Quyết định 303/QĐ-NH4 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định 303/QĐ-NH4 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 303/QĐ-NH4 của Ngân hàng Nhà nước về viêc chuyến số vốn 100 tỷ của Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam vay thành vốn điều lệ của Ngân hàng phục vụ người nghèo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 303/QĐ-NH4 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m   ® s è  3031/Q§­N H 1 4  n g µ y  15 th¸ng 11 n¨ m  1996  "v Ò  vi Ö c c h u y Ó n  s è  v è n 100 t û c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc c h o  N g © n   N h h µ n g  N « n g  n g hi Ö p  Vi Ö t N a m  vay th µ nh v è n ® i Ò u  l Ö c ñ a N g © n  h µ n g  p h ô c   ô  n g êi n g h Ì o" v ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ® îc c«ng  è   cø  l Ng h Nh n     b theo  Önh  è  L s 37/LCT­ H§NN8   µy  ng 24/5/1990  ña  ñ   Þch  éi  ng  µ   íc níc Céng   c Ch t H ®å Nh n     hoµ    éichñ  Üa  ÖtNam; x∙h   ngh Vi   ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  é; B ­ C¨n  V¨n    cø  b¶n  è  s 5447/KTTH  µy  ng 28/09/1995  ña  ñ íng  Ýnh   c Th t Ch phñ  Ò   Öc  ng    v vi ®å ý chuyÓn  èn  c¸c Ng ©n   µng  ng  ãp  Ëp  ü    v do    h ®ã g l qu cho vay  êi nghÌo  µnh  èn  iÒu  Ö  ña  ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo  õ  ng   th v® l c Ng h ph v ng   t ngµy 01/01/1996; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông;   ®Ò ngh c V tr VT d Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1.­Nay chuyÓn  è  èn  s v 100  û cña  ©n  µng  µ   íc®∙    t  Ng h Nh n   cho Ng ©n   µng  h N«ng nghiÖp  Öt  Vi Nam  vay  ¹  Õ   c sè  ngµy  t ikh í   04  29/06/1995  thµnh  èn  iÒu  Ö  ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo. v® l c Ng h ph v ng   §i Ò u  2.­ è    nî   S d vay  ©n   µng  µ   íc cña  ©n   µng  Ng h Nh n   Ng h N«ng  nghiÖp  Öt Nam   Vi   gi¶m  100  û ®ång    t  ®Ó chuyÓn  µnh  èn  Êp  th vc cho  ©n   Ng hµng  ôc  ô  êinghÌo ® îcthùc hiÖn  õngµy  ph v ng        t  01/01/1996.Ng ©n  µng  ôc    h ph vô  êinghÌo cã  ng     tr¸chnhiÖm     qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  l  s d v theo  ng  ®ó chØ  o  ña  ®¹ c ChÝnh  ñ  µ  ph v quy  nh  ña  é  µichÝnh. ®Þ c BT  §i Ò u  3.­  Ch¸nh v¨n phßng  èng  c,  ô   ëng  ô   Õ   Th ®è V tr V K to¸n tµi    chÝnh,Vô  ëng  ô  Ýn  ông,Gi¸m  c  ë    tr VT d   ®è S giao dÞch,Thñ  ëng    n  Þ      tr c¸c®¬ v li   ªnquan    ©n   µng  µ   íc Trung  ng  µ  ë Ng h Nh n   ¬ v Tæng  gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h N«ng  nghiÖp  Öt Nam,  ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo cã  Vi   Ng h ph v ng     tr¸chnhiÖm       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản