuÊt  ­ 10,00 +    Lo¹i®iÖn    töQuartz ­Do    Thuþ    SÜ s¶n  xuÊt  ­     nhùa ­Lo¹ivá  ChiÕ 13,00 c ­     kim  i ­Lo¹ivá  lo¹ ­ 20,00 ­Do    Trung  Quèc  s¶n  xuÊt  ­  3,00 ­Do        c¸cníckh¸cs¶n    xuÊt  ­  6,00 + §ång  ®Ó   hå  bµn  ikh«ng  lo¹  chu«ng tÝnh b»ng 80%   i lo¹  ®ång  ®Ó   hå  bµn  chu«ng cã  * Phô      tïng®ång  hå +  M¸y  ®ång  treot hå   êng ­Do    Trung  Quèc  s¶n  xuÊt  ChiÕ 0,20 c ­Do        c¸cníckh¸cs¶n    xuÊt  ChiÕ 1,00 c +  M¸y  ®ång  Quartz hå  ­Do    Trung  Quèc  s¶n  xuÊt ChiÕ 1,00 c ­Do        c¸cníckh¸cs¶n    xuÊt  ­ 2,00 +  D©y  ®ång  ®eo  hå  tay ­B»ng    Simily ChiÕ 0,10 c ­B»ng    da ChiÕ 0,25 c ­B»ng    s¾t m¹   ChiÕ 0,15 c Ch¬ng  94
 16. 16 * §iÖm    i   c¸clo¹ ­Lo¹ith     êng  (kh«ng  lßso)tÝnh  cã      b»ng  50%   i lßso lo¹ cã      * §Ìn c¸clo¹       i +    §Ìn chïm  trang trÝ   ­Lo¹itõ4        bãng  ®Õn     bãng díi10  Bé 25,00 ­Lo¹itõ10        bãng    trëlªn Bé 35,00 +    §Ìn trang trÝg¾n êng     t ­Lo¹i2      ®Õn   bãng  chôp  4  cã  (b¸t) ChiÕ 5,00 c ­Lo¹imét      bãng  chôp  cã  (b¸t) ChiÕ 3,00 c * §Ìn x¹c®iÖn  chiÒu        1  (DC)  dïng  bãng  ®Ìn  1,5V  Trung  Quèc ChiÕ 0,40 s¶n xuÊt   c Ch¬ng  95 * Xe        n«i(xe ®Èy    trÎem) +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt  ChiÕ 5,00 c +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt  ­ 8,00 * Bóp      bª biÕtkªu vµ  c¸cho¹t®éng      cã      kh¸cb»ng    pin +    chiÕu  Lo¹icã  cao    cm trªn50  Con 4,00 +    chiÕu  Lo¹icã  cao    ®Õn   cm tõ30  50  ­ 3,00 +    chiÒu  Lo¹icã  cao    ®Õn     cm tõ20  díi30  ­ 2,00 +    chiÒu  Lo¹icã  cao    cm díi20  ­  1,00 * Bóp  lo¹  bª  ikh¸c tÝnh    b»ng 30%     i gi¸lo¹ cïng kÝch  íc quy  th   ®Þnh  trªn ë  * §Ìn lång x¸ch tay(®Ìntrungthu)th¾p                  s¸ng b»ng    pin ChiÕ 0,30 c * §å    ch¬ivËn    hµnh b»ng    cãt,b¸nh  tÝnh  ®µ  b»ng 30%   i lo¹ cã    cïng kÝch  íc vËn  th   hµnh b»ng pin quy ®Þnh   ib¶ng    t¹  gi¸ 260/1999/Q§­TCHQ * Banh    (bãng)tennishiÖu      Nassau  Indonnesia do  qu¶ 0,25 Ch¬ng  96 * D©y    kÐo  (d©y  kho¸kÐo) d¹ng    :     sîirêi +  D©y  nylon ­Lo¹idµi®Õn   cm       20  Sîi 0,40 ­Lo¹idµitrªn20            cm ®Õn     cm díi60  ­ 0,06 ­Lo¹idµitõtrªn60              cm ®Õn     cm díi70  ­  0,08 ­Lo¹idµitõ70              cm trëlªn ­  0,10
 17. 17 +  D©y  kim  i lo¹ tÝnh    b»ng  140%     lo¹ d©y  i nylon * Bót bivá        kim  i c¶  lo¹ kÓ  n¾p    kim  ith©n  lo¹   , nhùa  ChiÕ 0,50 c * KÑp      i   tãcc¸clo¹ Kg 3,00 * C¸c  Æt   m hµng quy ®Þnh    i gi¸t¹ b¶ng    gi¸260  b¶ng    vµ  gi¸ ban hµnh kÌm theo quyÕt  ®Þnh  nµy,nÕu    nhËp    rêid¹ng    linh kiÖn ®ång  th× tÝnh  bé    b»ng  90%     gi¸nguyªn chiÕc    cïng lo¹ .   i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2