Quyết định 31/2002/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định 31/2002/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 31/2002/QĐ-BVHTT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Dân số - AIDS và các vấn đề xã hội do Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 31/2002/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/2002/Q -BVHTT Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B VĂN HOÁ - THÔNG TIN S 31/2002/Q -BVHTT NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2002 BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN CH O DÂN S - AIDS VÀ CÁC V N XÃ H I B TRƯ NG B VĂN HOÁ - THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 81/CP ngày 8/11/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Văn hoá - Thông tin; Căn c Quy t nh s 654/Q -BVHTT ngày 18/4/1998 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin v vi c thành l p Ban ch o Dân s , AIDS và các v n xã h i; Xét ngh c a Trư ng Ban ch o Dân s , AIDS và các v n xã h i và V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban ch o Dân s , AIDS và các v n xã h i" - B Văn hoá - Thông tin. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c - Cán b , V trư ng V k ho ch, V trư ng V Tài chính - K toán, Th trư ng các C c, V có liên quan và Trư ng Ban ch o Dân s - AIDS và các v n xã h i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Ph m Quang Ngh ( ã ký) QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN CH O DÂN S - AIDS VÀ CÁC V N XÃ H I, B VĂN HOÁ - THÔNG TIN
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 31/2002/Q -BVHTT, ngày 10/12/2002 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin) i u 1: T ch c b máy c a Ban ch o Dân s - AIDS và các v n xã h i, B Văn hoá - Thông tin: Ban ch o Dân s - AIDS và các v n xã h i, B Văn hoá - Thông tin (sau ây g i t t là Ban ch o) ư c thành l p theo Quy t nh s 654/Q -BVHTT ngày 18/4/1998 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin. a. B máy t ch c c a Ban ch o g m: - 01 Trư ng ban (do 01 ng chí th trư ng kiêm nhi m) - 02 n 03 Phó Trư ng ban (do ng chí V trư ng V Dân t c - Mi n núi, V trư ng V Báo chí, C c trư ng C c Văn hoá thông tin- Cơ s kiêm nhi m) - Các U viên là lãnh o c a Văn phòng B ; các v : K ho ch, Tài chính - K toán, T ch c - Cán b , H p tác - Qu c t . b. Giúp vi c cho Ban ch o có T Thư ký, g m: chuyên viên c a Văn phòng B , V K ho ch, V Báo chí, V Văn hoá dân t c - Mi n núi, V Tài chính - K toán, V T ch c - Cán b , V H p tác qu c t , C c Văn hoá - Thông tin cơ s và nhân viên văn thư (h p ng). c. Cơ ch ho t ng: Các thành viên Ban ch o và t thư ký ho t ng kiêm nhi m theo ch c năng c a các cơ quan, ơn v tương ng hi n ang m nhi m. i u 2: Ch c năng, nhi m v c a Ban ch o: Ban ch o có ch c năng, nhi m v ư c quy nh t i i u 2 Quy t nh s 654/Q - BVHTT ngày 18/4/1998 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin, g m: 1. Xây d ng án, D án, Chương trình, K ho ch công tác thông tin, giáo d c, truy n thông nh m hư ng d n nhân dân th c hi n t t các chính sách Dân s - K ho ch hoá gia ình, phòng ch ng t i ph m, ma tuý, m i dâm, HIV/AIDS, s t rét ng th i, ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan trong vi c t ch c th c hi n nhi m v thông tin tuyên truy n v các lĩnh v c này theo Quy t nh 61/2002/Q - TTg ngày 5/6/2002 c a Th tư ng Chính ph . 2. T ch c tri n khai các án, D án, Chương trình, K ho ch v giáo d c truy n thông Dân s - K ho ch hoá gia ình, phòng ch ng t i ph m, ma tuý, m i dâm, HIV/AIDS, s t rét ư c U ban Qu c gia phê duy t và l ng ghép v i nhi m v thư ng xuyên cũng như các m c tiêu c a chương trình Qu c gia v văn hoá - thông tin m t cách thi t th c, hi u qu . 3. Ch o, ki m tra, ôn c các ơn v tr c thu c B và các S Văn hoá - Thông tin a phương tri n khai nhi m v truy n thông Dân s - K ho ch hoá gia ình, phòng
  3. ch ng t i ph m, ma tuý, m i dâm, HIV/AIDS, s t rét. T ch c sơ k t, t ng k t toàn ngành làm t t công tác thi ua khen thư ng. 4. Ki m tra, giám sát vi c phân b và s d ng kinh phí ư c u ban qu c gia phê duy t theo úng m c tiêu, m b o vi c thanh toán, quy t toán úng quy nh v ch tài chính hi n hành. i u 3: Quy n h n, trách nhi m và m i quan h c a Ban ch o và T Thư ký: 1. Ban ch o: + ng chí Th trư ng - Trư ng Ban ch o: - Quán tri t các ch trương, chính sách, m c tiêu nh hư ng c a Chính ph và c a các U ban qu c gia v phòng ch ng t n n ma tuý, m i dâm, HIV/AIDS, phòng ch ng t i ph m xây d ng k ho ch, chương trình, d án c a B . - Thông tin tình hình ho t ng v các lĩnh v c ma tuý, m i dâm, t i ph m, HIV/AIDS trong nư c và qu c t cho các thành viên trong Ban ch o. - Xét duy t các chương trình, d án, k ho ch c a B v các v n phòng ch ng t n n ma tuý, m i dâm, HIV/AIDS, t i ph m, s t rét. - Tham d các cu c h p do U ban qu c gia t ch c, ho c c các ng chí Phó Ban, U viên, chuyên viên tham d . - C các thành viên trong Ban ch o ho c t thư ký tham gia các ho t ng c a các U ban qu c gia. - Ký các văn b n, t trình, k ho ch, báo cáo g i U ban qu c gia. - Ch trì các cu c h p gi a Ban v i các Văn phòng thư ng tr c thu c U ban qu c gia và các ngành liên quan. - Tri u t p và ch trì các cu c h p sơ k t, t ng k t c a Ban ch o và toàn ngành v nh ng lĩnh v c thu c ch c năng ch o c a Ban. - Phân công nhi m v các Phó Trư ng ban, các U viên Ban ch o. - U quy n cho Phó trư ng ban gi i quy t các công vi c c a Ban khi v ng m t. + Các Phó trư ng Ban: Tham gia thNm nh các chương trình, d án, k ho ch ho t ng v lĩnh v c thu c ch c năng ch o c a Ban; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n nhi m v ư c phân công; ánh giá, ki n ngh , xu t v i Trư ng ban nh ng công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách và ph i h p v i Phó ban khác trong quá trình ch o tri n khai nh ng ph n vi c có liên quan. - Phó trư ng Ban - Ph trách công tác tuyên truy n - thi ua, khen thư ng. Tr c ti p t ch c tri n khai các d án, án, k ho ch giáo d c truy n thông Dân s - K ho ch hoá gia ình, phòng ch ng t i ph m, m i dâm, HIV/AIDS. Ký các văn b n, h p ng,
  4. thanh lý h p ng v n i dung ư c phân công ph trách ho c ng chí khác ph trách nhưng i v ng. Gi i quy t các công vi c c a Ban khi ư c Trư ng ban u quy n. - Phó trư ng ban - ph trách k ho ch t ch c ho t ng, tr c ti p t ch c tri n khai các d án, chương trình, k ho ch giáo d c truy n thông phòng ch ng ma tuý, phòng ch ng s t rét. Ký các văn b n, h p ng và thanh lý h p ng nh ng n i dung ư c phân công ph trách ho c ng chí khác ph trách nhưng i v ng. Gi i quy t các công vi c c a Ban khi ư c Trư ng ban u quy n. - Phó trư ng ban- ph trách công tác b i dư ng, t p hu n l c lư ng làm công tác thông tin tuyên truy n phòng ch ng các t n n xã h i; g n công tác tuyên truy n dân s , phòng ch ng các t n n xã h i v i xây d ng n p s ng văn hoá, làng b n và gia ình văn hoá cơ s . T ch c tri n khai nh ng d án ư c phân công cho ơn v thông qua ký h p ng trách nhi m v i Ban ch o. - Các U viên: Căn c ch c năng, nhi m v c a cơ quan, ơn v , có trách nhi m tham gia, xu t ý ki n v n i dung án, d án , k ho ch giáo d c truy n thông Dân s - K ho ch hoá gia ình, phòng ch ng t i ph m, ma tuý, m i dâm, HIV/AIDS, s t rét. L ng ghép nhi m v truy n thông c a Ban v i nhi m v thư ng xuyên c a ơn v mình ph trách. Tham gia các công vi c c a Ban khi ư c Trư ng ban, các Phó trư ng ban phân công. Thư ng xuyên báo cáo tình hình tri n khai các nhi m v ư c Ban phân công v i Trư ng ban và Phó ban ph trách tr c ti p. . U viên là lãnh o V K ho ch: có trách nhi m thông báo k ho ch kinh phí ư c phân b , th ng nh t n i dung ho t ng v i Ban ch o. Hư ng d n các thành viên trong T Thư ký ( ư c phân công theo dõi t ng n i dung công vi c), xây d ng k ho ch chi ti t kèm kinh phí th c hi n cho t ng n i dung ho t ng t ch c ký H p ng trách nhi m gi a lãnh o Ban v i Văn phòng thư ng tr c thu c u ban qu c gia, ch u trách nhi m trư c Ban ch o v ti n hoàn thành k ho ch t ng năm. . U viên là lãnh o V Tài chính - K toán: Có trách nhi m làm vi c v i B Tài chính chuy n kinh phí v tài kho n Văn phòng B ho c các ơn v tr c thu c B , S Văn hoá - Thông tin a phương tri n khai nhi m v ư c Ban ch o phân công (thông qua H p ng trách nhi m gi a Ban ch o v i các ơn v ). Ch u trách nhi m trư c Ban ch o v vi c c p phát kinh phí úng m c ích, s d ng kinh phí có hi u qu và thanh quy t toán kinh phí v i B Tài chính. . U viên là lãnh o Văn phòng B : Có trách nhi m qu n lý và duy t kinh phí th c hi n n i dung ho t ng thông qua H p ng gi a Ban ch o v i các ơn v th c hi n ư c V Tài chính - K toán chuy n v tài kho n Văn phòng. Qu n lý và chi kinh phí dành cho ho t ng c a Ban ch o công tác ki m tra, giám sát các ơn v thu c B , S VHTT a phương, các cu c h p xây d ng k ho ch, án, d án, ký k t và thanh lý h p ng trách nhi m, sơ k t và t ng k t, thi ua khen thư ng, thanh toán công làm thêm gi , ngoài gi , văn phòng phNm và ch u trách nhi m thanh quy t toán kinh phí v i V Tài chính - K toán. . U viên là lãnh o V H p tác - Qu c t : Có trách nhi m hư ng d n xây d ng án, d án gi a Ban ch o v i U ban qu c gia và v i các t ch c qu c t trong lĩnh
  5. v c truy n thông Dân s - K ho ch hoá gia ình, phòng ch ng t i ph m, ma tuý, m i dâm, HIV/AIDS và báo cáo v i Ban ch o. . U viên là lãnh o V T ch c - Cán b : Có trách nhi m so n th o các văn b n v ch chính sách trong các lĩnh v c thu c ph m vi ch o c a Ban. Tham mưu cho Lãnh o B v t ch c nhân s c a Ban ch o. xu t các v n v thi ua khen thư ng chung c a Ban. 2. T Thư ký: Giúp Ban ch o t ch c tri n khai nh ng nhi m v ư c quy nh t i Quy t nh 654/Q -BVHTT ngày 18/4/1998 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin. T thư ký có t trư ng và m t s thành viên. a. T trư ng t Thư ký có nhi m v : 1- ôn c, i u ch nh, ph i h p nhi m v gi a các thành viên trong t theo hình th c m nh n thêm vi c ho c h tr . 2- Xây d ng k ho ch, và kinh phí ho t ng cho công tác ch o c a Ban: theo rõi, ki m tra, giám sát vi c tri n khai nhi m v do Ban phân công cho các ơn v thu c B , S VHTT a phương, chuNn b cho Ban ch o sơ k t - t ng k t, thi ua khen thư ng, ký và thanh lý h p ng; Làm th t c thanh toán ch làm thêm gi , văn phòng phNm cho các thành viên trong Ban và t thư ký. 3- ChuNn b n i dung các cu c h p Ban ch o, chuNn b bài phát bi u c a lãnh o Ban d h i ngh , h i th o do U ban qu c gia t ch c. 4- T ng h p, vi t báo cáo công tác quý, năm c a Ban. 5- i u hành công tác văn thư - hành chính - văn phòng c a Ban, x lí công văn i, n xin ý ki n lãnh o Ban. b. Các thành viên trong t có nhi m v : - Xây d ng k ho ch n i dung, kinh phí ho t ng vào quý III hàng năm, th ng nh t v i T trư ng, m c kinh phí th c hi n kèm d trù chi ti t c a b ph n k toán xin ý ki n và t ch c cho lãnh o Ban, lãnh o Văn phòng B ti n hành ký H p ng trách nhi m v i các Văn phòng thư ng tr c c a U ban qu c gia ho c các h p ng nhánh tri n khai. - T ch c tri n khai tr c ti p (ho c theo dõi, ôn c) các n i dung h p ng úng th i h n và t ch t lư ng theo yêu c u c a U ban qu c gia và c a Ban ch o; l p biên b n nghi m thu s n phNm theo các h p ng trách nhi m v i U ban qu c gia và các ơn v chuy n Tài v Văn phòng thanh lý h p ng và thanh quy t toán kinh phí. - Ph i h p v i các thành viên khác trong t l ng ghép các n i dung ho c h tr nhau trong quá trình tri n khai công vi c.
  6. - Báo cáo k t qu tri n khai các công vi c ư c giao v i T trư ng Thư ký vào th i i m sơ k t 6 tháng u năm và t ng k t cu i năm. - Ngoài nh ng nhi m v nêu trên, các thành viên t thư ký ư c Ban ch o phân công th c hi n m t s công tác c th khác. c. Văn thư Ban có nhi m v : - Thư ng tr c t i Văn phòng Ban. - Ti p nh n các thông tin qua i n tho i, công văn i và n báo cáo T trư ng Thư ký x lý. - Qu n lý tài li u, tài s n t i Văn phòng Ban. - So n th o các văn b n trao i thông thư ng, ánh máy các văn b n m b o ch t lư ng, trình lãnh o Ban ký các văn b n, m nhi m công tác l tân. - Ch u s qu n lý i u hành c a T trư ng Thư ký. i u 4: M i quan h , Cơ ch làm vi c và kinh phí ho t ng c a Ban ch o: a- M i quan h : - i v i các U ban qu c gia: Ch u s ch o, hư ng d n th c hi n ch trương, chương trình k ho ch ho t ng. Báo cáo k t qu ho t ng và xu t nh ng cơ ch chính sách và nh ng gi i pháp th c hi n chương trình k ho ch c a U ban. - i v i Lãnh o B Văn hoá - Thông tin: Ch u s ch o, qu n lý vi c th c hi n ch trương chương trình, k ho ch ho t ng c a Ban. - i v i các ơn v tr c thu c B , S VHTT a phương: hư ng d n t ch c th c hi n nhi m v ư c giao trong các chương trình, k ho ch ho t ng c a Ban. b- Cơ ch làm vi c: - Ban ch o h p nh kỳ 02 l n/năm (quý I, quý IV) nghe báo cáo v chương trình K ho ch ho t ng và k t qu th c hi n, thông tin, x lý nh ng phát sinh trong qúa trình ho t ng. N i dung cu c h p do t thư ký chuNn b . - T Thư ký h p 01 l n/quý, Trư ng ban ho c Phó trư ng ban xét th y c n thi t có th tri u t p h p t xu t. - Ban ch o và T Thư ký t ch c các t ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các ơn v và S VHTT các t nh, thành ph v vi c th c hi n nhi m v ư c giao trong chương trình k ho ch chung c a B và ki n ngh c p có thNm quy n gi i quy t các v n nNy sinh trong quá trình th c hi n.
  7. - Ban ch o và T thư ký làm vi c theo ch kiêm nhi m. M i thành viên có trách nhi m tham d các cu c h p và bàn b c nh ng v n chung c a Ban, t ch c tri n khai th c hi n nh ng công vi c theo s phân công c a Ban ch o. - Các thành viên c a Ban ch o, T Thư ký thư ng tr c ư c hư ng ch thù lao làm thêm, làm ngoài gi theo quy nh c a Nhà nư c. c- Kinh phí ho t ng: Kinh phí ph c v cho công tác ch o, ki m tra, xây d ng d án, chương trình k ho ch, thi ua- khen thư ng, ch làm thêm, ngoài gi , sơ k t - t ng k t, văn phòng phNm ư c trích t ngu n kinh phí truy n thông do các Chương trình Qu c gia phân b hàng năm qua tài kho n c a Văn phòng B . i u 5: i u kho n thi hành B n quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ban ch o, t thư ký và th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B có trách nhi m th c hi n Qui ch này. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh v n chưa phù h p c n s a i, b sung thì Trư ng Ban ch o Dân s , AIDS và các v n xã h i có văn b n trình B trư ng B Văn hoá - Thông tin xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản