Quyết định 318/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 318/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 318/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định việc lập và gửi báo cáo vay, trả nợ nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 318/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  318/1998/Q§­N H N N 1 ® n n g µ y  24 th¸ng 9 n¨ m  1998 b a n  h µ n h  q u y   Þ n h  vi Ö c l Ë p v µ   ® g ö i b¸o  c¸o  vay, tr¶ n î n íc n g o µ i Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    µy    cø  l k to¸nv th kª ng 10/5/1988; ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt  cø  Ng h Nh n   Nam,  Ët  Lu c¸c  chøc  Ýn  tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Nghiªncøu    kinh tÕ.   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Nay  ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  nh  Öc  ®Þ vi lËp vµ  öib¸o c¸o vay,tr¶nînícngoµi.   g             §i Ò u 2: Trung  ©m     äc  ã  t tinh c tr¸ch nhiÖ m   ho¸      m∙  c¸c chØ       tiªub¸o c¸o,thiÕtlËp ch¬ng  ×nh phÇn  Ò m   µ  íng dÉn  Ò   Æt     äc  i víi        tr   m vh   vm tinh ®è     c¸c chØ        tiªub¸o c¸o quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t i 3. §i Ò u 3:  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng ®Þ n c hi l     k t  01    10 n¨m  1998. Bá       c¸c chØ     tiªub¸o c¸o  èng  theo    Óu  è  th kª  c¸c bi s E01,  E02,   E03, E06, E07, E17, E18, E19  µ            v B10A  ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 404/1997/Q§­ NHNN1   µy  ng 06/12/1997;biÓu  è      ban  µnh  Ìm    s 1, 2, 3  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 207/Q§­ NH7   µy  ng 01/7/1997  µ  Óu  è  ban  µnh  Ìm  v bi s 4  h k theo C«ng   v¨n  è  s 931/1997/CV­ NHNN7   µy  ng 17/11/1997  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc,thay  Õ  h Nh n   th b»ng   c¸c chØ     tiªub¸o c¸o  èng  theo    th kª  c¸c biÓu  è  s E20,E21,E22, E23        ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 4: Ch¸nh V¨n phßng  èng  c: Vô   ëng  ô   Th ®è   tr V nghiªn cøu    kinh  tÕ; Thñ  ëng    n  Þ   ùc thuéc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng; Gi¸m    tr c¸c ®¬ v tr   Ng h Nh n   ¬  ®èc    chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc TØnh,  µnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n   Th ph tr   Trung  ng; ¬  Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ®è c¸c tæ  t dông  µ    v c¸cdoanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Þ nh ® Vi Ö c  l Ë p v µ  g ö i b¸o c¸o vay, tr¶ n î n íc n g o µ i (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 318/1998/Q§­NHNN1   ngµy  th¸ng9  24    n¨m  1998  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n I. a n  h µ n h  m í i:  B  C¸c c h Ø  tiªu th«ng tin b¸o c¸o 1.BiÓu  è    s E20 "B¸o c¸o tæng  îp t×nh  ×nh     h  h b¶o    l∙nhvay  èn  ícngoµi", v n    m∙  è  õE20110102  n   s t  ®Õ E2024xx13. 2. BiÓu  è    s E21  "B¸o c¸o    Õtt×nh  ×nh    chiti   h b¶o    l∙nhvay  èn  íc ngoµi v n    trung,dµih¹n". öi b¸o c¸o b»ng            G v¨n b¶n. 3. BiÓu  è    s E22 "B¸o c¸o tæng  îp  ×nh  ×nh     ht h vay  èn  íc ngoµi", sè  v n   m∙  tõE22010101  n   22020208.   ®Õ E  4. BiÓu  è    s E23  "B¸o c¸o    Õtt×nh  ×nh  chiti   h vay  íc ngoµi trung vµ  µi n      d  h¹n kh«ng  ã    c b¶o    ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i". öi b¸o c¸o b»ng    l∙nhc Ng h th m      G v¨n b¶n. II.  Gi¶i th Ý c h n é i d u n g  c¸c m É u  bi Ó u. Bi Ó u   è  E 20  " B¸o c¸o t æ n g  h î p t × nh  × n h   ¶ o  l∙nh  s h b vay v è n n íc n g o µ i" ­ §¬n  Þ  Ëp  c¸o vµ  éidung  c¸o:C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i b¸o   v l b¸o    n   b¸o    Ng h th m    c¸o    c¸c kho¶n b¶o    l∙nhcho    c¸c doanh nghiÖp (kh«ng ph¶ilµ Ng ©n   µng  ­    h th ¬ng  ¹i). m ­§Þnh  ú        k b¸o c¸o:B¸o    µng  c¸o h th¸ng. Cét    ©n  µng  ¬ng  ¹ighirâ h×nh  1: Ng h th m      thøc b¶o      l∙nhtrong tr ng  îp 4   ê h   "B¶o    íih×nh  l∙nhd   thøc kh¸c"(PhÇn  ¾n   ¹n;trung,dµi h¹n),vÝ  ô: Ng ©n     ng h       d  hµng  ý  k b¶o      èiphiÕu  µ    ×nh  l∙nhtrªnh   v c¸ch thøc b¶o      l∙nhkh¸c(nÕu  ã).   c Cét  (tæng  è    u   ú):Lµ  è  Òn ®∙  Êp  Ën  î hoÆc   ∙  ótvèn  2  s d ®Ç k   s ti   ch nh n   ®r  nhng  cßn  î,cha  n  thanh    íi ícngoµit¹ thêi®iÓ m   u   ú    to¸nv     n      i ®Ç k b¸o c¸o. Cét  (sè d    ¹n  u   ú):Lµ  è  î ®Õ n   ¹n  ng  a  3    qu¸ h ®Ç k   s n   h nh ch thanh      to¸ncho nícngoµit¹ thêi®iÓ m   u   ú           i ®Ç k b¸o c¸o. Cét  (sè d  ©n  µng  4    Ng h thanh    to¸nthay ®Ç u   ú):Lµ  è  Òn Ng ©n  µng    k   s ti   h ®∙ thanh to¸n cho  íc ngoµi thay    n    doanh nghiÖp, nhng    doanh nghiÖp  a  ch hoµn    ¹cho  ©n  µng  ¹ thêi®iÓ m   u   ú    tr¶l   i Ng h t    i ®Ç k b¸o c¸o. Cét  (Sè  Òn  5  ti cam   Õt  k b¶o  l∙nh)  µ   è  Òn  :L s ti cam   Õt  k b¶o    ña  l∙nh c Ng ©n  µng    h ph¸tsinh thªm    trong kú      ô  Ó:   b¸o c¸o,c th ­§èivíi      L/C    Ë m:  µtrÞgi¸L/C    Ë m   ë   tr¶ch l      tr¶ch m thªm  trong kú      b¸o c¸o.
 3. 3 ­ §èivíib¶o      µnh  :Lµ  è  Òn Ng ©n   µng       l∙nhph¸th nh   s ti   h cam   Õt  k b¶o    l∙nh theo néidung       thb¶o l∙nh. ­  èi víikú  Õu: Lµ   Þ gi¸kú  Õu  Ng ©n   µng  §     phi   tr     phi do  h ph¸t hµnh      ®Ó nhËn  î. n Cét  (Sè  ótvèn):Lµ  è  Òn nhËn  î hoÆc   ótvèn    6  r    s ti   n  r  ph¸tsinh trong kú,      cô  Ó: th ­§èivíi      L/C    Ë m:  µ  è  Òn chÊp  Ën  îtrªnhèiphiÕu. tr¶ch L s ti   nh n       ­ §èivíib¶o      µnh  :Lµ  è  ótvèn  ùc tÕ  ña       l∙nhph¸th th   s r   th   c doanh nghiÖp  vay  èn. v ­  èi víikú  Õu: Lµ   Þ gi¸kú  Õu  Ng ©n   µng  §     phi   tr     phi do  h ph¸t hµnh      ®Ó nhËn  î. n Cét  (tæng  è  Òn  7  s ti thanh to¸n):Lµ   è  Òn    s ti thanh to¸n cho  íc ngoµi   n    trongkú      b¸o c¸o. Cét  (sè tiÒn  ©n   µng  8    Ng h thanh    to¸nthay)Lµ  è  Òn  ©n   µng    s ti Ng h ph¶i  thanh    to¸ncho  ícngoµithay doanh  n      nghiÖp,ph¸tsinh thªm       trong kú  c¸o.   b¸o    Do  ,  è  Òn    ¹  ét 8  ®ã s ti ghi t i   (chØ  Ýnh  c t riªngsè  Òn      ti NH thanh  to¸n thay ph¸t      sinh t¨ng,kh«ng  ï trõvíisè  Òn        b       ti NH thanh    to¸nthay ph¸tsinh gi¶m)  µ toµn       l  bé hoÆc   phÇn  è  Òn ghit¹ cét7. 1  s ti         i Cét  (sè  Òn  9  ti qu¸  ¹n  h ph¸tsinh t¨ng):Lµ  è  Òn        s ti qu¸  ¹n  íiníc ngoµi h v      ph¸tsinh thªm      trong kú  c¸o (tÝnh    b¸o    riªngsè  î qu¸ h¹n      n     ph¸tsinh t¨ng,kh«ng      bïtrõvíi è  îqu¸ h¹n ph¸tsinh gi¶m).       n        s   C¸c  ét10,11,12:T¬ng  ùnh    ét2,3,4,cô  Ó  c        t   c¸cc         th c¸ch tÝnh      nh sau: Cét  =  ét2  cét6   è tiÒn thanh    èc:1  Çn  ña  ét7). 10  c   +    ­(s     to¸ng   ph c c   Cét  =  ét3  cét9   è tiÒn qu¸ h¹n ph¸tsinh gi¶m). 11  c   +    ­(s          Cét  =  ét4  cét8   è tiÒn thanh    12  c   +    ­(s     to¸nthay ph¸tsinhgi¶m).        Cét  (nghÜa  ô    î níc ngoµi kú  Õp  13  v tr¶n       ti theo):Lµ  è  Òn    s ti ph¶ithanh    to¸ncho  ícngoµitrong kú  c¸o tiÕp theo  ®èivíi ÷ng    n      b¸o      (    nh kho¶n  ∙  Ën  î ® nh n   hoÆc   ∙  ótvèn).Cét  µy  ®r    n kh«ng bao  å m   è      ¹n t¹ cét11. g s d qu¸ h       i Bi Ó u   è  E 21: " B¸o  s c¸o  hi ti Õt × nh h × n h  b¶ o  l∙nh vay v è n n íc n g o µ i c  t   trung d µi h ¹ n". ­§¬n  Þ  Ëp b¸o      v l   c¸o:C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i. Ng h th m ­§Þnh  ú        k b¸o c¸o:B¸o    µng  ý. c¸o h qu Cét  1: ­ M∙  è    s kho¶n  vay:Lµ  è  Öu    s hi kho¶n  vay  Ng ©n   µng  µ   ícth«ng  do  h Nh n   b¸o cho  doanh nghiÖp  µ  ©n   µng  v Ng h b¶o l∙nh.Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ph¶i   h th m    b¸o c¸o chÝnh    sè     x¸cm∙  kho¶n vay  ©n  µng  µ   íc®∙  Ng h Nh n   th«ng  b¸o. ­ Kho¶n    (Tranche):ChØ   dông  i  íic¸c kho¶n    ¸p  ®è v     vay  ã  Òu  c nhi kho¶n  nhá  íi Õ   ¹ch rótvèn,tr¶nî,®ång  Òn,l∙suÊt.. v   ho     k     ti    i .kh¸cnhau.C¸c      kho¶n    vay cã  ©n   ph chia thµnh    c¸c kho¶n  (tranche) nh: HiÖp  nh   Ýn  ông     ®Þ td khung,  trong      ®ã c¸c kho¶n vay riªng lÎtrong     khu«n khæ   Öp  nh  îc coi lµ c¸c Hi ®Þ ®       
 4. 4 kho¶n; M ét  è  îp  ng    s h ®å vay  èn  íc ngoµikh¸c.Trong  êng  îp  µy, Ng ©n   v n      tr hn  hµng b¶o    l∙nhph¶ib¸o c¸o chitiÕttõng giao dÞch  ña              c c¸ckho¶n  . ®ã ­ §ång  Òn giao dÞch:Ghi  ng  Òn thùc hiÖn    ti       ®å ti     cho  õng  t giao dÞch  ót   r  vèn hoÆc  chuyÓn  Òn thanh    èc,l∙  Ý)  ti   to¸n(g   iph cho  ícngoµitrong quý    , n      b¸o c¸o.T¬ng    øng  íichØ     µy, ghi ngµy  ùc  Ön  ¹  ét 5  µ  è  Òn    v  tiªun     th hi t i   v s ti ph¸t c sinht¹ c¸ccét6,7,8,9.           i V Ý   ô: d  (§ång  Òn giao dÞch) ti       Cét  5  Cét  6 C¸ch  USD   20/8/98  100 ®iÒn:  Ngoµira,Ng ©n  µng  ¬ng  ¹ighirâ h×nh     h th m      thøc b¶o      l∙nhtrong tr ng  îp  ê h   4 "B¶o    íi ×nh  l∙nhd  h thøc kh¸c"(phÇn    Ý  ô: Ng ©n   µng  ý    IV),v d   h k b¶o      l∙nhtrªn hèiphiÕu  µ    ×nh    v c¸ch thøc b¶o      l∙nhkh¸c(nÕu  ã).   c Cét  (sè d  u   ú):Lµ  è  Òn ®∙  Êp  Ën  î hoÆc   ∙  ótvèn  ng  2    ®Ç k   s ti   ch nh n   ®r  nh cßn  î,cha  n  thanh    íi ícngoµit¹ thêi®iÓ m   u   ú    to¸nv     n      i ®Ç k b¸o c¸o. Cét  (sè d    ¹n  u   ú):Lµ  è  î ®Õ n   ¹n  ng  a  3    qu¸ h ®Ç k   s n   h nh ch thanh      to¸ncho nícngoµit¹ thêi®iÓ m   u   ú           i ®Ç k b¸o c¸o. Cét  (sè d  ©n  µng  4    Ng h thanh    to¸nthay ®Ç u   ú):Lµ  è  Òn Ng ©n  µng    k   s ti   h ®∙ thanh to¸n cho  íc ngoµi thay    n    doanh nghiÖp, nhng    doanh nghiÖp  a  ch hoµn    ¹cho  ©n  µng  ¹ thêi®iÓ m   u   ú    tr¶l   i Ng h t    i ®Ç k b¸o c¸o. Cét  (ngµy  ùc hiÖn):Lµ  µy  ótvèn  5  th     ng r   hoÆc   thanh      to¸nc¸ckho¶n  èc, g  l∙  Ý   iph trong kú  ,   b¸o    ét  µy    µy  ña    c¸o.C n ghing c c¸c kho¶n    ph¸tsinh t¹    ét  i c   c¸c 6,7,8,9 Cét  (sè rótvèn):Lµ  è  Òn  Ën  î hoÆc   ótvèn    6        s ti nh n   r  ph¸tsinh trong kú,      cô  Ó: th ­§èivíi      L/C    Ë m:  µ  è  Òn chË m   Ën  îtrªnhèiphiÕu. tr¶ch L s ti   nh n       ­ §èivíib¶o      µnh  :Lµ  è  ótvèn  ùc tÕ  ña       l∙nhph¸th th   s r   th   c doanh nghiÖp  vay  èn. v ­  èi víikú  Õu: Lµ   Þ gi¸kú  Õu  Ng ©n   µng  §     phi   tr     phi do  h ph¸t hµnh      ®Ó nhËn  î. n Cét        ¬ng  7,8,9:T øng  µsè  Òn gèc,l∙  Ý  ∙  l   ti     iph ® thanh    , to¸ncho  ícngoµi n    trongkú      b¸o c¸o. Cét  (sè tiÒn Ng ©n   µng  10      h thanh    to¸nthay):Lµ  è  Òn Ng ©n   µng  ∙    s ti   h ® thanh    to¸ncho  íc ngoµithay doanh  n      nghiÖp    ph¸tsinh thªm    trong kú    b¸o    c¸o. Do  ,  è  Òn    ¹  ét9  µ m ét  Çn  ®ã s ti ghit i   l   c ph (hoÆc  µn  é) tæng  è  Òn    ¹  to b   s ti ghit i cét7,8,9.     Cét  (sè  Òn    ¹n    11  ti qu¸ h ph¸tsinh t¨ng): µ  è  Òn    ¹n  íiníc ngoµi     s ti qu¸ h v     L   ph¸tsinh thªm      trong kú  c¸o (tÝnh    b¸o    riªngsè  î qu¸ h¹n      n     ph¸tsinh t¨ng,kh«ng      bïtrõvíi è  îqu¸ h¹n ph¸tsinh gi¶m).       n        s   C¸c  ét12,13,14:T¬ng  ùnh    ét2,3,4,cô  Ó  c        t   c¸cc         th c¸ch tÝnh      nh sau: Cét  =  ét2  cét6   ét7 12  c   +    ­c  
 5. 5 Cét  =  ét3  cét11   è tiÒn qu¸ h¹n ph¸tsinh gi¶m) 13  c   +    ­(s          Cét  =  ét4  cét10   è tiÒn thanh    14  c   +    ­(s     to¸nthay ph¸tsinhgi¶m)        Bi Ó u  s è  E 2 2: B¸o c¸o t æ n g  h î p t × nh h × n h  v a y v è n  n í c n g o µ i. ­§¬n  Þ  Ëp b¸o      v l   c¸o:C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i. Ng h th m ­§Þnh  ú        k b¸o c¸o:B¸o    µng  c¸o h th¸ng. §èivíi Çn   Óu  è     Ph I(bi s E22):Ng ©n  µng    h vay  ícngoµi: n  Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i b¸o  h th m  c¸o  ©n   µng  µ   íc vÒ     Ng h Nh n   c¸c kho¶n    vay ng ¾n     , trung dµi h¹n  ã     (c hoÆc   kh«ng  ã  c b¶o    ña  ©n   µng  l∙nhc Ng h kh¸c)m µ     ng©n  µng    h ®ã vay.C¸c  ×nh    h thøc vay  íc ngoµi cña  ©n   µng  ¬ng  ¹i n    Ng h th m  bao  å m:  g Vay  ùc tiÕp  tr   qua  îp  ng  Ýn  ông, thÊu    µikho¶n, HiÖp  h ®å td   chi t     ®Þnh  Ýn  ông  td khung.. . Cét  (sè    u   ú):Lµ  è  èn  ©n   µng  ∙  ótvèn  ng  a  2  d ®Ç k   s v Ng h ®r  nh ch thanh  to¸nvíi ícngoµit¹ thêi®iÓ m   u   ú         n      i ®Ç k b¸o c¸o. Cét  (sè    3  d qu¸  ¹n  u   ú):Lµ  è  î ®Õ n   ¹n  ng  ©n   µng  a  h ®Ç k   s n   h nh Ng h ch thanh    to¸ncho  ícngoµit¹ thêi®iÓ m   u   ú    n       i ®Ç k b¸o c¸o. Cét  (sè rótvèn):Lµ  è  Òn Ng ©n  µng  ∙  óttrongkú    4        s ti   h ®r    b¸o c¸o. Cét  (sè tiÒn thanh    5      to¸ncho  ícngoµi): µ  è  Òn (gèc, ∙  Ý,)Ng ©n   n    s ti   L li, ph   hµng  ∙  ® thanh    to¸ncho  ícngoµitrongkú    n      b¸o c¸o. Cét  (sè tiÒn qu¸ h¹n  t¨ng): µsè  Òn qu¸ h¹n  íi ícngoµiph¸tsinh 6        PS      ti     v     l n      thªm trong kú    b¸o    Ýnh  c¸o (t riªngsè  î qu¸ h¹n      n     ph¸tsinh t¨ng,kh«ng  ï trõvíi     b      sè  îqu¸ h¹n ph¸tsinhgi¶m). n          C¸c  ét7,8:T¬ng  ùnh    ét2,3,cô  Ó  c     t   c¸cc       th c¸ch tÝnh      nh sau: Cét  =  ét2  cét4   è tiÒn thanh    èc:1phÇn  ña  ét5) 7  c   +    ­(s     to¸ng   c c   Cét  =  ét  +  ét6   è tiÒn qu¸ h¹n PS  8  C 3  c   ­(s         gi¶m) Cét  (nghÜa  ô    î níc ngoµi kú  Õp  9  v tr¶n       ti theo):Lµ  è  Òn  ©n   µng    s ti Ng h ph¶ithanh      to¸ncho  ícngoµitrong kú  c¸o tiÕp theo  ®èivíi ÷ng  n      b¸o      (    nh kho¶n  vay  ∙  ùc hiÖn  ótvèn    ét  µy  ® th   r  ).C n kh«ng  bao  å m   è      ¹n t¹ cét8. g s d qu¸ h       i §èivíi Çn    Óu  è     Ph II(bi s E22):Doanh    nghiÖp  vay  ícngoµi: n  Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iph¶itheo  âivµ  c¸o tæng  îp cho  ©n  µng  h th m    d   b¸o    h  Ng h Nhµ   ícc¸cchØ    n    tiªutrong m É u   Óu  i víi     bi ®è     kho¶n  c¸c vay  ña  c doanh  nghiÖp  (kh«ng  ph¶iNg ©n   µng  ¬ng  ¹i)kh«ng  ã    h th m  c b¶o    ña  ©n   µng  ¬ng  l∙nhc Ng h th m¹i,Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i chØ  µm  Þch  ô    h th m  ld v thanh  to¸n,chuyÓn  Òn  Ó      ti (k c¶ nh÷ng  kho¶n  vay  Ng ©n  µng  µ   ícb¶o  do  h Nh n   l∙nh)  .C¸c kho¶n vay  ña  c doanh  nghiÖp  kh«ng  ã  c b¶o    ña  ©n   µng  ¬ng  ¹ibao  å m:  l∙nhc Ng h th m  g Vay  ùctiÕp, tr     nhê    Êp  Ën  èiphiÕu,thanh      thu ch nh h     to¸nghisæ...
 6. 6 B i Ó u  s è  E 2 3: B¸o c¸o c hi ti Õt × nh h × n h  v ay n í c n g o µ i Tru n g   t v µ  d µ i h ¹ n k h « n g  c ã  b ¶ o  l∙nh c ñ a N g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i. ­ §¬n  Þ  Ëp b¸o      v l   c¸o:C¸c  doanh  nghiÖp  c¸o trùctiÕp cho  ô  b¸o        v Qu¶n  ý l  Ngo¹ihèi­ Ng ©n  µng  µ   íc®èi víi        h Nh n       kho¶n  c¸c vay  ícngoµikh«ng  ã    n    c b¶o l∙nhcña  ©n   µng  ¬ng  ¹i;C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i b¸o  c¸c kho¶n    Ng h th m  Ng h th m  c¸o    vay  íc ngoµicña  ×nh  ã  n    m (c hoÆc  kh«ng  ã  c b¶o    ña  ©n   µng  ¬ng  l∙nhc Ng h th m¹ikh¸c).   ­§Þnh  ú        k b¸o c¸o:B¸o    µng  ý. c¸o h qu Cét  1: ­ M∙  è    s kho¶n  vay:Lµ  è  Öu    s hi kho¶n vay  Ng ©n   µng  µ   ícth«ng  do  h Nh n   b¸o cho  n  Þ  Ëp b¸o c¸o.   ®¬ v l     ­Kho¶n    (tranche):  chØ    ông  i víi ÷ng  ¸p d ®è     nh kho¶n vay  ã  Òu  c nhi kho¶n  nhá  íikÕ   ¹ch  ótvèn, tr¶nî,®ång  Òn,l∙ suÊt.. kh¸c nhau. C¸c  v   ho r      ti     i   .     kho¶n  vay  ã  ©n  c ph chiathµnh      c¸c kho¶n (tranche)nh:HiÖp  nh  Ýn  ông     ®Þ td khung,   trong      ®ã c¸c kho¶n  vay riªng lÎtrong     khu«n  khæ   Öp  nh  îc coi lµ c¸c Hi ®Þ ®        kho¶n;M ét  è  îp ®ång    sh  vay  èn  ícngoµikh¸c.Trong  êng  îp nµy,®¬n  Þ  v n      tr h    v lËp b¸o c¸o ph¶ib¸o c¸o chitiÕttõng giao dÞch  ña                  c c¸ckho¶n  vay  . ®ã ­ §ång  Òn giao dÞch: ghi®ång  Òn  ùc hiÖn    ti        ti th   cho  õng  t giao  Þch  ót d r  vèn hoÆc  chuyÓn  Òn thanh    èc,l∙  Ý)  ti   to¸n(g   iph cho  ícngoµitrong quý    , n      b¸o c¸o.T¬ng    øng  íichØ     µy, ghi ngµy  ùc  Ön  ¹  ét 4  µ  è  Òn    v  tiªun     th hi t i   v s ti ph¸t c sinht¹ c¸ccét5,6,7,8.           i VÝ   ô: d  (§ång  Òn giao dÞch) ti       Cét  4  Cét  6 C¸ch  iÒn: ®   USD   20/8/98  100 Cét  (Sè    u   ú):Lµ  è  èn  ∙  ótnhng  2  d ®Ç k   s v ® r   cßn  î,cha  n  thanh    íi íc to¸nv     n ngoµit¹ thêi®iÓ m   u   ú  c¸o.      i ®Ç k b¸o  Cét  (Sè      ¹n  u   ú):Lµ  è  î ®Õ n   ¹n  ng  a  3  d qu¸ h ®Ç k   s n   h nh ch thanh      to¸ncho nícngoµit¹ thêi®iÓ m   u   ú           i ®Ç k b¸o c¸o. Cét  (ngµy  ùc hiÖn):Lµ  µy  ótvèn  4  th     ng r   hoÆc   thanh      to¸nc¸ckho¶n  èc, g  l∙  Ý   iph trong kú  ,   b¸o    ét  µy    µy  ña    c¸o.C n ghing c c¸c kho¶n    ph¸tsinh t¹    ét  i c   c¸c 5,6,7,8.     Cét  (sè rótvèn):Lµ  è  Òn Ng ©n  µng  ∙  óttrong kú  c¸o.Cét    5        s ti   h ®r    b¸o    6, 7, 8: T¬ng     øng  µ sè  Òn  èc, l∙  Ý   ∙  l   ti g   iph ® thanh  , to¸n cho  íc ngoµi trong kú    n      b¸o c¸o.   Cét  (sè tiÒn qu¸ h¹n PS  9          t¨ng): µ  è  Òn qu¸ h¹n víi ícngoµiph¸tsinh   s ti           L n      thªm trong kú    b¸o    Ýnh  c¸o (t riªngsè  î qu¸ h¹n      n     ph¸tsinh t¨ng,kh«ng  ï trõvíi     b      sè  îqu¸ h¹n ph¸tsinhgi¶m). n          C¸c  ét10,11:T¬ng  ùnh    ét2,3,cô  Ó  c      t   c¸cc       th c¸ch tÝnh      nh sau: Cét  =  ét2  cét5   ét6 10  c   +    ­c   Cét  =  ét3  cét9   è tiÒn qu¸ h¹n PS  11  c   +    ­(s         gi¶m)
 7. 7 III.Q u y  ® Þ n h  c h u n g  v Ò  vi Ö c l Ë p v µ  g ö i b¸o c¸o   1. §èi víic¸c biÓu         b¸o  sè  c¸o  E20  µ  v E22: ®¬n  Þ  Ëp    v l b¸o  ph¶ib¸o c¸o     c¸o chÝnh      x¸c theo  sè  m∙  kho¶n  vay.Ng ©n   µng  µ   ícsÏth«ng  m∙  è    h Nh n     b¸o  s cho doanh  nghiÖp  vay  µ  ©n  µng  v Ng h b¶o    l∙nhsau    khiban  µnh    É u     h c¸cm b¸o c¸o nµy.   2.ViÖc  öib¸o c¸o thùc hiÖn      g        nh sau: a)  èivíic¸c b¸o  hµng  §     c¸o  th¸ng theo  Óu  è    bi s E20  µ  Óu  è  v bi s E22  ña  c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i. h th m ­ Trícm ¾t, khiNHNNVN   a  ùc hiÖn  Öc        ch th   vi truyÒn    c¸cchØ    c¸o tiªub¸o    qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh,hµng  t   th¸ng chË m   Êt vµo  µy  cña    nh   ng 10  th¸ng tiÕp theo,       c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i (kÓ  Héi së  Ýnh  µ      h th m  c¶    ch v Chi nh¸nh  ùcthuéc)thùc tr       hiÖn  öib¸o c¸o b»ng    g      v¨n b¶n    nh sau: Trô  ë  Ýnh    ©n   µng  ¬ng  ¹i tæng  îp  è  Öu  s ch c¸c Ng h th m  h s li b¸o  c¸o  µn  to h Ö   èng  öivô  th g   Qu¶n  ýNgo¹ihèi­ Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng; Héi së, l       h Nh n   ¬     Chi  nh¸nh    ©n   µng  ¬ng  ¹i göi b¸o  c¸c Ng h th m    c¸o cho  Chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   ícTØnh, Thµnh  è    n    ph ®Ó tæng  îp vµ  ö  ông  ¹ ®Þa  ¬ng. h  sd t i ph ­ Khi Trung  ©m    äc     t tinh NHNNVN   ∙  ùc hiÖn  îcviÖc  ® th   ®  truyÒn    c¸c chØ   tiªub¸o  qua  ¹ng    c¸o  m m¸y  Ýnh,viÖc  öi c¸c chØ     t   g    tiªub¸o  ® îc thùc hiÖn  c¸o      nh sau: Hµng  th¸ng,chË m   Êt vµo  µy  cña    nh   ng 10  th¸ng tiÕp    theo,trôsë  Ýnh      ch c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹itæng  îp sè  Öu cña  µn  Ö   èng  µ    h th m  h   li   to h th v truyÒn    cho bé  Ën    äc  ña  ph tinh c Chi  nh¸nh NHNN   TØnh,    ªng4  ©n   µng  ¬ng  TP (ri   Ng h th m¹iquèc    doanh  truyÒn  ùctiÕp sè  Öu toµn  Ö   èng  tr     li   h th cho Trung  ©m    äc  t tinh NHNNVN);  Trong  µy    é  Ën    äc  ña    ng 11, b ph tinh c chinh¸nh  NHNN   TØnh,    TP truyÒn  è  Öu toµn  Ö   èng  ña  õng  ©n   µng  ¬ng  ¹icho  s li   h th ct Ng h th m  Trung  ©m   t tinhäc    NHNNVN;  Trong  µy    ng 12,Trung  ©m    äc  t tinh NHNNVN   truyÒn  è  Öu s li   toµn  Ö   èng  ña  õng Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icho  ô  h th ct  h th m  V Qu¶n  ýNgo¹ihèi(ri   l      ªng ®èi  íisè  Öu cña  Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i Quèc  v   li   4  h th m  doanh, Trung  ©m     äc    t tinh NHNNVN   truyÒn  cho  ô   V Qu¶n  ýNgo¹ihèi trong ngµy      l       11).Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc TØnh,  µnh  è  Nh n   Th ph tæng  îp  è  Öu  ña      h s li c c¸c chinh¸nh,héi së     c¸c NNTM     a   µn      trªn®Þ b ®Ó theo  âi,qu¶n  ývµ  ö  ông  ¹  a   ¬ng, b¸o d  l  s d ti ®Þ ph    c¸o Vô    Qu¶n  ýNgo¹ihèi, l     NHNNVN     ã    Çu. khic yªu c b)  èi víic¸c b¸o  §     c¸o  µng  ý  h qu theo  Óu  è  bi s E21  µ  Óu  è  v bi s E23  ña  c doanh  nghiÖp  Ó  NHTM): chË m   Êt lµngµy  cña  (k c¶    nh     10  th¸ng ®Ç u   ý  Õp   qu ti   theo,®¬n  Þ  Ëp  c¸o göib¸o    v l b¸o      b»ng    v¨n b¶n  ùctiÕp cho  ô   tr     V qu¶n  ýngo¹i l    hèiNHNN;    doanh  nghiÖp  Ó  héisë  (k c¶    NHTM,    chinh¸nh NHTM)  öib¸o    g   c¸o cho    chinh¸nh  NHNN   tØnh,thµnh  è      ph ®Ó tæng  îp toµn  a  µn,sö  ông  ¹ h  ®Þ b   d t  i ®Þa  ¬ng  µ  öib¸o c¸o cho  ô  ph vg      V qu¶n  ýngo¹ihèi­NHNN     ã    Çu. l       khic yªu c 3.V Ò     chuyÓn  æi  è    µ  gi¸quy  æi  ÷a c¸c®ång  Òn;Sè    u   ® s d v tØ    ® gi     ti   d ®Ç kú      ña  b¸o c¸o c th¸ng(hoÆc  ý)nµy    qu   ph¶ib»ng  è    èikú      ña    s d cu   b¸o c¸o c th¸ng  (hoÆc  ý) tr c.Khi thùc hiÖn    qu   í       c¸c giao dÞch  ótvèn,tr¶nî)víinh÷ng  ng    (r        ®å tiÒn  kh¸c nhau, viÖc      chuyÓn  æi    ng  Òn  ®¬n  Þ  èng  Êt USD   ® c¸c ®å ti ra  v th nh   ® îc ¸p  ông   d theo  û gi¸chÝnh  t    thøc  NHNN   do  c«ng  è  µo  µy  èicña  ú  b v ng cu   k b¸o c¸o.  
 8. 8 4. V Ò   n  Þ  Ýnh:TÊt  c¸c sè  Öu b¸o    u   èng  Êt lÊy ®¬n     ®¬ v t   c¶    li   c¸o ®Ò th nh     vÞ  1000    µm  ( l trßn kh«ng  Êy phÇn  Ëp  ©n).C¸c    l  th ph   b¸o  th¸ng,quý  æi  c¸o    ® ra 1000    USD;    c¸o quý  Êy ®¬n  Þ  c¸cb¸o    l  v 1000  nguyªn tÖ.   5. V Ò   ¹m    c¸o:§èivíibiÓu  è    ph vib¸o        s E20  µ  Óu  è  v bi s E22, NHTM     ph¶i   göib¸o c¸o theo      quy  nh, kÓ   kh«ng  ã  è  Öu ph¸tsinh trong kú  c¸o. ®Þ   c¶  c s li         b¸o    §èi víibiÓu  è     s E21, NHTM     ph¶ib¸o    c¸o    Õttõng  chiti   kho¶n b¶o l∙nh,kÓ       c¶ c¸c kho¶n    kh«ng  ã  è  Öu  c s li ph¸tsinh trong  ú      k b¸o    èi víibiÓu  è  c¸o.§     s E23,   trong tr ng  îp    ê h trong quý   b¸o  kh«ng  ã  è  Öu ph¸tsinh th×  n  Þ  Ëp  c¸o  c s li       ®¬ v l b¸o  chØ  Çn  ã  c¸o  c c th«ng  b¸o b»ng  b¶n, trong ®ã     â    ý   . v¨n      ghir " Qu ..  kho¶n  vay..    sè) cña  .(ghim∙    doanh nghiÖp (hoÆc  ©n   µng) X  Ng h   kh«ng  ã  è  Öu c s li   ph¸tsinh".   6.Thêigian thùc hiÖn      íi:         b¸o c¸o m ­ §èivíi       c¸o th¸ng(biÓu  è  b¸o      s E20, E22),NHTM   ¾t  u   ùc hiÖn  öi     b ®Ç th   g  b¸o c¸o sè  Öu tõth¸ng10      li       n¨m  1998. ­ §èivíib¸o    ý  Óu  è       c¸o qu (bi s E21, E23),c¸c doanh       nghiÖp,NHTM   ¾t    b ®Ç u   ùc hiÖn  öib¸o c¸o sè  Öu tõquý    th   g       li     IV n¨m  1998./.   sè  M∙  Tªn chØ  tiªu                                     E20 B¸o    c¸o tæng  îp t×nh  ×nh  h  h b¶o    l∙nhvay  èn  ícngoµi   v n     E20 BC   th¸ng­§¬n  Þ:Quý     v  1000  USD                              E20110102 Th«ng  è    u   ú    s d ®Ç k c¸c kho¶n BL,ng¾n  ¹n  h h.thøc LC      tr¶ chË m E20110103  Sè      ¹n ®Ç u   ú   ng ¾n  ¹n ­LC    Ë m       d qu¸ h   k ­BL  h    tr¶ch       E20110104  Sè       d NH thanh to¸n thay  u   ú  BL  ¾n   ¹n          ®Ç k ­ ng h ­ LC tr¶ chË m E20110105  Sè   Òn  ti cam   Õt  PSinh  k BL  trong  ú­ ng ¾n   ¹n­     k BL  h LC tr¶ chË m   E20110106  Sè  ótvèn  r  Psinh trongkú­BL  ¾n  ¹n­LC    Ë m            ng h   tr¶ch     E20110107  Tæng  sè  tiÒn t.  cho N.ngoµi­  ng ¾n  h¹n­  tr¶ to¸n BL LC   chË m      E20110108  Sè  Òn NH   to¸nthay trongkú­ ng ¾n  ¹n­ tr¶chË m   ti   t.       BL  h LC    E20220209  Sè   Òn  ti qu¸  ¹n    h PS thªm trong  ú­   ¾n   ¹n­     k BL ng h LC tr¶ chË m     E20110110  Tæng  è    èikú­ ng ¾n  ¹n­ tr¶chË m          s d cu   BL  h LC             E20110111  Sè      ¹n cuèikú­ ng ¾n  ¹n­ tr¶chË m         d qu¸ h     BL  h LC           E20110112  Sè  d NH  thanh to¸n thay cuèi ú­  ng ¾n  h¹n­  tr¶  k BL LC   chË m     E20110113  Ngh Üa  ô    îN.ngoµikú  í BL  ¾n  ¹n­ tr¶chË m   v tr¶n     t i ng ­ h LC   
 9. 9 E20120102  Tæng  è    u   ú    s d ®Ç k c¸c kho¶n  ng ¾n  ¹n  BL  h h.thøc P.hµnh    th  E20120103  Sè      ¹n ®Ç u   ú­ ng ¾n  ¹n­   µnh         d qu¸ h   k BL  h ph¸th th       E20120104  Sè      d NH thanh    to¸nthay ®Ç u   ú­ ng ¾n  ¹n­ µnh      k BL  h P.h th E20120105  Sè   Òn  ti cam   Õt  P.sinh trong kú­ ng ¾n   ¹n­ µnh  k BL      BL  h P.h th  E20120106  Sè  ótvèn  r  P.sinhtrong kú­ ng ¾n  ¹n­   µnh          BL  h Ph¸th th    E20120107  Tæng  è  Òn t.   s ti   to¸nN.ngoµi­ ng ¾n  ¹n­ µnh       BL  h P.h th     E20120108  Sè  Òn NH   to¸nthay trongkú­ ng ¾n  ¹n­   µnh    ti   t.       BL  h Ph¸th th E20120109  Sè   Òn  ti qu¸  ¹n    h PS thªm trong kú.BL  ¾n   ¹n    µnh    ng h ­ P.h th  E20120110  Tæng  è    èikú­ ng ¾n  ¹n ­Ph¸thµnh         s d cu   BL  h      th       E20120111  Sè      ¹n cuèikú   ng ¾n  ¹n­   µnh        d qu¸ h     ­BL  h Ph¸th th     E20120112  Sè       d NH thanh to¸n thay cuèikú­ ng ¾n   ¹n­       BL  h Ph¸thµnh    th E20120113  Ngh Üa  ô    îN.ngoµikú  í BL  ¾n  ¹n­   µnh    v tr¶n     t i ng ­ h Ph¸th th  E20130102  T.sè d ®Ç u   ú  k c¸c kho¶n BL  ng ¾n  h¹n    µnh kú  h.t P.h phiÕu   E20130103  Sè      ¹n ®Ç u   ú­ ng ¾n  ¹n ­PH   ú  Õu       d qu¸ h   k BL  h    k phi        E20130104  Sè  d NH  thanh to¸n thay ®Ç u  kú­  ng ¾n  h¹n­  kú    BL PH phiÕu     E20130105  Sè   Òn  ti cam   Õt  P.sinh trong kú­ ng ¾n   ¹n­   ú  k BL      BL  h PH k phiÕu E20130106  Sè  ótvèn  r  P.sinhtrong kú­ ng ¾n  ¹n­   ú  Õu         BL  h PH k phi      E20130107  Tæng   è  Òn  s ti thanh    to¸ncho Nngoµi­ ng ¾n   ¹n­   ú  BL  h PH k phiÕu E20130108  Sè   Òn    to¸n thay  ti NH t.   trong  ú­   ¾n   ¹n  k BL ng h ­ PH   ú  k phiÕu  E20130109  Sè   Òn  ti qu¸  ¹n    h PS thªm trong  ú­   ¾n   ¹n­   ú  k BL ng h PH k phiÕu   E20130110  Tæng  è    èikú­ ng ¾n  ¹n­   ú  Õu         s d cu   BL  h PH k phi          E20130111  Sè      ¹n cuèikú­ ng ¾n  ¹n­   ú  Õu        d qu¸ h     BL  h PH k phi        E20130112  Sè    NH   d thanh to¸n thay  èi kú­    ¾n   ¹n­   ú    cu   BL ng h PH k phiÕu  E20130113  Ngh Üa  ô    îN.ngoµikú  í BL  ¾n  ¹n­   ú  Õu  v tr¶n     t i ng ­ h PH k phi E20140101  Tªn  ×nh  h thøc BL    kh¸cthø  ­BL  ¾n  ¹n.           1   ng h          E20140102  Tæng  è    u   ú­ ng ¾n  ¹n  íi ×nh  s d ®Ç k BL  h d  h thøc kh¸cthø       1
 10. 10 E20140103  Sè      ¹n ®Ç u   ú.Ng ¾ n   ¹n­ d qu¸ h   k  h h.thøckh¸cthø            1      E20140104  Sè    NH   d thanh to¸n thay  u   ú­ ¾ n   ¹n­   ®Ç k Ng h h.thøc kh¸c  thø 1 E20140105  Sè  cam   Õt  k BL. Psinh trong kú­ ¾ n   ¹n­   Ng h h.thøc kh¸c thø      1    E20140106  Sè  ótvèn  r  P.sinhtrong kú­ ¾n  ¹n­     ng h h.thøckh¸cthø         1    E20140107  Tæng  è  Òn t.   s ti   to¸ncho  N.ngoµi­ ¾n  ¹n­ ng h h.thøc kh¸cthø      1 E20140108  Sè   Òn    to¸nthay trong kú­ ¾ n   ¹n­ ti NH t.       Ng h h.thøc kh¸c thø      1 E20140109  Sè   Òn  ti qu¸  ¹n  h PSthªm trong  ú­ ¾n   ¹n­ k ng h H.thøc kh¸c  thø 1 E20140110  Tæng  è    èikú  ¾n  ¹n­ s d cu   ng h h.thøckh¸cthø             1        E20140111  Sè      ¹n cuèikú  ¾n  ¹n­ d qu¸ h     ng h h.thøckh¸cthø            1      E20140112  Sè    NH   d thanh to¸n thay  èi kú­ ¾ n   ¹n­   cu   Ng h h.thøc kh¸c  thø1 E20140113  Ngh Üa  ô    îN.ngoµikú  í Ng ¾ n   ¹n­ v tr¶n     ti ­ h h.thøckh¸cthø       1 E2014xx01  Tªn  ×nh  h thøc BL    kh¸cthø  ­lo¹ ng ¾n  ¹n           xx     i h         E2014xx02  Tæng  è    u   ú­ ng ¾n  ¹n  íi ×nh  s d ®Ç k BL  h d  h thøc kh¸cthø        xx E2014xx03  Sè      ¹n ®Ç u   ú­ ¾n  ¹n­ d qu¸ h   k ng h h.thøckh¸cthø            xx      E2014xx04  Sè     d NHthanh    to¸nthay ®Ç u   ú­ ¾n  ¹n­   k ng h h.thøc kh¸c thø      xx E2014xx05  Sè   Òn  Õt    ti C.k BL Psinh trong  ú­ ¾n   ¹n  k ng h h.thøc kh¸c  thøxx E2014xx06  Sè  ótvèn  r  p.sinhtrong kú­ ¾n  ¹n­     ng h h.thøckh¸cthø         xx   E2014xx07  Tængsè  Òn t.   ti   to¸ncho  N.ngoµi­ ¾ n   ¹n­ Ng h h.thøc kh¸c thø      xx E2014xx08  Sè   Òn    to¸nthay trong kú­ ¾n   ¹n­ ti NH t.       ng h h.thøc kh¸c thø      xx E2014xx09  Sè   Òn  ti qu¸  ¹n    h PS thªm trongkú­ ¾n   ¹n­ ng h h.thøc kh¸c  thøxx E2014xx10  Tæng  è    èikú­ ¾n  ¹n­ s d cu   ng h h.thøckh¸cthø             xx       E2014xx11  Sè      ¹n cuèikú­ ¾n  ¹n­ d qu¸ h     ng h h.thøckh¸cthø           xx      E2014xx12  Sè      to¸nthay cuèikú  ¾n  ¹n­ d NH t.       ng h h.thøckh¸cthø        xx  E2014xx13  Ngh Üa   ô    î N.ngoµi kú  í ng ¾n   ¹n­ v tr¶ n     ti ­ h h.thøc kh¸c thø    xx E20210202  T.sè d ®Ç u  kú  c¸c kho¶n BLtrung dµi h¹n h.thøc LC   tr¶chËm E20210104  Sè  d NH  thanh to¸n thay ®Ç u  kú­trung dµi h¹n­  tr¶ LC  
 11. 11 chË m   E20210105  SètiÒn cam   Õt    k BL Psinh trong  ú­ k trung  µi h¹n­     d  LC tr¶ chË m E20210106  Sè  ótvèn  r  PSinh  trongkú­   trung dµih¹n ­LC    Ë m            tr¶ch    E20210107  Tæng  sè  tiÒn t.  cho N.ngoµi­ to¸n trung dµi h¹n­  tr¶ LC   chË m   E20210108  Sè  Òn NH   to¸nthay trongkú­ ti   t.       trung dµih¹n­ tr¶chË m       LC    E20210109  Sè   Òn  ti qu¸  ¹n    h PS thªm trong  ú­ k trung  µi h¹n­     d  LC tr¶ chË m £20210110  Tæng  è    èikú­ s d cu   trungdµih¹n ­LC    Ë m               tr¶ch        E20210111  Sè      ¹n cuèikú­ d qu¸ h     trung dµih¹n­ tr¶chË m            LC          E20210112  Sè      to¸nthay cuèikú­ d NH t.       trung dµih¹n­ tr¶chË m        LC       E20210113  Ngh Üa  ô    îN.ngoµikú  í trung dµih¹n­ tr¶chË m   v tr¶n     ti ­     LC      E20220102  T.sè d  u   ú      ®Ç k c¸ckho¶n  trungdµih¹n h.thøcPH      BL        th  E20220103  Sè      ¹n ®Ç u   ú­ d qu¸ h   k trung dµih¹n­   µnh            ph¸th th      E20220104  Sè      d NH thanh    to¸nthay ®Ç u   ú­   k trungdµih¹n­ µnh        p.h th  E20220106  Sè  ótvèn    r  ph¸tsinh trongkú­     trung dµih¹n­   µnh        ph¸th th E20220107  Tæng  è  Òn t.   s ti   to¸nchp  Nngoµi­ trung dµih¹n­ µnh         P.h th  E20220108  Sè  Òn NH   to¸nthay trongkú­ ti   t.       Trung  µih¹n­ µnh    d   P.h th  E20220109  Sè  Òn qu¸ h¹n PS  ti       thªm  trongkú­   Trung  µih¹n­ µnh    d   P.h th E20220110  Tæng  è    èikú­ s d cu   trungdµih¹n­   µnh             ph¸th th       E20220111  Sè      ¹n cuèikú­ d qu¸ h     Trung  µih¹n­   µnh        d   ph¸th th     E20220112  Sè      d NH thanh    to¸nthay cuèikú­     trung dµih¹n­   µnh      P. h th E20220113  Ngh Üa  ô    îN.ngoµikú  í Trung  µih¹n­ µnh     v tr¶n     ti ­ d   P.h th  E20230102  T.sè d ®Ç u  kú  c¸c kho¶n BLtrung dµi h¹n h.thøc PH   kúphiÕu E20230103  Sè      ¹n ®Ç u   ú  d qu¸ h   k trungdµih¹n­   ú  Õu           PH k phi        E20230104  Sè      to¸nthay ®Ç u   ú­ d NH t.     k trung dµih¹n­   ú  Õu        PH k phi    E20230105  Sè  tiÒn cam  kÕt BL  PS  trong kú­trung dµi h¹n­  kú  PH phiÕu.  E20230106  Sè  ótvèn  trong kú­ r  PS    trungdµih¹n­   ú  Õu          PH k phi       E20230107  Tæng  sè  tiÒn t.  cho N.ngoµi­ to¸n Trung dµi h¹n­  kú  PH phiÕu  E20230108  Sè   Òn  µng    ti N.h TT thay trong kú­Trung  µi  ¹n­   ú  d h PH k phiÕu  E20230109  Sè  tiÒn qu¸ h¹n PS  thªm trong kú­trung dµi h¹n­ PHkú  phiÕu 
 12. 12 E20230110  Tæng  è    èikú­ s d cu   trungdµih¹n­   ú  Õu            PH k phi         E20230111  Sè      ¹n cuèikú­ d qu¸ h     trung dµih¹n­   ú  Õu           PH k phi       E20230112  Sè      to¸nthay cuèikú­ d NH t.       trung dµih¹n­   ú  Õu       PH k phi    E20230113  Ngh Üa  ô    îN.ngoµikú  í trung dµih¹n­   ú  Õu  v tr¶n     ti ­     PH k phi   E20240101  Tªn  ×nh  h thøc BL    kh¸cthø  ­trungdµih¹n           1                E20240102  T.sè d  u   ú  trung dµih¹n díi ×nh    ®Ç k BL         h thøc kh¸cthø      1  E20240103  Sè      ¹n ®Ç u   ú­ d qu¸ h   k trung dµih¹n­     H.thøc kh¸c1                E20240104  Sè      to¸nthay ®Ç u   ú­ d NH t.     k trung dµih¹n­     h.thøckh¸c1        E20240105  Sè   Òn cam   Õt  ti   k BL­PS   trong kú­   trung dµih¹n­     h.thøc kh¸c     1 E20240106  Sè  ótvèn  trong kú­ r  PS    trungdµih¹n­     H.thøc kh¸c1              E20240107  Tæng  sè  tiÒn t.  cho N.ngoµi­ to¸n trung dµi h¹n­ h.thøc  kh¸c1 E20240108  Sè  Òn NH   to¸nthay trongkú­ ti   t.       trung dµih¹n­     Hthøc  kh¸c1   E20240109  Sè  Òn qu¸ h¹n PS  ti       thªm  trongkú­   Trung  µih¹n­   d   HT kh¸c1    E20240110  Tæng  è    èikú­ s d cu   trungdµih¹n­ ×nh     h thøc kh¸c1               E20240111  Sè      ¹n cuèikú­ d qu¸ h     trung dµih¹n­       HT kh¸c1                 E20240112  Sè      to¸nthay cuèikú­ d NH t.       trung dµih¹n­     H.thøc kh¸c1       E20240113  Ngh Üa  ô    îN.ngoµikú  í trung dµih¹n­ v tr¶n     ti ­     h.thøckh¸c1     E2024xx01  Tªn  ×nh  h thøc BL    kh¸cthø  trung dµih¹n            xx­              E2024xx02  T.sè d  u   ú  trung dµih¹n díi ×nh    ®Ç k BL         h thøc kh¸cthø      xx E0224xx03  Sè      ¹n ®Ç u   ú­ d qu¸ h   k trung dµih¹n  ×nh     h thøc kh¸cxx            E2024xx04  Sè      to¸nthay ®Ç u   ú­ d NH t.     k trung dµih¹n­       HT kh¸cxx          E2024xx05  Sè  Òn cam  Õt  ti   k BL­PS  trongkú­   trung dµih¹n­       HT kh¸cxx    E2024xx06  Sè  ótvèn  trong kú­ r  PS    trungdµih¹n­ ×nh     h thøc kh¸cxx          E2024xx07  Tæng  è  Òn t.   s ti   to¸ncho  N.ngoµi­ trung dµih¹n­       HT kh¸cxx     E2024xx08  Sè  Òn NH   to¸nthay trongkú­ ti   t.       trung dµih¹n­       HT kh¸cxx     E2024xx09  Sè  Òn qu¸ h¹n PS  ti       thªm  trongkú­   trung dµih¹n HT         kh¸cxx   E2024xx10  Tæng  è    èikú­ s d cu   trungdµih¹n­       HT kh¸cxx                   E2024xx11  Sè      ¹n cuèikú­ d qu¸ h     Trung  µih¹n­ kh¸cxx       d   HT           E2024xx12  Sè      to¸nthay cuèikú­ d NH t.       trung dµih¹n­       HT kh¸cxx         E2024xx13  Ngh Üa  ô    înícngoµikú  í trung dµih¹n­   v tr¶n       ti ­     HT kh¸cxx   E22 B¸o    c¸o tæng  îp t×nh  ×nh  h  h vay  èn  ícngoµi       v n          E22  BC   th¸ng­ n  Þ:Quý  ®¬ v   1000  USD                                E22010101  Tæng  è    u   ú    s d ®Ç k c¸ckho¶n    NH vay  N.ngoµing ¾n  ¹n   h 
 13. 13 E22010102  Sè       ¹n  u   ú    d qu¸ h ®Ç k c¸c kho¶n  µng  N.h vay  N.ngoµing ¾n     h¹n H22010103  Sè  ótvèn  r  p.sinhtrong kú­ µng      N.h vay  ícngoµing ¾n  ¹n n    h  E22010104  SètiÒn  to¸ncho  t.   N.ngoµitrong kú­       NH vay N.ngoµing ¾n     h¹n E22010105  Sè   Òn  ti qu¸  ¹n    h PS t¨ng trong  ú­     k NH vay N.ngoµi ng ¾n     h¹n     E22010106  Tæng  è    èikú    s d cu   c¸ckho¶n    NH vay  N.ngoµing ¾n  ¹n    h E22010107  Sèd    ¹n  èikú    qu¸ h cu   c¸c kho¶n  µng  N.h vay N.ngoµing ¾n     h¹n E22010108  Ngh Üa  ô    î N.ngoµikú  í N.hµng  v tr¶n     ti ­ vay N.ngoµing ¾n     h¹n E22010201  T.sè   ®Ç u   ú  d k c¸c kho¶n  µng  N.h vay N.ngoµi trung  µi   d  h¹n  E22010202  Sè      ¹n ®Ç u   ú­ µng  d qu¸ h   k N.h vay  N.ngoµitrungdµih¹n.            E22010203  Sè  ótvèn  trong kú­   r  PS    NH vay  ícngoµitrung dµih¹n    n           E22010204  Sè   Òn T.to¸ncho  ti     N.ngoµitrong kú­       NH vay  N.ngoµitrung     dµid¹n.                                                      E22010205  Sè   Òn  ti qu¸  ¹n  h PSt¨ng trong  ú    k NH vay Nngoµi trung  dµih¹n E22010206  Tæng  è    èikú­ µng  s d cu   N.h vay  N.ngoµitrungdµih¹n                E22010207  Sè      ¹n cuèikú­ µng  d qu¸ h     N.h vay  N.ngoµitrung dµih¹n             E22010208  Ngh Üa  vô  tr¶ î N.ngoµi ú  tí N H  vay N.ngoµi  n  k i­  trung  dµih¹n E22020101  Tæng  è    u   ú    s d ®Ç k c¸ckho¶n  D.nghiÖp  vay  N.ngoµing ¾n     h¹n  E22020102  Sè      ¹n ®Ç u   ú    d qu¸ h   k c¸ckho¶n    DN vay  N.ngoµing ¾n  ¹n   h  E22020103  Sè  ótvèn  trong kú­   r  PS    DN vay  N.ngoµing ¾n  ¹n          h        E22020104  Sè  tiÒn t.  cho N.ngoµi trong kú­  vay N.ngoµi to¸n DN   ng ¾nh¹n E22020105  Sè   Òn  ti qu¸  ¹n    h PS t¨ng trong  ú­     k DN vay N.ngoµi ng ¾n     h¹n     E22020106  Tæng  è    èikú    s d cu   c¸ckho¶n    DN vay  N.ngoµing ¾n  ¹n    h E22020107  Sè      ¹n cuèikú    d qu¸ h     c¸ckho¶n    DN vay  N.ngoµing ¾n  ¹n   h  E22020108  Ngh Üa  ô    îN.ngoµikú  í D N   v tr¶n     t i vay  ­ Nngoµing ¾n  ¹n   h  E22020201  T.sè d ®Ç u  kú c¸c kho¶n D.nghiÖp vay N.ngoµi trung  dµih¹n E22020202  Sè      ¹n ®Ç u   ú­ d qu¸ h   k D.nghiÖp  vay  N.ngoµitrung dµih¹n       E22020203  Sè  ótvèn  trong kú    r  PS    DN vay  N.ngoµitrungdµih¹n               
 14. 14 E22020204  Sè   Òn  to¸ncho  ti t.   N.ngoµitrong kú        DN vay N.ngoµitrung     dµih¹n.                                                      E22020205  Sè   Òn  ti qu¸  ¹n  h PSt¨ng trong  ú­   k DN vay N.ngoµi trung     dµih¹n E22020206  Tæng  è    èikú     s d cu   ­DN vay  N.ngoµitrung dµih¹n.                E22020207 Sè      ¹n cuèikú­   d qu¸ h     DN vay  N.ngoµitrungdµih¹n                 E22020208  Ngh Üa  vô  tr¶ î N.ngoµi ú  tí DN  vay N.ngoµi  n  k i  trung  dµih¹n
 15. §¬n  vÞ  lËp b¸o c¸o: ng©n  B¸o c¸o t æ n g  h î p t × nh h × n h  b¶ o  l∙nh vay v è n n ­ Bi Ó u  s è  E 2 0 íc n g o µ i hµng... (th¸ng.  .n¨m... . ) (§iÖn  ¹i .  tho : .. Fax:. . .) §¬n  vÞ  nhËn  b¸o c¸o: Vô   QLNH §¬n  Þ:Quy  v  1000  USD NghÜa  ô    v tr¶ ChØ   tiªu Sè    u   ú d ®Ç k Ph¸tsinh trongkú       Sè    èikú d cu   nînícngoµi      kú  Õp theo ti   Tæn Trong  NH  thanh  Sè  Òn Sè  ót Sè  Òn thanh      Sè  Òn qu¸ Tæng   Trong  NH   ti   r  ti   to¸ncho ti     thanh  g  è ®ã     to¸nthay cam   Õt  vèn s qu¸   k nícngoµi   h¹n PS     t¨ng sè ®ã     to¸nthay qu¸   h¹n b¶o l∙nh h¹n Tæn Trong      ®ã NH g  è thanh    s to¸nthay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I.Ng ¾ n   ¹n (tæng  è)   h  s      1.L/C tr¶chË m            2.B¶o    µnh      l∙nhP.h th     3. B¶o    µnh  ú  l∙nh P.h k     phiÕu. 4. B¶o  l∙nh díi ×nh   h     thøc kh¸c     ­  . . .....   .. . ......  . .     ­  . . .....   .. . ......  . .     II  . Trung  µih¹n  d   (T.sè)      
 16.    1.L/C    Ë m tr¶ch        2.B¶o    µnh    l∙nhP.h th       3. B¶o    l∙nh ph¸thµnh        kú  Õu  phi  4. B¶o  l∙nh íi ×nh   d  h     thøc kh¸c       .. . ....... ­  . . ..... .       .. . ......  ­  . . ..... . .     II   ITæng  éng  I  . c (I+I   )                                                                                                               LËp  Óu  bi KiÓ m     so¸t ..   µy.. . h . . ¨m19... .ng . . t ¸ng. . n   (Ký,ghirâ hä          tªn) (Ký,ghirâ hä          tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 17. Bi Ó u   è  E 21 s §¬n  Þ  Ëp b¸o c¸o vl     (§iÖn  ¹i . . tho : . ,   Fax:.. . . ) §¬n  Þ  Ën      ô  v nh b¸o c¸o:v QLNH B¸o c¸o c hi ti Õt × nh  × n h   ¶ o  l∙nh   t h b vay v è n  íc n g o µ i trung, d µ i  ¹ n. n h (Quý  .    .. .n¨m... . . .) §¬n  Þ:1000  v  nguyªn tÖ   ChØ   tiªu Sè    u   ú d ®Ç k Ph¸tsinh trong kú       Sè    èikú d cu   Tæng   Trong  NH   Ngµy  Sè  ótvèn Sè  Òn thanh  Sè  Òn NH   Sè  Ònqu¸ Tæng  è Trong   NH   r  ti   ti   ti   s ®ã thanh  sè ®ã     thanh  thùc qu¸   to¸ncho  ícngoµi thanh    h¹n PS     n  to¸n   t¨ng qu¸ h¹n to¸nthay     h¹n to¸nthay hiÖn   thay Gèc L∙i PhÝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    I.L/C    Ë m   tr¶ch            sè   * M∙  kho¶n  vay  1      ­Kho¶n     1       §ång  Òn giao dÞch    +  ti     1        §ång  Òn giao dÞch    +  ti     2        .. . . ....     . . ....   . .        ­Kho¶n  2        §ång  Òn giao dÞch    +  ti     1        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     2    
 18.     sè  * M∙  kho¶n  vay    2         ­Kho¶n  1        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     1        §ång  Òn giao dÞch     +  ti     2          . . .......   .. . .......  ..        ­Kho¶n    2        §ång  Òn giao dÞch    +  ti     1        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     2         . . ......   .. . .......  . .     II  . B¶o    µnh    l∙nhP.h th         sè  * M∙  kho¶n  vay  1         ­Kho¶n  1        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     1       §ång  Òn giao dÞch  +  ti     2         . . ......   .. . .......  . .        ­Kho¶n  2        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     1        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     2         . . .......  .. . ......  .         sè  * M∙  kho¶n  vay  2        ­Kho¶n  1     
 19.   §ång  Òn giao dÞch  +  ti     1       §ång  Òn giao dÞch    +  ti     2        .. . . .....     . . ......  ..        ­Kho¶n  2       §ång  Òn giao dÞch  +  ti     1       §ång  Òn giao dÞch    +  ti     2          . . ......   .. . ......   ..     II .B¶o  l∙nh ph¸t µnh   kú  I   h     phiÕu       sè  * M∙  kho¶n  vay  1         ­Kho¶n  1        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     1       §ång  Òn giao dÞch  +  ti     2        . . ........  .. . .......  .        ­Kho¶n  2        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     1       §ång  Òn giao dÞch  +  ti     2         . . ......  .. . .......         sè  * M∙  kho¶n  vay  2         ­Kho¶n  1       §ång  Òn giao dÞch  +  ti     1        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     2    
 20.    . . ......   .. . ........ .        ­Kho¶n  2        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     1        §ång  Òn giao dÞch    +  ti     2         . . ......   .. . ........ .     IV. B¶o  l∙nh díi ×nh  thøc  h       kh¸c.      Ký  A/  b¶o      èiphiÕu. l∙nhtrªnh             sè  * M∙  kho¶n  vay  1        ­Kho¶n  1        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     1        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     2         . . ......   .. . ........ .        ­Kho¶n  2        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     1        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     2         . . ......   .. . .......  . .         sè  * M∙  kho¶n  vay  2        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     1        §ång  Òn giao dÞch  +  ti     2        Giao  Þch  ®ång  Òn) +  d 2( ti        . . ......   .. . ........ .    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản