intTypePromotion=1

Quyết định 308-QĐ/NH2 của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
134
lượt xem
29
download

Quyết định 308-QĐ/NH2 của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 308-QĐ/NH2 của Ngân hàng nhà nước về việc ban hành Quy chế về lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử của Ngân hàng và Tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 308-QĐ/NH2 của Ngân hàng nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc sè 308­Q§/NH2  ngµy 16­9­1997 "Ban hµnh  quy chÕ vÒ lËp, sö dông,  kiÓm so¸t, xö lý, b¶o qu¶n vµ lu tr÷ chøng tõ  ®iÖn tö cña c¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông" Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­ C¨n cø Ph¸p lÖnh Ng©n hµng Nhµ  níc, Ph¸p lÖch Ng©n   hµng, Hîp t¸c x∙ TÝn dông vµ C«ng ty Tµi chÝnh ngµy 23­5­ 1990; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  15/CP ngµy 2­3­1993 cña ChÝnh   phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n íc   cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  196/TTg ngµy 1­4­1997 cña thñ   tíng chÝnh phñ vÒ viÖc sö dông c¸c d÷ liÖu th«ng tin trªn   vËt mang tin  ®Ó  lµm chøng tõ  kÕ  to¸n vµ  thanh to¸n cña   c¸c Ng©n hµng vµ Tæ chøc tÝn dông; ­   Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Vô   tryëng   Vô   KÕ   to¸n   Tµi   chÝnh   Ng©n hµng Nhµ níc. Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo quyÕt  ®Þnh nµy "Quy chÕ  vÒ   lËp,   sö   dông,   kiÓm   so¸t,   xö   lý,   b¶o   qu¶n   vµ   lu   tr÷  chøng tõ ®iÖn tö cña c¸c Ng©n hµng vµ Tæ chøc tÝn dông". §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ký. §i Ò u   3.   Ch¸nh v¨n phßng Thèng  ®èc, Vô  trëng Vô  kÕ  to¸n Tµi chÝnh, Vô trëng, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n  hµng Nhµ  níc Trung ¬ng, Gi¸m  ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh phè, Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc Tæ chøc tÝn  dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. Q uy ch Õ v Ò   l Ë p ,   s ö   d ô n g ,   k i Ó m   s o ¸ t ,   x ö   l ý ,   b ¶ o   q u ¶ n   v µ   l u   t r ÷  chøng tõ ®iÖn tö cña c¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 308­Q§/NH2 ngµy 16­09­ 1997 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) I. Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Kh¸i niÖm chøng tõ ®iÖn tö: Chøng  tõ   ®iÖn tö   quy  ®Þnh  trong  quy chÕ  nµy lµ   c¸c  c¨n cø chøng minh  b»ng  d÷  liÖu  th«ng tin trªn  vËt  mang  tin( nh  b¨ng tõ,  ®Üa tõ, c¸c lo¹i thÎ  thanh to¸n...) vÒ  nghiÖp vô  kinh tÕ  tµi chÝnh  ®∙ ph¸t sinh vµ  thùc sù  hoµn   thµnh vµ lµ c¬ së ®Ó ghi chÐp vµo sæ s¸ch kÕ to¸n cña c¸c   Ng©n hµng vµ Tæ chøc tÝn dông. §i Ò u  2.  §èi tîng, ph¹m vi vµ ®iÒu kiÖn sö dông: 1 ­ §èi tîng sö dông Quy chÕ  nµy  ®îc ¸p dông  ®èi víi c¸c Ng©n hµng vµ  Tæ  chøc tÝn dông (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Ng©n hµng) vµ   ®èi víi   kh¸ch hµng cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn  ®Ó  tham gia thanh  to¸n ®iÖn tö. 2 ­ Ph¹m vi sö dông; Chøng   tõ   ®iÖn   tö   ®îc   lËp   vµ   sö   dông   ®èi   víi   c¸c  nghiÖp vô liªn quan ®Õn lÜnh vùc thanh to¸n nh thanh to¸n  liªn ng©n hµng, thanh to¸n gi÷a c¸c Ng©n hµng thanh to¸n  bï trõ hoÆc thanh to¸n gi÷a Ng©n hµng víi kh¸ch hµng. C¸c   nghiÖp   vô   sau   ®©y   b¾t   buéc   ph¶i   lËp   chøng   tõ  giÊy, kh«ng  ®îc sö  dông chøng tõ   ®iÖn tö: NghiÖp vô  cho  vay;   huy   ®éng   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm,   ph¸t   hµnh   cæ   phiÕu,   tr¸i phiÕu, kú  phiÕu, tÝn phiÕu... vµ  c¸c nghiÖp vô  thu,  chi tµi chÝnh kh¸c kh«ng thuéc ho¹t ®éng thanh to¸n. 3. §iÒu kiÖn sö dông: a/ §èi víi  c¸c Ng©n hµng: Ng©n hµng sö dông chøng tõ  ®iÖn tö ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn sau:
 3. ­  Cã   ®Þa  ®iÓm, nguån  ®iÖn, c¸c  ®êng truyÒn t¶i th«ng  tin, m¹ng  th«ng  tin, c¸c thiÕt  bÞ  m¸y  tÝnh   ®¸p øng yªu  cÇu khai th¸c, kiÓm so¸t, xö  lý, sö  dông, b¶o qu¶n vµ  lu  tr÷ chøng tõ ®iÖn tö. ­ Cã   ®éi ngò  c¸n bé   ®ñ  kh¶ n¨ng, tr×nh  ®é  t¬ng øng  víi yªu cÇu kü  thuËt  ®Ó  thùc hiÖn quy tr×nh h¹ch to¸n kÕ   to¸n vµ thanh to¸n. ­ Trêng hîp  sö  dông  chøng  tõ   ®iÖn  tö   ®Ó  thanh  to¸n  gi÷a c¸c Ng©n  hµng  th×  ph¶i  ®îc Ng©n  hµng  Nhµ  níc chÊp  nhËn vµ cho phÐp b»ng v¨n b¶n. b/ §èi víi  kh¸ch hµng: Kh¸ch hµng muèn sö dông chøng  tõ   ®iÖn tö   ®Ó  giao dÞch thanh to¸n víi Ng©n hµng ph¶i cã   v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  vµ  tho¶ thuËn víi Ng©n hµng (n¬i më  tµi   kho¶n) vÒ: ­ Ch÷ ký ®iÖn tö cña Chñ tµi kho¶n vµ cña KÕ to¸n tr ­ ëng (Trëng phßng kÕ to¸n hay ngêi phô tr¸ch kÕ to¸n) hoÆc  ngêi   ®îc   Chñ   tµi   kho¶n,   KÕ   to¸n   trëng   (Trëng   phßng   kÕ  to¸n hay ngêi phô  tr¸ch kÕ  to¸n) uû  quyÒn ký  trªn chøng  tõ ®iÖn tö khi giao dÞch víi Ng©n hµng; ­ Ph¬ng thøc  giao  nhËn  chøng  tõ   ®iÖn  tö  vµ  ký  hiÖu  cña vËt mang tin; ­ Cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi thiÖt h¹i x¶y ra do  chøng tõ ®iÖn tö cña m×nh lËp kh«ng ®óng quy ®Þnh, hay v×  d÷  liÖu cña chøng tõ   ®iÖn tö  kh«ng  ®Çy  ®ñ, sai sù  thùc   hoÆc do cè ý hoÆc v« ý ®Ó lé ch÷ ký ®iÖn tö, kho¸ b¸o mËt  dÉn ®Õn bÞ kΠgian lîi dông. c/ Ng©n hµng vµ  kh¸ch hµng sö  dông chøng tõ   ®iÖn tö  ph¶i thùc hiÖn viÖc lËp, kiÓm so¸t, xö  lý, sö  dông, b¶o  qu¶n vµ  lu tr÷  chøng tõ   ®iÖn tö   ®Ó  h¹ch to¸n kÕ  to¸n vµ  thanh  to¸n  theo  ®óng quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt vµ  c¸c quy  ®Þnh t¹i quy chÕ nµy. §i Ò u  3.  Qu¶n lý vµ sö dông chøng tõ ®iÖn tö: 1. Chøng tõ ®iÖn tö dïng lµm c¬ së ®Ó ghi chÐp vµo sæ   s¸ch kÕ  to¸n Ng©n hµng ph¶i lµ  chøng tõ   ®iÖn tö  hîp lÖ.   Chøng tõ ®iÖn tö hîp lÖ lµ chøng tõ: LËp  ®óng mÉu quy  ®Þnh, cã   ®Çy  ®ñ, râ  rµng, chÝnh x¸c  c¸c yÕu tè; d÷  liÖu th«ng tin cña chøng tõ  ph¶i  ®îc m∙  ho¸ vµ  thùc hiÖn b¶o mËt theo  ®óng quy  ®Þnh; trªn chøng  tõ ph¶i cã ®ñ c¸c ch÷ ký ®iÖn tö cña nh÷ng ng êi liªn quan  chÞu tr¸ch  nhiÖm vÒ  tÝnh chÝnh  x¸c cña d÷  liÖu;  ch÷  ký  ®iÖn tö  trªn chøng tõ  ph¶i khíp  ®óng víi ch÷  ký   ®iÖn tö   do ng©n hµng (n¬i më  tµi kho¶n) hay Trung t©m thanh to¸n  cña Ng©n hµng cÊp ph¸t vµ qu¶n lý.
 4. 2.   Chøng   tõ   ®iÖn   tö   ®îc   chuyÓn   ho¸   thµnh   chøng   tõ  giÊy   hoÆc   ngîc   l¹i   ®Ó   phôc   vô   yªu   thanh   to¸n   vµ   h¹ch   to¸n, nhng viÖc chuyÓn ho¸ ph¶i ®¶m b¶o sù khíp ®óng gi÷a  chøng tõ  dïng lµm c¨n cø  ®Ó  chuyÓn ho¸ vµ  chøng tõ   ®îc  chuyÓn ho¸, ®óng mÉu quy ®Þnh vµ ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cña  chøng tõ. 3.   §èi   víi   chøng   tõ   ®iÖn   tö   dïng   trong   thanh   to¸n   kh«ng dïng tiÒn mÆt gi÷a c¸c Ng©n hµng, Ng©n hµng nhµ níc  Trung ¬ng quy  ®Þnh vÒ  tiªu chuÈn, quy c¸ch mÉu biÓu, chØ  tiªu ph¶n ¸nh, cÊu tróc d÷ liÖu vµ ¸p dông thèng nhÊt cho  tÊt c¶ c¸c Ng©n hµng (theo c¸c phô lôc sè 1,2) Chøng tõ   ®iÖn tõ  dïng  ®Ó  thanh to¸n, h¹ch to¸n trong  néi   bé   mét   Ng©n   hµng   do   Tæng   gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc)   Ng©n  hµng ®ã quy ®Þnh nhng phaØ ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cña chøng  tõ vµ phï hîp víi §iÒu 4 cña quy chÕ nµy. §i Ò u   4.   Chøng tõ   ®iÖn tö  cña Ng©n hµng ph¶i cã   ®ñ  c¸c d÷ liÖu sau ®©y: 1.   Tªn   gäi   cña   chøng   tõ   ®iÖn   tö   (Uû   nhiÖm   thu,   Uû  nhiÖm chi...) 2. Sè, Ký hiÖu chøng tõ vµ ký hiÖu lo¹i nghiÖp vô; 3.   Ngµy,   th¸ng,   n¨m   lËp   chøng   tõ   ®iÖn   tö;   ngµy   gi¸  trÞ... 4.   Tªn,   ®Þa   chØ,   sè   hiÖu   tµi   kho¶n   cña   ®¬n   vÞ,   c¸  nh©n tr¶ tiÒn 5. Tªn, ®Þa chØ, m∙ Ng©n hµng thanh to¸n; 6.Tªn, ®Þa chØ, sè hiÖu tµi kho¶n cña ®¬n vÞ, c¸ nh©n  thô hëng sè tiÒn trªn chøng tõ ®iÖn tö; 7. Tªn, ®Þa chØ, m∙ Ng©n hµng phôc vô bªn thô hëng; 8. Néi dung cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh; 9. C¸c chØ tiªu vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ; 10.  Ch÷  ký   ®iÖn tö   cña ngêi lËp  vµ  nh÷ng  ngêi liªn  quan chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c d÷  liÖu  trªn chøng  tõ. Nh÷ng chøng  tõ   ®iÖn  tö  ph¶n  ¸nh quan hÖ  kinh tÕ gi÷a c¸c ph¸p nh©n ph¶i cã ch÷ ký ®iÖn tö cña ng ­ ¬× kiÓm so¸t. (KÕ to¸n trëng hay trëng phßng kÕ to¸n hoÆc  ngêi ®îc uû quyÒn) vµ ngêi phª duyÖt (Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m  ®èc, Thñ trëng ®¬n vÞ hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn); 11. C¸c d÷  liÖu th«ng tin cña chøng tõ   ®iÖn tö  ph¶i  ®îc m∙ ho¸ vµ  thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o mËt theo quy   ®Þnh,   b¶o   ®¶m   an   toµn,   bÝ   mËt   trong   qu¸   tr×nh   xö   lý,   truyÒn tin vµ lu tr÷.
 5. II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ A ­ LËp, kiÓm so¸t, xö lý chøng tõ ®iÖn tö: §i Ò u  5.  LËp chøng tõ: 1.   TÊt   c¶   c¸c   chøng   tõ   ®iÖn   tö   cña   Ng©n   hµng   (gåm  chøng tõ  do Ng©n hµng lËp vµ  chøng tõ  do kh¸ch hµng lËp)   ®Òu ph¶i lËp ®óng mÉu quy ®Þnh, ®óng cÊu tróc, ®Þnh d¹ng,  ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè vµ ®îc b¶o mËt. §èi víi chøng tõ   ®iÖn tö  ghi trªn vËt mang tin ph¶i  ghi tªn c¸c tÖp chøa chøng tõ, vÞ trÝ chøng tõ trong tÖp,  tªn c¸c tÖp nµy  ®îc b¶o mËt vµ  lu tr÷  trong hå  s¬  chøng  tõ ®iÖn tö. C¸c d÷ liÖu, th«ng tin trªn chøng tõ ®iÖn tö  ph¶i ®­ îc ph¶n ¸nh râ  rµng, trung thùc, chÝnh x¸c vµ  thùc hiÖn  m∙ ho¸ theo quy ®Þnh ttríc khi chuyÓn ®i. Ngµy, th¸ng, n¨m lËp chøng tõ   ®iÖn tö  ghi b»ng sè  vµ  ghi theo d¹ng: D D/MM/YYYY (trong  ®ã  DD ­ lµ  ngµy; MM ­   lµ th¸ng; YYYY ­ lµ n¨m). Sè  tiÒn trªn chøng tõ   ®iÖn tö  ph¶i ghi c¶ b»ng sè  vµ  b»ng ch÷. ViÖc  ghi  ch÷  ký  cña  kh¸ch  hµng  vµ  c¸c c¸n  bé, nh©n  viªn Ng©n hµng trªn chøng tõ   ®iÖn tö   ®îc thùc hiÖn b»ng  ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh. 2. Khi chuyÓn ho¸ chøng tõ  giÊy thµnh chøng tõ   ®iÖn   tö hoÆc phôc håi chøng tõ ®iÖn tö ®Ó in ra giÊy ph¶i thùc   hiÖn theo  ®óng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 cña quy chÕ  nµy. Trªn chøng tõ   ®∙ dïng lµm c¨n cø  ®Ó  chuyÓn ho¸ ph¶i  ghi ký hiÖu “§CH” (®èi víi chøng tõ ®iÖn tö) hoÆc ghi ch÷  "§∙ chuyÓn ho¸" (®èi víi chøng tõ giÊy). Chøng tõ sau khi  ®∙ dïng lµm c¨n cø  ®Ó  chuyÓn ho¸ chØ cßn gi¸ trÞ  trong   viÖc ®èi chiÕu, tra cøu, lu tr÷, kh«ng cßn hiÖu lùc thanh  to¸n. NÕu chøng tõ ®îc chuyÓn ho¸ lµ chøng tõ giÊy th× trªn  chøng tõ  ph¶i cã  dÊu  ®¬n vÞ; ch÷  ký  tay b»ng bót mùc cña  ngêi thùc hiÖn viÖc chuyÓn ho¸ vµ  cña KÕ  to¸n trëng (tr­ ëng phßng kÕ to¸n). NÕu chøng tõ   ®îc chuyÓn ho¸ lµ  chøng tõ   ®iÖn tö  th×  trªn chøng tõ  ph¶i cã  ch÷  ký   ®iÖn tö  cña ngêi thùc hiÖn  viÖc   chuyÓn   ho¸   vµ   cña   KÕ   to¸n   tr ëng   (trêng   phßng   kÕ  to¸n)
 6. 3.   Xö   lý   ®èi   víi   c¸c   trêng   hîp   sai   sãt   trong   qu¸  tr×nh lËp (hoÆc chuyÓn ho¸) chøng tõ ®iÖn tõ: a/  Trêng  hîp sai  sãt cña  chøng  tõ   ®iÖn  tö   ®îc ph¸t  hiÖn khi lÖnh thanh to¸n cha chuyÓn ®i: ­ NÕu sai sãt cña chøng tõ ®iÖn tö ®îc ph¸t hiÖn ngay  trong   qu¸   tr×nh   lËp   vµ   KÕ   to¸n   tr ëng   (trëng   phßng   kÕ  to¸n) cha ghi ký  hiÖu mËt trªn chøng tõ  th×  ngêi lËp  ®îc  söa l¹i cho ®óng. ­ NÕu sai sãt ph¸t hiÖn sau khi  ®∙ ghi ký  hiÖu mËt   trªn chøng tõ  th×  viÖc thay  ®æi hoÆc huû  bá   ®èi víi c¸c   chøng   tõ   bÞ   sai   sãt   nµy   ph¶i   ®îc   kÕ   to¸n   trëng   9trëng  phßng kÕ to¸n) xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Khi huû bá chøng tõ ®iÖn tö bÞ sai sãt, KÕ to¸n trëng  (trëng phßng kÕ to¸n) ph¶i lËp Biªn b¶n huû chøng tõ ®iÖn  tö, trong  ®ã  ghi râ  lo¹i chøng tõ: giê, ngµy, th¸ng, n¨m  huû  chøng tõ  vµ  trªn Biªn b¶n ph¶i cã   ®ñ  ch÷  ký  cña Tæng  gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc), KÕ  to¸n trëng (trëng phßng kÕ  to¸n)  Ng©n hµng cã  chøng tõ   ®iÖn tö  huû. Biªn b¶n huû  chøng tõ   ®iÖn tö ®îc lu tr÷ vµo tËp hå s¬ riªng vµ b¶o qu¶n nh c¸c  tµi liÖu kÕ to¸n kh¸c. b/ C¸c trêng hîp sai sãt cña chøng tõ ®iÖn tö bÞ ph¸t  hiÖn sau khi lÖnh thanh to¸n ®∙ chuyÓn ®i, ®îc xö lý theo  quy   ®Þnh   vÒ   xö   lý   sai   sãt   trong   thanh   to¸n   ®iÖn   tö   do  Ng©n hµng nhµ níc Trung ¬ng quy ®Þnh. 4.   KÕ   to¸n   trëng   (trëng   phßng   kÕ   to¸n)   chÞu   tr¸ch   nhiÖm vÒ  viÖc qu¶n lý, theo dâi, xö  lý   ®èi víi chøng tõ   ®iÖn tö do ®¬n vÞ m×nh lËp. §i Ò u  6.T r¸ch nhiÖm ký trªn chøng tõ ®iÖn tö: Ch÷   ký   cña   kh¸ch   hµng   vµ   nh©n   viªn   Ng©n   hµng   trªn   chøng tõ ®iÖn tö lµ ch÷ ký ®iÖn tö. Ch÷  ký   ®iÖn tö  lµ  mét m∙ kho¸ b¶o mËt  ®îc x¸c  ®Þnh  riªng   cho   tõng   c¸   nh©n   ®Ó   chøng   thùc   quyÒn   h¹n,   tr¸ch   nhiÖm vµ chøc n¨ng nhiÖm vô mµ m×nh thùc hiÖn. Khi mét c¸  nh©n ghi ch÷  ký   ®iÖn tö  cña m×nh trªn chøng tõ   ®iÖn tö  th×  ch÷  ký   ®ã  cã  gi¸ trÞ  nh ch÷  ký  tay b»ng bót mùc trªn  chøng tõ giÊy. 1. Ch÷ ký ®iÖn tö cña kh¸ch hµng lËp chøng tõ: Trªn  c¸c  chøng  tõ   ®iÖn  tö  do kh¸ch  hµng  lµ  c¸ nh©n  lËp vµ  chuyÓn  ®Õn Ng©n hµng ph¶i cã  ch÷  ký   ®iÖn tö  cña  chñ tµi kho¶n hoÆc ngêi ®îc chñ tµi kho¶n uû quyÒn. Trªn c¸c chøng tõ   ®iÖn tö  do kh¸ch hµng lµ  ph¸p nh©n  (C¬  quan nhµ  níc, doanh nghiÖp nhµ  níc,  ®¬n vÞ  vò  trang,  tæ   chøc   kinh   tÕ,   tæ   chøc   x∙   héi...)   lËp   vµ   chuyÓn   ®Õn 
 7. Ng©n hµng ph¶i cã   ®ñ  ch÷  ký   ®iÖn tö  cña ngêi kiÓm so¸t  (KÕ  to¸n trëng hay trëng phßng kÕ  to¸n hoÆc ngêi  ®îc uû  quyÒn)   vµ   cña   ngêi   phª   duyÖt   (Chñ   tµi   kho¶n;   Tæng   gi¸m  ®èc,   Gi¸m   ®èc,   Thñ   trëng   ®¬n   vÞ   hoÆc   ngêi   ®îc   chñ   tµi  kho¶n uû quyÒn). Nh÷ng     kh¸ch   hµng   lµ   doanh   nghiÖp   t  nh©n,   hé   kinh  doanh, tæ hîp t¸c vµ  c¸c tæ chøc kinh tÕ  kh¸c nÕu kh«ng   cã  KÕ  to¸n trëng, th×  trªn chøng tõ  do nh÷ng kh¸ch hµng  nµy lËp ph¶i cã Ch÷ ký ®iÖn tö cña chñ tµi kho¶n hoÆc ng ­ êi ®îc chñ tµi kho¶n uû quyÒn vµ cña ng êi phô tr¸ch vÒ kÕ  to¸n thùc hiÖn viÖc kiÓm so¸t chøng tõ. 2. Ch÷  ký   ®iÖn tö  cña Ng©n hµng liªn quan  ®Õn chøng  tõ: ViÖc ph©n cÊp ph¹m vi quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm ng êi ®îc  ký   trªn   chøng   tõ   ®iÖn   tö   ®èi   víi   tõng   lo¹i   nghiÖp   vô   trong mçi Ng©n hµng do Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc Ng©n hµng  ®ã  quy  ®Þnh nhng ph¶i  ®¶m b¶o trªn tÊt c¶ c¸c chøng tõ  ®iÖn tö  dïng lµm c¬  së  ghi chÐp vµo sæ s¸ch kÕ  to¸n ng©n  hµng   ph¶i   cã   ®Çy   ®ñ   ch÷   ký   ®iÖn   tö   cña   ngêi   lËp,   ngêi  chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t, ngêi xÐt duyÖt tríc khi thùc  hiÖn c¸c nghiÖp vô. 3.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   ngêi   qu¶n   lý   vµ   sö   dông   ch÷   ký  ®iÖn tö a/ Tr¸ch nhiÖm cña ngêi qu¶n lý  ch÷  ký   ®iÖn tö: Nh©n  viªn   Ng©n   hµng   (Trung   t©m   thanh   to¸n)   vµ   nh÷ng   ngêi   do  chøc n¨ng cña m×nh  ®îc qu¶n lý, cÊp ph¸t ch÷  ký   ®iÖn tö  ®∙ cÊp cho ngêi sö dông. b/ Tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông ch÷ ký ®iÖn tö ­ Ph¶i  ®¨ng ký  tªn vµo danh s¸ch nh÷ng ngêi tham gia  quy tr×nh thanh to¸n  ®iÖn tö   ®Ó   ®Ò  nghÞ  Ng©n hµng (Trung  t©m thanh to¸n) cÊp ch÷ ký ®iÖn tö. ­   §¨ng   ký   thêi   gian   hiÖu   lùc   cña   ch÷   ký   ®iÖn   tö.   Trong thêi h¹n hiÖu lùc, nÕu v×  lý  do nµo  ®ã  mµ  ngêi  ®îc  cÊp ch÷  ký   ®iÖn tö  kh«ng tham  gia  quy  tr×nh  thanh  to¸n  th×  ph¶i b¸o c¸o b»ng  v¨n  b¶n  víi  Ng©n  hµng (Trung  t©m  thanh to¸n)  ®Ó  lµm thñ  tôc thu håi quyÒn sö  dông ch÷  ký   ®iÖn tö. ­ Ghi ®óng, ghi ®ñ c¸c yÕu tè cña ch÷ ký ®iÖn tö theo   quy ®Þnh. ­ TuyÖt ®èi gi÷ bÝ mËt vµ sö dông ch÷ ký ®iÖn tö theo   ®óng quy ®Þnh. ­ Trêng hîp cã  hµnh vi vi ph¹m c¸c néi dung quy  ®Þnh  vÒ  b¶o qu¶n, sö  dông ch÷  ký   ®iÖn tö  th×  tuú  theo møc  ®é  vi ph¹m sÏ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc xö lý theo quy ®Þnh   cña ph¸p luËt.
 8. 4.   ViÖc   uû   quyÒn   ghi   ch÷   ký   ®iÖn   tö   trªn   chøng   tõ  ®iÖn tö ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  7.  KiÓm so¸t chøng tõ ®iÖn tö TÊt c¶ c¸c chøng tõ   ®iÖn tö  ph¶i  ®îc kiÓm so¸t chÆt  chÏ, b¶o  ®¶m tÝnh hîp ph¸p cña nghiÖp vô  vµ  tÝnh hîp lÖ   cña chøng tõ  tríc khi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô  h¹ch to¸n,  thanh to¸n. ViÖc kiÓm so¸t chøng tõ   ®iÖn tö   ®îc chia lµm  2 phÇn, phÇn kü  thuËt th«ng tin ph¶i kiÓm so¸t tríc, sau  ®ã míi tiÕn hµnh kiÓm so¸t phÇn néi dung nghiÖp vô: 1. Néi dung kiÓm so¸t kü thuËt th«ng tin gåm: + M∙ nhËn biÕt trªn chøng tõ  ph¶i  ®óng víi m∙  ®∙ quy  ®Þnh. + C¸c MËt m∙ trªn chøng tõ  ph¶i  ®óng víi mËt m∙  ®∙   quy ®Þnh. + Tªn tËp tin ph¶i  ®îc lËp  ®óng tªn vµ  mÉu th«ng tin  quy  ®Þnh: kiÓm so¸t b¶o  ®¶m kh«ng cã  sù  trïng lÆp vÒ  néi   dung th«ng tin trªn chøng tõ. + Néi dung chøng tõ hîp lÖ. 2. KiÓm so¸t phÇn néi dung nghiÖp vô: KiÓm tra b»ng m¾t hoÆc kÕt hîp kiÓm tra b»ng m¾t vµ  c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña d÷  liÖu: + KiÓm tra ch÷ ký ®iÖn tö, ký hiÖu mËt vµ c¸c m∙ kho¸   b¶o mËt trªn chøng tõ. + KiÓm  so¸t  tªn,  sè  hiÖu  tµi kho¶n;  sè   d  tµi kho¶n  tiÒn göi ®Ó chi tr¶ sè tiÒn trªn chøng tõ. + KiÓm tra sù  tån t¹i vµ  d¹ng thøc cña mét sè  vïng   b¾t buéc cña chøng tõ. §i Ò u   8.   Khi   kiÓm   tra   chøng   tõ   ®iÖn   tö   cña   kh¸ch  hµng chuyÓn ®Õn, nÕu ph¸t hiÖn chøng tõ kh«ng hîp lÖ hoÆc  cã sai sãt, Ng©n hµng kh«ng xö lý vµ ph¶i tr¶ l¹i cho ng ­ êi lËp  ®Ó  lËp l¹i vµ  më  sè  theo dâi  ®èi víi c¸c chøng tõ   nµy.   Kh¸ch   hµng   nép   chøng   tõ   ph¶i   cã   tr¸ch   nhiÖm   tiÕp   nhËn l¹i c¸c chøng tõ ®iÖn tö cña m×nh vµ ph¶i l u tr÷ tèi  thiÓu   lµ  10 ngµy (kÓ  tõ  ngµy nhËn l¹i)  ®Ó  phôc vô  yªu  cÇu ®èi chiÕu, tra so¸t cña Ng©n hµng khi cÇn thiÕt. §i Ò u   9.   ViÖc   kiÓm   so¸t,   xö   lý   chøng   tõ   ®iÖn   tö  dïng  ®Ó  thanh to¸n, h¹ch to¸n trong néi bé  mét Ng©n hµng  do Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) ng©n hµng ®ã quy ®Þnh.
 9. § i Ò u   10.   Tr×nh tù, thêi gian lu©n chuyÓn chøng tõ  ®iÖn tö  trong mçi Ng©n hµng do Tæng gi¸m  ®èc vµ  Gi¸m  ®èc   Ng©n hµng  ®ã  quy  ®Þnh, nhng ph¶i  ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho  viÖc kiÓm tra tõng c«ng ®o¹n cña quy tr×nh nghiÖp vô còng  nh  viÖc   kiÓm   tra   quy   tr×nh   c«ng   nghÖ   vµ   cã   ®ñ   c¸c   b íc  sau: ­ NhËn chøng tõ hoÆc lËp chøng tõ ®iÖn tö; ­ KiÓm tra ký hiÖu mËt m∙, ch÷ ký ®iÖn tö vµ tÝnh hîp   lÖ cña chøng tõ. ­ Xö lý d÷ liÖu, h¹ch to¸n vµ thanh to¸n; ­   KiÓm   tra   viÖc   thùc   hiÖn   tõng   c«ng   ®o¹n   trong   quy  tr×nh;   (Bao   gåm   quy   tr×nh   c«ng   nghÖ   vµ   quy   tr×nh   h¹ch   to¸n, thanh to¸n). ­ Tæng hîp, in b¶ng kª chøng tõ   ®iÖn tö   ®∙ ph¸t sinh  vµ ®îc xö lý trong ngµy; ­ S¾p xÕp, b¶o mËt, tæ chøc b¶o qu¶n, lu tr÷; §i Ò u   11.   C¸c Ng©n hµng ph¶i cã  quy  ®Þnh vµ  th«ng  b¸o cho kh¸ch hµng biÕt vÒ thêi gian giao dÞch, tiÕp nhËn  chøng tõ ®iÖn tö t¹i ®¬n vÞ m×nh. ViÖc giao nhËn chøng tõ   ®iÖn tö  gi÷a kh¸ch hµng víi   Ng©n hµng hay gi÷a c¸c Ng©n hµng víi nhau  ®îc thùc hiÖn  b»ng ph¬ng ph¸p trùc tiÕp nh  giao nhËn c¸c vËt mang tin  hoÆc b»ng ph¬ng ph¸p truyÒn dÉn d÷ liÖu qua m¹ng: 1. Trêng hîp nhËn trùc tiÕp: Khi giao nhËn vËt mang tin chøa d÷ liÖu chøng tõ ®iÖn  tö  ph¶i thùc hiÖn  theo  quy  ®Þnh: mçi vËt mang  tin  (mçi  cuén b¨ng, mçi  ®Üa tõ...)  ®îc giao cïng víi mét b¶ng kª  b»ng giÊy (theo mÉu phô  lôc sè  03), b¶ng kª nµy  ®îc gäi  lµ  chøng tõ   ®i kÌm vËt mang tin; trªn tõng b¶ng kª ph¶i  ®ãng dÊu  ®¬n vÞ  (nÕu cã), ch÷  ký  cña ngêi lËp, ngêi kiÓm  so¸t vµ cña Chñ tµi kho¶n (ngêi së h÷u vËt mang tin). VËt mang tin dïng trong thanh to¸n chØ  ®îc chøa c¸c  d÷   liÖu   chøng   tõ   ®iÖn   tö,   kh«ng   ®îc   chøa   thªm   bÊt     cø  th«ng tin nµo kh¸c. Trªn vËt mang tin  hoÆc tói  ®ùng vËt   mang tin ph¶i d¸n nh∙n, trong ®ã ghi râ: Tªn, sè hiÖu tµi  kho¶n cña c¸ nh©n hoÆc ®¬n vÞ lµ chñ së h÷u vËt mang tin;   ký  hiÖu cña vËt mang tin; tªn c¸c tÖp d÷  liÖu chøa trªn   vËt mang tin. 2. Trêng hîp nhËn chøng tõ ®iÖn tö qua m¹ng: ViÖc  nhËn chøng tõ   ®iÖn tö  qua m¹ng m¸y vi tÝnh hay  viÔn th«ng chØ ¸p dông  ®èi víi nh÷ng thÓ  thøc thanh to¸n  ®îc Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc cho phÐp thùc hiÖn thanh 
 10. 0 to¸n qua m¹ng. Kh¸ch hµng muèn thùc hiÖn truyÒn dÉn d÷ liÖu chøng tõ   ®iÖn   tö   ph¶i   cã   v¨n   b¶n   ®Ò   nghÞ   víi   Ng©n   hµng   phôc   vô  m×nh vµ  cam kÕt chÞu toµn bé  tr¸ch nhiÖm vÒ  nh÷ng th«ng  tin  ®îc  ®a vµo vµ  truyÒn  ®i hoÆc nhËn  ®Õn trªn hÖ  thèng  cña m×nh; ph¶i cã   ®ñ  thiÕt bÞ  m¸y tÝnh, kh¶ n¨ng truyÒn  tin   vµ   cã   c¸c   biÖn   ph¸p   h÷u   hiÖu   chèng   l¹i   sù   lÊy   c¾p   th«ng   tin   tõ   bªn   ngoµi,   chèng   sù   x©m   nhËp   huû   ho¹i   hÖ  thèng th«ng tin cña m×nh. Ng©n hµng tiÕp nhËn chøng tõ   ®iÖn tö  cña kh¸ch hµng   qua m¹ng ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra  ®∙  ®îc lËp  tr×nh s½n (hoÆc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra thÝch hîp)  ®Ó  kiÓm so¸t c¸c th«ng tin chuyÓn  ®Õn tõ  bªn ngoµi, b¶o  ®¶m   sù   an   toµn   vµ   tÝnh   ®óng   ®¾n,   hîp   lÖ,   hîp   ph¸p   cña   chøng tõ ®iÖn tö tríc khi ®a vµo vµ xö lý trªn m¹ng th«ng   tin cña Ng©n hµng; ®ång thêi ph¶i ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p  ng¨n ngõa, chèng c¸c h×nh thøc lîi dông: khai th¸c, x©m   nhËp,  sao  chÐp,   ®¸nh c¾p hoÆc  sö  dông  chøng  tõ   ®iÖn tö  vµo c¸c viÖc tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p kuËt. 3. ViÖc x¸c nhËn, kiÓm tra,  ®èi chiÕu khi giao nhËn   chøng   tõ   ®iÖn   tö   gi÷a   Ng©n   hµng   vµ   kh¸ch   hµng   t¹i   mçi  Ng©n hµng  do Tæng  gi¸m   ®èc (Gi¸m  ®èc)  Ng©n  hµng  ®ã  quy  ®Þnh B ­ B¶o qu¶n, lu tr÷ chøng  tõ ®iÖn tö §i Ò u   12.   C¸c chøng tõ   ®iÖn tö  sau khi  ®∙ dïng  ®Ó  h¹ch to¸n kÕ  to¸n vµ  thanh to¸n ph¶i  ®îc in ra giÊy díi  d¹ng   b¶ng   kª   chøng   tõ   ®iÖn   tö   ph¸t   sinh   vµ   ®îc   xö   lý  trong ngµy (mÉu phô  lôc sè  04)  ®Ó  b¶o qu¶n, lu tr÷. C¸c  th«ng tin vÒ  chøng tõ   ®iÖn tö  trªn b¶ng kª ph¶i  ®îc Tæng  gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc), KÕ  to¸n trëng (trëng phßng kÕ  to¸n)  hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn ký x¸c nhËn vµ ®ãng dÊu. Trong thêi gian chøng tõ   ®iÖn tö  lu tr÷  t¹i phßng kÕ  to¸n,   KÕ   to¸n   trëng   hay   trëng   phßng   kÕ   to¸n   ph¶i   chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ  sù  an toµn vµ  tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña  chøng tõ ®iÖn tö. §i Ò u   13.  ViÖc ph©n lo¹i vµ thêi h¹n b¶o qu¶n chøng  tõ   ®iÖn tö   ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh vÒ  chÕ   ®é  lu tr÷  vµ b¶o qu¶n tµi liÖu kÕ to¸n cña Nhµ níc.
 11. 1 § i Ò u   14.  §Ó b¶o vÖ an toµn tµi s¶n còng nh ®¶m b¶o  thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu, b¶o qu¶n vµ tiªu  huû   khi   hÕt   thêi   h¹n   lu   tr÷,   tríc   khi   lu   tr÷   chøng   tõ  ®iÖn tö ph¶i ®îc s¾p xÕp, ph©n lo¹i theo thø tù thêi gian  ph¸t sinh, theo lo¹i nghiÖp vô  vµ  theo thêi h¹n b¶o qu¶n  quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i chøng tõ. Trêng hîp chøng tõ   ®iÖn tö   ®îc lu tr÷  trªn c¸c thiÕt  bÞ ®Æc biÖt th× ph¶i lu tr÷ c¶ thiÕt bÞ ®äc tin, ph¶i th ­ êng xuyªn kiÓm tra vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ vµ  ®Ò phßng c¸c trêng hîp truy cËp th«ng tin bÊt hîp ph¸p tõ  bªn ngoµi. §i Ò u   15.   VËt mang tin chøa chøng tõ   ®iÖn tö  ph¶i  ®îc cÊt gi÷   trong tñ  cã  kho¸ ch¾c ch¾n,  ®Æt n¬i cao r¸o  vµ  ph¶i lµm  Ýt nhÊt thµnh hai b¶n cã  néi dung nh   nhau,  ®ång thêi lu tr÷   ë  hai  ®iÓm xa nhau  ®∙  ®îc quy  ®Þnh tríc  (®Þa  ®iÓm  chÝnh  vµ   ®Þa  ®iÓm dù  phßng)  theo  c¸c yªu cÇu  tiªu chuÈn kü  thuËt do c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn vµ  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh. §i Ò u   16.  Kho lu tr÷  ph¶i cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn vÒ  nhiÖt  ®é, ®é Èm ®Ó h¹n chÕ sù tù h háng, tõ tÝnh ®ång thêi ph¶i  cã   ph¬ng   tiÖn   phßng   chèng   ho¶   ho¹n,   lò   lôt,   mèi   x«ng,  chuét c¾n... Khi chøng tõ ®iÖn tö ®îc b¶o qu¶n t¹i kho lu tr÷, thñ  kho   b¶o   qu¶n   ph¶i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   trong   trêng   hîp   d÷  liÖu chøng  tõ   ®iÖn  tö  bÞ   ®¸nh  c¾p,  lµm gi¶,  ®¸nh tr¸o,  söa  ®æi, bÞ  ph¸ ho¹i hoÆc c¸c trêng hîp mÊt m¸t, h  háng  kh¸c do nguyªn nh©n thñ kho thiÕu tr¸ch nhiÖm g©y nªn: Thñ  kho b¶o qu¶n cã  tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn kiÓm tra  vµ  theo dâi thêi h¹n sö  dông cña tõng vËt mang tin chøa   d÷ liÖu chøng tõ ®iÖn tö ®Ó xö lý kÞp thêi: + §èi víi   nh÷ng vËt mang tin s¾p hÕt h¹n sö  dông,   thñ   kho   b¶o   qu¶n   ph¶i   lËp   b¶ng   kª   kÌm   danh   môc   nh÷ng   chøng tõ   ®iÖn tö  lu tr÷  trong  ®ã   ®Ó  tr×nh Tæng gi¸m  ®èc,  Gi¸m ®èc Ng©n hµng gi¶i quyÕt. + §èi víi vËt mang tin  ®∙ gÇn hÕt h¹n sö  dông nhng  chøng   tõ   ®iÖn   tö   lu   tr÷   trªn   ®ã   vÉn   cßn   thêi   h¹n   b¶o  qu¶n, Ng©n hµng ph¶i tæ chøc kiÓm tra vµ sao chôp l¹i vËt  mang   tin   ®Ó   ®¶m   b¶o   thêi   h¹n   lu   tr÷   cña   chøng   tõ   theo  ®óng   quy   ®Þnh   vµ   ®¸p   øng   yªu   cÇu   lu   tr÷   th«ng   tin   an  toµn, kh«ng bÞ sai lÖch. Khi sao chôp l¹i c¸c vËt mang tin, Ng©n hµng cã chøng  tõ  lu tr÷  ph¶i thµnh lËp Héi  ®ång gi¸m s¸t  ®Ó  theo dâi  viÖc sao chôp,  b¶o  ®¶m  ®ång nhÊt néi dung  d÷  liÖu  gi÷a 
 12. 2 b¶n sao vµ b¶n chÝnh. + §èi víi chøng tõ ®iÖn tö hÕt h¹n b¶o qu¶n, c¸c Ng©n  hµng ph¶i lËp Héi ®ång tiªu huû vµ tiªu huû theo ®óng chÕ  ®é quy ®Þnh. §i Ò u   17.   ViÖc   kiÓm   tra,   cung   cÊp   nh÷ng   d÷   liÖu  th«ng tin vÒ  chøng tõ   ®iÖn tö   ®îc thùc hiÖn nh viÖc cung  cÊp sè  liÖu, tµi liÖu kÕ  to¸n b»ng giÊy vµ  theo  ®óng quy   ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Mäi trêng hîp mÊt m¸t, thÊt l¹c hoÆc bÞ söa ch÷a, ph¸  ho¹i   chøng   tõ   ®iÖn   tö   ®Òu   ph¶i   b¸o   c¸o   Tæng   gi¸m   ®èc   (Gi¸m ®èc), KÕ to¸n trëng (trëng phßng kÕ to¸n) Nh©n hµng  ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. III. §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u   18.   Vô  trëng Vô KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh cã tr¸ch  nhiÖm   theo   dâi   vµ   kiÓm   tra   viÖc   thùc   hiÖn   quy   chÕ   nµy  trong hÖ thèng Ng©n hµng Nhµ níc. Tæng   gi¸m   ®èc,   Gi¸m   ®èc   Tæ   chøc   tÝn   dông   cã   tr¸ch   nhiÖm   theo   dâi   vµ   kiÓm   tra   viÖc   thùc   hiÖn   quy   chÕ   nµy  trong ®¬n vÞ m×nh. §i Ò u   19.   Mäi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   trong   quy  chÕ nµy, tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö ph¹t   hµnh chÝnh hoÆc bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   20.   ViÖc   söa   ®æi,   bæ   sung   quy   chÕ   nµy   do  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh. Phô lôc sè 1: L Ö nh chy Ó n c ã LËp   lóc.....   giê.....   ngµy....   th¸ng......   n¨m.....  Sè thø tù M∙   chøng   tõ   vµ   lo¹i   nghiÖp  vô.................................. Ngµy   gi¸  trÞ...................................................... ..........
 13. 3 Ng©n   hµng   A:.................................M∙   Ng©n  hµng........................... Tµi kho¶n Nî..................................... Ng©n hµng B........................................M∙  Ng©n hµng...................................... Tµi   kho¶n  Cã....................................................... ... Ngêi  chuyÓn................................................... .... §¹i   chØ   (hoÆc   sè,   thêi   gian,   n¬i   cÊp   GCMND/hé   chiÕu)...................................... Sè   hiÖu   tµi  kho¶n.................................................... .... T¹i   ng©n  hµng........................................M∙ ng©n hµng Ngêi nhËn......................................... §Þa   chØ   (hoÆc   sè,   thêi   gian,   n¬i   cÊp   GCMND/hé   chiÕu):................................ Sè   hiÖu   tµi  kho¶n............................................... T¹i   Ng©n  hµng................................................M∙  ng©n hµng Néi   dung   thanh  to¸n..................................... Sè tiÒn b»ng sè Sè   tiÒn   b»ng  ch÷............................................ Kh¸ch hµng KiÓm so¸t Chñ tµi kho¶n ............................ ............................ ............................ ............................ .... .... Ng©n hµng A  Ng©n hµng B TruyÒn ®i lóc... giê NhËn lóc... giê.... ngµy Ngµy...th¸ng...n¨m... KÕ to¸n KiÓm so¸t Ngêi  KÕ to¸n KiÓm 
 14. 4 nhËn  so¸t Phô lôc sè 1a: M É u chøng t õ   ® i Ö n t ö  u û  nhi Ö m chi I. PhÇn ®Çu chøng tõ: Nªn c¸c yªu cÇu kü  thuËt cña hÖ  thèng vËn hµnh; Tªn  "Uû  nhiÖm chi"; Sè  thø tù...; Tªn,  ®Þa chØ, m∙ Ng©n hµng  nhËn uû  th¸c thi;  Ngµy  lËp uû  nhiÖm  chi, ngµy  gi¸  trÞ,  ch÷ ký ®iÖn tö cña Ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n kho¶n  tiÒn trªn uû nhiÖm chi. II. PhÇn gi÷a chøng tõ:  PhÇ Ký hiÖu §é dµi Néi dung n sè tèi ®a 1 Ngêi thô  105 ký  Nªu c¸c th«ng tin ®Ó nhËn biÕt  hëng (NTH) tù vÒ   ngêi   thô   hëng:   Hä   tªn/®¬n  vÞ,  ®Þa chØ hoÆc sè, n¬i cÊp,  ngµy   cÊp   giÊy   chøng   minh/hé  chiÕu 2 Tµi kho¶n  55 ký tù Nªu sè  tµi kho¶n cña ngêi thô  thô hëng  hëng vµ  tªn Ng©n hµng qu¶n lý  (TKTH) tµi kho¶n 3 Ng©n hµng  48 ký tù Tªn,   ®Þa   chØ,   m∙   ng©n   hµng  thô hëng  phôc vô ngêi thô hëng (NHTH) 4 Gi¸ trÞ  21,2 ký  ChØ dÉn vÒ  sè  tiÒn thanh to¸n  thanh to¸n  tù b»ng   ch÷   vµ   b»ng   sè,   m∙   lo¹i  (GTTT)  tiÒn 5 Môc ®Ých  210 ký  Nªu tãm t¾t vÒ  néi dung thanh  thanh to¸n  tù to¸n vµ sè tham chiÕu cña ngêi  (M§TT) thô hëng (nÕu cã) 6 Ng©n hµng  48 ký tù Tªn,   ®Þa   chØ,   m∙   Ng©n   hµng  trung  trung gian gian(NHTG)
 15. 5 7 Ngêi thanh  105 ký  Nªu   c¸c   chØ   dÉn   vÒ   ngêi   uû  to¸n (NTT) tù nhiÖm   chi:   Hä,   tªn/   ®¬n   vÞ,  ®Þa chØ hoÆc sè, n¬i cÊp, ngµy  cÊp giÊy chøng minh/hé chiÕu 8 Tµi kho¶n  55 ký tù ChØ   ra   sè   tµi   kho¶n   cña   ngêi  thanh to¸n  ph¶i   thanh   to¸n   sè   tiÒn   trªn  (TKTT) uû  nhiÖm chi vµ  tªn ng©n hµng  qu¶n lý tµi kho¶n 9 M∙ chøng  5 ký tù Ghi m∙ chøng tõ vµ lo¹i nghiÖp  tõ (MCT vµ  vô thanh to¸n LNV) III. PhÇn cuèi chøng tõ: ­ NÕu c¸c yªu cÇu cña hÖ thèng kü thuËt vËn hµnh, Ch÷  ký ®iÖn tö cña Ng©n hµng liªn quan. Phô lôc sè 2: l Ö nh chuy Ó n n î LËp   lóc....   giê....ngµy.....th¸ng....n¨m.....   sè   thø  tù......... M∙   chøng   tõ   vµ   lo¹i   nghiÖp  vô............................. Ngµy   gÝa  trÞ............................................ Ngêi   tr¶  tiÒn......................................... Sè   tµi   kho¶n.....................................t¹i  Ng©n hµng..............................Tµi kho¶n nî Ngêi   nhê  thu............................................ Sè   tµi  kho¶n..........................................t¹i   Ng©n  hµng....................... Tµi kho¶n cã Néi  dung  thanh to¸n.........................  Sè  tiÒn  b»ng sè Sè   tiÒn   b»ng 
 16. 6 ch÷......................................... Ngêi nhê thu KÕ to¸n Chñ tµi kho¶n Ng©n hµng nhê th Ng©n hµng tr¶ tiÒn NhËn  NhËn chøng tõ lóc...ngµy...  lóc....giê.....ngµy..... Thanh to¸n ngµy.... ®∙ kiÓm so¸t vµ göi ®i  lóc.... ngµy........ KÕ to¸n  KiÓm  Gi¸m ®èc KÕ to¸n  KiÓm  Gi¸m ®èc so¸t so¸t Ng©n hµng nhê thu thanh  to¸n Lóc.....ngµy.....th¸ng.....n¨m..... KÕ to¸n KiÓm so¸t Phô lôc sè 2 a M É u chøng t õ   ® i Ö n t ö  u û  nhi Ö m thu I. PhÇn ®Çu chøng tõ: Nªu c¸c yªu cÇu kü  thuËt cña hÖ  thèng vËn hµnh: Tªn  "Uû  nhiÖm thu"; sè  thø tù...;Tªn,  ®Þa chØ, m∙ Ng©n hµng   ®îc uû th¸c nhê thu; Ngµy lËp uû nhiÖm thu, ngµy gi¸ trÞ,  ch÷ ký ®iÖn tö cña ngêi uû nhiÖm thu. II. PhÇn gi÷a chøng tõ: PhÇn  Ký hiÖu §é dµi  Néi dung sè tèi ®a 1 Ngêi  105 ký  Nªu c¸c th«ng tin nhËn biÕt vÒ  thanh  tù ngêi   mua   hµng   ho¸   nh:   Hä  to¸n: NTT tªn/®¬n   vÞ,   ®Þa   chØ   hoÆc   sè,  n¬i   cÊp,   ngµy   cÊp   giÊy   chøng  minh/ hé chiÕu 2 Tµi kho¶n  55 ký tù Sè  tµi kho¶n cña ngêi mua hµng  thanh  vµ   tªn   Ng©n   hµng   qu¶n   lý   tµi  to¸n  kho¶n (TKTT) 3 Ng©n hµng  48 ký tù Tªn,   ®Þa   chØ,   m∙   ng©n   hµng 
 17. 7 thanh  thanh   to¸n   sè   tiÒn   trªn   chøng  to¸n  tõ (NHTT) 4 Gi¸   trÞ  21,2 ký  Sè  tiÒn ngêi mua hµng ph¶i tr¶,  thanh  tù b»ng ch÷  vµ  b»ng sè  vµ  m∙ lo¹i  to¸n:  tiÒn GTTT 5 Môc   ®Ých  210 ký  Tãm t¾t néi dung thanh to¸n thanh  tù to¸n:  M§TT 6 Ng©n hµng  48 ký tù Tªn,   ®Þa   chØ,   m∙   Ng©n   hµng  Trung  trung gian gian:  NHTG 7 Ngêi hëng  105 ký  Nªu c¸c th«ng tin nhËn biÕt vÒ  thô: NHT tù ngêi   b¸n   hµng:   Hä   tªn/®¬n   vÞ,  ®Þa chØ hoÆc sè, n¬i cÊp, ngµy  cÊp GCM/hé chiÕu 8 Tµi kho¶n  55 ký tù Sè  tµi kho¶n cña ngêi b¸n hµng  thô  hëng:  vµ   tªn   Ng©n   hµng   qu¶n   lý   tµi  TKTH kho¶n nµy. 9 M∙   chøng  5 ký tù ChØ   ra   m∙   chøng   tõ   vµ   lo¹i  tõ:   MCT  nghiÖp vô thanh to¸n vµ LNV III. PhÇn cuèi chøng tõ NÕu c¸c yªu cÇu cña hÖ  thèng kü  thuËt vËn hµnh, ch÷  ký ®iÖn tö cña Ng©n hµng liªn quan. Phô lôc 2b M É u chøng t õ   ® i Ö n t ö  s Ð c I. PhÇn ®Çu chøng tõ NÕu c¸c yªu cÇu  kü  thuËt cña hÖ  thèng vËn hµnh; Tªn  "SÐc"., Sè  sÐc; Tªn,  ®Þa chØ, m∙ Ng©n hµng phôc vô  ngêi  ph¸t hµnh sÐc, c¸c chó  dÉn cÇn thiÕt (sÐc chuyÓn kho¶n,   sÐc b¶o chi...)
 18. 8 II. PhÇn néi dung chøng tõ: PhÇ Ký hiÖu §é dµi tèi  Néi dung n  ®a sè 1 Ngêi thô  h­ 105 ký tù Nªu c¸c th«ng tin nhËn biÕt  ëng (NTH) vÒ  thô  hëng sÐc: Hä  tªn/®¬n  vÞ,   ®Þa   chØ   hoÆc   sè,   n¬i  cÊp ngµy cÊp GCM/hé chiÕu 2 Sè   tµi  55 ký tù Sè   tµi   kho¶n   cña   ngêi   thô  kho¶n   thu  hëng   sè   tiÒn   ghi   trªn   sÐc  hëng (TKTH) vµ   ng©n   hµng   qu¶n   lý   tµi  kho¶n nµy. 3 Ng©n   hµng  48 ký tù Tªn,   ®Þa   chØ,   m∙   Ng©n   hµng  thô   hëng  phôc vô ngêi thô hëng (NHTH) 4 Gi¸   trÞ  21,2 ký  Sè  tiÒn ngêi ph¸t hµnh ph¶i  thanh   to¸n  tù tr¶   (b»ng   ch÷   vµ   b»ng   sè)  (GTTT) vµ m∙ lo¹i tiÒn. 5. Ngêi   ph¸t  105 ký tù Nªu c¸c th«ng tin nhËn biÕt  hµnh (NPH) vÒ   ngêi   ph¸t   hµnh:   Hä   tªn/  ®¬n vÞ, ®Þa chØ. 6 Tµi   kho¶n  55 ký tù Sè   tµi   kho¶n   cña   ngêi   ph¸t  thannh   to¸n  hµnh   vµ   Ng©n   hµng   qu¶n   lý  (TKTT) tµi kho¶n nµy. 7 Ng©n   hµng  48 ký tù Tªn,   ®Þa   chØ,   m∙   Ng©n   hµng  thanh   to¸n  thanh to¸n (NHTT) 8 M∙ chøng tõ  5 ký tù ChØ ra m∙ chøng tõ  vµ  lo¹i  (MCT   vµ  nghiÖp vô thanh to¸n LNV) II. PhÇn cuèi chøng tõ: Nªu c¸c yªu cÇu cña hÖ  thèng kü  thuËt vËn hµnh, ch÷  ký ®iÖn tö cña ngêi ph¸t hµnh sÐc. Phô lôc sè 3 Ngêi/ ®¬n vÞ nép ............................. B¶ng kª  n é p chøng t õ   ® i Ö n t ö (Chøng tõ ®i kÌm víi vËt mang tin)
 19. 9 Lo¹i thiÕt bÞ Ký hiÖu K LÖnh chuyÓn Nî   LÖch chuyÓn Cã * Tªn tÖp thø nhÊt: a. Tæng sè lÖnh chuyÓn Nî Tæng sè tiÒn Nî: b. Tæng sè lÖnh chuyÓn Cã Tæng sè tiÒn Cã: c. Tæng sè hiÖu tµi kho¶n: d. Tæng sè m∙ Ng©n hµng thô hëng: * Tªn tÖp thø hai a ­....................... b ­......................... c ­.......................... d ­........................... * Tæng sè tÖp trªn vËt mang tin: a. Tæng sè lÖnh chuyÓn Nî: Tæng sè tiÒn Nî: b. Tæng sè lÖnh chuyÓn Cã: Tæng sè tiÒn Cã: c. Tæng sè hiÖu tµi kho¶n: d. Tæng m∙ Ng©n hµng thô hëng: §Ò nghÞ Ng©n hµng (Tæ chøc tÝn dông)....... thùc hiÖn   c¸c kho¶n thanh to¸n  ®îc n¹p trªn b¨ng tõ  (hoÆc  ®Üa tõ)  chuyÓn kÌm B¶ng kª nµy. Kh¸ch hµng nép Ng©n hµng Ngµy.../.... Ngµy..../.... LËp  KiÓm  Chñ tµi  KÕ to¸n  KiÓm  DÊu b¶ng  so¸t kho¶n so¸t Phô lôc sè 4 Ng©n hµng, TCTD M∙ NH.... B¶ng kª chøng tõ ®iÖn tö ph¸t sinh ®∙ xö lý Ngµy.../...... §¬n vÞ.......... Sè  Thêi  Sè bót  Sè  M∙  Tµi  Tµi  Sè  TT gian  chøng  kho¶n  kho¶n  tiÒ
 20. 0 ph¸t  to¸n tõ NHB Nî Cã n sinh Tæng céng: Tæng   sè   tiÒn   b»ng  ch÷...................................................... ..... LËp b¶ng KiÓm so¸t Gi¸m ®èc (Ngêi lu tr÷)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2