Quyết định 31/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh An Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 31/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ---------- ----------- S : 31/2009/Q -UBND Long Xuyên, ngày 17 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ NHÀ NƯ C TRONG LĨNH V C THU C B O V TH C V T TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t ngày 25 tháng 7 năm 2001; Căn c Ngh nh s 58/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph ban hành i u l b o v th c v t, i u l ki m d ch th c v t và i u l qu n lý thu c b o v th c v t; Căn c Quy t nh s 89/2006/Q -BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 63/2007/Q -BNN ngày 02 tháng 7 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy nh v Qu n lý thu c b o v th c v t ban hành theo Quy t nh s 89/2006/Q -BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c thu c b o v th c v t trên a bàn t nh An Giang. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th trư ng các s , ban, ngành có liên quan; Ch t ch UBND huy n, th , thành ph và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Website Chính ph ; V Pháp ch (B NN và PTNT) - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - TT.TU, H ND, UBND t nh; - Các S , Ban ngành c p t nh; - UBND huy n, th , thành ph ; - Lãnh o VP.UBND t nh; - Phòng KT, TH, VHXH, NC; - Trung tâm công báo t nh; Huỳnh Th Năng - Lưu VT. QUY NNH QU N LÝ NHÀ NƯ C TRONG LĨNH V C THU C B O V TH C V T TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 31/2009/Q -UBND ngày 17 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh An Giang) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh. Quy nh này áp d ng trong các lĩnh v c s n xu t, gia công, sang chai, óng gói; xu t khNu, nh p khNu; buôn bán; b o qu n, v n chuy n; s d ng; tiêu h y; nhãn thu c; bao bì; h i th o, qu ng cáo thu c b o v th c v t trên a bàn t nh. i u 2. i tư ng áp d ng. T ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c có ho t ng trong các lĩnh v c t i i u 1 c a Quy nh này. i u 3. Nguyên t c chung. Áp d ng các nguyên t c chung quy nh t i i u 11, i u 15, i u 18, i u 22, i u 26, i u 29, i u 31, i u 34, i u 36 Quy nh v qu n lý thu c b o v th c v t ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2006/Q -BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Kho n 4, Kho n 7 i u 1 Quy t nh s 63/2007/Q -BNN ngày 02/7/2007 s a i, b sung m t s i u c a Quy nh v qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2006/Q -BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Chương II S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ÓNG GÓI THU C B O V TH C V T
  3. i u 4. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t. 1. Th c hi n ch báo cáo b ng văn b n cho Chi c c B o v th c v t v tình hình s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t hàng năm, k c vi c thay i ch ng lo i thu c ư c s n xu t, gia công, sang chai, óng gói. 2. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t n u ho t ng s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t c a mình gây nh hư ng x u t i ngư i, v t nuôi và môi trư ng; ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm c a mình khi ưa ra lưu thông trên th trư ng và ã ư c s d ng. i u 5. Trách nhi m c a Chi c c B o v th c v t. 1. Ti p nh n các báo cáo v ho t ng s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t; các thông báo v vi c thay i ch ng lo i thu c ư c s n xu t, gia công, sang chai, óng gói c a các t ch c, cá nhân và t ng h p báo cáo cho C c B o v th c v t. 2. T ch c thanh tra, ki m tra hàng năm; thanh tra, ki m tra t xu t các cơ s s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t khi xét th y c n thi t. Chương III XU T KH U, NH P KH U THU C B O V TH C V T i u 6. i u ki n xu t kh u, nh p kh u và th t c c p gi y phép nh p kh u thu c b o v th c v t. Các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t ư c phép ho t ng xu t khNu, nh p khNu thu c b o v th c v t ph i có các i u ki n ư c quy nh t i i u 16, Quy nh v qu n lý thu c b o v th c v t, ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2006/Q -BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 7. Th t c c p gi y phép nh p kh u thu c b o v th c v t. Các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t ư c phép ho t ng xu t khNu, nh p khNu thu c b o v th c v t ph i có các i u ki n ư c quy nh t i i u 17, Quy nh v qu n lý thu c b o v th c v t, ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2006/Q -BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 và i u 1, Kho n 5, 6, Quy t nh s 63/2007/Q -BNN ngày 02 tháng 7 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Chương IV BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T i u 8. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân buôn bán thu c b o v th c v t.
  4. 1. Ph i có b ng niêm y t giá bán thu c b o v th c v t, không ư c t ý nâng giá, u cơ nh m m c ích tr c l i trong phòng, ch ng d ch b nh. 2. m b o cung c p thu c b o v th c v t k p th i cho vi c phòng, ch ng d ch b nh a phương. 3. Ch u trách nhi m v ch t lư ng, s lư ng, ch ng lo i c a s n phNm thu c b o v th c v t khi ưa s n phNm ra th trư ng. 4. Thông báo k p th i v tình hình d ch b nh và khuy n cáo s d ng nh ng s n phNm thu c b o v th c v t có ch t lư ng t t, b o m an toàn sinh thái nông dân s d ng. i u 9. i u ki n c a c a hàng buôn bán thu c b o v th c v t. 1. Ngư i qu n lý tr c ti p c a hàng ph i 18 tu i tr lên, có năng l c hành vi dân s y và ph i có Ch ng ch hành ngh buôn bán thu c b o v th c v t theo qui nh. Ngư i tr c ti p bán hàng cho các ch c a hàng ph i qua l p hu n luy n v thu c b o v th c v t do Chi c c b o v th c v t t ch c ho c có b ng trung c p nông, lâm nghi p tr lên. Ngư i ư c c p gi y ch ng ch hành ngh , ph i tham gia các l p t p hu n ki n th c chuyên môn và văn b n pháp lu t m i do Chi c c b o v th c v t t ch c hàng năm làm cơ s cho vi c gia h n ch ng ch hành ngh . 2. C a hàng buôn bán thu c b o v th c v t ph i có a ch n nh, rõ ràng và ph i ư cs ng ý b ng văn b n c a chính quy n c p xã, phư ng, th tr n. Di n tích c a hàng t i thi u là 10m2, nhà c p 4 tr lên, yêu c u ph i cao ráo, s ch s , thoáng gió. Tư ng và mái ph i xây d ng b ng v t li u không bén l a. Tư ng nhà và n n nhà ph i b ng ph ng, ch ng th m, d lau chùi, n n nhà không b ng p trong mùa mưa lũ. C a hàng ph i cách xa khu dân cư ít nh t 20 mét; cách xa trư ng h c, b nh vi n, ch ít nh t 200 mét; cách xa ngu n nư c ít nh t 50 mét k t mép b sông, kênh, r ch. 3. T trưng bày, qu y, k ho c giá ng thu c b o v th c v t ph i ch c ch n; trang thi t b b o qu n thu c theo úng yêu c u b o qu n ghi trên nhãn thu c. C a hàng ph i có các thi t b phòng cháy và ch a cháy theo quy nh; ph i có phương ti n b o v cá nhân: găng tay, khNu trang, kính b o h m t, qu n áo b o h , nư c s ch, xà phòng r a; ph i có v t li u x lý k p th i thu c b o v th c v t b , v , rơi vãi: cát, vôi b t; nơi ch a riêng bi t các chai, gói thu c b o v th c v t b v , rách và x lý theo úng theo yêu c u c a cơ quan qu n lý v môi trư ng. 4. C a hàng thu c b o v th c v t ph i có bi n hi u, n i dung bi n hi u vi t b ng ti ng Vi t Nam và ph i th hi n y tên ch cơ s kinh doanh ho c tên doanh nghi p; a ch , s i n tho i, fax; tên ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh thu c b o v th c v t và s Gi y ch ng ch hành ngh theo úng quy nh. 5. C a hàng ph i có tài li u danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng, h n ch s d ng và c m s d ng Vi t Nam do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành ang còn hi u l c; tài li u hư ng d n s d ng an toàn, hi u qu thu c b o v th c v t và các tài li u chuyên môn thích h p khác tra c u; s sách ghi chép vi c mua, bán thu c b o v th c v t; b ng niêm y t giá bán thu c b o v th c v t.
  5. 6. Nơi ch a hay kho ch a thu c b o v th c v t ph i có a ch n nh, rõ ràng và ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a chính quy n c p xã, phư ng, th tr n. Nơi ch a thu c b o v th c v t c a c a hàng ph i khô ráo, thoáng gió, không th m d t ho c ng p úng; có h th ng phòng ch ng cháy, n , h th ng thông gió theo quy nh; có thi t b , phương ti n c n thi t m b o ch t lư ng c a thu c phù h p v i yêu c u b o qu n; k , giá hàng cách m t t ít nh t 20cm, cách tư ng ít nh t 30cm m b o thông thoáng; vi c s p x p các lo i thu c b o v th c v t b o m không gây v , rò r , có l i vào l y thu c b o v th c v t x p phía trong. Thu c b o v th c v t ph i x p riêng bi t t ng lo i: thu c tr sâu, thu c tr b nh, thu c tr c , thu c kích thích sinh trư ng. Chương V V N CHUY N, B O QU N THU C B O V TH C V T i u 10. V n chuy n thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t. Ngư i v n chuy n thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t ph i theo úng quy nh t i i u 23, Quy nh v qu n lý thu c b o v th c v t, ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2006/Q -BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 11. B o qu n thu c b o v th c v t. Vi c b o qu n thu c b o v th c v t ph i m b o an toàn cho ngư i, v t nuôi và môi trư ng khu v c xung quanh. Trong trư ng h p thu c b rò r , khu ch tán gây tác h i n môi sinh, môi trư ng, ch s h u thu c b o v th c v t ph i ch u trách nhi m kh c ph c h u qu dư i s hư ng d n ho c ki m tra c a cơ quan b o v và ki m d ch th c v t, cơ quan qu n lý môi trư ng, y ban nhân dân nơi g n nh t và ph i ch u m i chi phí cho vi c kh c ph c h u qu ó. Chương VI S D NG THU C B O V TH C V T i u 12. Trách nhi m c a ngư i s d ng thu c b o v th c v t. Ngư i s d ng thu c b o v th c v t ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c s d ng tùy ti n, không m b o th i gian cách ly, s d ng không úng k thu t ư c khuy n cáo l i dư lư ng thu c b o v th c v t trong nông s n vư t m c cho phép, s d ng thu c c m, thu c ngoài danh m c, thu c không rõ ngu n g c, xu t x , gây nh hư ng x u n s c kh e c a ngư i, v t nuôi, môi sinh và môi trư ng; n u s d ng không úng gây thi t h i v v t ch t cho ngư i khác thì ph i b i thư ng. i u 13. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý và ơn v kinh doanh thu c b o v th c v t.
  6. 1. Chi c c b o v th c v t ph i h p v i các ngành ch c năng t ch c ki m tra vi c s d ng thu c b o v th c v t, phát hi n và x lý các trư ng h p c tình vi ph m các nguyên t c chung v s d ng thu c b o v th c v t ư c quy nh t i i u 14 c a Quy nh này. 2. Chính quy n c p xã, phư ng, th tr n ho c c p tương ương ch u trách nhi m tham gia qu n lý vi c buôn bán, s d ng thu c b o v th c v t t i a phương; t ch c tuyên truy n, hư ng d n vi c s d ng thu c b o v th c v t h p lý, hi u qu và x lý các hành vi vi ph m có liên quan. 3. T ch c, cá nhân kinh doanh, buôn bán thu c b o v th c v t ph i hư ng d n c th , rõ ràng cho ngư i mua thu c, ho t ng i ngũ cán b k thu t- marketing c a doanh nghi p ph i có gi y ti p nh n c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v n i dung khuy n cáo, hư ng d n khi tham gia các chương trình khuy n nông c a a phương, ng th i ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ph i b i thư ng thi t h i kinh t do vi c tuyên truy n, qu ng cáo, hư ng d n s d ng thu c b o v th c v t không , không úng, không chính xác, làm cho ngư i mua và s d ng thu c nh m l n, gây tác h i i v i s c kho c a ngư i, v t nuôi, môi trư ng sinh thái và t n h i n s n xu t. 4. Khuy n khích các t ch c, cá nhân kinh doanh, buôn bán thu c b o v th c v t óng góp kinh phí, h tr k thu t các chương trình b o v th c v t a phương. Chương VII TIÊU H Y THU C, BAO BÌ THU C B O V TH C V T i u 14. ăng ký tiêu h y. 1. T ch c, cá nhân có thu c, bao bì thu c c n tiêu hu ph i ăng ký v i Chi c c B o v th c v t có bi n pháp x lý úng quy nh, ng th i ph i ch u m i chi phí cho vi c tiêu h y này. 2. T ch c, cá nhân có thu c, bao bì thu c bu c tiêu hu ph i ch u m i chi phí cho vi c tiêu h y. i u 15. Vi c tiêu h y. Vi c tiêu h y thu c, bao bì thu c b o v th c v t ư c th c hi n theo i u 30, Quy nh v qu n lý thu c b o v th c v t, ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2006/Q - BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Chương VIII NHÃN THU C, BAO BÌ, ÓNG GÓI THU C B O V TH C V T i u 16. Quy nh v nhãn.
  7. T t c các lo i thu c b o v th c v t khi buôn bán và s d ng ph i có nhãn và n i dung nhãn ph i úng theo qui nh t i i u 31, Quy nh v qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2006/Q -BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 17. N i dung ghi trên nhãn thu c và bao bì óng gói thu c b o v th c v t. 1. N i dung ghi trên nhãn thu c ph i úng theo quy nh t i i u 32, Quy nh v qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2006/Q -BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. N i dung c a nhãn thu c ch ư c thay i khi có s ch p thu n c a C c B o v th c v t. 2. Bao bì ng thu c ph i m b o b n trong quá trình b o qu n, lưu thông và s d ng; không làm thay i thành ph n, tính ch t và tác d ng c a thu c và ngăn c n ư c s tác ng c a các y u t c a môi trư ng làm nh hư ng n ch t lư ng thu c và vi c óng gói thu c b o v th c v t ph i úng theo quy nh t i i u 34, Quy nh v qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2006/Q -BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Chương IX H I TH O, QU NG CÁO THU C B O V TH C V T i u 18. Quy nh chung v qu ng cáo, h i th o. 1. Ch ư c h i th o, qu ng cáo các lo i thu c b o v th c v t trong danh m c ư c phép s d ng; h i th o các lo i thu c trong danh m c h n ch s d ng Vi t Nam nh m khuy n cáo s d ng h p lý và an toàn. N i dung h i th o, qu ng cáo thu c b o v th c v t ph i úng v i n i dung ã ăng ký v i thu c ó. Không ư c qu ng cáo các lo i thu c b o v th c v t trong danh m c h n ch s d ng ho c thu c b o v th c v t ngoài danh m c ư c phép s d ng Vi t Nam. 2. T t c các cu c h i th o thương m i v thu c b o v th c v t c a các ơn v kinh doanh u b t bu c ph i có chương trình gi i thi u v "An toàn trong s d ng thu c b o v th c v t". N i dung c a chương trình này do C c B o v th c v t hư ng d n. i u 19. Qu ng cáo, h i th o. 1. Qu ng cáo thu c b o v th c v t ph i ch p hành úng theo quy nh c a Pháp l nh Qu ng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001; Kho n 3 i u 35 Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t; Thông tư liên t ch s 96/2004/TTLT/BVHTT- BNN và PTNT ngày 03 tháng 11 năm 2004 c a B Văn hóa Thông tin và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n v qu ng cáo m t s hàng hóa trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn; i u 10, Ngh nh s 68/2005/N -CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph v an toàn hóa ch t. 2. Vi c h i th o thu c b o v th c v t các huy n, th , thành ph ho c qu ng cáo thu c b o v th c v t trên các phương ti n thông tin u ph i có ý ki n b ng văn b n
  8. th ng nh t v n i dung c a Chi c c B o v th c v t. Trư ng h p ã ư c phép qu ng cáo c a C c B o v thưc v t, ơn v có s n phNm qu ng cáo ph i sao g i ý ki n ch p thu n b ng văn b n v n i dung qu ng cáo lo i thu c ó cho Chi c c B o v th c v t. 3. Vi c qu ng cáo, h i th o thu c b o v th c v t ph i c th , rõ ràng v n i dung và ph i tuân th các hư ng d n úng theo quy trình phòng ch ng d ch h i c a ngành b o v th c v t t nh. Chương X I U KHO N THI HÀNH i u 20. X lý vi ph m. - T ch c, cá nhân t i i u 2 c a Quy nh này ngoài vi c th c hi n úng theo Quy nh này còn ph i th c hi n nghiêm ch nh Quy nh v qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2006/Q -BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - T ch c, cá nhân t i i u 2 c a Quy nh này có hành vi vi ph m Quy nh này thì tùy theo m c vi ph m s b x ph t và b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 21. T ch c th c hi n. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c tri n khai, hư ng d n, ki m tra và ôn c vi c th c hi n Quy nh này. Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th , thành ph trong ph m vi quy n h n và trách nhi m c a mình t ch c th c hi n Quy nh này. i u 22. Gi i quy t phát sinh, vư ng m c Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh, vư ng m c ngh t ch c, cá nhân báo cáo b ng văn b n g i v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình UBND t nh ch nh s a, b sung./.
Đồng bộ tài khoản