intTypePromotion=1

Quyết định 307/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
2
download

Quyết định 307/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 307/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 307/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc S è  307 /1999/Q§­N H N N 1  n g µ y     th 1 th¸ng 9 n¨ m  1999 V Ò   Ö c ® i Ò u  c h Ø n h  l∙i Ê t t¸i vi  su   c Ê p   è n c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n íc ® è i víi v  c¸c  t æ   h øc   Ý n  ô n g c t d thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc sè  1997/QH10  µy  th¸ng 12     cø    h Nh n   01­ ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1: Nay  iÒu  ® chØnh møc     Êt t¸  Êp  èn  ña  ©n   µng  l∙ su   i i c v c Ng h Nhµ   íc®èi víi   chøc  Ýn  ông  µ0,7%/th¸ng. n       tæ c¸c td l  §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng ®Þ n c hi l     k t  04    09  n¨m  1999  vµ  thay thÕ  Quy Õt ®Þnh  sè  190/1999/Q§­NHNN1  ngµy  29/05/1999  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  iÒu  c Th ®è Ng h Nh n   vi ® chØnh    Êt l∙su   i t¸ cÊp  èn  ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi   chøc  Ýn  ông.   i v c Ng h Nh n       tæ  c¸c td   §i Ò u 3:  èivíisè    î vay  i Êp  èn  ña    chøc  Ýn  ông  ¹i §     dn  t¸ c v c c¸c tæ  td t  Ng ©n   µng  µ   íc ®Õ n   èi ngµy  th¸ng 9  h Nh n   cu   3    n¨m  1999  Õp  ôc thùc  Ön  ti t   hi theo l∙suÊt cho     i   vay      Õ   c,kh«ng  iÒu  ghitrªnkh í   ® chØnh theo møc    Êt quy    l∙su   i ®Þnh  ¹ §iÒu  trªn®©y. t  i 1    §i Ò u    4: Ch¸nh    v¨n phßng  ©n  µng  µ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  Ng h Nh n   tr c¸c®¬ v thuéc Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam,    h Nh n     Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi ®ång      ph   t h  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) c¸ctæ      chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2