intTypePromotion=1

Quyết định 311/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định 311/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 311/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành mẫu giấy phép lao động, in và phát hành, quản lý giấy phép lao động cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 311/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  L a o  ® é n g  ­  h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi  B tr T S è  311/2000/Q§­ B L § T B X H  n g µ y 29  th¸ng 03 n¨ m   2000   V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  m É u  gi Ê y p h Ð p  lao  é n g,  v µ  p h¸t h µ n h, q u ¶ n   ý ® in  l  gi Ê y p h Ð p  lao ® é n g  c Ê p  ch o   g êi lao ® é n g   n n íc n g o µ i  µ m   Ö c t¹ic¸c d o a n h   n g hi Ö p, t æ  c h ø c  l vi   ë  Vi Ö t  a m N B é   ë ng B é   tr Lao ® é n g  ­ th¬ ng binh v µ  x∙ h éi ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 96/CP  µy  ng 07/12/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh vµ  héi;   X∙    ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 58/CP  µy  ng 03/10/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v cÊp  Êy  Ðp    ng  gi ph lao ®é cho  êi níc ngoµi lµm  Öc  ¹    ng       vi t i doanh  c¸c nghiÖp,  tæ  chøc    ÖtNam;  ë Vi   ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 169/1999/N§­   µy  CP ng 03/12/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  vÒ  söa ® æi, bæ  sung m ét sè  §iÒu cña NghÞ  ®Þnh  58/CP  ngµy  03/10/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Êp  Êy  Ðp    ng  c Ch ph v c gi ph lao ®é cho  êi níc ngoµi ng       lµm  Öc  ¹ c¸cdoanh  vi t     i nghiÖp,tæ    chøc    ÖtNam;  ë Vi   X Ðt    Þ  ña  ®Ò ngh c «ng  ô  ëng  ô  Ýnh  V tr V Ch s¸ch Lao  ng  µ  Öc  µm.   ®é v Vi l Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1. Nay ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  É u   Êy  Ðp  ®Þ nm gi ph lao ®éng    Êp    ®Ó c cho  êinícngoµilµm  Öc  ¹ c¸c doanh  ng       vi t i     nghiÖp,tæ    chøc  ë  ÖtNam. Vi   §i Ò u 2. GiÊy  Ðp    ng  ã  Ých  íc 13x17    å m   trang; ph lao ®é ck th   cm g 4    trang 1  µ    v trang 4  ã  µ u    cm xanh  µ  ×nh, tr¸ngnhùa. Néi dung  ña  ho b        c trang 1    tõ trªnxuèng       nh sau:ë    µ Quèc  Öu;díilµ h×nh  èc    trªnl   hi       Qu huy;tiÕp theo  µ     l  dßng  ÷:giÊy phÐp    ng  ch     lao®é b»ng  Õng  Öt(ë trªn) µ  Õng  ti Vi       ti v Anh  ë díi     (   )ë ; díicïng  µ dßng  ÷: Bé     l  ch   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi (ë  v X∙    trªn)vµ  Õng    ti Anh  ë díi)Trang  vµ  (    . 2  trang 3  ã  Òn  µu   ¾ng,hoa    µu    c n m tr   v¨n m xanh  ¹t,   nh   ë gi÷a cã  ×nh   h ng«isao.Trang  Ývµ  éidung  ô  Ó  ña  Êy phÐp    ng      tr   n   c th c gi   lao ®é theo m É u   Ìm    k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n
  2. 2 §i Ò u 3. Giao  ô   Ýnh  V Ch s¸ch Lao  ng  Öc  µm  èi hîp  íiNhµ   ®é Vi l ph   v  xuÊt b¶n    Lao  ng  µ  héithèng  Êt in,ph¸thµnh  µ  ®é v X∙    nh       v qu¶n  ýgiÊy  Ðp   l  ph lao ®éng; invµ    µnh  é  å  ¬    Êp  Êy phÐp    ng  µ  å  ¬          ph¸th b h s xinc gi   lao ®é v h s xin ra  ¹n  Êy  Ðp    ng  h gi ph lao ®é theo yªu  Çu  ña  ¬  ë. ViÖc      µnh  Êy  c c cs  in,ph¸th gi phÐp    ng  µ  å  ¬  × ® îcthu ®ñ     Ý    n  µ  Ý  Ën  lao®é v h s th       chiph inÊ v ph v chuyÓn. §i Ò u    ë   4. S Lao  ng    ¬ng    µ  héi,Ban  ®é ­ Th binh v X∙    Qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  ¨ng  ý  è îng vµ  Ën  É u   Êy phÐp    ng, hå  ¬  õ ® k s l   nh m gi   lao®é   s t   Vô   Ýnh  Ch s¸ch Lao  ng  µ  Öc  µm    ùc hiÖn  Öc  Êp    ®é v Vi l ®Ó th   vi c cho  êi lao ng     ®éng  íc ngoµi,®Þnh  ú  th¸ng ®Ç u   n    k 6    n¨m  µ  n¨m  v c¶  b¸o c¸o  è îng  Êy s l gi   phÐp  ∙  ö  ông  Ò   ô  Ýnh  ®sd v V Ch s¸ch Lao  ng  Öc  µm.   ®é Vi l §i Ò u  5. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  th¸ng  n¨m   ®Þ n c hi l   t ng 1  7  2000. Quy Õt ®Þnh  nµy thay thÕ  cho Quy Õt ®Þnh  178/Q§­L§TBXH  ngµy  18/03/1987 cña  é  ëng  é    B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héivÒ   Öc        X∙    vi in,ph¸t hµnh  µ  v qu¶n  ýgiÊy phÐp    ng  l    lao®é cho  êinícngoµi. ng      
  3. 3 C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Gi Ê y p h Ð p  lao ® é n g   Work  Permit Bé lao ® é n g  th¬ ng binh  µ x∙ h éi v    Ministry of labour, invalids a n d  social      alffairs    Nh÷ng  iÒu  Çn u  ® c lý Notice 1.  Êt  ×nh  Êy  Ðp   µy    1.Present   this   work   permit   to Xu tr gi ph n khi   nhµ chøc    tr¸chyªu cÇu.    authori i   t eswhen      it requested is 2. Kh«ng  îctÈy    öa  ÷a,tù 2.   Unoff ia   alterat   ®   xo¸,s ch     ic l ion,  mutila ion, t  ghivµo  Êy phÐp  µy.   gi   n correct     ionor recordby    oneself 3.Kh«ng  îccho  êikh¸cm în.   ®  ng     3. It is allowed to pass, this  work  permittounathorisedpersons.      4. Khi  Êt l¹c ph¶i b¸o  th       ngay    4.    cho In case    of loss,a    notice should be      Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp. given   to   management   board   of   industr   iapark. l 5. Khi  Õt  êi h¹n  ö  ông  h th   sd ph¶i 5. Upon  its    expiry,  the work permit  nép  ¹ cho  li  Ban Qu¶n  ý khu  l  c«ng  should   be   handed   back   to   nghiÖp. management board ofindustr        iapark. l Gi Ê y p h Ð p  lao ® é n g   W o r k  P er mit ¶nh  µu  m    3cm                                       Sè:                                             x       4cam                                                                                     No: 1.Hä   µ    . . ..........   v tªn.. . .......... Full  name 2.Nam     ÷    (M) n (F) 3.Ngµy,th¸ng,n¨m        sinh.. . ..........    . . .........  .. Date    ofbirth 4.Quèc  Þch  Ön    t hi nay  . . .............. .. . ............... Presentnational t   iy 5.Tr×nh      ®é chuyªn m«n    Ò):.. . ......   (tayngh   . . ...... Professional  quali i t on(ski l f ca i   l) 6.§îclµm  Öc  ¹   . . .............    vi t i.. . .............. : Work    athereby permittedto    
  4. 4 7.Chøc    danh  c«ng  Öc  . . ............ vi .. . ............ Job  assigment 8.Thêih¹n  µm  Öc  õngµy.. th¸ng..n¨m...     l vi t     .   . .                    n   µy  .                  ®Õ ng .. th¸ng.. n¨m  .    .  .. .  Durationofwork       from  . . ...    . . ......... .. . ....to.. . .......... .. Gia  ¹n giÊy phÐp    ng  h    lao®é Gia  ¹n tõngµy:.. . . n   µy  . . .... h      . . . ®Õ ng .. . ..... Extended  from  . .to.. . . .. .    . . . . Ngµy  . .. th¸ng.. n¨m  .     .  .. .. Ngµy  . .. th¸ng..n¨m...     .   . Trëng  ban Qu¶n  ý l    ëng  Tr ban Qu¶n  ý l Khu  c«ng nghiÖp Khu c«ng  nghiÖp  . .. .  
  5. 5 C é n g  h o µ  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Gi Ê y p h Ð p  lao ® é n g   W o r k  P er mit Bé lao ® é n g  ­  ¬ ng  th binh  µ x∙ h éi v    Ministry  of labour,  invalids  and social  alffairs    Nh÷ng  iÒu  Çn u  ® c lý Notice 1. XuÊt  ×nh giÊy  Ðp  µy    µ  1. Present this   tr   ph n khinh  work to authori i   t es chøc tr¸chyªu cÇu.      when      it requested. is 2. Kh«ng  îc tÈy  ®  xo¸, söa  ÷a, tù 2. Unoff ia alterat  mutilat ,   ch     ic l ion, ion  ghivµo  Êy phÐp  µy.   gi   n correct     ionor recordby    oneself. 3.Kh«ng  îccho  êikh¸cm în.   ®  ng     3. Itisnot allowed           to pass,thiswork     permittounauthorisedpersons.      4. Khi thÊt l¹cph¶i b¸o          ngay cho  ë   4. In case    S    of loss,a    noticeshouldby      Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi   X∙  given toprovincia labouroff      l   ice. 5. Khi h Õt  êih¹n  ö  ông     th   sd ph¶inép  5.    Upon   itsexpiry,the    work permit   l¹ cho  ë     i S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  should be  handed  back  to the v   X∙  éi h provincia labouroff   l   ice.                                                                           Gi Ê y p h Ð p  lao ® é n g   W o r k  P er mit ¶nh  µu  m       x                                      Sè:                                             3cm        4cam                                       No:                                                 1.Hä   µ    . . ..........   v tªn.. . .......... Full  name 2.Nam     ÷    (M) n (F) 3.Ngµy,th¸ng,n¨m        sinh.. . ..........    . . .........  .. Date    ofbirth 4.Quèc  Þch  Ön    t hi nay  . . .............. .. . ............... Presentnational t   iy 5.Tr×nh      ®é chuyªn m«n    Ò):.. . ......   (tayngh   . . ...... Professional  quali i t on(ski l f ca i   l)
  6. 6 6.§îclµm  Öc  ¹   . . .............    vi t i.. . .............. : Work    athereby permittedto     7.Chøc    danh  c«ng  Öc  . . ............ vi .. . ............ Job  assigment 8.Thêih¹n  µm  Öc  õngµy.. th¸ng.. n¨m  .     l vi t     .  .  .. .                    n   µy.. th¸ng..n¨m  .                  ®Õ ng   .   . .. .  Durationofwork       from  . . ...    . . ......... .. . ....to.. . .......... .. Gia  ¹n giÊy phÐp    ng  h    lao®é Gia  ¹n tõngµy:.. . . n   µy  . . .... h      . . . ®Õ ng .. . ..... Extended  from  . .to.. . . .. .    . . . . Ngµy  . .. th¸ng.. n¨m  .     .  .. .. Ngµy  . .. th¸ng.. n¨m  .     .  .. .. Gi¸m  c  ®è Gi¸m  c  ®è Së   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h Së   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h        
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2