intTypePromotion=1

Quyết định 308/1999/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định 308/1999/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 308/1999/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định điều kiện vay nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 308/1999/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  308/1999/Q§­N H N N 7  n g µ y 01  ® n th¸ng  n¨ m  1999 V Ò  vi Ö c q u y  ® Þ n h  ® i Ò u  ki Ö n  vay  íc n g o µ i  9  n Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1989  ña  Ýnh  ñ, quy  c Ch ph   ®Þnh  Ö m   ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖm   nhi v  h    qu¶n  ýcña    é, c¬  l  c¸c B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 90/1998/N§­   µy  CP ng 17/11/1998  ña  Ýnh  ñ,  c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývay,tr¶nînícngoµi; l         ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi. l    Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1: Nay qui ®Þnh  ®iÒu kiÖn vay níc ngoµi ña c¸c Doanh   c nghiÖp nªu  ¹  Ó m   M ôc     µ  Ó m   M ôc     ¬ng    ña  t i§i 2  I v §i 1b  IICh IIc Th«ng   sè  t 03/1999/TT­ NHNN7   µy  ng 12/8/1999  íng  Én  Öc  h d vi vay  µ    î  íc ngoµi v tr¶ n n     cña    c¸cDoanh  nghiÖp    nh sau: 1­ §èivíi         kho¶n  c¸c vay  ¾n  ¹n nícngoµi: ng h     a/ Chi phÝ  ña     c kho¶n  vay  b»ng  laM ü   ¹ thêi®iÓ m   ý  §«    t i    k vay  kh«ng  îc ®  vîtqu¸      7,5%/n¨m.   b/ Ký  ü     qu :C¸c  kho¶n vay  ¾n  ¹n  ícngoµidíi ×nh  ng h n     h thøc nhËp  Èu    kh hµng    Þch  ô    Ë m   ho¸,d v tr¶ch theo  ¬ng  ph thøc  ë     Ýn  ông  m th t d (L/C    Ë m)  tr¶ch thùc  Ön  Öc  ý  ü  hi vi k qu theo  c¸c    nh   ¹  qui ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 207/Q§­ NH7   ngµy 01/07/1997  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi ban  µnh  h Quy  chÕ   ë       Ýn  ông  Ëp  µng    Ë m   µ  m th th t d nh h tr¶ch v C«ng  v¨n  è  s 931/1997/CV­ NHNN7   µy  ng 17/11/1997  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ   ¹n  c Ng h Nh n   h møc  vay  ¾n  ¹n  ng h cña  ©n   µng  µ  Ng h v møc   ý  ü  èithiÓu  ë   k qu t   m L/C    Ë m.  tr¶ ch C¸c kho¶n    vay ng ¾n  ¹n nícngoµidíi   ×nh  h      hc¸c thøc kh¸ckh«ng      ph¶ithùc hiÖn  Öc  ý  ü.     vi k qu c/Chi phÝ  ña     c kho¶n  vay  b»ng    ¹itÖ  c¸cngo   kh¸ckh«ng    ph¶ilµ§«    ü       laM do Doanh  nghiÖp  Õt  nh    ¬  ë    Êt thÞ  êng  èc  Õ  ña  ng  quy ®Þ trªnc s l∙su   tr i qu t c ®å tiÒn ®ã   ¹ thêi®iÓ m   ý    t    i k vay. 2­ §èivíi         kho¶n  c¸c vay  trung vµ  µih¹n nícngoµi:   d        a/ Chi   Ý  ña      ph c kho¶n  vay  b»ng  laM ü   íil∙suÊt th¶ næi  §«    v     i    kh«ng  îc ®  vîtqu¸ LIBOR   th¸ng®«    ü      6    laM hoÆc   SIBOR   th¸ng  «    ü   2,5%/n¨m. 6   ® laM +    b/ Chi phÝ  ña     c kho¶n  vay  b»ng  laM ü   íi   Êt cè  nh  §«    v   il∙su   ®Þ quy  æi    ® ra l∙ suÊt th¶    i   næi kh«ng  îc vîtqu¸  ®   LIBOR   th¸ng ®«     ü   6    la M hoÆc  SIBOR     6 th¸ng®«    ü   3,0%/n¨m  ¹ ngµy  ý  îp  ng.   laM +  t  i k H ®å  
  2. 2 c/ C¸c    kho¶n vay trung  µ  µi h¹n  íc ngoµi b»ng  ¹itÖ  vd  n    ngo   kh¸c kh«ng    ph¶ilµ§«    ü,  íckhiký  îp  ng      laM tr     H ®å vay  Doanh  nghiÖp ph¶icã    Õn    ý ki b»ng  v¨n b¶n  ña Ng ©n  µng  µ   íc.    c  h Nh n   3­  êi h¹n  Th   vay  ña    c c¸c kho¶n  vay  ¾n,  ng trung vµ  µi h¹n  íc ngoµido    d  n    Doanh  nghiÖp quyÕt  nh     ¬  ë  ¬ng  s¶n  Êt  ®Þ trªn c s ph ¸n  xu kinh  doanh  ña  c m × nh.  êi gian  n   ¹n  ña  Th   © h c c¸c  kho¶n vay trung  µ  µi h¹n  íc ngoµi do  vd  n    Doanh  nghiÖp  ñ  ng  m   ch ®é ®µ ph¸n  íiBªn  v  cho vay    t ® îc®iÒu  Ön    ®Ó ®¹     ki u ®∙inhÊt.   4­ L∙i ¹tcña        ph c¸ckho¶n vay  ¾n,  ng trungvµ  µih¹n  ícngoµikh«ng  îc   d  n    ®  vîtqu¸ l∙suÊtcña       i   kho¶n vay  éng  c 3,0%/n¨m.   §i Ò u 2   phÝ   ña  Chi  c kho¶n vay bao  å m       Êt vay  ∙suÊt th¶ g : L∙isu   (l   i    næi hoÆc     Êtcè  nh)  µ    ¹ phÝ  ªnquan  n   l∙su   ®Þ i v c¸clo i  li   ®Õ kho¶n  vay  :qu¶n  nh   lý,   Õp, b¶o   x thu   l∙nh. . Õu cã).§èivíi . (n         kho¶n  Ý    nh    ét  Çn  ph qui®Þ tr¶m l trong   suètthêih¹n  ña      c kho¶n  vay  × sÏ® îcqui® æi    th         ra møc    Ý  µng  chiph h n¨m. §i Ò u 3 Doanh nghiÖp  ãi t¹  n  i Quy Õt  nh  µy  µ c¸c Doanh  ®Þ n l    nghiÖp  ® îc qui ®Þnh  ¹  Ó m   M ôc    ¬ng    ña     ti §i 1  I Ch I c Th«ng   è  t s 03/1999/TT­ NHNN7   ngµy  12/8/1999  ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt nam   íng  Én  Öc  c Ng h Nh n     h d vi vay    î tr¶n   nícngoµicña        c¸cdoanh  nghiÖp. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  ý.  ¤ng  4 Quy ®Þ n c hi l   t   k   C¸c  Ch¸nh  V¨n phßng, Ch¸nh    Thanh    ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  ñ   ëng    tra Ng h Nh n     Th tr c¸c Vô,  ôc, Gi¸m  c  ©n   µng  µ   íc TØnh,  µnh  è, Tæng   C  ®è Ng h Nh n   Th ph   Gi¸m  c  ®è (gi¸m ®èc) tæ      chøc  Ýn  ông,c¸cDoanh  td    nghiÖp  ªnquan  li   trong ph¹m      vichøc  n¨ng  ña  × nh  Þu  cm ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2