Quyết định 3134/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định 3134/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3134/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các đường dây đi nổi trên tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3134/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 3134/QĐ-UBND ------------------- Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN HẠ NGẦM CÁC ĐƯỜNG DÂY ĐI NỔI TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN ------------------------ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/04/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội; Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt danh mục các Dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội triển khai thực hiện năm 2009 (đợt 1/2009); Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 589/TTr-GTVT ngày 01/6/2009 về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ ngầm các đường dây đi nổi trên tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 835/TTr-KH&ĐT ngày 19/06/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ ngầm các đường dây đi nổi trên tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân theo các nội dung chủ yếu sau: 1. Tên dự án: Dự án hạ ngầm các đường dây đi nổi trên tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. 2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. 3. Địa điểm dự kiến xây dựng công trình: Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 4. Mục tiêu đầu tư: Góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội; giảm thiểu sự cố tai nạn; cải tạo cảnh quan đô thị và tạo dựng tuyến phố văn minh, hiện đại kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. 5. Quy mô đầu tư dự kiến: Hạ ngầm các tuyến đường dây đi nổi trên tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Tổng chiều dài toàn tuyến: 2.800m, điểm đầu: Cầu Mới; Điểm cuối: đầu phố Trần Phú.
  2. 6. Nội dung chuẩn bị đầu tư: Điều tra thu thập số liệu; Khảo sát phục vụ lập dự án và thiết kế cơ sở; Khảo sát địa hình, điều tra hệ thống công trình ngầm phục vụ lập dự án đầu tư; Lập dự án đầu tư; Thẩm định dự án đầu tư; chi phí cho quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 61.300 triệu đồng. 8. Kinh phí chuẩn bị đầu tư (Tạm tính): 604 triệu đồng (Sáu trăm linh bốn triệu đồng) Kinh phí chuẩn bị đầu tư trên là tạm tính và sẽ được chuẩn xác sau khi dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 9. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố cấp. 10. Thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư: Quý III/2009. Điều 2. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải: Tổ chức triển khai lập dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; Khảo sát cụ thể hiện trạng tuyến đường, các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, phương án phá dỡ các công trình hiện có khi trình phê duyệt dự án; Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành Thành phố để thỏa thuận các số liệu về kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, mỹ quan đô thị trong triển khai thực hiện. Cơ cấu nguồn vốn phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của UBND Thành phố. Lưu ý về nội dung đầu tư tránh trùng lặp với Dự án khác trên địa bàn. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin & Truyền thông, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Công thương, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./ Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - Như Điều 3; KT. CHỦ TỊCH - Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c); PHÓ CHỦ TỊCH - PCT Nguyễn Văn Khôi; - PVP Phạm Chí Công; - GT, GTHải (2 bản), TH; - Lưu: VT, KH&ĐT. Nguyễn Văn Khôi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản