Quyết định 31/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định 31/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 31/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Dự án xây dựng một số làng, bản, buôn văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt và Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2001 - 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 31/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  s è  31/2003/Q§­T T g   T t n g µ y 26  th¸ng 2 n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c b æ  s u n g   ù  ¸n x © y   ù n g   d d m é t s è  lµ ng, b¶ n, b u « n  v¨n  o¸ ë  vï ng c ã   o µ n  c¶n h   h h ® Æ c   Ö t v µ o  c h ¬ n g   × nh m ô c  tiªu u è c gia  bi tr  q vÒ  v¨n  o¸ giai ® o ¹ n 2001 ­ 2005 h   Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 71/2001/Q§­TTg  µy  th¸ng 5  ng 04    n¨m 2001  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò     ¬ng  ×nh m ôc    èc      o¹n  t Ch ph v c¸c Ch tr   tiªuqu gia giai® 2001    ­ 2005; X Ðt    Þ  ña  é   ëng  é   ®Ò ngh c B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ¹ Tê  ×nh sè  tint i tr   3311/   VHTT­VHTTCS   µy  th¸ng7  ng 30    n¨m  2002, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  Bæ   1.  sung  ù     ©y  ùng  ét  è  µng,b¶n,bu«n        D ¸n “X d m sl     v¨n ho¸ ë vïng cã  µn    ho c¶nh  Æc   Öt”vµo  ¬ng  ×nh m ôc    èc    Ò       ® bi   Ch tr   tiªuqu gia v v¨n ho¸ giai o¹n   ® 2001   ­2005. §i Ò u  Bé  ho¸ ­Th«ng    Þu  2.  V¨n     tinch tr¸chnhiÖ m    chØ  o  ©y  ùng, ®¹ x d   hoµn  chØnh  ù     µ  ó    Õp thu c¸cý  Õn  ng  ãp  ña    ¬  D ¸n v ch ý ti       ki ®ã g c c¸cc quan  ã  c li   ªnquan  µ    Öt Dù     v phª duy   ¸n theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h §i Ò u 3. Kinh  Ý   ùc  Ön  ù   nµy  éc  ph th hi D ¸n  thu kinh  Ý   ña  ¬ng  ph c Ch tr×nh m ôc    èc    Ò         tiªuqu gia v v¨n ho¸.Riªng kinh phÝ      cho  ù    d ¸n trong n¨m    2003,   Bé  V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ñ  ×,phèi hîp  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   µi tinch tr     v   K ho v§ t  T   chÝnh  è  Ý    b tr bæ sung  cho kinh  Ý   ph n¨m  2003  ña  ¬ng  ×nh  ôc     c Ch tr m tiªu quèc    Ò       ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. giav v¨n ho¸ tr   t  ph quy   §i Ò u    4. Tr¸chnhiÖm    é, ngµnh  µ  a  ¬ng.   c¸cB   v ®Þ ph 1. Bé     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ñ  ×,phèihîp víi é   Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  tinch tr         K ho   § B t  Tµi chÝnh, Bé       Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,Ban    v§ t  chØ  o  ®¹ 184 (Ban  ©n  Ën  d v Trung ­ ¬ng),Ban    T«n    ña  Ýnh  ñ, Uû   gi¸o c Ch ph   ban  © n   éc,Uû   D t   ban  Ó   ôc  Ó  Th d th thao, Bé   èc    Qu phßng,  é   B C«ng  vµ  an  c¸c  é,  ¬  B c quan  ªnquan  ã  li   c tr¸ch  nhiÖ m   íng  Én,  chøc  h d tæ  chØ   o, kiÓm     «n  c    a   ¬ng    ®¹   tra,® ®è c¸c ®Þ ph tæ chøc  ùc hiÖn  th   theo ®óng  ôc    Õn ®é   ña  ù     m tiªu,ti   c D ¸n. 2. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  n   ¬ c ®¬ vÞ tham    ùc hiÖn  ù    Çn  ñ  ng  ång ghÐp    ¹t®éng  ña  ù  gia th   d ¸n c ch ®é l  c¸c ho   cd
  2. 2 ¸n víic¸c ch¬ng  ×nh,dù         tr   ¸n kinh tÕ      éikh¸c trªn®Þa   µn; huy  ng      ­ x∙h      b  ®é c¸c nguån  èn  v kh¸cbæ     sung    ©ng  ®Ó n cao  Öu  hi qu¶  ña  ù  c d ¸n. §i Ò u 5. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ¨ng  ® C«ng  b¸o. §i Ò u 6. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n     nh d c¸c tØnh  ã  n   Þ  c ®¬ v tham    ùc  Ön  ù  vµ    n  Þ   ã  ªnquan  Þu  gia th hi d ¸n  c¸c ®¬ v c li   ch tr¸ch nhiÖ m       thi hµnh  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản