Quyết định 30-NH/QĐ của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
197
lượt xem
18
download

Quyết định 30-NH/QĐ của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 30-NH/QĐ của Ngân hàng nhà nước về việc ban hành Thể lệ tiền gửi tiết kiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 30-NH/QĐ của Ngân hàng nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H Sè 30­N H/ Q §   G µ Y  17/3/1989 N V Ò  VI Ö C  B A N  H µ N H  T H Ó  L Ö  TI Ò N  G ö I  Õ T  KI Ö M TI TæN G   GI¸M  C   © N   µ NG   µ   íC  ÖT  ®è NG H NH N VI NAM   C¨n  NghÞ   nh  è  CP   µy  cø  ®Þ s 35­ ng 9/2/1981  ña  éi ®ång  Ýnh  ñ  c H  Ch ph quy  nh  Ö m   ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖ m   ña  é  ëng  µ  ®Þ nhi v  h    c B tr v chøc n¨ng  ña  c Bé trongm ét  è  Ünh  ùc    sl v qu¶n  ýNhµ   íc; l  n C¨n  NghÞ   nh  è  H§BT  µy  cø  ®Þ s 53­ ng 26/3/1988 cña  éi ®ång  é  ëng    H  B tr vÒ   chøc  é  tæ  b m¸y  ©n  µng  µ   ícViÖtNam; Ng h Nh n     C¨n  Quy Õt  nh  è  CT   µy  cø  ®Þ s 55­ ng 10/3/1989  ña  ñ   Þch  éi ®ång   c Ch t H  Bé  ëng  tr giao cho    Tæng  gi¸m  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh  ®è Ng h Nh n   ®Þ møc    Êt  l∙su i tiÒn göitiÕtkiÖm.      QUY Õ T   NH:  ®Þ §i Ò u     1. ­Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  µy  Ó   Ö  Òn göitiÕtkiÖm.    ®Þ n Th l ti       §i Ò u      2. ­ B¶n  Ó  Ö  µy    µnh  õ ngµy  th l n thih t  16/3/1989.C¸c  Ó  Ö  Òn   th l ti   göitiÕtkiÖm     ban  µnh  ícngµy  h tr   16/3/1989 h Õt  Öu  ùcthi µnh.   hi l     h   §i Ò u     ®ång  Ý  3. ­C¸c  ch Ch¸nh    v¨n phßng,Tæng    gi¸m  c  ©n  µng  ®è Ng h chuyªn doanh,Vô  ëng,ViÖn  ëng,Trëng      tr   tr   ban    ©n  µng  µ   ícTrung  ë Ng h Nh n   ­ ¬ng, Gi¸m  c  ©n   µng  µ   íc,Ng ©n   µng    ®è Ng h Nh n   h chuyªn doanh tØnh, thµnh    phè,® Æc     khu  µ  v khu  ùc  Þu  v ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  T H Ó  L Ö   Ò N  G ö I TI Õ T  KI Ö M TI (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  NH/Q§  µy    ®Þ s 30­ ng 17/3/1989 cña Tæng Gi¸m  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam) ®è Ng h Nh n     §i Ò u      Ó   Ö  Òn  öitiÕtkiÖm   1. ­ Th l ti g     nh»m   ng    êi cã  Òn  öi ®é viªnng   ti g   vµo  ©n   µng, gãp  Çn  ïng  µ   íc cã  Ng h   ph c Nh n   thªm  èn  v ph¸ttr Ón s¶n  Êt ­  i   xu     kinhdoanh,® îchëng    µ  îcNhµ   ícb¶o  é.      l∙v ®   i n  h §i Ò u      êigöitiÒn theo    Ó  2. ­ Ng       c¸cth thøc thanh    Òn göitiÕtkiÖm     to¸nti       díi y  îchëng    Òn  î :  ®© ®   c¸cquy li a) TiÕtkiÖm      kh«ng  ú  ¹n cã    îchëng    µng  k h   l∙®   i l∙h i th¸ng. Ng êi göitiÒn  îc róttiÒn    µng     ®   l∙ h i th¸ng,n Õu    kh«ng  óttiÒn    ×  èi r  l∙ th cu   i m çi quý  ©n  µng  Ýnh      Ëp  Òn l∙vµo  èn    Ng h t l∙®Ó nh ti     i i v cho  êigöitiÒn. ng    
  2. 2 b)  Õt kiÖm   ã  ú  ¹n  th¸ng cã    µ h×nh  Ti   c k h 3    l∙ l   i thøc  öi gän  Êy gän, lÊy g  l     gèc  µ    ét  Çn.Rót  èn  ích¹n kh«ng  îchëng  i v l∙m l   i v tr     ®  l∙ . Khi ®Õ n   ¹n,n Õu  êigöikh«ng  ótra th× Ng ©n  µng  ñ  ng  Ëp    h  ng     r     h ch ®é nh l∙vµo  èn  µ    i v v xem    öitiÕp kú  ¹n  íitheo kú  ¹n ®∙  öitr c®ã.  nh g     h m    h   g   í  §i Ò u  3. ­  êi göi tiÒn  îc Ng ©n   µng  Ng     ®  h giao cho    ÕtkiÖm     sæ ti   do Ng ©n   µng  h ph¸thµnh, trong sæ         ph¶i ghi ®óng  è  Òn  ∙  öi.G öi  Òn  ¬i    s ti ® g   ti n   nµo  ×  óttiÒn n¬i®ã;  êigöicã  Ó  û  Òn  Ìm  th r      ng     th u quy k theo  Êy  gi chøng  minh  cña  × nh  m cho  êikh¸cgöivµ  Ünh  ng     l thay. Trêng  îp m Êt    ÕtkiÖm   ×  êigöib¸o  h  sæ ti   th ng     ngay  cho  ¬igöitiÒn biÕt n        ®Ó   µm  ñ tôc theo  âib¸o  Êt. Khi ®Õ n   l th     d  m   b¸o  Êt, Ng ©n   µng  Óm     ¹   m  h ki tral i, n Õu  ∙  Þ  Îgian lÜnh  åith× ngêim Êt    ® b k    r      sæ ph¶ichÞu  Öth¹i    thi   . §i Ò u 4. ­  êi göi hiÖn  ã    ÕtkiÖm   Ng     c sæ ti   kh«ng  ú  ¹n  ã    µ  Õt k h c l∙ v ti   i kiÖm  ú  ¹n  n¨m  µ  n¨m  öitr cngµy  k h 3  v 5  g   í  16/3/1989  Ön  Én  hi v cßn  è    u   s d ®Ò ® îcc«ng  Ën    nh chuyÓn  sang    Ó  c¸cth thøc tiÕtkiÖm  íit ng     m  ¬ øng.   §i Ò u     Ng ©n  µng  Ën  Òn göitiÕtkiÖm  ã  5. ­C¸c  h nh ti       c tr¸chnhiÖ m:   ­ Tæ     chøc  ôc  ô  Öc  öivµ  óttiÒn thuËn  î  ph v vi g   r     l inhanh  ãng,b¶o  ¶m   , ch   ® quyÒn  îcho  êigöitiÒn. l i ng     ­Gi÷  Ý  Ët  è  Òn göi,   µ  a    b m s ti     v ®Þ chØ  êigöitiÒn. tªn ng     ­ Ng ©n   µng    h kh«ng  µm  ng  ©y  Öth¹icho  êigöiph¶ibåith ng  l ®ó g thi     ng        ê thiÖth¹ivµ  Ých vµo  înhuËn    ¹ cña  ©n   µng        tr   l i ®Ó l   i Ng h tr¶cho  êigöi,®ång  ng     thêixö  ýquy    l  tr¸chnhiÖ m  ËtchÊt®èi víi êilµm      v       ng   sai. §i Ò u 6. ­  ô   ëng  ô   Õ   ,  ô   ëng  ô   Õ     tµivô  ©n   V tr V ch ®é V tr V k to¸n ­    Ng hµng  Trung  ¬ng  Þu  w ch tr¸chnhiÖm  íng dÉn  ùc hiÖn  Ó   Ö  µy.   h  th   Th l n   Tæng  gi¸m  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam ®è Ng h Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản