Quyết định 30/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Phuong Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định 30/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 30/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước thuê bao và phương thức tính cước đối với dịch vụ điện thoại di động GSM của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 30/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé B¦U CHÝNH, VIÔN TH¤NG Sè 30/2005/Q§-BBCVT NGµY 13 TH¸NG 9 N¡M 2005 VÒ VIÖC BAN HµNH C¦íC THU£ BAO Vµ PH¦¥NG THøC TÝNH C¦íC §èI VíI DÞCH Vô §IÖN THO¹I DI §éNG GSM CñA TæNG C¤NG TY B¦U CHÝNH VIÔN TH¤NG VIÖT NAM Bé TR¦ëNG Bé B¦U CHÝNH, VIÔN TH¤NG - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 90/2002/N§-CP ngµy 11/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 217/2003/Q§-TTg ngµy 27/10/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý gi¸ cíc c¸c dÞch vô bu chÝnh, viÔn th«ng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam t¹i c«ng v¨n sè 5146/GCTT ngµy 12/8/2005 vÒ viÖc Bæ sung b¸o c¸o vµ ®Ò nghÞ vÒ ph - ¬ng ¸n ®iÒu chØnh gi¶m gi¸ cíc dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng GSM n¨m 2005; - Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Ban hµnh cíc thuª bao vµ ph¬ng thøc tÝnh cíc ®èi víi dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng GSM cña Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam nh sau: 1. Cíc thuª bao: 1.1. Møc cíc thuª bao th¸ng ®èi víi dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng tr¶ sau GSM lµ: 60.000 ®ång/m¸y-th¸ng. 1.2. Møc cíc thuª bao ngµy ®èi víi dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng tr¶ tríc thuª bao ngµy GSM lµ: 1.545 ®ång/m¸y-ngµy. 2. Ph¬ng thøc tÝnh cíc: §¬n vÞ tÝnh cíc cuéc gäi ®îc tÝnh theo ph¬ng thøc: 30 gi©y ®Çu vµ block 6 gi©y cho thêi gian liªn l¹c tiÕp theo. Cuéc gäi cha tíi 30 gi©y ®îc tÝnh lµ 30 gi©y, phÇn lÎ thêi gian cuèi cïng cña cuéc gäi nÕu cha tíi 1 block 6 gi©y ®îc tÝnh lµ 1 block 6 gi©y. §iÒu 2. C¸c møc cíc quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy cha bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu ®îc b·i bá.
  2. §iÒu 4. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng, Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản