Quyết định 315/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định 315/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 315/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 315/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. quyÕt ®Þnh cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc sè 315/2005/Q§­NHNN ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ møc l∙i suÊt c¬ b¶n b»ng §ång ViÖt Nam thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   n¨m   1997;   LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ n ­ íc ViÖt Nam 2003; ­ C¨n cø LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông n¨m 1997; LuËt söa   ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông n¨m   2004; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19   th¸ng   5   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Nay c«ng bè møc l∙i suÊt c¬ b¶n b»ng §ång ViÖt   Nam lµ 0,65%/th¸ng (7,80%/n¨m). §iÒu 2. QuyÕt  ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy   01 th¸ng 4 n¨m 2005 vµ  thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh sè  211/Q§­NHNN  ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2005 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  n íc  vÒ l∙i suÊt c¬ b¶n b»ng §ång ViÖt Nam. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ  vµ  Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc  chi   nh¸nh   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung   ¬ng;   Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c tæ chøc tÝn   dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.     
Đồng bộ tài khoản