Quyết định 296/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định 296/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 296/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 296/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q UY Ế T Đ Ị NH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 296/2005/QĐ-TTG N G ÀY 1 4 T H Á N G 1 1 N Ă M 2 0 0 5 V Ề V I Ệ C P H Ê D UY Ệ T Đ Ề ÁN S Ắ P X Ế P, Đ Ổ I M Ớ I L Â M T R Ư Ờ N G Q U Ố C D O A N H T H U Ộ C Ủ Y B A N N H Â N D ÂN T Ỉ N H L ÂM Đ Ồ N G T H Ủ T Ư Ớ N G C HÍ N H P H Ủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, QUY Ế T Đ Ị NH: Đi ề u 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng như sau: 1. Chuyển thành các công ty lâm nghiệp các lâm trường sau: - Lâm trường Di Linh; - Lâm trường Đơn Dương; - Lâm trường Bảo Thuận; - Lâm trường Tam Hiệp; - Lâm trường Đa Huoai; - Lâm trường Bảo Lâm; - Lâm trường Lộc Bắc; - Lâm trường Đa Tẻh. 2. Chuyển lâm trường Đức Trọng thành Ban Quản lý rừng phòng hộ. Đi ề u 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh như Điều 1 Quyết định này. 2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các công ty lâm nghiệp và Ban Quản lý rừng phù hợp với quy hoạch phát triển lâm nghiệp của địa phương và quy hoạch phát triển của từng lâm trường. 3. Rà soát lại diện tích rừng thuộc các công ty lâm nghiệp, tách riêng diện tích rừng phòng hộ tập trung trên 5000 ha để thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ nếu đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.
  2. 2 Đ i ề u 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong thực hiện Đề án này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi thực hiện Quyết định này. Đi ề u 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG (đã ký) Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản