Quyết định 31/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định 31/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 31/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế thi người đẹp (hoa hậu, hoa khôi)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 31/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  V¨n h ã a­ th«ng tin S è  31/2000/Q§­B V H T T   g µ y  28  B tr n th¸ng  11 n¨ m  2000 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  q ui c h Õ   thi n g êi ® Ñ p  (hoa h Ë u, h o a   h«i).   k B é   ë ng B é   tr v¨n ho¸ ­ th«ng tin. ­C¨n  LuËt ban  µnh      cø    h v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtngµy     12/11/1996; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 81/CP  µy  ng 8/11/1993 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  ña  é    v  h v tæ  c B V¨n    ho¸­Th«ng  tin; ­ Nh»m  t¨ng cêng  Öu  ùc qu¶n  ý Nhµ   íc ®èi  íiviÖc  chøc      hi l   l  n  v  tæ  thi tuyÓn  än  êi ®Ñ p,  ng  êikhuyÕn  Ých  äi  êi v¬n  í c¸i®Ñ p   µ  ch ng   ®å th   kh m ng   ti     v th ng  ë thøc c¸i®Ñ p   ã  Ýnh  Èm  ü      ct th m cao; ­X Ðt    Þ  ña    ®Ò ngh c «ng  ôc  ëng  ôc  C tr C V¨n    ho¸­Th«ng    ¬  ë; tinc s Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ     êi®Ñ p   ch thiNg   (Hoa  Ëu, Hoa  h  kh«i); §i Ò u 2. B¶n Quy  Õ     êi ®Ñ p   ch thiNg   (Hoa  Ëu, Hoa  h  kh«i)ban  µnh    h kÌm theo Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  ®Þ n c hi l   15  k t  k v thay   thÕ Qui  Õ   Ò     ch v Tæ chøc    éc    Ón  än  êi ®Ñ p   è  c¸c cu thituy ch Ng   s 46/VH­   Q§ ngµy 18/9/1989 do  é    B V¨n   ho¸ ban  µnh. h §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng  é,  B Ch¸nh Thanh    é,  ôc  ëng  ôc  tra B C tr C V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ¬  ë, Gi¸m  c    ë   tinc s   ®è c¸c S V¨n     ho¸ ­ Th«ng    tintØnh, thµnh    phè, Thñ  ëng    n  Þ  éc  é     tr c¸c ®¬ v thu B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    µ    chøc, c¸ tinv c¸c tæ     nh©n  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Qui  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ   ch thi g êi ® Ñ p  (hoa h Ë u, h o a  k h«i)  n Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 31/2000/Q§­BVHTT   ngµy  th¸ng11  28    n¨m  2000  ña  é  ëng  é  c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1: 1­ Quy  Õ   µy  iÒu  ch n ® chØnh  Öc  chøc    éc    êi ®Ñ p     vi tæ  c¸c cu thiNg   ®Ó tuyÓn chon  Hoa  Ëu,  H Hoa kh«iViÖt Nam       hoÆc   Hoa  Ëu, Hoa  h  kh«iQuèc  Õ    t tæ chøc  ¹ ViÖtNam.  t i   2­ C¸c  éc    Ón  än  µin¨ng  cu thituy ch t   trong c¸c ngµnh, nghÒ     Öt Nam        ë Vi   hoÆc   èc  Õ  chøc  ¹  Öt Nam   Qu t tæ  tiVi   kh«ng  éc  ¹m    iÒu  thu ph vi® chØnh  ña  c Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 2: 1­ §¬n  Þ  îctæ    v ®   chøc    éc    Ón  än  êi®Ñ p   ÖtNam     c¸ccu thituy ch Ng   Vi   bao gå m     ¬  c¸c c quan  µ  íc,c¸c tæ  nh n     chøc  Ýnh  Þ x∙héi,c¸c tæ  ch tr         chøc    éië  x∙h   Trung  ng  µ  Êp  ¬ v c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ 2­ §¬n  Þ  îctæ    v ®   chøc    êi®Ñ p   èc  Õ  ¹  Öt Nam   thiNg   Qu t t iVi   bao  å m     g c¸c c¬ quan  µ  íc,c¸c tæ  nh n     chøc  Ýnh  Þ x∙ héi,c¸c tæ  ch tr         chøc    éië  x∙ h   Trung  ­ ¬ng. §i Ò u 3: 1­ C¸c  éc    Ón  än  êi®Ñ p     cu thituy ch Ng   ph¶i®¶m     b¶o  Ëttù,an  µn,v¨n tr     to     minh,phïhîp víi Çn         thu phong,m ü   ôcViÖtNam.   t    2­ N¬i tæ      chøc    thiph¶ib¶o  ¶m     m     ® ®ñ © thanh,¸nh s¸ng,s©n  Êu  Óu       kh bi diÔn,c¸cphßng       ho¸ trang vµ    iÒu  Ön  Çn  Õtkh¸ccho  Ý    c¸c® ki c thi     th sinh. 3­ C¸c  éc    Ón  än  êi ®Ñ p   cu thituy ch Ng   kh«ng  îc tæ  ®   chøc    a   iÓ m   ë ®Þ ® sinhho¹ttÝn  ìng,t«n gi¸ovµ    Ých  Þch sö.     ng       dit l  4­ Nghiªm  Ê m   îdông  Öc  chøc    éc    Ón  än  êi®Ñ p     c l  i vi tæ  c¸c cu thituy ch Ng   mang  Ýnh  Êt kinh doanh  t ch     hoÆc   îdông  Öc  chøc    Ón  än  êi l i vi tæ  thituy ch Ng   ®Ñ p     ùc hiÖn  µnh      ®Ó th   h vitr¸ph¸p luËt. i  
  3. 3 C h ¬ n g  II T æ  c h ø c thi tuy Ó n  c h ä n  n g ê i ® Ñ p §i Ò u 4: 1­ §¬n  Þ  èn  chøc  éc    Ón  än  êi®Ñ p     v mu tæ  cu thituy ch Ng   trong níchoÆc      Quèc  Õ  ¹  Öt Nam   t ti Vi   ph¶i® îc phÐp  ña  ¬     c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.Hå   ¬    Ðp  å m   ã: t i 5  ch n   s xinph g c a/§¬n    Ðp  chøc  éc    xinph tæ  cu thi b/K Õ   ¹ch tæ    ho   chøc  éc    cu thibao  å m: g +  êigian tæ  Th     chøc; +  Þa  iÓ m   chøc; §® tæ  +  Danh  s¸ch dù  Õn    ki Ban    Tæ chøc,Ban    Gi¸m  kh¶o; +  ån  Ngu kinh phÝ;   +    Р µo  Gi¸v v xem; +  Õ   ¹ch kªu gäitµitrî K ho         ; +  ¬ng  ×nh qu¶ng  Ch tr   c¸o. c/ Th Ó   Ö  éc  ,quy  Õ   µm  Öc  ña    l cu thi  ch l vi c Ban  chøc  µ  tæ  v Ban gi¸m  kh¶o. 2­  èi víic¸c cuéc    Ón  än  êi ®Ñ p   èc  Õ  chøc  ¹  Öt §     thituy ch Ng   Qu t tæ  tiVi   Nam   µiviÖc  ngo   ph¶itu©n  ñ      th c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy  1  n ph¶icã     ý kiÕn b»ng    v¨n b¶n  ña  c Ban   ëng      Tt v¨n ho¸ Trung  ng, Bé   ¬   C«ng    é   ¹i an, B Ngo   giao. §i Ò u  5: ThÈ m   Òn  Êp  Êy  Ðp  chøc  cuéc    Ón  quy c gi ph tæ  c¸c  thituy chän  êi®Ñ p     Ng   nh sau: 1­  ë   S V¨n  ho¸­ Th«ng      tintØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Êp: ¬ c  GiÊy  Ðp  chøc    éc    ph tæ  c¸c cu thiquy    m« tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng. 2­ Bé    V¨n    ho¸­Th«ng    Êp: tinc a/ GiÊy  Ðp  chøc    éc      ph tæ  c¸c cu thiquy    Êp  ïng,miÒn,  ªntØnh    m« c v   li   ­ thµnh  è  éc Trung  ng,Quèc  ph thu   ¬  gia. b/ GiÊy  Ðp  chøc    éc    Ón  än  êi ®Ñ p   èc  Õ  ¹   ph tæ  c¸c cu thituy ch Ng   Qu t ti   ViÖtNam.   3­  Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ  i  íic¸c th   15  k t  nh ®ñ h s h   ®è v     cuéc    Ón  än  êi ®Ñ p   thituy ch Ng   trong níc,c¬      quan  ã  Èm   Òn  c th quy ph¶icÊp    phÐp, n Õu  õchèiph¶icã      t      v¨n b¶n  ãirâ lýdo. n      4­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ  i  íic¸c th   30  k t  nh ®ñ h s h   ®è v     cuéc    Ón  än  êi ®Ñ p   èc  Õ  chøc  ¹  Öt Nam,  ¬  thituy ch Ng   Qu t tæ  tiVi   c quan  ã  c thÈm  Òn  quy ph¶icÊp  Êy  Ðp, n Õu  õchèiph¶icã      Gi ph   t      v¨n b¶n  ãirâ lýdo. n      5­ GiÊy  Ðp  chøc    êi®Ñ p     ph tæ  thiNg   trong níccã    Þ trong thêih¹n        gi¸tr     1 n¨m, GiÊy  Ðp  chøc    êi ®Ñ p   èc  Õ  ¹  Öt Nam   ã    Þ trong   ph tæ  thiNg   qu t t i Vi   c gi¸tr     thêih¹n 2      n¨m  Ó   õngµy  Êp.Qu¸  êih¹n ®ã   µ   n  Þ  ∙  îcphÐp  ng  k t  c  th     m ®¬ v ® ®   nh cha  chøc  × khitæ  tæ  th     chøc  ph¶ixinphÐp  ¹ .    li
  4. 4 §i Ò u 6: C¬  quan    Ðp  chøc    ã  xin ph tæ  thic tr¸chnhiÖm   µnh  Ëp    th l Ban  chøc  tæ  cuéc    µ  Þu  thiv ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   äi  ¹t®éng  ña  éc  .   tr   lu   m ho   c cu thi   Ban    Tæ chøc  éc    µnh  Ëp  cu thith l Ban  gi¸m kh¶o, tæ    ý  ôc  ô    th k ph v cho    qu¸ tr×nh chÊ m   .   thi §i Ò u7: Ban  gi¸m  kh¶o  éc    Çn  ã    µnh    cu thic c c¸cth viªnsau: 1­ Chuyªn    Ò   ©n  ¾c  äc,m ü   äc;   giav nh tr h   h 2­ Ngh Ö   ü  ¹oh×nh,s©n  Êu,nhiÕp    st    kh   ¶nh; 3­ Nhµ     nghiªncøu    Khoa  äc    éivµ  ©n  h x∙h   nh v¨n; 4­ Nhµ   ¹t®éng    éi;   ho   x∙h §i Ò u 8: 1­  Ý   Th sinh tham  ù    éc    Ón  än  êi ®Ñ p   Öt Nam     d c¸c cu thituy ch Ng   Vi   ph¶i   cã    iÒu  Ön  ®ñ ® ki sau: a/Lµ  êiViÖtNam,  ã  a    ng     c ®Þ chØ  êng  ót¹ ViÖtNam; th tr     i   b/§é    tuæitõ16  n   tuæi;     ®Õ 27  c/Cã   Òu    chi cao  õ1m 60  ëlªn; t  tr   d/Cã   ×nh ®é   äc  Ên  õphæ     tr   h v t   th«ng  trung häc  ëlªn;   tr   e/Ch a  ã  ång  µ  a    c ch v ch sinhcon;   g/Cã     søc  Î,kh«ng  ã  Önh  kho   cb truyÒn  Ôm,  o  øc  èt; nhi ®¹ ® t h/ §∙ qua    éc    Ón    ¬  ë  i  íidù    än     c¸c cu thituy ë c s ®è v   thich Hoa  kh«icÊp    tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng; ®∙  ¬   qua  ù  Ón    Êp  d tuy ë c tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng,vïng,miÒn  i víi ù    Ón  än  èc  tr     ¬    ®å     thi d tuy ch Qu gia. 2­  Ý   Th sinh  tham  ù  d c¸c  éc    Ón  än  êi ®Ñ p   èc  Õ    cu thituy ch Ng   Qu t tæ chøc  ¹ ViÖtNam   t  i   ph¶icã    iÒu  Ön    c¸c® ki sau: a­ Cã   Êy m êi  ña    gi   c Ban    Tæ chøc  éc  ; cu thi b­  ã   Êy  C gi chøng  Ën  o¹t gi¶iHoa  Ëu  èc    ña  íc së  ¹   êi nh ®   h qu gia c n   t i th   ; gian ®o¹tgi¶i   ícsë  ¹ c¸ch thêigian tæ        n   t  ë i      chøc  éc    cu thiHoa  Ëu  èc  Õ  îc h qu t ®   tæ chøc  ¹ ViÖtNam   t i   kh«ng    n¨m; qu¸ 1  c­§îcNhµ   ícsë  ¹ cho  Ðp  ù  ;    n   t  i ph d thi d­ §îcphÐp  Êt,nhËp     xu   c¶nh  µo  ÖtNam. v Vi   3­ C¸c  Ý    th sinh tham    éc      giacu thiph¶itu©n  ñ quy  Õ   , Ëtph¸p vµ    th   ch thi lu       thuÇn  phong  ü   ôcViÖtNam;  Õu    ¹m  ÏbÞ ícquyÒn  ù  . m t    n viph s   t   d thi §i Ò u 9: C¸c  éc    îctiÕn hµnh  cu thi   ®   theo tr×nh tùsau:     
  5. 5 1­ S¬     kh¶o  än  êi®Ñ p       ch ng   ®Ó thichung  kh¶o: a­ TuyÓn  än  ×nh  Ó:   ch h th Qu¸  ×nh nµy  n÷    ü  ©n  ¾c  äc  Õn hµnh  íi ù  tr   do  b¸c s nh tr h ti   d   gi¸m    ña  s s¸tc m ét  ÷  µnh    n th viªnBan  Gi¸m  kh¶o; b­  ×nh  Ôn  Tr di trang phôc  dµi truyÒn  èng,trang phôc  ¹  éi hoÆc     ¸o    th     dh  tùchän,trang phôc    ¾ m   Òn m¶nh;       ¸o t li   c­Thiøng  ö.    x 2­ Chung    kh¶o    än  ®Ó ch Hoa  Ëu    Ëu,Hoa  h ­ ¸h   kh«i­¸kh«i:      Tr×nh  ùnh  t   quy  nh  ¹ m ôc    kho¶n  ®iÒu  µy. ®Þ t  i b,c  1  n §i Ò u 10: Danh  Öu  hi trao cho  Ý    th sinh ®o¹t gi¶itrong cuéc    îc quy  nh           thi®   ®Þ nh sau: 1­ Danh  Öu    hi Hoa  Ëu      Ëu    h ­ ¸ h traocho  êi®o¹tgi¶itrong cuéc    Êp  ng        thic Quèc    èc  Õ; gia,Qu t 2­ C¸c    danh  Öu  hi Hoa kh«i­ ¸ kh«itraocho  êi®o¹tgi¶itrong cuéc            ng        thi cÊp  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,vïng,miÒn;   ph tr     ¬    3­ C¸c  µ  µitrî èn    nh t     mu tÆng  danh  Öu  hi kh¸c cho  Ý    th sinh ph¶i® îcBan       Tæ   chøc  ng  . ®å ý §i Ò u 11: Ng êi ®ang  ÷ danh  Öu    gi   hi Hoa  Ëu  ¸ Ëu,  h ­   h Hoa kh«i ­  kh«i vi ph¹m   ¸    ph¸p  Ëtg©y  lu   ¶nh  ëng  Êu  n   h x ®Õ danh  Öu  ÏbÞ   ¬  hi s   c quan  chøc  éc    tæ  cu thi t cdanh  Öu. í  hi C h ¬ n g  II §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 12: 1­  ôc  C V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ¬  ë  éc  é   tinc s thu B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  tinc tr¸ch   nhiÖ m   íng dÉn, theo  âi,kiÓm     Öc  ùc hiÖn  h    d  travi th   Quy  Õ   µy  ch n trong toµn    quèc. 2­  ë   S V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tintØnh    µnh  è  ùc thuéc  ­ Th ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm   íng  Én, theo  âi,kiÓm     ùc hiÖn    h d  d  trath   quy  Õ   µy    a   ­ ch n ë ®Þ ph ¬ng  ×nh. m 3­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khikÕt  óc cuéc  , n  Þ  chøc  th   15  k t    th   thi ®¬ v tæ  thi  ph¶icã      v¨n b¶n      Õt  b¸o c¸o k qu¶  íi ¬  v   quan  c cho  Ðp  chøc  . ph tæ  thi
  6. 6 §i Ò u 13: Tæ  chøc,c¸ nh©n    ¹m       viph c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   µy  ú theo  Ýnh  ch n tu   t chÊt,møc    µ   Þ  ö  ýtheo quy  nh  ña    ®é m b x l     ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 14: Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  ch n c hi l   15  k t  k v thay thÕ    Quy   chÕ  vÒ  tæ chøc c¸c cuéc thi tuyÓn chän Ng êi ®Ñ p  sè 46/VH­  ngµy  Q§ 18/9/1989 do  é    B V¨n   ho¸ ban  µnh. h

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản