intTypePromotion=1

Quyết định 31/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
97
lượt xem
5
download

Quyết định 31/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 31/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đấu thầu mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 31/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 31/2004/Q§­BTC  ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ  ®Êu thÇu mua, b¸n hµng dù tr÷ quèc gia  Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH   C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  88/1999/N§­CP ngµy 01/9/1999 cña   ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  14/2000/N§­CP ngµy 05/5/2000 cña   ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè  §iÒu cña Quy   chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§­CP   ngµy 01/9/1999 cña ChÝnh phñ; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  66/2003/N§­CP ngµy 12/6/2003 cña   ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè  §iÒu cña Quy   chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§­CP   ngµy   01/9/1999   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   14/2000/N§­CP   ngµy   05/5/2000 cña ChÝnh phñ; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  270/2003/Q§­TTg ngµy 24/12/2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Côc Dù  tr÷  Quèc gia trùc   thuéc Bé Tµi chÝnh; Theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc Dù tr÷ Quèc gia,  QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  ®Êu thÇu mua, b¸n hµng dù tr÷ quèc gia. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. B∙i bá  v¨n b¶n sè  533/DTQG­KH­PC  ngµy 21/5/2001 cña Côc Dù  tr÷  Quèc gia vÒ  viÖc híng dÉn  thùc hiÖn  ®Êu thÇu mua, b¸n vËt t  hµng ho¸ dù  tr÷  quèc  gia.
 2. 2 § i Ò u   3.   Côc trëng Côc Dù  tr÷  Quèc gia, Thñ  trëng  c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  cã  liªn quan thuéc Bé  Tµi chÝnh chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. QUY CH Õ   §ÊU THÇU MUA, B¸N HµNG Dù TR÷ QUèC GIA (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  31/2004/Q§­BTC  ngµy 6   th¸ng 4 n¨m 2004  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) CH¦¥NG I Quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông. 1. Quy chÕ nµy ¸p dông cho c¸c cuéc ®Êu thÇu mua, b¸n  hµng dù  tr÷  quèc gia do Côc Dù  tr÷  Quèc gia hoÆc c¸c Dù  tr÷  quèc gia khu vùc trùc thuéc Côc Dù  tr÷  Quèc gia tæ  chøc. 2.  C¸c tæ chøc,  c¸  nh©n cã   liªn quan   ®Õn  viÖc thùc  hiÖn   ®Êu   thÇu   mua,   b¸n   hµng   dù   tr÷   quèc   gia   ph¶i   thùc  hiÖn c¸c quy  ®Þnh cña Quy chÕ  nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c  cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu. §i Ò u  2.  H×nh thøc vµ ph¬ng thøc ®Êu thÇu. 1.   H×nh   thøc   ®Êu   thÇu:   ¸p   dông   h×nh   thøc   ®Êu   thÇu  réng r∙i ®Ó lùa chän nhµ thÇu tróng thÇu. Trêng hîp cã   Ýt h¬n 3 nhµ  thÇu nép hå  s¬  tham gia dù   thÇu th×  bªn mêi thÇu ph¶i b¸o c¸o cÊp cã  thÈm quyÒn xem  xÐt, quyÕt ®Þnh. 2. Ph¬ng thøc ®Êu thÇu:  ¸p   dông   ph¬ng   thøc   ®Êu   thÇu   mét   tói   hå   s¬.   Khi   dù  thÇu, nhµ  thÇu ph¶i nép hå  s¬  dù  thÇu mét lÇn. Trong tói  hå  s¬  nµy cã  c¶ phiÕu ghi gi¸ dù  thÇu theo  ®óng yªu cÇu  cña th«ng b¸o mêi thÇu.
 3. 3 § i Ò u  3.  Nguyªn t¾c ®Êu thÇu. 1. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc  ®Êu thÇu vµ xÐt chän thÇu cã tr¸ch nhiÖm tuyÖt ®èi gi÷ bÝ  mËt vÒ  c¸c th«ng tin liªn quan cña c¸c  ®¬n vÞ  dù  thÇu vµ   c¸c th«ng tin néi bé cña Héi ®ång ®Êu thÇu trong suèt qu¸  tr×nh tæ chøc ®Êu thÇu. 2. Tæ chøc ®Êu thÇu c«ng khai, b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi   vµ nghÜa vô gi÷a c¸c nhµ thÇu. 3. Bªn mêi thÇu vµ bªn tróng thÇu cã tr¸ch nhiÖm thùc   hiÖn nghiªm chØnh nh÷ng cam kÕt vÒ  mua, b¸n, giao, nhËn,  thanh to¸n theo kÕt qu¶ tróng thÇu. §i Ò u  4.  §ång tiÒn tham dù trong ®Êu thÇu. §ång   tiÒn   tham   dù   trong   ®Êu   thÇu   lµ   tiÒn   ViÖt   Nam  (VN§). Trêng   hîp   ®èi   víi   hµng   xuÊt,   nhËp   khÈu:   trong   qu¸   tr×nh   ®¸nh   gi¸,   so   s¸nh   hå   s¬   dù   thÇu,   tû   gi¸   quy   ®æi  gi÷a  ®ång  tiÒn  ViÖt Nam vµ   ®ång tiÒn níc ngoµi   ®îc x¸c  ®Þnh theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr êng ngo¹i  tÖ  liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam c«ng bè  t¹i thêi ®iÓm më thÇu. §i Ò u   5.  Tiªu chuÈn chÊt lîng hµng nhËp dù tr÷ quèc  gia  Tiªu chuÈn chÊt lîng hµng nhËp dù  tr÷  quèc gia ph¶i  theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   Nhµ   níc.   Khi   tham   gia   dù   thÇu,  khuyÕn khÝch c¸c nhµ thÇu giíi thiÖu mÉu chµo hµng ®Ó bªn   mêi thÇu nhËn xÐt,  ®¸nh gi¸. Tríc khi nhËp hµng vµo kho  dù  tr÷  quèc gia, c¸c  ®¬n vÞ  dù  tr÷  ph¶i tiÕn hµnh kiÓm  tra toµn bé c¸c l« hµng do nhµ thÇu cung cÊp, nÕu b¶o ®¶m   ®óng c¸c tiªu  chuÈn  chÊt lîng quy  ®Þnh,  theo  hå  s¬  mêi  thÇu th× míi ®îc nhËp kho. CH¦¥NG II Tæ chøc thùc hiÖn ®Êu thÇu Môc 1. §Êu thÇu mua hµng dù tr÷ quèc gia  §i Ò u  6.  C¬ quan tæ chøc ®Êu thÇu. ­ Côc Dù tr÷ Quèc gia. ­ Dù tr÷ quèc gia khu vùc.
 4. 4 § i Ò u  7.  Ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm vÒ ®Êu thÇu. 1.  Bé  Tµi chÝnh  phª  duyÖt  kÕ  ho¹ch   ®Êu  thÇu vµ   kÕt  qu¶ ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu cã gi¸ trÞ tõ 7 tû ®ång ®Õn díi  50 tû ®ång. 2. Côc Dù tr÷ Quèc gia phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu vµ  kÕt qu¶ ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu cã gi¸ trÞ díi 7 tû ®ång. §i Ò u  8.  §iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Êu thÇu. 1. §iÒu kiÖn tæ chøc ®Êu thÇu: ­ Cã kÕ ho¹ch ®Êu thÇu mua hµng dù tr÷ quèc gia ®∙ ® ­ îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; ­ Hå s¬ mêi thÇu ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. §iÒu kiÖn tham gia dù thÇu: C¸c   nhµ   thÇu   khi   tham   gia   dù   thÇu   mua   hµng   dù   tr÷  quèc gia ph¶i b¶o ®¶m ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: ­ Cã  giÊy  ®¨ng ký  s¶n xuÊt, kinh doanh ngµnh hµng do  c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cÊp, phï  hîp víi mÆt hµng  tham gia ®Êu thÇu; ­ Cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®¸p øng c¸c   yªu cÇu cña gãi thÇu; ­ Cã   ®ñ  n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù,  ®èi víi c¸ nh©n  cßn   ph¶i   cã   n¨ng   lùc   hµnh  vi   d©n   sù   ®Ó   ký  kÕt  vµ   thùc  hiÖn hîp ®ång nÕu tróng thÇu; ­ Hå s¬ dù thÇu ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña hå s¬ mêi   thÇu; ­   ChØ   ®îc   tham   gia   mét   ®¬n   dù   thÇu   trong   mét   gãi  thÇu, dï  díi h×nh thøc tham gia  ®éc lËp hay liªn danh dù  thÇu; ­   Cã   tªn   trong   hÖ   thèng   d÷   liÖu   th«ng   tin   vÒ   nhµ  thÇu. Bªn mêi thÇu kh«ng ®îc tham gia dù thÇu víi t c¸ch lµ  nhµ thÇu ®èi víi c¸c gãi thÇu do m×nh tæ chøc. §i Ò u  9.  Héi ®ång ®Êu thÇu. 1. Thµnh lËp Héi ®ång ®Êu thÇu:  ­ Trêng hîp bªn mêi thÇu lµ  Côc Dù  tr÷  Quèc gia th×  Héi  ®ång  ®Êu thÇu mua, b¸n hµng dù  tr÷  quèc gia (gäi t¾t  lµ Héi ®ång ®Êu thÇu) do Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh  thµnh lËp. Héi  ®ång  ®Êu thÇu do mét L∙nh  ®¹o Côc Dù  tr÷ 
 5. 5 Quèc gia lµm chñ  tÞch, cã  c¸c thµnh viªn lµ   ®¹i diÖn Vô:  Tµi vô qu¶n trÞ, Hµnh chÝnh sù nghiÖp, Côc qu¶n lý gi¸ Bé  Tµi chÝnh;  ®¹i diÖn Ban: Tµi chÝnh ­ KÕ  to¸n, KÕ  ho¹ch ­  Tæng   hîp,   Qu¶n   lý   kho   hµng,   Kü   thuËt   vµ   C«ng   nghÖ   b¶o  qu¶n, ChÝnh s¸ch vµ  V¨n phßng Côc Dù  tr÷  Quèc gia. Tr êng  hîp cÇn thiÕt,  Chñ  tÞch Héi  ®ång  ®Êu thÇu  cã  thÓ  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp tæ chuyªn viªn gióp viÖc. ­ Trêng hîp bªn mêi thÇu lµ  Dù  tr÷  quèc gia khu vùc  trùc thuéc Côc Dù  tr÷  Quèc gia th×  Héi  ®ång  ®Êu thÇu do  Côc trëng Côc Dù  tr÷  Quèc gia quyÕt  ®Þnh thµnh lËp. Héi  ®ång ®Êu thÇu do mét L∙nh ®¹o Dù tr÷ quèc gia khu vùc lµm   chñ  tÞch,  cã  c¸c thµnh  viªn lµ   ®¹i diÖn bé  phËn nghiÖp  vô:   KÕ   ho¹ch,   Qu¶n   lý   kho   hµng,   Kü   thuËt   b¶o   qu¶n,   KÕ  to¸n tµi vô  vµ   ®¹i diÖn Së  Tµi chÝnh n¬i Dù  tr÷  quèc gia   khu vùc  ®ãng trô  së. Trêng hîp cÇn thiÕt,  Chñ  tÞch Héi  ®ång  ®Êu thÇu cã  thÓ  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp tæ chuyªn viªn  gióp viÖc. 2. Nguyªn t¾c lµm viÖc cña Héi ®ång ®Êu thÇu: ­ C¸c thµnh viªn Héi  ®ång  ®Êu thÇu lµm viÖc theo chÕ  ®é kiªm nhiÖm ­ Héi  ®ång  ®Êu thÇu tæ chøc thùc hiÖn  ®Êu thÇu theo  ®óng Quy chÕ ®Êu thÇu vµ c¸c nguyªn t¾c, chÕ ®é quy ®Þnh;  c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh vµ  Côc Dù  tr÷  Quèc   gia liªn quan ®Õn ®Êu thÇu mua, b¸n hµng dù tr÷ quèc gia. ­   Khi   gi¶i   quyÕt   c«ng   viÖc,   Héi   ®ång   ®Êu   thÇu   lµm  viÖc theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, quyÕt  ®Þnh theo  ®a sè. Cuéc häp Héi  ®ång  ®Êu thÇu chØ  ® îc tiÕn hµnh  khi  cã   Ýt   nhÊt   2/3   sè   uû   viªn   cña   Héi   ®ång   tham   dù.   QuyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång  ®Êu thÇu ph¶i cã  trªn 50% sè  uû  viªn  cña Héi  ®ång t¸n thµnh; trêng hîp sè   ý  kiÕn t¸n thµnh vµ  kh«ng t¸n thµnh b»ng nhau, th×  Thñ  tr ëng c¬  quan tæ chøc  ®Êu thÇu quyÕt ®Þnh. 3. NhiÖm vô cña Héi ®ång ®Êu thÇu:  ­ LËp kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu tr×nh cÊp cã  thÈm quyÒn phª  duyÖt; ­   ChuÈn   bÞ   hå   s¬   mêi   thÇu   bao   gåm:   th«ng   b¸o   mêi  thÇu, mÉu  ®¬n dù  thÇu, chØ dÉn  ®èi víi nhµ  thÇu, yªu cÇu  kü  thuËt vµ  tiªu chuÈn chÊt lîng hµng ho¸, lo¹i hîp  ®ång  vµ  c¸c lo¹i thuÕ  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®Ó  nhµ  thÇu  cã c¨n cø tÝnh to¸n gi¸ dù thÇu; ­ Th«ng b¸o mêi thÇu khi kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®∙ ®îc cÊp  cã thÈm quyÒn phª duyÖt; ­ Híng dÉn cho c¸c nhµ thÇu mua vµ nép hå s¬ dù thÇu; ­ TiÕp nhËn, qu¶n lý hå s¬ dù thÇu theo quy ®Þnh;  ­ X©y dùng thang ®iÓm xÐt thÇu;
 6. 6 ­ T vÊn cho Thñ trëng c¬ quan tæ chøc ®Êu thÇu vÒ gi¸  xÐt thÇu; ­   TiÕn   hµnh   më   thÇu   c«ng   khai   vµ   lËp   biªn   b¶n   më  thÇu; ­ Tæ chøc xÐt thÇu (nghiªn cøu,  ®¸nh gi¸ chi tiÕt vµ  xÕp h¹ng c¸c hå  s¬  dù  thÇu  ®∙  ®îc më) theo  ®óng thñ  tôc  quy ®Þnh; ­   Tæng   hîp,   lËp   b¸o   c¸o   ®¸nh   gi¸   kÕt   qu¶   ®Êu   thÇu  tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; ­ C«ng bè kÕt qu¶ më thÇu. §i Ò u   10.  §¨ng tin mêi thÇu, thêi h¹n nép thÇu, më  thÇu vµ thêi h¹n cã hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu. 1. §¨ng tin mêi thÇu: Bªn mêi thÇu ph¶i  ®¨ng tin mêi  thÇu   trªn  mét  trong   c¸c   ph¬ng  tiÖn   th«ng   tin   ®¹i   chóng  (b¸o hµng ngµy, ®µi ph¸t thanh truyÒn h×nh) cña Trung ¬ng  hoÆc ®Þa ph¬ng trong ba kú liªn tôc hoÆc ®¨ng tin trªn tê  th«ng tin vÒ ®Êu thÇu vµ trang Web vÒ ®Êu thÇu cña Nhµ n ­ íc ph¸t hµnh trªn toµn quèc vµ  cña Bé  Tµi chÝnh tríc khi  ph¸t hµnh b¸n hå  s¬  mêi thÇu tèi thiÓu lµ  10 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng tin mêi thÇu lÇn ®Çu.  2. Thêi h¹n nép thÇu: Trong 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy b¾t  ®Çu ph¸t hµnh b¸n hå  s¬  mêi thÇu, nhµ  thÇu ph¶i nép   hå  s¬ dù thÇu cho bªn mêi thÇu. 3.   Thêi   h¹n   më   thÇu:   Trong   vßng   48   giê   kÓ   tõ   thêi  ®iÓm   ®ãng   thÇu   (trõ   ngµy   nghØ   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt), bªn mêi thÇu ph¶i tæ chøc më thÇu. 4. Thêi h¹n cã hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu lµ thêi h¹n   kÓ  tõ  khi hÕt h¹n nép thÇu  ®Õn khi c«ng bè  kÕt qu¶ tróng   thÇu nhng kh«ng qu¸ 180 ngµy kÓ tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu. §i Ò u  11.  KÕ ho¹ch ®Êu thÇu. KÕ   ho¹ch  ®Êu thÇu  bao gåm  c¸c néi  dung  chñ  yÕu  sau  ®©y: ­ Th«ng b¸o mêi thÇu: + Tªn, ®Þa chØ cña c¬ quan mêi thÇu; + Danh s¸ch   cô  thÓ  c¸c gãi thÇu (tªn, quy c¸ch, sè  lîng,   träng   lîng,   chÊt  lîng,   bao   b×,   ®Þa   ®iÓm   ®Ó   hµng,  nguån gèc xuÊt xø hµng…); + §iÒu kiÖn dù thÇu; + Thêi  ®iÓm ph¸t hµnh hå  s¬  mêi thÇu, thêi  ®iÓm  ®ãng  thÇu, thêi ®iÓm më thÇu.
 7. 7 ­ Dù kiÕn gi¸ gãi thÇu; ­ Lo¹i vµ thêi h¹n thùc hiÖn hîp ®ång; ­ X¸c  ®Þnh møc tiÒn b¶o l∙nh dù  thÇu, b∙o l∙nh thùc  hiÖn hîp ®ång; ­   X¸c   ®Þnh   tiªu   chuÈn   xÐt   thÇu   vµ   thang   ®iÓm   xÐt   thÇu; ­ C¸c vÊn ®Ò kh¸c nÕu cã. §i Ò u  12.  Hå s¬ mêi thÇu, hå s¬ dù thÇu. 1. Hå s¬ mêi thÇu gåm: ­ Th«ng b¸o mêi thÇu; ­ MÉu ®¬n dù thÇu; ­ C¸c yªu cÇu vÒ chñng lo¹i, sè lîng, chÊt lîng hµng,  bao b×…; ­ §iÒu kiÖn vÒ tiÕn ®é, ph¬ng thøc giao nhËn hµng; ­ C¸c ®iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh, ph¬ng thøc thanh to¸n; ­ MÉu phiÕu bá gi¸ dù thÇu; ­ MÉu b¶o l∙nh dù thÇu; ­ MÉu tho¶ thuËn hîp ®ång; ­ MÉu b¶o l∙nh thùc hiÖn hîp ®ång; ­ Nh÷ng chØ dÉn kh¸c liªn quan ®Õn viÖc ®Êu thÇu. C¸c mÉu híng dÉn hå  s¬  mêi thÇu thùc hiÖn theo Th«ng   t sè 04/2000/TT­BKH ngµy 26/5/2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu  t  híng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ ®Çu thÇu. 2. Hå s¬ dù thÇu gåm: a. C¸c néi dung vÒ hµnh chÝnh, ph¸p lý: ­ §¬n dù thÇu hîp lÖ (ph¶i cã ch÷ ký cña ngêi cã thÈm  quyÒn); ­ B¶n sao giÊy  ®¨ng ký  s¶n xuÊt, kinh doanh (cã  c«ng  chøng cña Nhµ  níc tríc thêi h¹n nép thÇu tèi  ®a lµ  100  ngµy). §èi víi nh÷ng gãi thÇu mua s¾m thiÕt bÞ  phøc t¹p,  ngoµi   b¶n   sao   giÊy   ®¨ng   ký   kinh   doanh   ph¶i   cã   b¶n   sao  c«ng chøng giÊy phÐp b¸n hµng thuéc b¶n quyÒn cña Nhµ s¶n   xuÊt (nÕu cã quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu); ­ Tµi liÖu giíi thiÖu n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ   thÇu; ­ Nép tiÒn b¶o l∙nh dù thÇu. b. C¸c néi dung vÒ kü thuËt, chÊt lîng:
 8. 8 ­ §Æc tÝnh kü thuËt cña hµng ho¸; ­ Gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ng nghÖ; ­ Nguån gèc hµng ho¸ vµ  chøng chØ cña nhµ  s¶n xuÊt.  NÕu lµ  hµng ho¸ s¶n xuÊt trong níc ph¶i  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn cña Nhµ níc chøng nhËn vÒ tiªu chuÈn chÊt lîng  ®óng yªu cÇu cña hå  s¬  mêi thÇu (®¨ng kiÓm hoÆc c¬  quan  tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng Nhµ níc); ­ §µo t¹o, híng dÉn sö dông; ­ TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång; ­ Thêi gian b¶o hµnh. c. C¸c néi dung vÒ th¬ng m¹i, tµi chÝnh: ­ Gi¸  dù  thÇu  kÌm theo  thuyÕt  minh  vµ  biÓu  gi¸  chi  tiÕt; ­ §iÒu kiÖn, tiÕn ®é giao nhËn hµng; ­ §iÒu kiÖn thanh to¸n. §i Ò u  13.  Qu¶n lý hå s¬ dù thÇu. ­ Bªn mêi thÇu cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc tiÕp nhËn, vµo  sæ, niªm phong, qu¶n lý  vµ  b¶o  ®¶m gi÷  bÝ  mËt hå  s¬  dù  thÇu theo chÕ ®é “MËt”. ­ Hå  s¬  dù  thÇu sau khi më  thÇu kh«ng tr¶ l¹i bªn dù   thÇu vµ   ®îc lu tr÷  theo chÕ   ®é  b¶o qu¶n hå  s¬, tµi liÖu  quy ®Þnh. §i Ò u  14.  Söa ®æi hå s¬ dù thÇu. 1. C¸c bªn dù  thÇu kh«ng  ®îc söa  ®æi néi dung hå  s¬  dù thÇu hoÆc rót l¹i hå s¬ dù thÇu sau khi ®ãng thÇu. Trong   qu¸   tr×nh   ®¸nh   gi¸   vµ   so   s¸nh   c¸c   hå   s¬   dù  thÇu, bªn mêi thÇu cã  thÓ  yªu cÇu bªn dù  thÇu lµm râ  c¸c   vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn hå  s¬  dù  thÇu. Yªu cÇu cña bªn mêi  thÇu vµ ý kiÕn tr¶ lêi cña bªn dù thÇu ®Òu ph¶i lËp thµnh   v¨n b¶n. 2. Trong trêng hîp  ®Æc biÖt cÇn söa  ®æi, bæ sung mét   sè néi dung trong hå s¬ mêi thÇu, bªn mêi thÇu cã thÓ gia   h¹n thêi gian chuÈn bÞ  hå  s¬  dù  thÇu. C¸c néi dung söa  ®æi, bæ sung hå s¬ mêi thÇu ph¶i göi b»ng v¨n b¶n cho c¸c   nhµ  thÇu  ®∙ tham gia dù  thÇu tríc thêi  ®iÓm  ®ãng thÇu  ®∙  quy ®Þnh Ýt nhÊt 10 ngµy.  §i Ò u  15.  B¶o l∙nh dù thÇu. ­ Møc tiÒn b¶o l∙nh dù  thÇu do bªn mêi thÇu quy  ®Þnh  cô  thÓ  cho tõng gãi thÇu nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 200 triÖu 
 9. 9 ®ång cho 1 gãi thÇu. Sè tiÒn nµy bªn dù thÇu ph¶i nép t¹i   bé  phËn kÕ  to¸n cña bªn mêi thÇu b»ng tiÒn mÆt, b»ng sÐc  hoÆc   b»ng   x¸c   nhËn   b¶o   l∙nh   cña   ng©n   hµng   (n¬i   bªn   dù  thÇu më  tµi kho¶n giao dÞch) tríc khi tæ chøc më  thÇu vµ  kh«ng ®îc tÝnh l∙i trong thêi gian b¶o l∙nh. §Ó t¹o thuËn   lîi cho c¸c bªn dù  thÇu, bªn mêi thÇu  ®îc phÐp tæ chøc  thu tiÒn b¶o l∙nh dù thÇu t¹i chç, tríc khi më thÇu. ­ Sè  tiÒn b¶o l∙nh dù  thÇu sÏ   ®îc hoµn tr¶ l¹i cho  c¸c bªn dù thÇu kh«ng tróng thÇu trong thêi h¹n kh«ng qu¸   30 ngµy sau khi c«ng bè  kÕt qu¶ tróng thÇu. §èi víi bªn  tróng thÇu, sè  tiÒn b¶o l∙nh dù  thÇu sÏ   ®îc tr¶ l¹i khi  bªn tróng thÇu ®∙ nép tiÒn b¶o l∙nh thùc hiÖn hîp ®ång vµ  hîp ®ång ®∙ ®îc ký kÕt. ­ Bªn dù  thÇu kh«ng  ®îc nhËn l¹i sè  tiÒn b¶o l∙nh dù  thÇu trong c¸c trêng hîp ®∙ ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu  28 cña Quy chÕ   ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  88/1999/N§­CP ngµy 01/9/1999 vµ kho¶n 26 §iÒu 1 NghÞ ®inh  sè   66/2003/N§­CP   ngµy   12/6/2003   cña   ChÝnh   phñ.   Sè   tiÒn  nµy sÏ nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. §i Ò u  16.  B¶o l∙nh thùc hiÖn hîp ®ång. ­   Møc   tiÒn   b¶o   l∙nh   thùc   hiÖn   hîp   ®ång   do   bªn   mêi  thÇu quy  ®Þnh cô  thÓ  cho tõng gãi thÇu víi møc kh«ng qu¸  10%   gi¸   trÞ   hîp   ®ång,   nhng   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   300   triÖu  ®ång cho 1 gãi thÇu. Sè  tiÒn nµy bªn tróng thÇu ph¶i nép  t¹i bé  phËn kÕ  to¸n cña bªn mêi thÇu b»ng tiÒn mÆt, b»ng  sÐc hoÆc b»ng  x¸c  nhËn  b¶o l∙nh cña ng©n hµng  (n¬i  bªn  tróng thÇu më  tµi kho¶n giao dÞch); sè  tiÒn b¶o l∙nh nµy  kh«ng   ®îc   tÝnh   l∙i   trong   thêi   gian   b¶o   l∙nh   vµ   sÏ   ®îc  hoµn tr¶ l¹i ngay cho bªn tróng thÇu sau khi thanh lý hîp  ®ång.  ­ NÕu bªn tróng thÇu vi ph¹m nh÷ng cam kÕt trong hîp  ®ång hoÆc tõ  chèi thùc hiÖn hîp  ®ång th×  sè  tiÒn nµy sÏ  ®îc   nép   vµo   ng©n  s¸ch   Nhµ   níc   vµ   bÞ   xö  lý   c¸c   vi   ph¹m  kh¸c (nÕu  cã)  liªn  quan  ®Õn nghÜa  vô  ký  kÕt, thùc  hiÖn  hîp ®ång. §i Ò u  17.  Gi¸ gãi thÇu, gi¸ dù thÇu 1. Gi¸ gãi thÇu: Lµ  gi¸ giao t¹i cöa kho dù  tr÷  hoÆc  gi¸ giao t¹i mét  ®Þa  ®iÓm kh¸c (ghi trong néi dung th«ng  b¸o mêi thÇu), ®∙ bao gåm c¸c lo¹i thuÕ theo luËt ®Þnh vµ  c¸c chi phÝ kh¸c. Gi¸ gãi thÇu cô  thÓ  hoÆc gi¸ giíi h¹n  ®Ó   ®Êu thÇu do  Côc trëng Côc Dù  tr÷  Quèc gia quy  ®Þnh trªn c¬  së  khung 
 10. 10 gi¸   chØ   ®¹o   mua,   b¸n   hµng   dù   tr÷   quèc   gia   cña   Bé   Tµi   chÝnh, ®îc qu¶n lý theo chÕ ®é “MËt” vµ thùc hiÖn nh sau: ­ Trêng hîp Côc Dù tr÷ Quèc gia tæ chøc ®Êu thÇu: c¨n  cø vµo khung gi¸ chØ ®¹o cña Bé Tµi chÝnh vµ kÕ ho¹ch ®Êu   thÇu  ®∙  ®îc phª duyÖt; Côc trëng Côc Dù  tr÷  Quèc gia quy  ®Þnh gi¸ gãi thÇu vµ  giao cho Chñ  tÞch Héi  ®ång  ®Êu thÇu  trong thêi gian tõ  sau thêi  ®iÓm  ®ãng thÇu  ®Õn tríc khi  më thÇu. Gi¸ gãi thÇu chØ ®îc c«ng bè khi xÐt thÇu. ­ Trêng hîp  Côc trëng Côc  Dù  tr÷   Quèc gia  giao  cho  Gi¸m  ®èc Dù  tr÷  quèc gia khu vùc tæ chøc  ®Êu thÇu th×:  c¨n cø vµo khung gi¸ chØ ®¹o cña Bé Tµi chÝnh vµ kÕ ho¹ch   ®Êu thÇu  ®∙  ®îc phª duyÖt, Côc trëng Côc Dù  tr÷  Quèc gia  quy  ®Þnh gi¸ giíi h¹n chØ  ®¹o  ®Êu thÇu vµ  göi theo  ®êng  c«ng v¨n b¶o  ®¶m nhanh hoÆc göi trùc tiÕp cho   Gi¸m  ®èc  Dù  tr÷  quèc gia khu vùc trong thêi gian tõ  sau thêi  ®iÓm  ®ãng thÇu  ®Õn tríc khi më  thÇu  ®Ó  Gi¸m  ®èc Dù  tr÷  quèc  gia khu vùc quy  ®Þnh gi¸ gãi thÇu giao cho Chñ  tÞch Héi  ®ång   ®Êu   thÇu   tríc   khi   më   thÇu.   NÕu   qu¸   thêi   gian   quy  ®Þnh   mµ   c«ng   v¨n   quy   ®Þnh   gi¸   cña   Côc   Dù   tr÷   Quèc   gia  kh«ng ®Õn kÞp th× Côc trëng Côc Dù tr÷ Quèc gia th«ng b¸o  trùc tiÕp cho Gi¸m  ®èc Dù  tr÷  quèc gia khu vùc b»ng  ®iÖn  tho¹i. 2. Gi¸ dù thÇu: ­ Lµ  gi¸ giao t¹i cöa kho dù  tr÷  hoÆc gi¸ giao t¹i  mét   ®Þa   ®iÓm   kh¸c   (ghi   trong   néi   dung   th«ng   b¸o   mêi  thÇu), ®∙ bao gåm c¸c lo¹i thuÕ theo luËt ®Þnh vµ c¸c chi  phÝ kh¸c. ­ Nhµ thÇu ph¶i ghi gi¸ dù thÇu ®èi víi gãi thÇu theo  ®óng yªu cÇu cña th«ng b¸o mêi thÇu  ®ùng trong tói hå  s¬  dù thÇu. §i Ò u  18.  Më thÇu. Sau khi tiÕp nhËn nguyªn tr¹ng c¸c hå  s¬  dù  thÇu nép  ®óng h¹n vµ   ®îc qu¶n lý  theo chÕ   ®é  “MËt”, viÖc më  thÇu  ®îc bªn mêi thÇu  tiÕn  hµnh c«ng khai  theo  ngµy, giê  vµ  ®Þa ®iÓm ghi trong hå s¬ mêi thÇu. Héi  nghÞ   më  thÇu  do Chñ  tÞch  Héi  ®ång  ®Êu  thÇu  chñ  tr× vµ ®îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù nh sau: ­ Th«ng b¸o thµnh phÇn tham dù; ­   Th«ng   b¸o   sè   lîng   vµ   tªn   nhµ   thÇu   nép   hå   s¬   dù  thÇu; ­ KiÓm tra niªm phong c¸c hå s¬ dù thÇu; ­ Më  lÇn lît c¸c tói hå  s¬  dù  thÇu,  ®äc vµ  ghi l¹i  c¸c th«ng tin chñ yÕu sau:
 11. 11 + Tªn, ®Þa chØ nhµ thÇu; + Sè lîng b¶n chÝnh, b¶n chôp hå s¬ dù thÇu; + Gi¸ dù thÇu, trong ®ã gi¶m gi¸ (nÕu cã); + B¶o l∙nh dù thÇu. ­ Th«ng qua biªn b¶n më  thÇu. Biªn b¶n më  thÇu ph¶i  ghi râ  tªn gãi thÇu; ngµy,  giê,  ®Þa  ®iÓm më  thÇu;  tªn,  ®Þa chØ c¸c nhµ  thÇu; gi¸ dù  thÇu, b¶o l∙nh dù  thÇu; c¸c  néi dung liªn quan kh¸c (nÕu cã). §¹i diÖn bªn mêi thÇu,  ®¹i diÖn nhµ  thÇu vµ   ®¹i diÖn  cña c¸c c¬ quan qu¶n lý cã liªn quan (nÕu cã mÆt) ph¶i ký   x¸c nhËn vµo biªn b¶n më thÇu. B¶n gèc hå  s¬  dù  thÇu sau khi më  thÇu ph¶i  ®îc bªn  mêi thÇu ký  x¸c nhËn tõng trang tríc khi tiÕn hµnh  ®¸nh  gi¸ vµ  qu¶n lý  theo chÕ   ®é  “MËt”. ViÖc  ®¸nh gi¸  ®îc tiÕn  hµnh theo b¶n sao chôp. §i Ò u  19.  XÐt hå s¬ dù thÇu khi më thÇu. ViÖc xÐt hå s¬ dù thÇu khi më thÇu ®îc ®¸nh gi¸ vµ so  s¸nh theo c¸c tiªu chuÈn vÒ kü thuËt, chÊt lîng, n¨ng lùc  tµi chÝnh vµ chuyªn m«n, gi¸ c¶, tiÕn ®é thùc hiÖn vµ c¸c  yªu cÇu cÇn thiÕt kh¸c. ViÖc  ®¸nh gi¸ thùc hiÖn b»ng ph ­ ¬ng ph¸p cho  ®iÓm  theo  thang  ®iÓm   ®∙  ®îc quy  ®Þnh  tríc  khi më thÇu gåm: 1. §¸nh gi¸ s¬ bé:  §¸nh gi¸ s¬  bé  nh»m lo¹i bá  c¸c hå  s¬  dù  thÇu kh«ng  ®¸p øng  ®îc yªu cÇu cña th«ng b¸o mêi thÇu vµ   ®îc thùc  hiÖn nh sau: a. KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña c¸c hå s¬ dù thÇu; b. Xem xÐt sù   ®¸p øng cña hå  s¬  dù  thÇu so víi hå  s¬   mêi thÇu (kiÓm tra ®iÒu kiÖn dù thÇu) c. Lµm râ hå s¬ dù thÇu (nÕu cÇn). Qua ®ã ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng hå s¬ dù thÇu kh«ng ®¸p øng  ®îc yªu cÇu th× lo¹i bá khái danh s¸ch dù thÇu. 2. §¸nh gi¸ chi tiÕt: ViÖc   ®¸nh  gi¸ chi  tiÕt  hå  s¬  dù  thÇu   ®îc  thùc hiÖn  gåm hai bíc sau: Bíc 1. §¸nh gi¸ vÒ  mÆt tiªu chuÈn kü  thuËt, chÊt l­ îng: ViÖc  ®¸nh gi¸ vÒ  tiªu chuÈn kü  thuËt, chÊt lîng c¸c  hå s¬ dù thÇu ®îc tiÕn hµnh dùa trªn c¬ së c¸c yªu cÇu vµ  tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®∙ quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. C¸c 
 12. 12 nhµ  thÇu  ®¹t sè   ®iÓm tèi thiÓu tõ  70% tæng sè   ®iÓm trë  lªn vÒ  kü  thuËt, chÊt lîng sÏ   ®îc chän vµo danh s¸ch  ®Ó  xem xÐt bíc 2. Bíc 2. TiÕn hµnh xem xÐt vÒ  gi¸ dù  thÇu cña c¸c nhµ  thÇu ®∙ ®îc lùa chän qua bíc 1. 3. C«ng bè gi¸ gãi thÇu. §i Ò u  20.  XÕp h¹ng vµ lùa chän nhµ thÇu. 1. C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ c¸c hå s¬ dù thÇu, Héi   ®ång ®Êu thÇu tæng hîp ®¸nh gi¸, xÕp h¹ng. 2. XÐt tróng thÇu c¨n cø vµo c¸c yªu cÇu trong th«ng  b¸o mêi thÇu, c¸c phiÕu bá thÇu cã cïng ®iÒu kiÖn phï hîp  víi yªu cÇu  ®Êu thÇu th×  kÕt qu¶  ®Ò  nghÞ  tróng thÇu lµ  phiÕu bá thÇu cã møc gi¸ thÊp nhÊt so víi gi¸ gãi thÇu. C¸c   phiÕu   kh«ng   cã   cïng   ®iÒu   kiÖn   th×   Héi   ®ång   ®Êu  thÇu xem xÐt tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ theo thang ®iÓm ®Ó xÐt  kÕt qu¶ tróng thÇu. 3.   Trêng   hîp   c¸c   bªn   dù   thÇu   cã   sè   ®iÓm   vµ   gi¸   bá  thÇu ngang nhau th×  bªn mêi thÇu thùc hiÖn  ®Êu thÇu tiÕp  vßng thø 2 gi÷a c¸c bªn dù  thÇu nµy  ®Ó  lùa chän nhµ  thÇu   cã  gi¸ bá  thÇu thÊp nhÊt. NÕu kÕt qu¶ lÇn  ®Êu thÇu thø 2   vÉn ngang nhau th×  khèi lîng cña gãi thÇu  ®îc th¬ng lîng  chia cho c¸c nhµ  thÇu hoÆc bèc th¨m  ®Ó  chän nhµ  thÇu  ®Ò  nghÞ tróng thÇu. 4. Trêng hîp c¸c nhµ  thÇu bá  gi¸ ngang nhau, nh ng cã  sè ®iÓm kh¸c nhau th× chän nhµ thÇu cã sè ®iÓm cao h¬n. 5. Nhµ  thÇu tróng thÇu ph¶i ký  kÕt hîp  ®ång mua, b¸n  hµng dù  tr÷  quèc gia víi Dù  tr÷  quèc gia khu vùc do bªn  mêi thÇu chØ  ®Þnh trong thêi h¹n quy  ®Þnh. NÕu nhµ  thÇu  kh«ng  thùc  hiÖn viÖc ký  kÕt hîp  ®ång  ®óng  thêi  h¹n th×  coi nh tù  huû  bá  cam kÕt, bªn mêi thÇu  ® îc chän nhµ  thÇu  kÕ  tiÕp theo kÕt qu¶ xÕp h¹ng víi  ®iÒu kiÖn gi¸ bá  thÇu  cña nhµ thÇu nµy trong giíi h¹n gi¸ gãi thÇu. 6. Sau khi më thÇu, C¬ quan tæ chøc ®Êu thÇu ph¶i b¸o  c¸o ngay kÕt qña ®Êu thÇu kÌm theo biªn b¶n më thÇu tr×nh  c¬  quan cã  thÈm quyÒn phª duyÖt. ChØ sau khi kÕt qu¶  ®Êu  thÇu  ®îc phª duyÖt th×  kÕt qu¶  ®Êu thÇu míi cã  gi¸ trÞ  ph¸p lý  vµ  bªn mêi thÇu míi  ®îc c«ng bè  b»ng v¨n b¶n cho  c¸c nhµ thÇu tham dù ®Ó tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ   theo quy ®Þnh.
 13. 13 § i Ò u  21.  Hîp ®ång mua hµng dù tr÷ quèc gia.  1. Sau khi kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª  duyÖt, Côc trëng Côc Dù  tr÷  Quèc gia chØ  ®¹o c¸c Dù  tr÷  quèc gia khu vùc  ®îc giao nhiÖm vô  nhËp hµng dù  tr÷  quèc  gia   ký   hîp   ®ång   kinh   tÕ   mua   hµng   dù   tr÷   quèc   gia   theo  ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  2. Néi dung chñ yÕu cña hîp ®ång mua hµng dù tr÷ quèc  gia bao gåm: ­ Tªn hµng; ­ Quy c¸ch; ­ Sè lîng; ­ ChÊt lîng; ­ Gi¸ c¶; ­ Ph¬ng thøc thanh to¸n: nhËp hµng tríc, tr¶ tiÒn sau  theo tiÕn ®é giao nhËn hµng; ­   §Þa   ®iÓm,   ph¬ng   thøc,   thêi   gian   vµ   tiÕn   ®é   giao  nhËn hµng; ­ Tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn khi thùc hiÖn hîp ®ång; ­ Tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m hîp ®ång. C¸c néi dung trªn ph¶i  ®óng víi c¸c néi dung  ®∙  ®îc  ®Ò cËp t¹i Hå s¬ mêi thÇu. Ngoµi   ra,   c¸c   bªn   cã   thÓ   tho¶   thuËn     c¸c   néi   dung  kh¸c trong hîp ®ång nhng kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p  luËt. §i Ò u  22.  Chi phÝ tæ chøc ®Êu thÇu. Bªn mêi thÇu  ®îc thu phÝ  dù  thÇu  ®Ó  chi phÝ  cho viÖc  tæ chøc  ®Êu thÇu nh  in tµi liÖu,  th«ng  tin, qu¶ng  c¸o…  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  phÝ  vµ  lÖ  phÝ. ViÖc thu,  chi vÒ phÝ ®Êu thÇu ph¶i cã chøng tõ ®Çy ®ñ, hîp lÖ vµ ®­ îc ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. §i Ò u  23.  Xö lý t×nh huèng trong ®Êu thÇu. 1. Trêng hîp gi¸ dù thÇu cña tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu   ®Òu vît gi¸ gãi thÇu mua hµng (hoÆc thÊp h¬n gi¸ gãi thÇu  b¸n hµng) th× bªn mêi thÇu ph¶i b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn  phª duyÖt kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu vµ  kÕt qu¶  ®Êu thÇu xem xÐt  viÖc cho phÐp c¸c nhµ  thÇu cã  hå  s¬  dù  thÇu  ®¸p øng c¬  b¶n yªu cÇu cña hå  s¬  mêi thÇu  ®îc chµo l¹i gi¸ hoÆc cho  phÐp  ®ång thêi víi viÖc chµo l¹i gi¸ sÏ  xem xÐt l¹i gi¸  gãi thÇu trong kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu  ®∙ duyÖt vµ  néi dung hå  s¬ mêi thÇu (nÕu cÇn thiÕt).
 14. 14 2.   Huû   ®Êu   thÇu   vµ   tr¸ch   nhiÖm   tµi   chÝnh   khi   huû   thÇu: a. Huû ®Êu thÇu ®îc ¸p dông ®èi víi mét trong c¸c tr­ êng hîp sau: ­ Thay ®æi môc tiªu ®∙ ®îc nªu trong hå s¬ mêi thÇu; ­ Cã  b»ng chøng cho thÊy bªn mêi thÇu th«ng  ®ång víi  nhµ thÇu t¹o nªn sù thiÕu c¹nh tranh trong ®Êu thÇu; ­ TÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu vÒ c¬ b¶n kh«ng ®¸p øng ®­ îc c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu; ­   Cã   b»ng   chøng   cho   thÊy   c¸c   nhµ   thÇu   cã   sù   th«ng  ®ång t¹o nªn sù  thiÕu c¹nh tranh trong  ®Êu thÇu, lµm ¶nh  hëng ®Õn lîi Ých cña bªn mêi thÇu. C¨n cø quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn, bªn mêi thÇu   cã  tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o tíi tÊt c¶ c¸c nhµ  thÇu vÒ  viÖc  huû ®Êu thÇu hoÆc ®Êu thÇu l¹i. b. Tr¸ch nhiÖm tµi chÝnh khi huû thÇu: ­ NÕu huû  thÇu do lçi cña mét trong c¸c bªn dù  thÇu  g©y ra th×  bªn dù  thÇu  ®ã  sÏ  kh«ng  ®îc nhËn l¹i sè  tiÒn  b¶o l∙nh dù thÇu ®∙ nép.  ­ NÕu huû  thÇu kh«ng ph¶i do lçi cña bªn dù  thÇu th×  bªn mêi thÇu cã tr¸ch nhiÖm ®Òn bï cho c¸c nhµ thÇu nh÷ng  chi phÝ  tham gia dù  thÇu theo  ®Þnh møc cña Nhµ  níc ban  hµnh, bao gåm: + Chi phÝ mua hå s¬ dù thÇu. + Chi phÝ   ®i l¹i  ®Ó  mua hå  s¬  mêi thÇu, nép hå  s¬  dù   thÇu. + Chi phÝ lËp hå s¬ dù thÇu. + Chi phÝ kh¸c (v¨n phßng phÈm, khÊu hao thiÕt bÞ…). ­ Chi phÝ   ®Òn bï  khi huû  thÇu v×  lý  do thay  ®æi môc   tiªu, ph¹m vi  ®Çu t do ngêi cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh th×  ®îc thanh to¸n tõ   kinh phÝ  tæ chøc  ®Êu thÇu. NÕu v×  c¸c   lý do kh¸c do lçi cña bªn mêi thÇu g©y ra th× c¸c c¸ nh©n  cã liªn quan ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n. 3. Trêng hîp cã  2 hå  s¬  dù  thÇu cã  kÕt qu¶  ®¸nh gi¸   tèt nhÊt,  ngang  nhau (vÒ  sè   ®iÓm hoÆc  gi¸   ®¸nh  gi¸) sÏ  xem xÐt trao thÇu cho nhµ  thÇu cã  gi¸ dù  thÇu  ®∙ söa lçi   sè  häc vµ  bæ sung hoÆc  ®iÒu chØnh theo yªu cÇu cña hå  s¬   mêi thÇu thÊp h¬n (trõ  trêng hîp quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n  5, 6, 7 §iÒu 10 cña Quy chÕ   ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo  NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§­CP ngµy 01/9/1999 cña ChÝnh phñ). 4. ViÖc lo¹i bá hå s¬ dù thÇu ®îc ¸p dông ®èi víi mét  trong c¸c trêng hîp sau:
 15. 15 ­  Hå  s¬  dù  thÇu kh«ng  ®¸p øng  ®îc c¸c  ®iÒu kiÖn tiªn  quyÕt trong hå s¬ mêi thÇu. ­ Hå  s¬  dù  thÇu kh«ng  ®¸p øng  ®îc yªu cÇu vÒ  mÆt kü  thuËt. ­ Nhµ thÇu kh«ng chÊp nhËn lçi sè häc do bªn mêi thÇu  ph¸t hiÖn vµ  yªu cÇu söa hoÆc cã  lçi sè  häc sai kh¸c qu¸   15% gi¸ dù thÇu. ­   Cã   tæng   gi¸   trÞ   c¸c   sai   lÖch   vît   qu¸   10%   gi¸   dù  thÇu. ­ Cã th«ng tin kª khai sai sù thËt. Môc 2. §Êu thÇu b¸n hµng dù tr÷ quèc gia §i Ò u  24.  Tæ chøc ®Êu thÇu. Viªc tæ chøc  ®Êu thÇu b¸n hµng dù  tr÷  quèc gia thùc  hiÖn nh  ®Êu thÇu mua hµng dù  tr÷  quèc gia, ngo¹i trõ  quy  ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu 12; §iÒu 19; kho¶n 1, 2 §iÒu   20; §iÒu 21 cña Quy chÕ nµy. §i Ò u  25.  Hå s¬ dù thÇu. ­ §¬n dù thÇu hîp lÖ (ph¶i cã ch÷ ký cña ngêi cã thÈm  quyÒn); ­ B¶n sao giÊy  ®¨ng ký  s¶n xuÊt, kinh doanh (cã  c«ng  chøng cña Nhµ  níc tríc thêi h¹n nép thÇu tèi  ®a lµ  100  ngµy); ­ Nép tiÒn b¶o l∙nh dù thÇu; ­ PhiÕu ghi gi¸ dù thÇu. §i Ò u  26.  XÐt hå s¬ dù thÇu khi më thÇu. ­ KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña c¸c hå s¬ dù thÇu; ­ Xem xÐt sù   ®¸p øng cña c¸c hå  s¬  dù  thÇu so víi hå   s¬ mêi thÇu (kiÓm tra ®iÒu kiÖn dù thÇu); ­ Xem xÐt vÒ gi¸ dù thÇu cña c¸c nhµ thÇu; ­ C«ng bè gi¸ gãi thÇu. §i Ò u  27.  Lùa chän nhµ thÇu. 1. Trªn c¬ së xÐt hå s¬ dù thÇu khi më thÇu, Héi ®ång   ®Êu thÇu tæng hîp, xÕp h¹ng c¸c nhµ thÇu. KÕt qu¶ ®Ò nghÞ 
 16. 16 tróng thÇu lµ  phiÕu bá  thÇu cã  møc gi¸ cao nhÊt so víi  gi¸ gãi thÇu. 2.   Trêng   hîp   c¸c   bªn   dù   thÇu   cã   gi¸   bá   thÇu   ngang  nhau th×  bªn mêi thÇu thùc hiÖn  ®Êu thÇu tiÕp vßng thø 2  gi÷a c¸c bªn dù  thÇu nµy  ®Ó  lùa chän nhµ  thÇu cã  gi¸ bá  thÇu cao nhÊt. NÕu kÕt qu¶ lÇn  ®Êu thÇu thø 2 vÉn ngang  nhau th×  khèi lîng cña gãi thÇu  ®îc th¬ng lîng chia cho  c¸c nhµ thÇu hoÆc bèc th¨m ®Ó chän nhµ thÇu ®Ò nghÞ tróng  thÇu. §i Ò u  28.  Hîp ®ång b¸n hµng dù tr÷ quèc gia. 1. Sau khi kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª  duyÖt, Côc trëng Côc Dù  tr÷  Quèc gia chØ  ®¹o c¸c Dù  tr÷  quèc gia khu vùc  ®îc giao nhiÖm vô  xuÊt hµng dù  tr÷  quèc  gia   ký   hîp   ®ång   kinh   tÕ   b¸n   hµng   dù   tr÷   quèc   gia   theo  ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  2. Néi dung chñ yÕu cña hîp ®ång b¸n hµng dù tr÷ quèc  gia bao gåm: ­ Tªn hµng; ­ Quy c¸ch; ­ Sè lîng; ­ ChÊt lîng; ­ Gi¸ c¶; ­ Ph¬ng thøc thanh to¸n: thu tiÒn tríc, xuÊt hµng sau  theo tiÕn ®é giao nhËn hµng; ­   §Þa   ®iÓm,   ph¬ng   thøc,   thêi   gian   vµ   tiÕn   ®é   giao  nhËn hµng; ­ Tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn khi thùc hiÖn hîp ®ång; ­ Tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m hîp ®ång. Ngoµi   ra,   c¸c   bªn   cã   thÓ   tho¶   thuËn     c¸c   néi   dung  kh¸c trong hîp ®ång nhng kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p  luËt. CH¦¥NG III Tæ CHøC THùC HIÖN §i Ò u  29.  Tæ chøc thùc hiÖn C¨n   cø   Quy   chÕ   nµy,   Côc   Dù   tr÷   Quèc   gia   cã   tr¸ch  nhiÖm híng dÉn cô thÓ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã liªn quan tæ   chøc thùc hiÖn ®Êu thÇu mua, b¸n hµng dù tr÷ quèc gia b¶o  ®¶m chÆt chÏ, cã hiÖu qu¶, ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 17. 17 Trong qu¸ tr×nh tæ chøc ®Êu thÇu mua, b¸n hµng dù tr÷   quèc gia, nÕu cã  khã  kh¨n, víng m¾c, Côc Dù  tr÷  Quèc gia  ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh xem xÐt, gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2