Quyết định 309/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định 309/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 309/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định mức lãi suất cho vay bằng đôla Mỹ của tổ chức tín dụng đối với pháp nhân, cá nhân và mức lãi suất tiền gửi bằng đôla Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 309/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m  s è  309/1998/Q§­N H N N 1   ® n n g µ y  10 th¸ng 9 n¨ m  1998 v Ò   Ö c q u y   Þ n h  m ø c  l∙i u Ê t c h o  vay  vi ®  s b » n g   «la M ü  c ñ a T æ  ch øc  t Ý n d ô n g  ® è i víi h¸p  h © n, c¸ n h © n  v µ  ®  p n m ø c  l∙i u Ê t  Ò n g ö i b» n g  ® «la  s ti M ü   ñ a p h¸p n h © n  t¹i æ  ch øc  t Ý n d ô n g c  T Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy  th¸ng5    cø  l Ng h Nh n   23    n¨m  1990; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m 1989  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  Ò   Öm   ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖ m  ®Þ v nhi v  h    qu¶n  ýNhµ   íccña    l  n  c¸c Bé, c¬    quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Nghiªncøu    kinh tÕ.   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.­ Nay    quy  nh    Êt tiÒn  öi vµ  ®Þ l∙ su   i g   cho vay b»ng  «la  ü   ® M cña    Tæ chøc  Ýn  ông  i víi td ®è     ph¸p nh©n  µ    ©n      v c¸nh nh sau: 1. Møc     Êt cho    l∙ su   i vay  ña    c Tæ chøc  Ýn  ông  i  íiph¸p  ©n  µ    td ®è v   nh v c¸ nh©n  èi a  µ7,5%/n¨m. t   l  ® 2.Møc    ÊttiÒn göicña    l∙su   i    ph¸p nh©n  ¹ c¸cTæ     t     chøc  Ýn  ông: i td ­TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n  èi a  µ:0,5%/n¨m   g  k h t  l  ® ­TiÒn  öicã  ú  ¹n ®Õ n   th¸ngtèi a  µ:3%/n¨m   g  kh  6      l  ® ­TiÒn  öicã  ú  ¹n trªn6    g   k h     th¸ngtèi a  µ:3,5%/n¨m.     l  ® Ph¸p  ©n  ãit¹ ®iÒu  µy  nh n  i   n bao  å m:    g Tæ chøc  kinh tÕ;c¬      quan  µ  ­ nh n íc,®¬n   Þ   ò    v v trang;Tæ     chøc  Ýnh  Þ;Tæ   ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­    éi;Tæ   ch tr   x∙ h   chøc    éi;Tæ   x∙ h   chøc    éi­ nghÒ   x∙ h     nghiÖp;Quü     éi,quü  õ thiÖn;c¸c tæ    x∙ h   t     chøc kh¸ccã    iÒu  Ön    ®ñ ® ki quy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  Ëtd©n  ù. ®Þ t i 94  B lu   s Møc     Êt quy  nh  ¹  l∙ su   i ®Þ tikho¶n  cña  iÒu  µy  dông  2  ® n ¸p  cho  Òn  öi ti g   b»ng  «la  ü   ña  ® M c ph¸p  ©n  ë   µikho¶n  ¹    nh m t  ti Tæ chøc  Ýn  ông, bao  å m:  td   g tµikho¶n  Òn  öikh«ng  ú  ¹n,tµikho¶n  Òn  öicã  ú  ¹n,tµikho¶n  Òn   ti g   kh    ti g   k h     ti   göivèn    chuyªn dïng,tµikho¶n  Òn ký  öi®Ó        ti   g   b¶o  ¶m   ® thanh to¸n,tµikho¶n     tiÒn qu¶n  ývµ  ÷hé,tµikho¶n  Òn göicña    chøc  ícngoµi.   l   gi       ti     c¸ctæ  n  §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng 9  2.­Quy ®Þ n c hi l     k t  11    n¨m 1998,thay thÕ      møc  Çn l∙suÊtcho  tr    i   vay  b»ng  «la  ü   ® M quy  nh  ¹ M ôc   ®Þ t i 2.1,kho¶n    Òu  Quy Õt  nh    2,§i 1  ®Þ 197/Q§­NH1   µy  ng 28/6/1997 vµ      c¸cmøc   l∙i suÊt  Òn  öi tèi®a   ti g     b»ng  «la  ü   ¹  Òu  Quy Õt  nh   ® M t i§i 2,  ®Þ 39/1998/Q§­ NHNN1   µy  ng 17/01/1998 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n
  2. 2 §i Ò u    èivíi   îvay  3.­ §     n   b»ng  «la  ü   ña  d ® M c ph¸p nh©n, c¸nh©n  n        ®Õ cuèi ngµy  th¸ng 9    10    n¨m  1998 chuyÓn  sang  µ  îp  ng  Ýn  ông  v h ®å td b»ng  ®«la  ü   ∙  ý  Õt  õ ngµy  th¸ng 9  M ® k k t  10    n¨m 1998  ë vÒ   íc nhng  n     tr   tr   ®Õ sau ngµy  10/9/1998  íi ph¸ttiÒn  m    vay  ×    th Tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v ph¸p  ©n,    nh c¸ nh©n  vay  èn  v tho¶  Ën    iÒu  thu ®Ó ® chØnh    Êt  l∙ su cho  i vay  ï hîp  íiquy  ph   v  ®Þnh  ña  c ph¸p  Ëtvµ  lu   møc  Çn    Êt cho  tr l∙su   i vay  b»ng  «la  ü   ® M quy  nh  ¹ ®Þ t i c¸c quyÕt  nh   íc ®©y   µ    ®Þ tr   v Quy Õt  nh  µy  ña  èng  c  ©n   µng  ®Þ n c Th ®è Ng h Nhµ   íc. n §i Ò u 4.­  Ch¸nh V¨n phßng  èng  c,  ñ  ëng    n  Þ   ùc Th ®è Th tr c¸c ®¬ v tr   thuéc Ng ©n   µng  µ   ícTrung  ng, Chñ   Þch  éi ®ång    h Nh n   ¬  t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  ®è Ng h Th m  doanh, Ng ©n   µng  Çu     h § t ph¸ttr Ón ViÖt Nam,  ©n   µng    iÓn nhµ  ng   i     Ng h ph¸ttr   ®å b»ng s«ng  öu  C Long,   Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn, Ng ©n  µng  ªndoanh,chinh¸nh  ©n  µng  h th m   ph   h li      Ng h níc ngoµi t¹  Öt      iVi Nam,  C«ng    µichÝnh, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n,  ñ   ty t     td nh d Ch nhiÖ m   îp      Ýn  ông, Gi¸m  c    H t¸cx∙ t d   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  Þu  ph ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản