Quyết định 3018/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
22
lượt xem
1
download

Quyết định 3018/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3018/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường 6, quận Bình Thạnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3018/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3018/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường 6, quận Bình Thạnh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tại Tờ trình số 2963/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5004/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường 6, quận Bình Thạnh với các nội dung chủ yếu như sau: 1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010. a) Diện tích, cơ cấu các loại đất: Đơn vị tính: ha Thứ tự CHỈ TIÊU QH đến năm 2010 Mã HT năm 2005 Diện tích Cơ cấu Diện tích Cơ cấu (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 29,93 100,00 29,93 100,00 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1 NNP ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2 PNN 29,93 100,00 29,93 100,00 * Đất ở 2.1 OTC 19,75 65,99 19,58 65,42 - Đất ở tại nông thôn 2.1.1 ONT
  2. - Đất ở tại đô thị 2.1.2 ODT 19,75 100,00 19,58 100,00 * Đất chuyên dùng 2.2 CDG 9,64 32,21 9,81 32,78 - Đất trụ sở cơ quan, công trình sự 2.2.1 CTS 1,31 13,59 1,36 13,86 nghiệp - Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 CQA - Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 1,80 18,67 1,43 14,58 nghiệp + Đất khu công nghiệp 2.2.3.1 SKK + Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 2.2.3.2 SKC 1,80 100,00 1,43 100,00 - Đất có mục đích công cộng 2.2.4 CCC 6,53 67,74 7,02 71,56 + Đất giao thông 2.2.4.1 DGT 5,73 87,75 5,75 81,91 + Đất thủy lợi 2.2.4.2 DTL + Đất chuyển dẫn năng lượng, 2.2.4.3 DNT truyền thông + Đất cơ sở văn hóa 2.2.4.4 DVH 0,08 1,14 + Đất cơ sở y tế 2.2.4.5 DYT 0,01 0,15 0,03 0,43 + Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 2.2.4.6 DGD 0,78 11,94 1,15 16,38 + Đất cơ sở thể dục - thể thao 2.2.4.7 DTT + Đất chợ 2.2.4.8 DCH + Đất có di tích, danh thắng 2.2.4.9 LDT + Đất bãi thải, xử lý chất thải 2.2.4.10 RAC 0,01 0,15 0,01 0,14 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 TTN 0,48 1,60 0,48 1,60 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.4 NTD 0,06 0,20 0,06 0,20 ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 3 CSD b) Diện tích đất phải thu hồi: Đơn vị tính: ha Thứ tự LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI Diện tích Mã (1) (2) (3) (4) ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1 NNP 0,64 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2 NKN 0,17 Đất ở 2.1 OTC Đất ở tại nông thôn 2.1.1 ONT
  3. 0,17 Đất ở tại đô thị 2.1.2 ODT 0,47 Đất chuyên dùng 2.2 CDG Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 2.2.1 CTS Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 CQA 0,37 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 2.2.3 CSK 0,10 Đất có mục đích công cộng 2.2.4 CCC Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 TTN Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.4 NTD 2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 (tỷ lệ 1/2.000) và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 6, quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh lập ngày 24 tháng 12 năm 2007. Điều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 6, quận Bình Thạnh với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch: Đơn vị tính: ha Thứ tự Chỉ tiêu Diện Các năm trong kỳ kế hoạch Mã tích Năm Năm Năm Năm Năm năm 2006 2007 2008 2009 2010 2005 1 2 3 4 7 8 9 10 11 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1 NNP ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2 PNN 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 * Đất ở 2.1 OTC 19,75 19,73 19,58 19,58 19,58 19,58 - Đất ở tại nông thôn 2.1.1 ONT - Đất ở tại đô thị 2.1.2 ODT 19,75 19,73 19,58 19,58 19,58 19,58 * Đất chuyên dùng 2.2 CDG 9,64 9,66 9,81 9,81 9,81 9,81 - Đất trụ sở cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 1,31 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 sự nghiệp - Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 CQA - Đất sản xuất, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 1,80 1,75 1,43 1,43 1,43 1,43 nông nghiệp + Đất khu công nghiệp 2.2.3.1 SKK + Đất cơ sở sản xuất, kinh 2.2.3.2 SKC 1,80 1,75 1,43 1,43 1,43 1,43 doanh - Đất có mục đích công cộng 2.2.4 CCC 6,53 6,55 7,02 7,02 7,02 7,02
  4. + Đất giao thông 2.2.4.1 DGT 5,73 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 + Đất thủy lợi 2.2.4.2 DTL + Đất để chuyển dẫn năng 2.2.4.3 DNT lượng, truyền thông + Đất cơ sở văn hóa 2.2.4.4 DVH 0,08 + Đất cơ sở y tế 2.2.4.5 DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 + Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 2.2.4.6 DGD 0,78 0,78 1,25 1,25 1,25 1,15 + Đất cơ sở thể dục - thể thao 2.2.4.7 DTT + Đất chợ 2.2.4.8 DCH + Đất có di tích, danh thắng 2.2.4.9 LDT + Đất bãi thải, xử lý chất thải 2.2.4.10 RAC 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 TTN 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.4 NTD 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 3 CSD 2. Kế hoạch thu hồi đất: Đơn vị tính: ha Thứ LOẠI ĐẤT Diện Mã Chia ra các năm tự tích PHẢI THU HỒI Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1 NNP ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2 PNN 0,64 0,07 0,47 0,10 Đất ở 2.1 OTC 0,17 0,02 0,15 Đất ở tại nông thôn 2.1.1 ONT Đất ở tại đô thị 2.1.2 ODT 0,17 0,02 0,15 Đất chuyên dùng 2.2 CDG 0,47 0,05 0,32 0,10 Đất trụ sở cơ quan, công trình 2.2.1 CTS sự nghiệp Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 CQA Đất sản xuất, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 0,37 0,05 0,32 nông nghiệp Đất có mục đích công cộng 2.2.4 CCC 0,10 0,10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 TTN Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.4 NTD Đất sông rạch và mặt nước 2.5 SMN chuyên dùng
  5. Đất phi nông nghiệp khác 2.6 PNK Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu được duyệt tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có trách nhiệm: 1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; 2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; 3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 6 quận Bình Thạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Nguyễn Thành Tài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản