intTypePromotion=1

Quyết định 30/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
329
lượt xem
33
download

Quyết định 30/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 30/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 30/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. quyÕt ®Þnh cña Bé trëng bé tµi chÝnh Sè 30/2001/Q§-BTC ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2001vÒ viÖc ban hµnh ChÕ ®é in, ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ Bé trëng bé tµi chÝnh - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; - C¨n cø c¸c luËt thuÕ, ph¸p lÖnh KÕ to¸n thèng kª thuÕ. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/01/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc Ng©n s¸ch Nhµ níc. - Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Nay ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy ChÕ ®é in, ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ - Gäi t¾t lµ "ChÕ ®é qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ”. §iÒu 2: ChÕ ®é nµy ¸p dông thèng nhÊt trong viÖc qu¶n lý thu thuÕ, thu phÝ, lÖ phÝ cña nhµ níc trong ph¹m vi c¶ níc tõ ngµy 01/7/2001, thay thÕ ChÕ ®é Qu¶n lý Ên chØ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 529 TC/Q§ ngµy 22/12/1992 cña Bé trëng Bé Tµ× chÝnh. §iÒu 3: Ch¸nh v¨n phßng Bé Tµi chÝnh, Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, Vô trëng Vô ChÕ ®é KÕ to¸n, Tæng gi¸m ®èc Kho B¹c nhµ níc, Côc trëng Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.
 2. ChÕ ®é qu¶n lý sö dông Ên chØ thuÕ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 30/2001/Q§-BTC ngµy 13 th¸ng 04 n¨m 2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1: Ên chØ thuÕ lµ lo¹i Ên phÈm ®îc in theo chØ ®Þnh t¹i c¸c LuËt thuÕ, Ph¸p lÖnh thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy dïng ®Ó qu¶n lý thu thuÕ, thu phÝ, lÖ phÝ cho Ng©n s¸ch Nhµ níc. §iÒu 2: Theo chøc n¨ng qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ ®îc chia ra tõng lo¹i nh sau: - C¸c lo¹i chøng tõ thu nh: Biªn lai thu thuÕ; thu phÝ, lÖ phÝ, biªn lai thu tiÒn; biªn lai thu ph¹t; giÊy nép tiÒn b»ng tiÒn mÆt; giÊy nép tiÒn b»ng chuyÓn kho¶n, PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý..... - C¸c lo¹i ho¸ ®¬n, tem, vÐ c¸c lo¹i.... - C¸c lo¹i sæ s¸ch, b¸o c¸o vµ mÉu biÓu thèng kª kÕ to¸n thuÕ, tê khai thuÕ (cã phô lôc ®Ýnh kÌm). §iÒu 3: Bé Tµi chÝnh thèng nhÊt ban hµnh c¸c lo¹i Ên chØ thuÕ. Tæng côc thuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, in Ên, cÊp ph¸t, b¸n, qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ trong ph¹m vi c¶ níc. §iÒu 4: TÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n in, cÊp ph¸t, sö dông vµ qu¶n lý, Ên chØ thuÕ ®Òu ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña chÕ ®é nµy. §iÒu 5: Tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó mÊt, h háng, vi ph¹m chÕ ®é qu¶n lý sö dông Ên chØ thuÕ ®Òu ph¶i xö lý tuú theo møc ®é vi ph¹m. Ch¬ng II Nh÷ng quy ®Þnh vÒ in, ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông §iÒu 6: ViÖc tæ chøc in ph¸t hµnh Ên chØ thuÕ do Tæng côc thuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, Bé Tµi chÝnh cã thÓ uû quyÒn cho Côc thuÕ tØnh, thµnh phè tæ chøc in, ph¸t hµnh mét sè lo¹i Ên chØ theo mÉu ®· ®îc duyÖt; hoÆc cho phÐp c¸c Tæ chøc, ®¬n vÞ tù in vµ sö dông mét sè lo¹i Ên chØ sau khi ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn. §iÒu 7: KÕ ho¹ch in Ên chØ thuÕ hµng n¨m cña Tæng côc ThuÕ ph¶i c¨n cø nhu cÇu sö dông thêng xuyªn cña Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng. Tæng côc ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp lËp kÕ ho¹ch hiÖn vËt vµ kinh phÝ b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh.
 3. Hµng n¨m chËm nhÊt vµo ngµy 15 th¸ng 10 Côc thuÕ ph¶i cã b¸o c¸o Tæng côc thuÕ vÒ kÕ ho¹ch sö dông Ên chØ n¨m sau, kÓ c¶ c¸c ngµnh ®îc Bé Tµi chÝnh uû quyÒn thu c¸c kho¶n thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ. §iÒu 8: C¸c lo¹i mÉu Ên chØ thuÕ ®a in ph¶i cã ký hiÖu riªng, c¸c lo¹i biªn lai thu thuÕ, thu phÝ, lÖ phÝ, biªn lai thu tiÒn, ho¸ ®¬n ph¶i ®îc ®ãng thµnh quyÓn, cã ký hiÖu, sè thø tù. C¸c lo¹i Ên chØ thuÕ chØ ®îc in ë c¸c nhµ in cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, khi in Ên chØ thuÕ ph¶i cã hîp ®ång in theo mÉu in ph¶i ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt. Khi in xong ph¶i thùc hiÖn huû c¸c b¶n in, b¶n kÏm, c¸c s¶n phÈm in thõa, in thö tríc khi thanh lý hîp ®ång in. §iÒu 9: TÊt c¶ c¸c lo¹i Ên chØ thuÕ ®a ra sö dông ®Òu ph¶i cã th«ng b¸o ph¸t hµnh b»ng v¨n b¶n. §iÒu 10: TÊt c¶ c¸c lo¹i Ên chØ thuÕ tríc khi cÊp ph¸t ®Òu ph¶i lµm thñ tôc nhËp kho vµ vµo sæ kÕ to¸n Ên chØ thuÕ. Khi cÊp ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc cÊp ph¸t míi ®îc xuÊt kho. C¸n bé lÜnh Ên chØ thuÕ ph¶i cã giÊy giíi thiÖu cña c¬ quan, khi nhËn ph¶i kiÓm ®Õm tõng liªn, tõng sè, tõng quyÓn, tõng ký hiÖu kh«ng ®îc ®Õm theo bã, c¸n bé trùc tiÕp sö dông biªn lai thuÕ, phÝ, lÖ phÝ, tem, vÐ, khi lÜnh Ên chØ thuÕ ph¶i cã sæ lÜnh vµ thanh to¸n Ên chØ. §iÒu 11: C¸c lo¹i biªn lai thuÕ, phÝ, lÖ phÝ, giÊy nép tiÒn b»ng tiÒn mÆt, giÊy nép tiÒn b»ng chuyÓn kho¶n, biªn lai thu tiÒn tríc khi sö dông ph¶i ®ãng dÊu cña c¬ quan ®îc giao nhiÖm vô trùc tiÕp thu (dÊu ®ãng ë phÝa trªn bªn tr¸i chøng tõ thu) vµ ph¶i sö dông theo chøc n¨ng cña tõng lo¹i. §iÒu 12: Nh÷ng lo¹i Ên chØ thuÕ ®· nhËp kho nhng cha cã th«ng b¸o ph¸t hµnh th× cha ®îc phÐp sö dông. §iÒu 13: C¸c lo¹i chøng tõ thu khi cÊp cho c¸n bé trùc tiÕp thu mçi lÇn cÊp kh«ng qu¸ 2 quyÓn biªn lai cïng lo¹i (kh«ng qu¸ 100 sè); c¸n bé ®îc giao nhiÖm vô thu lo¹i thuÕ, phÝ, lÖ phÝ nµo th× cÊp lo¹i biªn lai ®ã, kh«ng ®îc lÜnh hé biªn lai, kh«ng ®îc cÊp biªn lai cho c¸n bé thu cha thanh to¸n biªn lai tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t theo lÞch nép tiÒn hoÆc c¸n bé thu bÞ ®×nh chØ c«ng t¸c hoÆc chê chuyÓn c«ng t¸c kh¸c. §iÒu 14: Khi sö dông chøng tõ thu c¸n bé sö dông ph¶i thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh sau: Ph¶i sö dông ®óng chøc n¨ng cña tõng lo¹i chøng tõ thu vµ ph¶i ghi ®Çy ®ñ, râ rµng c¸c néi dung ®· in s½n, ghi râ hä, tªn, ch÷ ký ngêi thu tiÒn, kh«ng ®îc tÈy xo¸, lµm nhoÌ, nhµu n¸t, tê biªn lai bÞ háng ph¶i g¹ch chÐo kh«ng ®îc xÐ rêi mµ ph¶i lu ë quyÓn ®Ó thanh to¸n víi c¬ quan thuÕ. Biªn lai thu ph¶i dïng tõ sè nhá ®Õn sè lín, ph¶i dïng hÕt quyÓn míi dïng sang quyÓn kh¸c.
 4. Khi viÕt biªn lai thu ph¶i viÕt tríc mÆt ngêi nép tiÒn, ph¶i cã giÊy than lãt díi liªn 1, liªn 2 (nÕu cã liªn 3) ®Ó khi viÕt mét lÇn in sang c¸c liªn cã néi dung nh nhau. §iÒu 15: C¬ quan thuÕ, c¬ quan ®îc sö dông biªn lai thu tiÒn ph¶i cã lÞch thanh to¸n biªn lai, tiÒn thuÕ, tiÒn phÝ, lÖ phÝ, tiÒn b¸n Ên chØ theo quy ®Þnh. C¸n bé sö dông c¸c lo¹i chøng tõ thu ph¶i thùc hiÖn viÖc thanh to¸n c¸c lo¹i biªn lai thu thuÕ, thu phÝ, lÖ phÝ, thu tiÒn víi c¬ quan thuÕ. §èi víi Ên chØ thuÕ b¸n thu tiÒn, viÖc thanh to¸n ë Côc thuÕ mçi th¸ng mét lÇn, ë Tæng côc ThuÕ mçi quý mét lÇn. §iÒu 16: TÊt c¶ c¸c ®èi tîng sö dông biªn lai hµng th¸ng ph¶i cã b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh sö dông biªn lai cho c¬ quan thuÕ (n¬i nhËn biªn lai), hÕt n¨m ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n sè biªn lai sö dông vµ chuyÓn sè tån sang n¨m sau. §iÒu 17: C¸c lo¹i Ên chØ thuÕ kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông, bÞ h háng.... (kÓ c¶ c¸c lo¹i chøng tõ thu bÞ mÊt ®· thu håi l¹i ®îc) khi thanh huû ph¶i lËp b¶ng kª xin huû vµ ph¶i ®îc chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cña Tæng côc ThuÕ (cã phô lôc ®Ýnh kÌm). §èi víi Ên chØ hÕt thêi h¹n lu tr÷, c¬ quan thuÕ c¸c cÊp b¸o c¸o c¬ quan ThuÕ cÊp trªn thµnh lËp Héi ®ång thanh huû. §iÒu 18: Mäi trêng hîp thu tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t, c¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ ®Òu ph¶i cÊp biªn lai thu thuÕ, thu phÝ, lÖ phÝ biªn lai thu tiÒn theo ®óng quy ®Þnh, ngêi nép tiÒn cã quyÒn tõ chèi kh«ng nép tiÒn khi ph¸t hiÖn chøng tõ thu kh«ng ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh.
 5. Ch¬ng III: Kho Ên chØ §iÒu 19: C¬ quan thuÕ c¸c cÊp, c¬ quan sö dông Ên chØ thuÕ ph¶i cã kho ®ùng Ên chØ thuÕ, kho Ên chØ thuÕ ph¶i b¶o ®¶m an toµn, ph¶i trang bÞ dông cô phßng ch¸y, chèng mèi x«ng chuét c¾n vµ ph¶i cã néi quy kho. Ên chØ thuÕ ph¶i s¾p xÕp ng¨n n¾p thø tù tõng lo¹i, tõng ký hiÖu, ph¶i lËp thÎ kho ®Ó thuËn lîi cho viÖc b¶o qu¶n, cÊp ph¸t, kiÓm tra vµ theo dâi qu¶n lý (cã phô lôc ®Ýnh kÌm). §iÒu 20: NhÊt thiÕt ph¶i cã thñ kho Ên chØ thuÕ. Nghiªm cÊm thñ kho Ên chØ thuÕ kiªm nhiÖm c¸c viÖc sau: KÕ to¸n Ên chØ thuÕ, kÕ to¸n tiÒn thuÕ, trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ, phÝ, lÖ phÝ, tiÒn ph¹t. Ch¬ng IV: KÕ to¸n Ên chØ thuÕ §iÒu 21: C¬ quan thuÕ c¸c cÊp vµ c¬ quan sö dông Ên chØ ph¶i cã c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n Ên chØ thuÕ. Nghiªm cÊm kÕ to¸n Ên chØ thuÕ kiªm nhiÖm c¸c viÖc sau: KÕ to¸n tiÒn thuÕ, thñ kho Ên chØ thuÕ, trùc tiÕp thu thuÕ, phÝ, lÖ phÝ, tiÒn ph¹t . §iÒu 22: NhiÖm vô cña kÕ to¸n Ên chØ thuÕ: + Më ®Çy ®ñ c¸c lo¹i sæ s¸ch kÕ to¸n Ên chØ thuÕ, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi chÝnh x¸c t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tæn thÊt sö dông Ên chØ thuÕ cña ®¬n vÞ. + Híng dÉn kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ cña c¸c ®èi tîng sö dông Ên chØ thuÕ. + §Þnh kú vµo 30/6 vµ 31/12 hµng n¨m phèi hîp víi thñ kho Ên chØ tæ chøc kiÓm kª kho Ên chØ. Ngoµi nhiÖm vô trªn, kÕ to¸n Ên chØ ë tõng cÊp cã nhiÖm vô sau: 1. §èi víi Tæng côc ThuÕ: Qu¶n lý, cÊp ph¸t Ên chØ thuÕ ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý thu thuÕ cho hÖ thèng thuÕ vµ c¸c ngµnh trong c¶ níc, theo dâi t×nh h×nh sö dông, thanh quyÕt to¸n c¸c lo¹i Ên chØ thuÕ b¸n thu tiÒn. LËp kÕ ho¹ch in Ên chØ thuÕ hµng n¨m vµ híng dÉn chØ ®¹o kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n Ên chØ thuÕ ë c¸c cÊp. Nghiªn cøu bæ sung vµ hoµn thiÖn chÕ ®é kÕ to¸n Ên chØ thuÕ cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ yªu cÇu qu¶n lý thu thuÕ. 2. §èi víi Côc thuÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW. Chi côc thuÕ b¸o c¸o l·nh ®¹o Côc ThuÕ ®Ó B¸o c¸o ¸o c¸o Tæng côc ThuÕ nhu cÇu sö dông Ên chØ thuÕ cña ®Þa ph¬ng tõng quý vµ c¶ n¨m, tæ chøc lÜnh, qu¶n lý vµ cÊp ph¸t Ên chØ thuÕ cho c¸c Chi côc vµ c¸c ®¬n vÞ sö dông Ên chØ thuÕ trªn ®Þa bµn ®Þa ph¬ng. Theo dâi cÊp ph¸t, qu¶n lý Ên chØ ë Côc thuÕ vµ Chi côc ThuÕ, thanh to¸n kÞp thêi tiÒn b¸n Ên chØ thuÕ.
 6. Chi côc thuÕ b¸o c¸o kÞp thêi víi l·nh ®¹o Côc thuÕ ®Ó B¸o c¸o vµ Tæng côc ThuÕ vÒ t×nh h×nh sö dông Ên chØ thuÕ, c¸c vô vi ph¹m vÒ tæn thÊt Ên chØ thuÕ vµ kÕt qu¶ xö lý c¸c vô vi ph¹m t¹i ®Þa ph¬ng 3. §èi víi Chi côc ThuÕ B¸o c¸o nhu cÇu sö dông Ên chØ thuÕ cña quËn, huyÖn, thÞ tõng quý vµ c¶ n¨m, theo dâi viÖc cÊp ph¸t, sö dông ®Õn tõng c¸n bé sö dông Ên chØ thuÕ, thanh quyÕt to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi tiÒn Ên chØ b¸n víi Côc thuÕ. B¸o c¸o Côc thuÕ vÒ t×nh h×nh sö dông Ên chØ thuÕ c¸c vô vi ph¹m vµ kÕt qu¶ xö lý vÒ tæn thÊt Ên chØ thuÕ ë c¸c quËn, huyÖn, thÞ x·.. . §iÒu 23: Chøng tõ sæ s¸ch, b¸o c¸o kÕ to¸n Ên chØ bao gåm c¸c lo¹i nh sau: (cã phô lôc híng dÉn ®Ýnh kÌm) 1. Chøng tõ kÕ to¸n Ên chØ thuÕ PhiÕu nhËp Ên chØ mÉu CT 23/AC PhiÕu xuÊt Ên chØ mÉu CT 24/AC B¶ng kª chøng tõ " CTT 25/AC GiÊy tê ®îc duyÖt vÒ tæn thÊt Ên chØ thuÕ (biªn b¶n quyÕt ®Þnh xö lý viÖc mÊt chøng tõ thu thuÕ). 2. Sæ kÕ to¸n Ên chØ Sæ theo dâi tæng hîp tæn thÊt Ên chØ vµ kÕt qu¶ xö lý: mÉu ST-21/AC Sæ theo dâi t×nh h×nh Ên chØ: " ST- 12/AC Sæ lÜnh, thanh to¸n tiÒn vµ Ên chØ: " ST- 10/AC Sæ theo dâi Ên chØ b¸n thu tiÒn: " ST- 11/AC 3. B¸o c¸o Ên chØ B¸o c¸o t×nh h×nh sö dông Ên chØ mÉu BC 8/AC B¸o c¸o quyÕt to¸n Ên chØ b¸n thu tiÒn " BC 20/AC Th«ng b¸o mÊt Ên chØ " BC 23/AC B¸o c¸o mÊt Ên chØ " BC 21/AC B¸o c¸o t×nh h×nh tæn thÊt, xö lý Ên chØ " BC 24/AC B¶ng kª kiÓm kª c¸c lo¹i Ên chØ " BC 25/AC
 7. §iÒu 24: Tµi liÖu kÕ to¸n Ên chØ thuÕ ph¶i ®îc lu gi÷ vµ b¶o qu¶n theo ®óng quy ®Þnh. Tµi liÖu kÕ to¸n Ên chØ: sè liÖu tæng hîp ph¶i ®îc ph¶n ¸nh vµo sæ sè liÖu lÞch sö tríc khi x¾p xÕp ph©n lo¹i vµ ®a vµo lu tr÷; sæ sè liÖu lÞch sö lu tr÷ vÜnh viÔn, b¸o c¸o kÕ to¸n Ên chØ, chøng tõ kÕ to¸n Ên chØ, liªn lu cña biªn lai, chøng tõ (liªn 1) lu tr÷ 5 n¨m, qu¸ thêi h¹n lu tr÷ nªu trªn, c¬ quan thuÕ c¸c cÊp, c¬ quan sö dông biªn lai, chøng tõ tiÕn hµnh liÖt kª danh môc cÇn thanh huû tr×nh c¬ quan thuÕ cÊp trªn cho phÐp lËp héi ®ång huû bá theo chÕ ®é. §iÒu 25: Thèng kª Ên chØ thuÕ lµ mét bé phËn cña thèng kª thuÕ ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi t×nh h×nh nhËp, xuÊt sö dông vµ tån kho Ên chØ thuÕ cña ®¬n vÞ theo th¸ng, quý, 6 th¸ng vµ c¶ n¨m. §iÒu 26: NhiÖm vô cña thèng kª Ên chØ: C¨n cø mÉu BC 8/AC cña cÊp díi tæng hîp sè liÖu, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c chØ tiªu thèng kª ®· quy ®Þnh. C¨n cø vµo sè liÖu thèng kª ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh cÊp ph¸t, qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ cña ®¬n vÞ phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch sö dông Ên chØ thuÕ hµng n¨m vµ c«ng t¸c qu¶n lý Ên chØ thuÕ cña c¬ quan thuÕ c¸c cÊp. LËp vµ göi b¸o c¸o thèng kª Ên chØ thuÕ cho c¬ quan thuÕ cÊp trªn theo ®óng néi dung mÉu biÓu vµ thêi gian quy ®Þnh. Ch¬ng V: xö lý vi ph¹m §iÒu 27: Tæ chøc, c¸ nh©n ®îc giao qu¶n lý, sö dông biªn lai thuÕ, phÝ, lÖ phÝ, tiÒn ph¹t lµm mÊt sÏ bÞ ph¹t tiÒn tõ 500.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång; nÕu cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng th× ph¹t tiÒn ®Õn 5.000.000 ®ång theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 49/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n. C¸c møc ph¹t ®îc quy ®Þnh nh sau: - Mçi liªn 2 (Liªn giao cho ngêi nép tiÒn) cña Biªn lai thu tiÒn (CTT11), Biªn lai thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN trªn kh©u lu th«ng (CTT51) cha sö dông bÞ mÊt bÞ ph¹t tiÒn 1.000.000 ®ång. - Mçi liªn 2 (Liªn giao cho ngêi nép tiÒn) cña c¸c lo¹i Biªn lai thuÕ kh¸c, Biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ cha sö dông bÞ mÊt cha sö dông bÞ mÊt bÞ ph¹t tiÒn 500.000 ®ång. - Mçi liªn kh¸c cña Biªn lai thuÕ, Biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ (Liªn b¸o so¸t, liªn lu t¹i quyÓn) vµ c¸c lo¹i chøng tõ kh¸c (GiÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch; GiÊy chøng nhËn thu håi biªn lai, ho¸ ®¬n; Biªn b¶n kiÓm tra; Biªn b¶n t¹m gi÷ hµng ho¸, tang vËt; PhiÕu mua ho¸ ®¬n, sæ theo dâi Ên chØ thuÕ; Tem, vÐ...) bÞ mÊt, ph¹t tiÒn 200.000 ®ång - NÕu sè biªn lai Ên chØ thuÕ bÞ mÊt víi sè lîng lín, cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng th× ph¹t tiÒn ®Õn 5.000.000® §èi víi c¸n bé phô tr¸ch ®¬n vÞ do thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®Ó x¶y ra tæn thÊt Ên chØ thuÕ th× tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ xö lý hµnh chÝnh; §¬n vÞ ®Ó mÊt Ên chØ thuÕ th× bÞ trõ ®iÓm thi ®ua.
 8. §iÒu 28: Khi møc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh do lµm mÊt biªn lai, chøng tõ vît qu¸ thÈm quyÒn quy ®Þnh cña Chi côc ThuÕ th× ph¶i chuyÓn hå s¬ ®Õn Côc ThuÕ ®Ó xö lý, nhng ph¶i cã ®Ò nghÞ b»ng v¨n b¶n nªu râ h×nh thøc ph¹t, møc ph¹t. - §èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m nÕu dÉn ®Õn viÖc trèn lËu thuÕ th× ph¶i xö lý vÒ thuÕ vµ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Khi xÐt thÊy hµnh vi lµm mÊt biªn lai, chøng tõ cã dÊu hiÖu téi ph¹m th× c¬ quan thuÕ ph¶i chuyÓn hå s¬ sang c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 29: C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t¨ng nÆng lµm c¨n cø ®Ó xem xÐt khi xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh do lµm mÊt biªn lai, chøng tõ ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 49/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n. Trêng hîp tæn thÊt Ên chØ thuÕ do kh¸ch quan nh b·o lôt, ho¶ ho¹n bÊt ngê bÞ kÎ gian uy hiÕp... hoÆc møc ®é thiÖt h¹i nhÑ th× tuú theo tõng trêng hîp cô thÓ, cã thÓ ®îc xÐt gi¶m hoÆc miÔn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Trêng hîp mÊt biªn lai, chøng tõ ®· sö dông nÕu ®¬ng sù chøng minh ®îc ®Çy ®ñ sè tiÒn ®· thu vµ nép ®Çy ®ñ tiÒn vµo ng©n s¸ch Nhµ níc th× ®îc xem xÐt gi¶m, miÔn ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi lµm mÊt biªn lai cña Côc trëng Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Chi côc trëng Chi côc ThuÕ quËn, huyÖn, thÞ x· thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i t¹i §iÒu 19, 20 LuËt thuÕ GTGT; §iÒu 24, 25 LuËt thuÕ TNDN; §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 17/4/1996 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. §iÒu 30: C¸c trêng hîp lµm mÊt biªn lai Ên chØ thuÕ ®Òu ph¶i th«ng b¸o mÊt, lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh, ra QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi hµnh vi lµm mÊt biªn lai, Ên chØ thuÕ (theo mÉu ®Ýnh kÌm). ViÖc qu¶n lý thu håi tiÒn ph¹t sö dông biªn lai thu tiÒn hoÆc giÊy nép tiÒn; sè tiÒn ph¹t thu ®îc ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo môc lôc ng©n s¸ch hiÖn hµnh. §iÒu 31: C¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch gióp ®ì c¬ quan thuÕ, ph¸t hiÖn nh÷n hµnh vi gi¶ m¹o chøng tõ, vi ph¹m chÕ ®é qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ th× ®îc khen thëng theo chÕ ®é hiÖn hµnh.
 9. Phô lôc chÕ ®é qu¶n lý Ên chØ PhÇn I: c¸c lo¹i Ên chØ thuÕ (phô lôc kÌm theo §iÒu 2 cña chÕ ®é) Danh môc Ên chØ I. Chøng tõ 1. Biªn lai thuÕ m«n bµi “ CTT03 2. Biªn lai thu lÖ phÝ tríc b¹ “ CTT06 3. Biªn lai thu thuÕ tµi nguyªn “ CTT08 4. Biªn lai thuÕ nhµ ®Êt “ CTT09 5. Biªn lai thuÕ thu nhËp song ng÷ “ CTT10B 6. Biªn lai thu tiÒn “ CTT11 7. Biªn lai thu thuÕ sö dông ®Êt “ CTT14 8. GiÊy tr¶ l¹i tiÒn thuÕ “ CTT18 9. GiÊy tr¶ thëng vÒ chèng trèn lËu thuÕ “ CTT19 10. GiÊy miÔn nhiÖm tiÒn tæn thÊt “ CTT20 11. PhiÕu nhËp hµng t¹m gi÷ tÞch thu “ CTT21 12. PhiÕu xuÊt hµng t¹m gi÷ tÞch thu “ CTT22 13. PhiÕu b¸o ®iÒu chØnh sè liÖu “ CTT27 14. Biªn lai thu thuÕ cíc “ CTT28 15. Biªn b¶n kiÓm tra “ CTT29 16. Biªn nhËn t¹m gi÷ hµng ho¸ tang vËt “ CTT30 17. QuyÕt ®Þnh xö lý “ CTT31 18. ThÎ m«n bµi doanh nghiÖp “ CTT32A 19. ThÎ m«n bµi ngoµi doanh nghiÖp “ CTT32B 20. GiÊy trÝch tr¶ uû nhiÖm thu “ CTT36 21. Biªn lai phô thu hµng XNK “ CTT37 22. PhiÕu mua ho¸ ®¬n “ CTT39 23. PhiÕu thu tiÒn “ CTT41 24. Biªn lai thu thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt “ CTT43 25. GiÊy chøng nhËn thu håi biªn lai ho¸ ®¬n “ CTT44 26. Biªn lai thu tiÒn ph¹t “ CTT45 27. Biªn lai thuÕ TT§B hµng nhËp khÈu “ CTT46 28. Biªn lai thuÕ “ CTT50 29. Biªn lai thuÕ GTGT vµ TNDN (lu th«ng) “ CTT51 30. Biªn lai thuÕ XNK vµ GTGT hµng NK “ CTT52 31. Biªn lai thu cíc phÝ c¶ng vô &B§HH “ 03/LPHH 32. Biªn lai thu lÖ phÝ h¶i quan “ 01/LPHQ
 10. 33. PhiÕu nhËp Ên chØ mÉu mÉu CT-23/AC 34. PhiÕu xuÊt Ên chØ mÉu “ CT-24/AC 35. B¶ng kª chøng tõ “ CTT-25/AC 36. Ho¸ ®¬n GTGT (2 liªn nhá) “ 01GTKT-2LN 37. Ho¸ ®¬n GTGT (3 liªn lín) “ 01GTKT-3LL 38. Ho¸ ®¬n b¸n hµng (2 liªn nhá) “ 02GTTT-2LN 39. Ho¸ ®¬n b¸n hµng (3 liªn lín) “ 02GTTT-3LL 40. LÖnh thu NSNN “ 01/TNS 41. GiÊy nép tiÒn vµo NSNN b»ng tiÒn mÆt “ 02/TNS 42. GiÊy nép tiÒn vµo NSNN b»ng chuyÓn kho¶n “ 03/TNS 43. GiÊy nép ngo¹i tÖ vµo NSNN b»ng tiÒn mÆt “ 04TNS 44. PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé “ 03/VT-3LL 45. PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý “ 04/XK§L 46. B¶ng kª nhµ thÇu phô “ BKNT 47. Tê khai ®¨ng ký thuÕ “ 01-§K-TCT 48. Tê khai ®¨ng ký thuÕ “ 02-§K-TCT 49. Tê khai ®¨ng ký thuÕ “ 03-§K-TCT 50. Tê khai ®¨ng ký thuÕ (nhµ thÇu phô) “ 04-§K-TCT 51. Tê khai diÖn tÝch tÝnh thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ ®Êt ë n«ng th«n “ 3AB/TNN 52. Th«ng b¸o thuÕ trªn m¸y vi tÝnh “ CTT40B 53. Th«ng b¸o nép thuÕ in vi tÝnh (lo¹i to) “ CTT40C 54. Th«ng b¸o nép thuÕ TT§B “ CTT38A, CTT38B 55. Th«ng b¸o nép thuÕ SD§NN, nhµ ®Êt “ CTT42 56. GiÊy chøng nhËn d¨ng ký thuÕ “ GCN§KT 57. MÉu tê khai nguån gèc xe g¾n m¸y NK “ MTKXM 58. MÉu tê khai nguån gèc xe « t« nhËp khÈu “ MTKXOTO 59. Sæ ®Þnh møc hµng miÔn thuÕ (c¸ nh©n) “ S§MCN 60. Sæ ®Þnh møc hµng miÔn thuÕ (tËp thÓ) “ S§MTT 61. Tê khai nguån gèc xe m¸y nhËp khÈu “ TKXGM/01 62. Tê khai nguån gèc xe « t« nhËp khÈu “ TKXOT/02 63. ThÎ miÔn phÝ cÇu, ®êng “ TMP 64. Chøng tõ thanh to¸n “ TT 65. Tem bÕp ga nhËp khÈu “ TBGNK 66. Tem m¸y b¬m níc nhËp khÈu “ TMBNNK 67. Tem nåi c¬m ®iÖn nhËp khÈu “ TNC§NK 68. Tem phÝch níc nhËp khÈu “ TPNNK 69. Tem qu¹t nhËp khÈu “ TQNK2
 11. 70. Tem rîu nhËp khÈu “ TRNK2 71. Tem VLXD nhËp khÈu (d¸n g¹ch men) “ TVLXD2 72. Tem VLXD nhËp khÈu “ TVLXDNK 73. Tem xe ®¹p nhËp khÈu “ TX§NK2 74. Tem ®éng c¬ næ nhËp khÈu “ T§CNNK 75. Tem ®· kiÓm tra (d¸n g¹ch men) “ T§KT 76. Tem hµng ®iÖn l¹nh nhËp khÈu “ T§LNK 77. Tem hµng ®iÖn tö nhËp khÈu “ T§TNK 78. Tem thuèc l¸ s¶n xuÊt trong níc (bao mÒm) 79. Tem thuèc l¸ s¶n xuÊt trong níc (bao cøng) II. sæ s¸ch, b¸o c¸o kÕ to¸n vµ b¸o c¸o thèng kª thuÕ: 1. C¸c lo¹i chøng tõ, b¸o c¸o, sæ s¸ch kÕ to¸n Ên chØ 2. C¸c lo¹i b¸o c¸o, sæ s¸ch kÕ to¸n thuÕ theo chÕ ®é kÕ to¸n thuÕ 3. C¸c lo¹i b¸o c¸o thèng kª thuÕ theo chÕ ®é thèng kª thuÕ 4. C¸c lo¹i B¸o c¸o, sæ s¸ch qu¶n lý ho¸ ®¬n. PhÇn II: thanh huû c¸c lo¹i Ên chØ thuÕ (Phô lôc kÌm theo ®iÒu 17 cña chÕ ®é) C¸c lo¹i Ên chØ thuÕ kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông, hÕt thêi h¹n lu tr÷, bÞ h háng... (kÓ c¶ c¸c lo¹i chøng tõ thu bÞ mÊt ®· thu håi l¹i ®îc) khi thanh huû ph¶i thùc hiÖn theo c¸c bíc sau: 1. §èi víi c¸c lo¹i biªn lai thu thuÕ, phÝ, lÖ phÝ, thu tiÒn kh«ng cã gi¸ trÞ sö dông. - Ph¶i cã biªn b¶n kÌm theo b¶ng kª chi tiÕt c¸c lo¹i biªn lai göi c¬ quan thuÕ cÊp trªn xin phÐp ®îc thanh huû. Côc ThuÕ ph¶i tæng hîp, thu håi trªn c¬ së b¶ng kª chi tiÕt cña c¸c Chi côc thuÕ theo tõng lo¹i biªn lai, sè quyÓn, ký hiÖu, sè biªn lai tõ sè... ®Õn sè... Sau khi cã c«ng v¨n chÊp nhËn thanh huû cña Tæng côc ThuÕ, Côc ThuÕ thµnh lËp Héi ®ång thanh huû Ên chØ thuÕ t¹i ®Þa ph¬ng mêi c¸c ngµnh tham dù nh. - §¹i diÖn Së Tµi chÝnh vËt gi¸, c¬ quan C«ng an ®Þa ph¬ng. - §¹i diÖn Côc ThuÕ (Thñ trëng ®¬n vÞ, trëng phßng KHTK, trëng phßng Thanh tra, trëng phßng qu¶n lý Ên chØ, kÕ to¸n Ên chØ, thñ kho Ên chØ). 2. §èi víi c¸c lo¹i sæ s¸ch, chøng tõ (bao gåm c¶ b¸o so¸t, b¶n lu cña biªn lai thu thuÕ, thu tiÒn) vµ b¸o c¸o kÕ to¸n hÕt thêi h¹n lu tr÷: c¸c Chi côc, Côc ThuÕ tæng hîp c¸c lo¹i chøng tõ, sæ s¸ch thanh huû theo chÕ ®é, b¸o c¸o c¬ quan ThuÕ cÊp trªn thµnh lËp Héi ®ång thanh huû, bao gåm: §¹i diÖn c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp, §¹i diÖn c¬ quan ThuÕ (Thñ trëng ®¬n vÞ, ®¹i diÖn phßng thanh tra, phßng Qu¶n lý Ên chØ, kÕ to¸n Ên chØ , thñ kho Ên chØ). ViÖc thanh huû tæ chøc t¹i ®¬n vÞ xin thanh huû. 3. ViÖc huû Ên chØ thuÕ nãi ë ®iÓm 1,2 ph¶i cã biªn b¶n kÌm theo, c¸c b¶ng kª chi tiÕt c¸c loaÞ Ên chØ thuÕ thanh huû. C¸c thµnh viªn trong Héi ®ång
 12. thanh huû ph¶i kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc huû bá vµ ký vµo biªn b¶n thanh huû. Biªn b¶n ph¶i lËp ®ñ sè b¶n ®Ó göi c¬ quan ThuÕ cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan cã thµnh viªn tham dù Héi ®ång thanh huû. PhÇn III: quy ®Þnh kho Ên chØ thuÕ (Phô lôc kÌm theo §iÒu 19 cña chÕ ®é) §Ó b¶o vÖ an toµn c¸c lo¹i Ên chØ thuÕ nh»m ®¸p øng nhu cÇu sö dông th- êng xuyªn cña ngµnh thuÕ, kho Ên chØ thuÕ ph¶i cã néi quy kho, néi dung nh sau: 1. Kho Ên chØ ph¶i ®îc x©y dùng kiªn cè, cã cöa b»ng s¾t, kho¸ ch¾c ch¾n, ®Æt n¬i cao r¸o, cã trang bÞ dông cô phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, chèng mèi x«ng, chuét c¾n, cã ®ñ gi¸ kÖ, bôc ®Ó s¾p xÕp tõng lo¹i Ên chØ theo yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý (ph¶i s¾p xÕp thø tù tõng ký hiÖu, tõng lo¹i) ®Ó thuËn lîi cho viÖc b¶o qu¶n, theo dâi, cÊp ph¸t, kiÓm tra, kiÓm kª khi cÇn thiÕt. 2. Ngoµi thñ kho kh«ng ai ®îc tù tiÖn vµo kho Ên chØ. Khi thñ kho ®i v¾ng dµi ngµy ph¶i bµn giao ®Çy ®ñ Ên chØ tån kho vµ thÎ kho cho ngêi thay thÕ (ng- êi thay thÕ ph¶i ®îc thñ trëng ®¬n vÞ chØ ®Þnh), cã biªn b¶n giao nhËn gi÷a ®«i bªn vµ cã thñ trëng ®¬n vÞ chøng kiÕn, trêng hîp ®Æc biÖt thñ kho v¾ng mÆt cã lý do mét, hai ngµy mµ c¸c ®¬n vÞ cÇn khÈn cÊp nhËn Ên chØ th× thñ trëng ®¬n vÞ cö hai c¸n bé cïng phßng hoÆc cïng tæ c«ng t¸c cÊp ph¸t hé, sau mçi lÇn cÊp ph¸t hé thñ kho ph¶i niªm phong vµ xem xÐt l¹i tõng trêng hîp nÕu ph¸t hiÖn thÊy sai sãt, thiÕu hôt ... th× gi÷ nguyªn hiÖn trêng vµ kÞp thêi b¸o c¸o víi thñ tr- ëng sù viÖc cô thÓ, t×m nguyªn nh©n cho quyÕt ®Þnh xö lý. 3. N¬i tiÕp nhËn Ên chØ thuÕ hoÆc cÊp ph¸t Ên chØ thuÕ ph¶i bè trÝ gÇn s¸t cöa kho ®Ó thñ kho tr«ng nom ®îc kho tµng trong lóc nhËn hoÆc giao Ên chØ thuÕ. 4. Khi nhËp hoÆc xuÊt c¸c lo¹i Ên chØ thuÕ, thñ kho ph¶i kiÓm ®Õm tõng chñng lo¹i ®ñ sè lîng, ®óng ký hiÖu vµ ®èi chiÕu víi chøng tõ nhËp, hoÆc xuÊt khi sè liÖu ghi trªn chøng tõ khíp ®óng víi hiÖn vËt th× thñ kho míi ký vµo chøng tõ ®ã. Trêng hîp nhËp Ên chØ nÕu hiÖn vËt thiÕu, thõa so víi chøng tõ th× ph¶i lËp biªn b¶n cã ch÷ ký cña 2 bªn (bªn giao Ên chØ vµ thñ kho). Trêng hîp xuÊt Ên chØ, thñ kho ph¶i c¨n cø vµo chøng tõ xuÊt cña kÕ to¸n Ên chØ ®· ghi, cã ch÷ ký cña ngêi cã thÈm quyÒn th× thñ kho míi ®îc xuÊt Ên chØ. NÕu sè lîng xuÊt cho ngêi nhËn yªu cÇu thay ®æi, hoÆc trong kho kh«ng cßn th× nhÊt thiÕt ph¶i tr¶ l¹i phiÕu cÊp ph¸t ®Ó kÕ to¸n Ên chØ lËp l¹i chøng tõ míi vµ thu håi l¹i chøng tõ cò. Nghiªm cÊm thñ kho cÊp ph¸t Ên chØ kh«ng cã chøng tõ hîp ph¸p vµ söa ch÷a l¹i sè liÖu ®· ghi trªn chøng tõ hîp ph¸p do ngêi nhËn ®a. 5. Thñ kho ph¶i n¾m ®îc s¬ ®å s¾p xÕp Ên chØ cña tõng kho, mçi ngµy hai lÇn (vµo ®Çu giê lµm viÖc buæi s¸ng vµ cuèi giê lµm viÖc buæi chiÒu) thñ kho ph¶i ®i xem xÐt tõng n¬i ®Ó Ên chØ thuÕ: - Trong kho cã hiÖn tîng mÊt m¸t g× kh«ng? - Ên chØ cã bÞ mèi x«ng, chuét c¾n hoÆc h háng kh«ng? Trêng hîp ph¸t hiÖn cã dÊu hiÖu bÊt thêng, mÊt Ên chØ t¹i kho th× gi÷ nguyªn hiÖn trêng vµ b¸o c¸o ngay víi thñ trëng ®¬n vÞ ®Ó kÞp thêi lËp biªn b¶n, kÕt luËn, xö lý theo quy ®Þnh.
 13. Trêng hîp do mèi x«ng, chuét c¾n, Èm ít do kh¸ch quan th× b¸o c¸o thñ tr- ëng ®¬n vÞ xö lý theo quy ®Þnh cña c¬ quan. 6. ThÎ kho Ên chØ ph¶i ghi chÐp cËp nhËt ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é, khi nhËp Ên chØ ®· ghi vµo thÎ kho míi ®îc xuÊt, nghiªm cÊm võa nhËp võa xuÊt. Cuèi th¸ng céng sè nhËp, sè xuÊt ®ång thêi céng luü kÕ cuèi th¸ng tríc sang, sau khi kho¸ thÎ kho, thñ kho ph¶i ®èi chiÕu sè liÖu víi kÕ to¸n Ên chØ. NÕu thÊy sè liÖu kh«ng khíp cã chªnh lÖch thõa, hoÆc thiÕu th× t×m nguyªn nh©n xö lý, tr- êng hîp gi÷a thñ kho vµ kÕ to¸n Ên chØ kh«ng thèng nhÊt c¸ch xö lý th× thñ kho b¸o c¸o víi thñ trëng ®¬n vÞ cho ý kiÕn quyÕt ®Þnh. 7. §Þnh kú hai lÇn kiÓm kª kho Ên chØ vµo ngµy 30/6 vµ 31/12 hµng n¨m (thñ trëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh ban kiÓm kª) sau khi kÕt thóc ®ît kiÓm kª ph¶i cã biªn b¶n vµ b¸o c¸o theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 8. Thñ kho Ên chØ lµ ngêi trùc tiÕp b¶o qu¶n Ên chØ trong kho nªn ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh vµ nh¾c nhë nh÷ng ngêi kh¸c lµm ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong néi quy nµy. 9. Thñ trëng ®¬n vÞ, c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ kho Ên chØ thuÕ vµ nghiªn cøu ®Ò xuÊt bæ sung néi dung khi cÇn thiÕt. PhÇn IV: chøng tõ, sæ s¸ch, b¸o c¸o Ên chØ thuÕ (Phô lôc kÌm theo §iÒu 23 cña chÕ ®é) I. chøng tõ kÕ to¸n Ên chØ thuÕ 1. PhiÕu nhËp Ên chØ (mÉu CT 23/AC): Võa lµ chøng tõ gèc, ®ång thêi lµ chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo PhiÕu xuÊt kho cña nhµ in, phiÕu xuÊt Ên chØ cña c¬ quan ThuÕ cÊp trªn, phiÕu xuÊt Ên chØ cña c¬ quan ThuÕ cÊp díi tr¶ l¹i Ên chØ ®Ó lËp phiÕu nhËp Ên chØ. 2. PhiÕu xuÊt Ên chØ (mÉu CT 24/AC): Võa lµ chøng tõ gèc, ®ång thêi lµ chøng tõ ghi sæ. C¨n cø giÊy giíi thiÖu xin cÊp Ên chØ cña c¬ quan, sæ lÜnh, thanh to¸n tiÒn vµ Ên chØ cña c¸n bé thuÕ, giÊy tê ®îc duyÖt vÒ tæn thÊt Ên chØ vµ yªu cÇu sö dông Ên chØ cña ®¬n vÞ vµ c¸n bé ®Ó lËp phiÕu xuÊt Ên chØ. 3. B¶ng kª chøng tõ (mÉu CTT 25/AC): C¨n cø vµo quy ®Þnh cña thñ trëng ®¬n vÞ hoÆc lÞch thanh to¸n Ên chØ, tiÒn thuÕ. C¸n bé thu lËp b¶ng kª Ên chØ thanh to¸n ®· sö dông lo¹i biªn lai nµo? ký hiÖu sè lîng tõ sè... ®Õn sè... trong ®ã xo¸ bá..., sè thuÕ ®· thu, ®· nép... kiÓm tra Ên chØ sau khi thanh to¸n xÐ liªn b¸o so¸t kÑp vµo b¶ng kª chøng tõ ®Ó c¸n bé thu lµm c¨n cø thanh to¸n tiÒn thuÕ. 4. GiÊy tê ®îc duyÖt vÒ tæn thÊt Ên chØ thuÕ nh: Biªn b¶n ®îc lËp do mÊt biªn lai, Ên chØ... quyÕt ®Þnh xö lý tõng trêng hîp cô thÓ. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ trªn ®Ó ghi vµo sæ kÕ to¸n, ®ång thêi b¸o c¸o lªn c¬ quan ThuÕ cÊp trªn. C¸c chøng tõ kÕ to¸n nãi trªn lµ c¬ së ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp, xuÊt, ph¸t sinh vÒ Ên chØ thuÕ, do ®ã khi lËp chøng tõ ph¶i ghi chÐp ®Çy ®ñ, râ rµng, ®óng néi dung ®· ghi trong chøng tõ. II. sæ kÕ to¸n Ên chØ thuÕ
 14. 1. Sæ lÜnh thanh to¸n tiÒn vµ Ên chØ ST 10/AC: Sæ nµy ®îc lËp thµnh 02 quyÓn, mét quyÓn ®Ó t¹i bé phËn kÕ to¸n n¬i cÊp ph¸t, mét quyÓn giao cho c¸n bé sö dông Ên chØ gi÷. Khi lÜnh biªn lai vµ thanh to¸n tiÒn thuÕ, kÕ to¸n Ên chØ vµ c¸n bé nhËn Ên chØ ph¶i ghi ®Çy ®ñ néi dung trong sæ vµ kiÓm tra kü tõng sè biªn lai: sè lÜnh, sè ®· dïng, sè xo¸ bá, sè thuÕ ®· thu, sè tæn thÊt... ®Ó x¸c ®Þnh sè cßn l¹i tõ biªn lai sè... ®Õn sè... Sau ®ã kÕ to¸n Ên chØ vµ ngêi nhËn Ên chØ ph¶i ký x¸c nhËn vµo c¶ hai sæ. Trêng hîp ®¬n vÞ cã tæ chøc bé phËn thu tiÒn th× ph¶i cã ch÷ ký cña thñ quü hoÆc ngêi nhËn håi b¸o. 2. Sæ theo dâi Ên chØ b¸n lÊy tiÒn ST 11/AC: Mçi Chi côc më mét quyÓn riªng ®Ó theo dâi. §îc lËp thµnh 02 quyÓn, mét quyÓn lu ë Côc, mét quyÓn lu ë Chi côc gi÷. Mçi khi Chi côc vÒ Côc ®Ó nhËn Ên chØ hoÆc thanh to¸n tiÒn Ên chØ ®· b¸n th× c¶ hai bªn cïng ký x¸c nhËn vµo sæ. §èi víi Tæng côc ThuÕ vµ c¸c Côc ThuÕ còng thùc hiÖn nh c¸c bíc trªn. 3. Sæ theo dâi t×nh h×nh Ên chØ ST 12/AC: Tæng côc ThuÕ, Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè vµ c¸c Chi côc thuÕ ph¶i më sæ nµy ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt tÊt c¶ c¸c lo¹i Ên chØ thuÕ. 4. Sæ theo dâi tæng hîp tæn thÊt Ên chØ ST 21/AC Tæng côc ThuÕ, Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè vµ c¸c Chi côc thuÕ ph¶i më sæ nµy ®Ó theo dâi t×nh h×nh tæn thÊt vµ xö lý. C¨n cø vµo sæ lµ c¸c th«ng b¸o mÊt Ên chØ vµ quyÕt ®Þnh xö lý tæn thÊt. C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n trªn khi sö dông ph¶i ®¸nh sè trang ®ãng dÊu gi¸p lai cña ®¬n vÞ, cã ch÷ ký x¸c nhËn cña thñ trëng ®¬n vÞ. Sæ kÕ to¸n giao cho c¸n bé nµo th× c¸n bé ®ã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng sè liÖu ghi trong sæ vµ viÖc gi÷ sæ trong thêi gian sö dông. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n, cÊm tÈy xo¸, khi cÇn söa ch÷a sè liÖu ph¶i cã x¸c nhËn cña thñ trëng ®¬n vÞ. III. b¸o c¸o Ên chØ thuÕ 1. B¸o c¸o Ên chØ thuÕ hµng th¸ng (mÉu BC 8/AC): Hµng th¸ng vµo ngµy 5 th¸ng sau, c¸c Chi côc thuÕ ph¶i b¸o c¸o víi Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè vµ c¸c Côc ThuÕ B¸o c¸o Tæng côc ThuÕ vµo ngµy 10 th¸ng sau. B¸o c¸o ph¶i ph¶n ¸nh ®îc t×nh h×nh nhËp, xuÊt, cßn l¹i cña tõng lo¹i Ên chØ thuÕ cña Côc ThuÕ vµ Chi côc ThuÕ. Sè liÖu b¸o c¸o ph¶i c¨n cø vµo dßng céng cuèi th¸ng cña sæ ST 12/AC ®Ó ghi vµo c¸c cét t¬ng øng trong b¸o c¸o BC 8/AC. 2. B¸o c¸o t×nh h×nh tæn thÊt Ên chØ thuÕ (mÉu BC 24/AC): Khi x¶y ra tæn thÊt Ên chØ thuÕ trªn ®Þa bµn, Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ xö lý tõng vô viÖc vÒ Tæng côc ThuÕ. Trêng hîp cã vô viÖc phøc t¹p vµ nghiªm träng cÇn xin ý kiÕn ph¶i b¸o c¸o ngay ®Ó Tæng côc ThuÕ cã biÖn ph¸p xö lý. Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè: Hµng quý, 6 th¸ng, c¶ n¨m c¨n cø vµo sæ ST 21/AC cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp t×nh h×nh tæn thÊt biªn lai, chøng tõ, Ên chØ thuÕ vµ kÕt qu¶ xö lý c¸c vô vi ph¹m, b¸o c¸o Tæng côc ThuÕ (theo mÉu sè BC 24/AC). Thêi gian göi b¸o c¸o chËm nhÊt lµ ngµy 15 cña th¸ng ®Çu quý sau ®èi víi b¸o c¸o quý, 31/1 n¨m sau ®èi víi b¸o c¸o n¨m. Trêng hîp vi ph¹m nghiªm träng th× b¸o c¸o ngay vÒ Tæng côc ThuÕ ®Ó xin ý kiÕn chØ ®¹o. Tæng côc ThuÕ: Thêng xuyªn kiÓm tra viÖc xö lý cña c¸c Côc ThuÕ, uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng trêng hîp xö lý cha ®óng quy ®Þnh, ®«n ®èc gi¶i quyÕt nh÷ng vô viÖc ®Ó tån ®äng qu¸ thêi gian quy ®Þnh.
 15. 3. B¸o c¸o kiÓm kª ®Þnh kú 6 th¸ng vµ c¶ n¨m: §Þnh kú ngµy 30/6 vµ 31/12 toµn ngµnh thuÕ tõ Trung ¬ng (Tæng côc ThuÕ) ®Õn c¬ së (Chi côc ThuÕ) ®Òu ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª Ên chØ thuÕ theo chÕ ®é quy ®Þnh. KÕt thóc kiÓm kª c¸c Chi côc ph¶i göi b¸o c¸o kiÓm kª vÒ Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè vµo ngµy 20/7 ®èi víi kiÓm kª ®Þnh kú 6 th¸ng vµ 30/1 n¨m sau ®èi víi kiÓm kª c¶ n¨m. 4. KiÓm kª c¸ nh©n vÒ sö dông biªn lai thuÕ, biªn lai thu tiÒn ®Þnh kú 6 th¸ng vµ c¶ n¨m ë Chi côc ThuÕ hoÆc Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè. PhÇn V: xö lý vi ph¹m lµm tæn thÊt Ên chØ thuÕ (Phô lôc kÌm theo ch¬ng V cña chÕ ®é) thñ tôc xö lý: 1. §èi víi c¸n bé vi ph¹m: Khi ®Ó x¶y ra tæn thÊt Ên chØ thuÕ ph¶i khai b¸o ngay, viÕt kiÓm ®iÓm vµ b¸o c¸o mÊt cho l·nh ®¹o trùc tiÕp (theo mÉu BC 21/AC kÌm theo). Trêng hîp c¸n bé vi ph¹m bá trèn th× c¸n bé l·nh ®¹o trùc tiÕp ph¶i viÕt b¸o c¸o lªn cÊp trªn (néi dung nh mÉu BC 21/AC). 2. §èi víi ®¬n vÞ ®Ó x¶y ra tæn thÊt Ên chØ thuÕ : a) Chi côc ThuÕ: Trong thêi h¹n 10 ngµy sau khi x¶y ra mÊt Ên chØ, thñ tr- ëng ®¬n vÞ ph¶i b¸o c¸o lªn Côc thuÕ t×nh h×nh tæn thÊt Ên chØ thuÕ ë ®¬n vÞ vµ tiÕn hµnh xö lý theo quy ®Þnh. (KÌm theo biªn b¶n vµ ®Çy ®ñ giÊy tê cã liªn quan ®Õn sù viÖc mÊt Ên chØ). b) Côc ThuÕ: Khi nhËn ®îc b¸o c¸o cña Chi côc ThuÕ, tríc hÕt Côc ThuÕ th«ng b¸o ngay viÖc mÊt biªn lai, chøng tõ, Ên chØ thuÕ cho c¸c Chi côc ThuÕ vµ c¸c c¬ quan néi chÝnh trong tØnh (theo mÉu sè BC 23/AC), ®ång thêi göi cho Tæng côc ThuÕ vµ c¸c Côc ThuÕ trong c¶ níc biÕt ®Ó truy t×m, ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn hµnh vi lîi dông. - Trong thêi gian 10 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc b¸o c¸o mÊt biªn lai, chøng tõ, Ên chØ thuÕ Côc ThuÕ, Chi Côc ThuÕ lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh vµ ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m theo ®óng thÈm quyÒn. §èi víi nh÷ng vô vi ph¹m cã tÝnh chÊt nghiªm träng th× c¬ quan thuÕ ®Ò nghÞ truy tè tríc ph¸p luËt. C¸c trêng hîp ®Ò nghÞ truy tè Côc ThuÕ ph¶i lµm ®Çy ®ñ hå s¬ theo thñ tôc tè tông h×nh sù, xin ý kiÕn UBND cïng cÊp vµ Tæng côc ThuÕ tríc khi ®a hå s¬ sang c¬ quan ph¸p luËt. c) Tæng côc ThuÕ: Xem xÐt kiÓm tra c¸c vô vi ph¹m lµm tæn thÊt biªn lai, chøng tõ, Ên chØ thuÕ vµ tham gia ý kiÕn chØ ®¹o ®èi víi nh÷ng vô vi ph¹m do c¸c Côc ThuÕ b¸o c¸o.
 16. Sè: céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ......, ngµy..... th¸ng..... n¨m.... B¸o c¸o viÖc mÊt Ên chØ MÉu BC 21/AC Tªn tæ chøc, c¸ nh©n lµm mÊt Ên chØ:...................................................... M· sè thuÕ:.............................................................................................. §Þa chØ:.................................................................................................... B¸o c¸o vÒ viÖc mÊt biªn lai, chøng tõ nh sau: ST Lo¹i Ên chØ Ký hiÖu QuyÓn sè Sè lîng sè Tõ §Õn sè........ T sè............. Lý do tæn thÊt....................................................................................................... .......................................................................................................................... ... Nay ®¬n vÞ b¸o c¸o víi........................................................................................ ®Ó phèi hîp truy t×m, ng¨n chÆn lîi dông vµ th«ng b¸o sè Ên chØ trªn kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông. Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä, tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: Tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i, b¸o c¸o trong vßng 5 ngµy sau khi x¶y ra. B¸o c¸o mÊt Ên chØ ®îc lËp thµnh 03 b¶n: - 1 b¶n göi c¬ quan thuÕ n¬i cÊp biªn lai, chøng tõ - 1 b¶n göi c¬ quan c«ng an QuËn, HuyÖn, ThÞ x·. - 1 b¶n lu c¸n bé lµm mÊt Ên chØ
 17. Sè:...T/A céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam C §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ......, ngµy... th¸ng... n¨m... th«ng b¸o mÊt Ên chØ MÉu BC 23/AC Theo b¸o c¸o mÊt Ên chØ cña....................................................................... thuéc:............................................................M· sè thuÕ:............................ Håi..... giê......... ngµy.... th¸ng...... n¨m....... ®· bÞ mÊt Ên chØ nh sau: ST Hä vµ tªn Tªn Ên Ký hiÖu Sè quyÓn Sè lîng Tõ §Õn T chØ sè..... sè.... Sè Ên chØ nªu trªn ®· ®ãng dÊu (hoÆc cha ®ãng dÊu) ®¬n vÞ. VËy th«ng b¸o ®Ó c¸c c¬ quan biÕt sè Ên chØ, chøng tõ trªn kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, kiÓm so¸t, nÕu ph¸t hiÖn ®îc ngêi sö dông th× thu håi hoÆc gi÷ lai vµ b¸o ngay cho.............................. ThuÕ chóng t«i biÕt ®Ó xö lý. Thñ trëng c¬ quan ThuÕ (Ký, ghi râ hä, tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn: - Tæng côc ThuÕ (thay B/C) - Côc ThuÕ c¸c tØnh, TP - .................................. - Lu Ghi chó: chØ th«ng b¸o mÊt liªn 2 cña Ên chØ
 18. Bé TµI CHÝNH céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam tæng côc thuÕ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc C¬ quan thuÕ PhiÕu xuÊt Ên chØ MÉu CT liªn 1: kÕ to¸n 24/AC Ký hiÖu Sè: Hä, tªn ngêi nhËn Ên chØ/: Theo giÊy giíi thiÖu sè: ngµy: KÌm theo b¶ng kª ®Ò nghÞ nhËn..... lo¹i Ên chØ Ngµy xuÊt Ên chØ: STT Tªn Ên Sè lîng ký hiÖu Tõ Q sè.... ®Õn Q Tõ sè... ®Õn sè chØ sè Ngêi nhËn Ên Thñ kho KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ chØ (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn)
 19. Bé TµI CHÝNH céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam tæng côc thuÕ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc C¬ quan thuÕ PhiÕu nhËp Ên chØ MÉu CT liªn 1: kÕ to¸n 24/AC Ký hiÖu Sè: NhËp Ên chØ cña: Theo ho¸ ®¬n (PhiÕu xuÊt Ên chØ) sè: ngµy: Ngµy nhËp: STT Tªn Ên Sè lîng Ký Tõ Q sè..... ®Õn Q Tõ sè.... ®Õn chØ hiÖu sè sè Ngêi giao Ên chØ Thñ kho KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn)
 20. Tªn ®¬n vÞ hoÆc C¸n bé thu mÉu BC 25/AC Ngµy kiÓm kª: B¶ng kiÓm kª c¸c lo¹i Ên chØ TT Tªn Ên MÉu §¬n Sè liÖu theo sæ Sè liÖu theo kiÓm chªnh lÖch chØ vÞ s¸ch kª Sè l- Ký Tõ sè Sè l- Ký Tõ sè Thõ ThiÕu îng hiÖu ®Õn îng hiÖu ®Õn a sè sè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thñ kho hoÆc ngêi sö dông KÕ to¸n Ên chØ Trëng ban kiÓm kª chøng tõ (Ký, ghi râ hä, tªn) (Ký, ghi râ hä, tªn) (Ký, ghi râ hä, tªn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2