intTypePromotion=1

Quyết định 2997/NN-PTLN-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định 2997/NN-PTLN-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2997/NN-PTLN-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định tạm thời về nhập gỗ Campuchia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2997/NN-PTLN-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  N « n g  n g hi Ö p  vµ P h¸t  B tr triÓn n« n g  th«n  Sè 2997/N N­P T L N­Q §   g µy  18 th¸ng 11  m  1997 V Ò  viÖc  n n¨ ba n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h  t¹m thêi Ò  n h Ë p  g ç   a m p u c hia  v C B é   ëng B é   « ng  nghiÖp vµ P h¸t tr N  triÓn n«ng th«n  ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  73/CP  sè  ngµy  11­ 1­ 1995 cña  ChÝnh phñ  quy  vÒ  ®Þnh  nhiÖm     vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  h¹n  tæ  bé  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓnn«ng  th«n. ­ C¨n  V¨n  cø  b¶n 525/KTTH ngµy  1­ 30­ 1996  cña ChÝnh phñ    vÒ viÖc  nhËp  tõ  gç  Campuchia; V¨n    b¶n 273/KTTH­tym ngµy  8­ 14­ 1997 cña V¨n  phßng ChÝnh phñ  viÖc  vÒ  nhËp  Camphuchia; gç    ­Theo      ®Ò nghÞ  cña  «ng  Côc  ëng  tr Côc  Ph¸ttr     iÓnl©m  nghiÖp. Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu  1. Nay  ban hµnh "Quy ®Þnh  t¹m thêi  nhËp  khÈu  gç   vÒ Camphuchia"kÌm    theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. §iÒu   2. QuyÕt  ®Þnh  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    ban hµnh.  Nh÷ng  quy ®Þnh  íc®©y   tr   kh«ng        phï hîp víiquy ®Þnh  thêiban  t¹m    hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá. §iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng th«n,Côc  ëng    tr Côc Ph¸ttr     iÓn l©m  nghiÖp, kiÓm     l©m, Thñ  ëng    tr c¸c Côc, Vô  ªnquan, Tæng     li     gi¸m ®èc Tæng   c«ng    ty l©m  s¶n ViÖt Nam,    Gi¸m  ®èc    c¸cdoanh nghiÖp  îcphÐp  ®   nhËp  Campuchia,Gi¸m  gç    ®èc    N«ng  c¸cSë  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,Chi côc  ëng        tr Chi côc KiÓm  l©m  chÞu tr¸ch  nhiÖm    thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 Q u y  ® Þ n h  t¹m thêi Ò  n h Ë p  k h È u  g ç  C a m p h u c hia  v (Ban  hµnh  theo QuyÕt    ®Þnh  2997/NN­ sè  PTLN­Q§   ngµy  11­ 18­ 1997 cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n) I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. TÊt  nh÷ng    nhËp  Campuchia  c¶  l« gç  tõ  ®Òu   ph¶i thùc    hiÖn theo  ®óng  quy ®Þnh    c«ng    lµ cã  th cña §ång  chÝ  Thñ íng ChÝnh  t   phñ Hoµng    gia Campuchia cho    phÐp  xuÊt b¸n    cho  ViÖt Nam   chØ     vµ  sau    îc Thñ íng khi ®   t   ChÝnh  phñ  cho phÐp    îc lµm  míi ®   thñ    tôc nhËp  khÈu. §ång    c¸c lo¹    thêigç    i ®Òu  ph¶inhËp    qua  êng  ® s«ng, kh«ng  ® êng      êng    ®i  bé, trõtr hîp  Æc   ® biÖt  do ChÝnh  phñ Hoµng   gia Campuchia ®Ò     nghÞ. Trªn c¬  ®ã     së  ChÝnh  phñ  ViÖtNam     xem    xÐt tõng tr   êng    thÓ,nÕu  îcth× ph¶inép  hîp cô    ®       phÝ  êng  ® bé. 2.VÒ   chøc    tæ  nhËp  khÈu  Campuchia gç  ChÝnh  phñ  quy  ®∙  ®Þnh  giao cho    vµ  ban    c¸cBé  Uû  nh©n d©n    c¸ctØnh  chÞu tr¸chnhiÖm       lùa chän  mét  c«ng    sè  tykinh doanh    l©m s¶n  Trung ¬ng vµ  ®Þa  ph¬ng  ®ñ   cã  kh¶  n¨ng  uy  vµ  tÝn   ®Ó nhËp  Campuchia.Trªn  së  gç    c¬  ®Ò  nghÞ  lùa  vµ  chän  cña    vµ  c¸c Bé  tØnh, Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng th«n sÏtæng        hîp tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ  quyÕt ®Þnh.   C¸c  vµ    Bé  c¸ctØnh  sau  ®©y  tr¸chnhiÖm    cã    lùachän  ®Ò   vµ  nghÞ. ­Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n. ­Bé    Th¬ng  m¹i. ­ Uû     ban  nh©n d©n    c¸c tØnh B×nh Phíc,B×nh  ¬ng, T©y    D   Ninh,§ång    Nai,Gia      Lai,§¾c L¾c, An    Giang,KiªnGiang,thµnh        phè  ChÝ  Hå  Minh. Mçi Bé, tØnh chØ   îc lùa chän    ®     ®Ò xuÊt mét    doanh  nghiÖp  doanh  vµ  nghiÖp  tham    gianhËp  khÈu  thÓ  cã  thay ®æi    nÕu tØnh    yªu cÇu. C¸c    ®Ó     c¨n cø  lùachän  doanh  nghiÖp  nhËp  Campuchia: gç  a)    Cã quyÕt ®Þnh  thµnh lËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh  cña ph¸p  luËt. b) Cã    giÊy  phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  ®óng  ngµnh  hµng  cña Bé  Th¬ng  m¹i. c) Cã    giÊy phÐp chÕ  biÕn  vµ  gç  l©m  s¶n  kh¸c cña  N«ng    Bé  nghiÖp  vµ  Ph¸ttr     iÓnn«ng th«n. d) Cã  kh¶    ®ñ  n¨ng    tµichÝnh    ®Ó thùc hiÖn    viÖc  nhËp  gç. 3.Cöa    khÈu  nhËp  gç NhËp  i   t¹  cöa  c¸c khÈu  quy ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ  ViÖt Nam,    theo tho¶  thuËn      ký    hainíc®∙  t¹ HiÖp  i ®Þnh  quy  vÒ  chÕ      ngµy  7­ biªngií ký  i 20­ 1983.Tr­   êng hîp  cÇn  nhËp  khÈu  qua  gç  c¸c cöa  khÈu  biªn gií    ikh¸c  ph¶i b¸o      c¸o ChÝnh  phñ  ViÖtNam     xem     xÐt cho phÐp  nhÊt thiÕtph¶icã  ®ång  cña  vµ        sù  ý  ChÝnh  phñ  Campuchia.ViÖc    giao nhËn  gi÷a c¸c doanh    gç      nghiÖp ViÖt Nam     vµ    c¸c ®èi    t¸cCampuchia chØ  îc thùc hiÖn  i     ®     t¹  cöa  c¸c khÈu quy ®Þnh    trªn cña ChÝnh  phñ ViÖtNam.  
  3. 3 TuyÖt ®èi kh«ng  a  ® ngêi vµ    ph¬ng  tiÖn khai th¸c,vËn      chuyÓn sang  l∙nhthæ    Campuchia.Ngoµi ra        c¸c doanh nghiÖp  îc nhËp  tõ Campuchia ®   gç      vµo    c¸cc¶ng biÓn ViÖtNam.   4. ViÖc    mua  b¸n  thanh  vµ  to¸n tiÒn  nhËp    gç  khÈu    tõ Campuchia ph¶i     thùc hiÖn    theo ®óng    th«ng  th lÖ  ¬ng    m¹iquèc   tÕ,kh«ng  îcøng  ®   tiÒn tr   íc. 5.VÒ     giao th«ng    vËn    thu phÝ  t¶ivµ    giao th«ng   Thùc  hiÖn theo quy ®Þnh  cña  Giao  Bé  th«ng vËn        t¶ivÒ t¶iträng  vµ  nh÷ng quy ®Þnh  trong  lý qu¸  xö    khæ, qu¸  .   t¶i VÒ thu phÝ  giao th«ng thùc  hiÖn  theo quy    ®Þnh cña    Giao  haiBé  th«ng vËn    Bé    t¶ivµ  TµichÝnh. 6.VÒ     khèil    îng nhËp  khÈu Thùc hiÖn ®óng  quy ®Þnh  theo ý    kiÕn  chØ  ®¹o    gi¶iquyÕt cña    Thñ íng t   ChÝnh  phñ  ®óng  vµ  theo tõng    v¨n b¶n cho  phÐp  nhËp  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  vµ Ph¸ttr     iÓnn«ng  th«n.Saisè      cho  phÐp  trong ®ã    tÝnh   îng lµ±10%     khèil     ®èi víi trßn vµ  ±        chÕ   gç      5% ®èi víi gç  biÕn,gç      xÎ.NÕu     qu¸ quy  ®Þnh  cho phÐp  ph¶ixö      lýtheo  Ph¸p  lÖnh  lýviph¹m  Xö      hµnh  chÝnh  ngµy  7­ 6­ 1995  cña Uû  ban  êng  Quèc    th vô  héi;NghÞ  ®Þnh  01/CP  ngµy  1­ 3­ 1996  cña ChÝnh  phñ vÒ  xö      ph¹tviph¹m hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  ¬ng    do  th m¹ivµ  Chñ  tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh  cöa  cã  khÈu  lý.NÕu     xö    vîtqu¸  thÈm  quyÒn  cña  tØnh theo  quy ®Þnh    ph¹thµnh  vÓ xö    chÝnh  th×    Uû ban  nh©n  d©n  tØnh ph¶i b¸o      c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ  quyÕt ®Þnh.   7.VÒ     quy  c¸ch gç    nhËp  khÈu Lµ  gç phÝa  Campuchia ®∙ quy ®Þnh  theo c¸c quy c¸ch do phÝa  Campuchia x¸c ®Þnh      trong hå  lýlÞch  hîp ph¸p  ®∙  îcc¬    s¬    gç    vµ  ®   quan  h÷u  tr¸chNhµ      nícCampuchiacho    phÐp  xuÊtkhÈu.   II. Ò  thñ tôc n h Ë p  k h È u  v µ kiÓ m  tra g ç  n h Ë p  k h È u  V 1. Sau    v¨n  khi cã  b¶n cho phÐp xuÊt khÈu  nhËp  ­  khÈu  cña    gç  hai ChÝnh  phñ, c¸c doanh      nghiÖp  îc phÐp  ®   nhËn  theo  gç  quy ®Þnh  i t¹ môc  2  I­ trªnkhilµm            thñ tôcxinnhËp khÈu  Campuchiaph¶icã      gç      c¸cv¨n b¶n sau: 1.1.C«ng        v¨n xinnhËp khÈu  cña  gç  doanh nghiÖp  v¨n b¶n    vµ    ®Ò nghÞ  cña    Uû ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè (nÕu doanh nghiÖp thuéc tØnh    ­ thµnh phè qu¶n  lý). 1.2.GiÊy    phÐp  kinh doanh xuÊt nhËp    khÈu ®óng  ngµnh hµng  Bé  do  Th¬ng    m¹icÊp; giÊy phÐp      chÕ biÕn  vµ  gç  l©m  s¶n kh¸cdo  N«ng    Bé  nghiÖp  vµ  Ph¸ttr     iÓnn«ng th«n cÊp.   1.3.Hîp    ®ång  kinh tÕ    mua    ®óng  b¸n gç  quy  ®Þnh. 2. C¸c doanh  nghiÖp nhËp  khÈu  Campuchia    gç  khi lµm thñ    tôc nhËp  khÈu  i   t¹ H¶i quan cöa khÈu ViÖt Nam,    ph¶icã    ®Çy       ®ñ c¸c giÊy    tê sau xuÊt  tr×nh t¹ H¶iquan        i cöa khÈu. 2.1.V¨n    b¶n cho phÐp nhËp khÈu    sè îng,lo¹  cña  N«ng  ghi râ  l   i gç  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n.
  4. 4 2.2. X¸c nhËn  hoµn  thµnh thñ tôc xuÊt cña H¶i quan  cöa khÈu  Campuchia. 2.3.Lý    lÞch gç  phÝa    do  Campuchia lËp.Riªng ®èi víi cao  trßn do            gç  su    ®o  tÝnh khèil    îng b»ng  Sterkh«ng    cÇn ph¶icã      lýlÞch gç.   2.4.Tê    khai hµng    nhËp khÈu cña doanh nghiÖp ViÖt Nam     theo híng  dÉn  cña  quan    c¬  h¶iquan. 2.5.Hîp    ®ång  kinh tÕ    mua    b¸n gç. 2.6.V¨n    b¶n    x¸cnhËn  kiÓm  vÒ  dÞch  thùc vËt.   3.KiÓm     nhËp    tragç  khÈu    khiqua    iTÊt  gç  biªngií . c¶  nhËp  khÈu    khiqua  biªngií     iph¶ichÞu  kiÓm    ,   sù  tracña  kiÓm    ªnngµnh  tæ  trali   tØnh  cöa  cã  khÈu.  Thµnh    kiÓm     viªntæ  trabao  gåm     ®¹idiÖn   Chi côc KiÓm  l©m, C«ng      an, H¶i quan,Së    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n  do  vµ  KiÓm   l©m tØnh lµm tæ  tr ëng.BiÖn    ph¸p kiÓm          tra,thêih¹n kiÓm    lýsau  tra,xö    kiÓm  .vÒ  tra.   kiÓm    . tra gç nhËp  khÈu    tõ Campuchia  Chñ  do  tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  tØnh  cöa  cã  khÈu quyÕt ®Þnh.   4.Tr¸chnhiÖm      cña  ban  Uû  nh©n  d©n    c¸ctØnh. Uû  ban nh©n  d©n  c¸c tØnh theo chøc n¨ng nhiÖm   ® îc Thñ  íng vô    t   ChÝnh phñ  giao, tæ    chøc  chØ  ®¹o  qu¶n    vµ  lý nhËp khÈu  Campuchia gç    chÆt    chÏtheo c¸cquy      ®Þnh  trªn. nªu  III.C¸c q u y  ® Þ n h  k h¸c k h « n g  p hï hîp víi u y  ® Þ n h  t¹m thêi µ y     q  n ® Ò u  b∙i á  b
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2