Quyết định 3016/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định 3016/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3016/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường 3, quận Bình Thạnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3016/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3016/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường 3, quận Bình Thạnh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tại Tờ trình số 2965/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5002/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường 3, quận Bình Thạnh với các nội dung chủ yếu như sau: 1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010. a) Diện tích, cơ cấu các loại đất: Đơn vị tính: ha Thứ tự CHỈ TIÊU QH đến năm 2010 Mã HT năm 2005 Diện tích Cơ cấu Diện tích Cơ cấu (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 45,76 100,00 45,76 100,00 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1 NNP ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2 PNN 45,76 100,00 45,76 100,00 * Đất ở 2.1 OTC 25,74 56,25 23,49 51,33 - Đất ở tại nông thôn 2.1.1 ONT - Đất ở tại đô thị 2.1.2 ODT 25,74 100,00 23,49 100,00 * Đất chuyên dùng 2.2 CDG 19,27 42,11 21,56 47,12 - Đất trụ sở cơ quan, công trình sự 2.2.1 CTS 0,15 0,78 0,15 0,70
  2. nghiệp - Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 CQA 0,25 1,30 0,25 1,16 - Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 1,35 7,01 1,46 6,77 nghiệp + Đất khu công nghiệp 2.2.3.1 SKK + Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 2.2.3.2 SKC 1,35 100,00 1,46 100,00 - Đất có mục đích công cộng 2.2.4 CCC 17,52 90,92 19,70 91,37 + Đất giao thông 2.2.4.1 DGT 13,77 78,60 15,48 78,58 + Đất thủy lợi 2.2.4.2 DTL 0,01 0,06 0,01 0,05 + Đất chuyền tải năng lượng, truyền 2.2.4.3 DNT thông + Đất cơ sở văn hóa 2.2.4.4 DVH 0,01 0,05 + Đất cơ sở y tế 2.2.4.5 DYT 0,01 0,06 0,52 2,64 + Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 2.2.4.6 DGD 3,69 21,06 3,68 18,68 + Đất cơ sở thể dục - thể thao 2.2.4.7 DTT + Đất chợ 2.2.4.8 DCH 0,04 0,23 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 TTN 0,46 1,01 0,42 0,92 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.4 NTD Đất sông rạch mặt nước 2.5 và SMN 0,29 0,63 0,29 0,63 chuyên dùng ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 3 CSD b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đơn vị tính: ha Thứ CHỈ TIÊU Diện tích Mã tự (1) (2) (3) (4) ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG 1 NNP/PNN NGHIỆP Đất sản xuất nông nghiệp 1.1 SXN/PNN Đất lâm nghiệp 1.2 LNP/PNN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SD ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT 2 NÔNG NGHIỆP
  3. Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu 2.1 LUC/CLN năm Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp 2.2 LUC/LNP ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG PN0(a)/PN1(a) 3 ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở Đất trụ sở cơ quan TS0/PN1(a) 3.1 Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh CTO/PN1(a) 3.2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở PKT(a)/OTC 4 0,03 CHUYỂN SANG ĐẤT Ở Đất chuyên dùng 4.1 CDG/OTC 0,03 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 4.1.1 Đất quốc phòng, an ninh 4.1.2 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 4.1.3 Đất có mục đích công cộng 4.1.4 0,03 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 4.2 TTN/OTC Đất nghĩa trang, nghĩa địa 4.3 NTD/OTC c) Diện tích đất phải thu hồi: Đơn vị tính: ha Thứ tự Loại đất phải thu hồi Diện tích Mã (1) (2) (3) (4) ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1 NNP ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2 PNN 2,37 Đất ở 2.1 OTC 2,28 Đất ở tại nông thôn 2.1.1 ONT Đất ở tại đô thị 2.1.2 ODT 2,28 Đất chuyên dùng 2.2 CDG 0,05 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 2.2.1 CTS Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 CQA Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 2.2.3 CSK Đất có mục đích công cộng 2.2.4 CCC 0,05 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 TTN 0,04
  4. 2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 (tỷ lệ 1/2.000) và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 3 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh lập ngày 24 tháng 12 năm 2007. Điều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 3, quận Bình Thạnh với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch: Đơn vị tính: ha Thứ tự CHỈ TIÊU Diện Phân theo từ năm Mã tích Năm Năm Năm Năm Năm (ha) 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1 NNP ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2 PNN 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 * Đất ở 2.1 OTC 25,74 24,78 24,63 24,05 24,00 23,49 - Đất ở tại đô thị 2.1.2 ODT 25,74 24,78 24,63 24,05 24,00 23,49 * Đất chuyên dùng 2.2 CDG 19,27 20,27 20,42 21,00 21,05 21,56 - Đất trụ sở cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 sự nghiệp - Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 CQA 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - Đất sản xuất, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 1,35 1,36 1,41 1,41 1,46 1,46 nông nghiệp + Đất khu công nghiệp 2.2.3.1 SKK + Đất cơ sở sản xuất, kinh 2.2.3.2 SKC 1,35 1,36 1,41 1,41 1,46 1,46 doanh - Đất có mục đích công cộng 2.2.4 CCC 17,52 18,51 18,61 19,19 19,19 19,70 + Đất giao thông 2.2.4.1 DGT 13,77 14,79 14,89 15,47 15,47 15,48 + Đất thủy lợi 2.2.4.2 DTL 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 + Đất chuyền tải năng lượng, 2.2.4.3 DNT truyền thông + Đất cơ sở văn hóa 2.2.4.4 DVH 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 + Đất cơ sở y tế 2.2.4.5 DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,52 + Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 2.2.4.6 DGD 3,69 3,69 3,69 3,69 3,68 3,68 + Đất cơ sở thể dục - thể thao 2.2.4.7 DTT + Đất chợ 2.2.4.8 DCH 0,04 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 TTN 0,46 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
  5. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.4 NTD Đất sông rạch và mặt nước 2.5 SMN 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 chuyên dùng ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 3 CSD 2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Đơn vị tính: ha Thứ CHỈ TIÊU Diện Phân theo từng năm tự tích Năm Năm Năm Năm Năm chuyển 2006 2007 2008 2009 2010 mục đích sử dụng trong kỳ kế hoạch ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI 1 NÔNG NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT 2 TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất 2.1 trồng cây lâu năm Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất 2.2 lâm nghiệp ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU 3 TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở Đất trụ sở cơ quan 3.1 Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh 3.2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI 4 0,03 0,03 ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở Đất chuyên dùng 4.1 0,03 0,03 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 4.1.1 Đất quốc phòng, an ninh 4.1.2 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 4.1.3 Đất có mục đích công cộng 4.1.4 0,03 0,03 3. Kế hoạch thu hồi đất: Đơn vị tính: ha Thứ Loại đất phải thu hồi Diện Phân theo từng năm Mã tự tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 6 7 8 9 10
  6. ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1 NNP 2,37 1,07 0,15 0,58 0,06 0,51 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2 PNN 2,28 0,99 0,15 0,58 0,05 0,51 Đất ở 2.1 OTC Đất ở tại nông thôn 2.1.1 ONT 2,28 0,99 0,15 0,58 0,05 0,51 Đất ở tại đô thị 2.1.2 ODT 0,05 0,04 0,01 Đất chuyên dùng 2.2 CDG Đất trụ sở cơ quan, công trình 2.2.1 CTS sự nghiệp Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 CQA Đất sản xuất, kinh doanh phi 2.2.3 CSK nông nghiệp 0,05 0,04 0,01 Đất có mục đích công cộng 2.2.4 CCC 0,04 0,04 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 TTN Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.4 NTD Đất sông rạch và mặt nước 2.5 SMN chuyên dùng Đất phi nông nghiệp khác 2.6 PNK Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu được duyệt tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có trách nhiệm: 1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; 2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; 3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 3 quận Bình Thạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Nguyễn Thành Tài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản