Quyết định 31/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định 31/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 31/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1050/2004/QĐ-NHNN ngày 23/8/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 31/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Ng©n hµng nhµ níc                 céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa  viÖt nam               ViÖt  nam  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè :  31/2007/Q§­NHNN Hµ Néi, ngµy  29  th¸ng  6   n¨m 2007 QuyÕt ®Þnh   VÒ viÖc söa ®æi Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng  cña V¨n phßng §¹i diÖn t¹i TP.Hå ChÝ Minh ban hµnh kÌm  theo  QuyÕt ®Þnh sè 1050/2004/Q§­NHNN ngµy 23/8/2004 cña Thèng  ®èc NHNN Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam n¨m 1997 vµ  LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam n¨m 2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 5/11/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/2003/N§­CP ngµy 19/5/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng,  nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Trëng V¨n phßng §¹i diÖn t¹i thµnh  phè Hå ChÝ Minh vµ Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé,  QuyÕt  ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi §iÒu 3 Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t  ®éng   cña   V¨n   phßng   §¹i   diÖn   t¹i   thµnh   phè   Hå   ChÝ  Minh   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1050/2004/Q§­NHNN  ngµy   23/8/2004   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   nh sau: “§iÒu 3. V¨n phßng §¹i diÖn cã c¸c nhiÖm vô vµ  quyÒn h¹n sau:  1.Phèi hîp víi c¸c Vô, Côc Ng©n hµng Nhµ níc tæ  chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch  cña Nhµ níc, thÓ lÖ chÕ ®é cña Ngµnh t¹i phÝa Nam,  tham   gia   c¸c   ®oµn   c«ng   t¸c   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  (khi   cÇn   thiÕt)   vµ   tham   gia   chuÈn   bÞ   néi   dung   cã 
  2. liªn quan ®Ó Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc tham dù c¸c  cuéc häp cña ChÝnh phñ, cña c¸c Bé, Ngµnh hoÆc c¸c  ®Þa ph¬ng t¹i phÝa Nam. 2.TiÕp nhËn, tæng hîp th«ng tin tõ Côc C«ng nghÖ  tin häc Ng©n hµng; c¸c Vô, Côc vµ ®¬n vÞ thuéc Ng©n  hµng   Nhµ   níc,   c¸c   b¸o   c¸o   cña   c¸c   Chi   nh¸nh   tØnh,  thµnh phè phÝa Nam. Trªn c¬ së ®ã, nghiªn cøu, ph©n  tÝch,   ®¸nh   gi¸   vµ   ®Ò   xuÊt   víi   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng  Nhµ níc c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò liªn  quan   ®Õn   chÝnh   s¸ch   tiÒn   tÖ,   ho¹t   ®éng   ng©n   hµng  thuéc c¸c tØnh, thµnh phè phÝa Nam. 3.Tæ   chøc   thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   v¨n   phßng,   qu¶n  trÞ,   phôc   vô   viÖc   chØ   ®¹o,   ®iÒu   hµnh   cña   Ban   l∙nh  ®¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c ®oµn c«ng t¸c cña Ng©n hµng  Nhµ   níc   khi   vµo   c«ng   t¸c   theo   ch¬ng   tr×nh   ®∙   ®îc  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc phª duyÖt. 4.Thùc hiÖn c«ng t¸c lÔ t©n, ®èi ngo¹i, tiÕp c¸c  ®oµn kh¸ch quèc tÕ, c¸c Bé, Ngµnh ®Þa ph¬ng ®Õn lµm  viÖc   víi   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   t¹i   thµnh   phè   Hå   ChÝ  Minh. 5.Theo dâi vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n  bé cña ®¬n vÞ vµ c¸n bé cña c¸c ®¬n vÞ t¹i Trô së  chÝnh ®∙ nghØ hu t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. 6.Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thùc hiÖn  c«ng t¸c b¶o vÖ, ®¶m b¶o trËt tù vµ an toµn c¬ quan. 7.Tæ chøc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý tµi s¶n vµ h¹ch  to¸n kÕ to¸n, quyÕt to¸n chi phÝ ho¹t ®éng cña V¨n  phßng ®¹i diÖn theo chÕ ®é cña Nhµ níc vµ cña Ngµnh. 8.Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Thèng ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc giao”.   §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy  kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n  bé,   Trëng   V¨n   phßng   ®¹i   diÖn   t¹i   thµnh   phè   Hå   ChÝ  Minh, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thuéc Ng©n  hµng   Nhµ   níc   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh  nµy.  
  3.                               thèng  ®èc   N¬i   nhËn:  §∙ ký : Lª §øc Thuý ­ Nh ®iÒu 3;     ­ Ban l∙nh ®¹o NHNN; ­ V¨n phßng CP (2 b¶n); ­ Bé T ph¸p; ­ Lu VP, PC, TCCB.      
Đồng bộ tài khoản