Quyết định 318/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định 318/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 318/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, điều hành hoạt động thu phí trên quốc lộ do Nhà nước quản lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 318/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é  tr g  bé  giao th«ng  Ë n  t¶i sè 318/2003/Q§­B G T V T  n g µy  30  b ën v   th¸ng  01 n¨ m  2003 v Ò  viÖc b a n  h µ n h  q u y   Þ n h   ® tr¸ch n hi Ö m  vµ h × n h  thøc x ö  lý  èi víi æ   h ø c, c¸ n h © n  k hi  ®  t c vi p h¹ m  v Ò   u ¶ n  lý, Ò u  h µ n h   o¹t ® é n g   q  ®i h thu p h Ý   trªn q u è c lé d o  N h µ  n íc q u ¶ n  lý B é   ëng bé  tr giao th«ng vËn t¶i C¨n  Bé    cø  luËtLao ®éng ngµy  th¸ng 6  23    n¨m 1994  LuËt söa  æi,  vµ    ® bæ   sung mét  ®iÒu  sè  cña  luËtLao  Bé    ®éng  ngµy  th¸ng4  12    n¨m  2002;  C¨n  LuËt Giao  cø    th«ng  êng  ngµy  th¸ng6  ® bé  29    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh C¸n    bé, c«ng chøc  Ph¸p  vµ  lÖnh Chèng tham nhòng  ngµy  26/02/1998; C¨n  cø  Ph¸p lÖnh PhÝ, lÖ phÝ  sè  38/2001/PL­ UBTVQHI0  ngµy  28/8/2001,NghÞ     ®Þnh   57/2002/N§­   sè  CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh Ph¸p  lÖnh  PhÝ,  phÝ; lÖ    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  th¸ng3  22    n¨m 1994  cña  ChÝnh  phñ  vÒ nhiÖm     vô,quyÒn    h¹n,tr¸chnhiÖm     qu¶n    lýnhµ    c¬  nícvµ  cÊu  chøc  tæ  bé  m¸y cña  Giao  Bé  th«ng  vËn  ; t¶i Theo    ®Ò nghÞ cña  Côc  ëng  tr Côc  §êng  ViÖt Nam,  tr bé    Vô  ëng  Tæ   Vô  chøc    ­lao®éng, Vô  ëng  Ph¸p  c¸n bé       tr Vô  chÕ  vËn  . t¶i Q U Y Õ T   N H: §Þ §iÒu  1. Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy "Quy ®Þnh  tr¸ch   nhiÖm   h×nh  vµ  thøc  lý®èi    chøc, c¸ nh©n      xö    víitæ      khiviph¹m    vÒ qu¶n    lý, ®iÒu hµnh    ho¹t®éng    thu phÝ    trªnquèc    Nhµ    lédo  nícqu¶n lý". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lôc thihµnh    tõ ngµy  th¸ng 3  01    n¨m  2003. §iÒu  3. Chñ   tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè trùc thuéc     Trung ¬ng, Ch¸nh    V¨n phßng    Bé, Ch¸nh Thanh      tr traBé, Vô  ëng    thuéc c¸c Vô    Bé, Côc  ëng    tr Côc §êng  ViÖtNam,  bé    Gi¸m ®èc  Giao  Së  th«ng vËn    t¶i(Giao  th«ng c«ng  chÝnh), Thñ  ëng  quan,    tr c¬  ®¬n   cã  ªn quan chÞu  vÞ  li   tr¸ch   nhiÖm    thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
 2. 2 QUY  §ÞN H   tr¸ch n hi Ö m  vµ h × n h  thøc x ö  lý  èi víi æ   h ø c, c¸ n h © n  k hi  ®  t c vi p h¹ m  v Ò   u ¶ n  lý, Ò u  h µ n h   o¹t ® é n g   q  ®i h thu p h Ý   trªn q u è c lé d o  N h µ  n íc q u ¶ n  lý (Ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  318/2003/Q§­ sè  BGTVT   ngµy  30/01/2003 cña  tr   Bé  ëng  Giao  Bé  th«ng  vËn t¶i) C h ¬ n g  I Q U Y  § Þ N H  C H U N G §iÒu    1. Ph¹m    ®èi t     vivµ   îng ¸p dông  1. Quy    ®Þnh nµy    x¸c ®Þnh tr¸chnhiÖm   h×nh    vµ  thøc  lý®èi    xö    víitæ  chøc, c¸    nh©n      khi vi ph¹m    vÒ qu¶n    lý,®iÒu hµnh ho¹t®éng    thu phÝ    trªn quèc    Nhµ    lédo  nícqu¶n  lý. 2.§èit        îng ¸p dông    chøc,c¸nh©n  lµtæ      thùc hiÖn      thu phÝ  dông  êng  sö  ® bé  phÝ  vµ  qua phµ,bao    gåm: a) Tr¹m    thu phÝ  dông  êng    sö  ® bé, bÕn  phµ; C«ng      ty (§o¹n)qu¶n    ­   lý® êng  hoÆc   bé  Côm  phµ    trùctiÕp qu¶n          lýtr¹m thu phÝ, bÕn    phµ;   b)    C¬ quan  tham  u    m trùc thuéc Khu qu¶n    êng    giao  lý ® bé, Së  th«ng  vËn    t¶i(giao th«ng    c«ng chÝnh) cã    qu¶n    lýc«ng    phÝ  dông  êng  t¸cthu  sö  ® bé. c) C¬    quan  qu¶n    lýcÊp    trªncña ®¬n  qu¶n      vÞ  lýthu phÝ: Côc    §êng bé  ViÖt Nam,    Khu Qu¶n    êng    Giao  lý ® bé, Së  th«ng vËn    t¶i(Giao th«ng c«ng  chÝnh). d)  nh©n  C¸  thùc hiÖn    c«ng    phÝ  qu¶n    phÝ  t¸cthu  vµ  lýthu  gåm   bé  c¸n  nh©n        viªntr¹m thu phÝ, bÕn    phµ,l∙nh®¹o      ®¬n    quan  vÞ, c¬  cÊp    trªncña ®¬n  vÞ    thu phÝ. 3. Ph¹m    dông      vi¸p  lµ tr¹m  phÝ  dông  êng    thu  sö  ® bé, bÕn phµ      trªnhÖ thèng quèc    Nhµ    lé do  níc ®Çu    t b»ng vèn ng©n s¸ch nhµ      níc,b»ng vèn  vay  vµ  chøc    tæ  thu phÝ hoµn vèn (sau ®©y            gäilµtr¹m thu phÝ). Quy ®Þnh  nµy kh«ng  dông  ¸p  ®èi      víic¸c tr¹m thu phÝ  êng    ® bé, bÕn  phµ  îc ®Çu      ®   t ®Ó kinh doanh    theo h×nh thøc BOT   c¸c h×nh  vµ    thøc ®Çu    t ®Ó   kinhdoanh    kh¸c. 4.Ho¹t®éng        thu phÝ  dông  êng    sö  ® bé,bÕn  phµ    thèng  êng  trªnhÖ  ® bé  cña    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng    vµo  c¨n cø  Quy  ®Þnh nµy    ®Ó quy  ®Þnh  thÓ,phïhîp víi Æc   cô          ® ®iÓm  cña tõng ®Þa    ph¬ng. §iÒu      2. Tæ chøc,c¸nh©n  t¹i     nªu    kho¶n  §iÒu  cña  2  1  Quy  ®Þnh  nµy  ph¶itu©n    theo    c¸c quy ®Þnh  cña    v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p    luËthiÖn hµnh vÒ  qu¶n    lý,®iÒu  hµnh    ho¹t®éng    thu phÝ, v¨n b¶n      quy ph¹m kh¸ccã  ªnquan    li   vµ  néidung    cña Quy ®Þnh  nµy.
 3. 3 C h ¬ n g  II T R¸ C H  N HI Ö M  C ñ A  T æ  C H ø C, C¸ N H ¢ N  T R O N G  T H U  P H Ý MôC  A. T R¸ C H  N HI Ö M  C ñ A  T æ  C H ø C   §iÒu    3. Tr¸chnhiÖm  tr¹m      cña  thu phÝ  1. Tæ     chøc thùc hiÖn    nhiÖm   thu  vô  phÝ  dông  êng  theo  sö  ® bé  ®óng  nh÷ng quy ®Þnh qu¶n    lýhiÖn  hµnh cña Nhµ    níc,cña  Giao  Bé  th«ng vËn    t¶i vµ    quan  c¸cc¬  qu¶n    lýcÊp trªn. 2. C¨n  vµo    cø  Quy  ®Þnh nµy  nh÷ng  vµ  híng dÉn  cña cÊp      trªn®Ó x©y  dùng  tæ  vµ  chøc  thùc hiÖn    Quy ®Þnh cña    tr¹m trong ho¹t®éng        thu phÝ. 3. Gi¸o dôc, ®éng     viªn c¸n  nh©n     bé  viªn tù    gi¸c chÊp    hµnh  nghiªm  chØnh  Quy ®Þnh  cña tr¹m;phÊn    ®Êu  hoµn  thµnh  hoµn  vµ  thµnh    vîtmøc  kÕ  ho¹ch  phÝ,    thu  chiphÝ  îc giao;x©y  ®     dùng ®¬n  æn   vÞ  ®Þnh,  ®oµn kÕt vµ  ph¸ttr   iÓn. 4. Thùc    hiÖn qu¶n    vµ  lývР tiÒn thu phÝ, qu¶n              lýc¸ctµis¶n  ® îcgiao ®∙      cho    tr¹m theo ®óng    quy  ®Þnh  chÕ  hiÖn  ®é  hµnh. §iÒu    4. Tr¸ch nhiÖm   C«ng      cña  ty(§o¹n)qu¶n    êng  cã    lý® bé  qu¶n    lý tr¹m thu phÝ      1. Tæ     chøc ho¹t®éng    cña tr¹m thu phÝ theo ®óng quy ®Þnh qu¶n    lý cña Nhµ    níc,cña    quan  c¸c c¬  cÊp trªn;  phèihîp víi       chÝnh  quyÒn  ®Þa   ph¬ng  c¸ccÊp        ®Ó gi÷g×n        trong qu¸ tr×nh thu phÝ. trËttùtrÞan          2. Thêng    xuyªn chØ  ®¹o ®iÒu  hµnh  ho¹t®éng    cña tr¹m thu phÝ  theo  ®óng  Quy ®Þnh  nµy;cã    biÖn  ph¸p    gi¶iquyÕt kÞp      thêi®Ó tr¸nhhiÖn îng ïn   t     t¾c giao th«ng, g©y    phiÒn    hµ, c¶n trë.   . hoÆc   . biÓu  hiÖn hµnh      vi tiªucùc  trongho¹t®éng        thu phÝ. 3. ChÊp    hµnh  ®óng quy ®Þnh  qu¶n        b¸o    phÝ  vÒ  lýthu,chivµ  c¸o vÒ  sö  dùng  êng    ® bé, nép ng©n  s¸ch kÞp  thêi,®Çy     ®ñ, nép    vay  tr¶ nî  ®óng kÕ  ho¹ch,kh«ng    chiÕm  dông tiÒn    thu phÝ    ®Ó lµm  viÖc kh¸c.Gi¶iquyÕt      tiÒn l  ­ ¬ng, tiÒn th     ëng  c¸c chÕ  cho    nh©n      vµ    ®é  c¸n bé  viªnthu phÝ  theo quy ®Þnh  vµ ®óng  thÈm quyÒn. 4. KiÕn    nghÞ  quan  c¬  cÊp      trªngi¶iquyÕt nh÷ng víng  ¾c   c¬  m vÒ  chÕ  qu¶n      lýthu phÝ, vÒ    chÕ  quyÒn    ®é  lîhoÆc     i t¹o®iÒu  kiÖn  c¬  vËt chÊt vµ  së      cÇn thiÕtcho      ho¹t®éng cña      tr¹m thu phÝ. §iÒu    5. Tr¸chnhiÖm  c¬    cña  quan  tham  u  m nghiÖp  vô C¬  quan tham  u  m nghiÖp  vÒ   vô  thu  phÝ    lµ Phßng    Tµi chÝnh      kÕ to¸n cña Khu  Qu¶n    êng  lý ® bé, cña    Së Giao  th«ng vËn    t¶i(Giao  th«ng c«ng  chÝnh) cã    qu¶n   lýtr¹m  phÝ. Tr¸ch nhiÖm   thu      cña  quan  c¬  tham  u  m nghiÖp  vô    vÒ thu  phÝ ®ång      thêilµ tr¸chnhiÖm     cña Khu  qu¶n    êng    lý ® bé, cña Së  giao th«ng    vËn    t¶i(giaoth«ng    c«ng chÝnh) trongqu¶n            lýtr¹m thu phÝ.
 4. 4 1. Thùc    hiÖn chøc n¨ng tham  u  m qu¶n    lýchuyªn ngµnh  thu    vÒ  phÝ  ­ ® êng  bé. 2. Tæ     chøc x©y  dùng      c¸c néi quy, quy    ®Þnh  cña ®¬n  vÒ   vÞ  c«ng    t¸c qu¶n          lýphï hîp víit×nh h×nh thùc tÕ    cña  ®¬n      vÞ. Tæ chøc  híng dÉn    nghiÖp  vô    thu phÝ cho   îng thu phÝ  lùcl     thuéc ph¹m      viphô tr¸chcña    ®¬n  vÞ. 3.H íng dÉn      viÖc    ho¹ch thu phÝ, chiphÝ  lËp kÕ          cho  C«ng    tyQu¶n    ­ lý® êng  cã  bé  qu¶n    lý tr¹m thu phÝ; tæng hîp    kÕ ho¹ch thu phÝ,    chiphÝ tr×nh  cÊp  thÈm  cã  quyÒn    phª duyÖt. 4. Chñ      tr×,phèi hîp        víic¸c Phßng  nghiÖp  li   vô  ªnquan thùc hiÖn    kiÓm   tra®Þnh      kú, kiÓm     tra®ét xuÊt nh»m       ph¸thiÖn  kiÕn  vµ  nghÞ  lýkÞp    xö    thêi saisãt,viph¹m  ra trongho¹t®éng         x¶y        thu phÝ  êng    ® bé. 5. §«n    ®èc    c¸c ®¬n  thùc hiÖn  vÞ    nghÜa  nép  vô  ng©n  s¸ch nhµ      níc vµ  nép      tr¶nî vay  theo  ho¹ch  îcgiao.Tæng    c¸o kÞp    kÕ  ®     hîp b¸o    thêihµng th¸ng  sè liÖu thu    phÝ, chiphÝ      cña    c¸c tr¹m thuéc quyÒn  qu¶n      lýgöiCôc  §êng bé  ViÖtNam.   6. §Ò     xuÊt víil∙nh®¹o        Côc §êng  ViÖt Nam     bé    vÒ nh÷ng  vÊn    ®Ò cÇn  söa  ®æi, gi¶iquyÕt      trong c¬    chÕ  qu¶n      lýthu phÝ hoÆc     t¹o®iÒu  kiÖn  c¬  vµ  së    vËtchÊt,hiÖn      ®¹ihãa        c¸ctr¹m thu phÝ thuéc quyÒn    qu¶n lý. 7. ChÞu    tr¸chnhiÖm   ícThñ  ëng  quan  lÜnh    tr   tr c¬  vÒ  vùc    thu phÝ  êng  ® bé  li     vµ  ªn®íichÞu  tr¸ch nhiÖm         víil∙nh ®¹o  quan        c¬  vÒ c¸c vi ph¹m x¶y    ra trong ®¬n  vÞ; cÊp  phã chÞu  tr¸ch nhiÖm   íc cÊp  ëng      tr   tr vÒ nhiÖm   ® îc vô    ph©n  c«ng. §iÒu    6. Tr¸chnhiÖm  Côc    cña  §êng  ViÖtNam bé    1. X©y    dùng quy ho¹ch,kÕ    ho¹ch ph¸ttr       iÓn m¹ng íi   l   tr¹m    c¸c thu phÝ sö  dông  êng  trªnhÖ   ® bé    thèng  quèc      tr lé®Ó Bé  ëng  Giao  Bé  th«ng  vËn    t¶itr×nh  Thñ íng ChÝnh  t   phñ    phª duyÖt. 2. Nghiªn cøu      x©y dùng, hoµn    thiÖn  chÕ   c¬  qu¶n    lý®èi    víiho¹t®éng    thu phÝ    ®Ó tr×nh  cÊp  thÈm   cã  quyÒn  ban hµnh    nh: qu¶n    lý thu phÝ,    chi phÝ; qu¶n        lýlao ®éng    thu phÝ; chÕ  tiÒn l   ®é   ¬ng, tiÒn  ëng  c¸c chÕ    th vµ    ®é  kh¸ctrong ho¹t®éng          thu phÝ. 3. Tæ     chøc chØ ®¹o viÖc thµnh    lËp,®iÒu  chØnh    c¸c tr¹m    thu phÝ theo  quy ho¹ch  îc duyÖt;tõng    ®     bíctrang bÞ    hiÖn    ®¹ihãa c«ng      t¸cthu phÝ  êng  ® bé    ®Ó ®¶m   b¶o  hiÖu qu¶,an    toµn,thuËn      lîtrongc«ng      i   t¸cthu phÝ. 4. H íng    dÉn thùc hiÖn    quy ®Þnh  cña Nhµ    níc,cña  Giao  Bé  th«ng vËn  t¶i tæ   vÒ  chøc,qu¶n        lýho¹t®éng    thu phÝ  êng  ® bé. 5.Tæ     chøc  thanh    tra,kiÓm    tra®Þnh   kú,®ét  xuÊt tõng m Æt       hoÆc  toµn  bé    ho¹t®éng  cña mét  tr¹m    sè  thu phÝ  C«ng    vµ  tyQu¶n    êng  trùctiÕp lý® bé      qu¶n    lýtr¹m;thùc hiÖn  lýcÇn      xö    thiÕttheo thÈm      quyÒn  sau    khikiÓm tra. M ô C  B. T R¸ C H   HI Ö M  C ñ A   N C¸ N H ¢ N  
 5. 5 §iÒu    7. Tr¸ch nhiÖm     cña nh©n    viªnb¸n vÐ,      so¸tvÐ, nh©n    viªnhíng  dÉn    xe,b¶o  tr¹m thu phÝ  vÖ      (sau ®©y        gäilµnh©n      viªnthu phÝ)  1. Ph¶icã      b¶n  cam   kÕt    c¸ nh©n, kh«ng      viph¹m  quy  ®Þnh  cña  Nhµ    níc, cña  Giao  Bé  th«ng  vËn  ,t¶i  cña  cÊp    trªn®¬n  vµ    vÞ  néi quy  cña  ®¬n  vÒ  vÞ  qu¶n      lýthu phÝ  êng  ® bé. 2.Ph¶ib¸n ®óng        mÖnh     quy  gi¸vР ®Þnh  cho tõng lo¹ ph¬ng    i   tiÖn. 3. Ph¶i tù chÞu        tr¸chnhiÖm   qu¶n    ®∙    vÒ  lývР nhËn  tiÒn ®∙    îc; vµ    thu ®   nÕu    ®Ó nhÇm     lÉn,mÊt  mÊt  vР tiÒn th× ph¶ibåith         êng. 4. Khi xe      vµo  cöa  kiÓm    so¸tph¶ib¸o    hiÖu    gi¶m    vµ  ®Ó xe  tèc ®é  dõng  l¹ ®Ó     i kiÓm      travÐ. NÕu     ph¸thiÖn  thÊy  kh«ng  vР ®óng  quy  ®Þnh  (vРkh«ng  ®óng  i   gi¶,vР lo¹  vР   quay  xe, vßng, vР   qu¸  h¹n..   . th×  ) yªu  cÇu  i hoÆc   l¸ xe    chñ  ph¶idõng  l¹ ®Ó     xe    xe    i gi¶iquyÕt  nhng  kh«ng  îc®Ó   ®   x¶y      ra ïn t¾c giao  th«ng. 5.KhikiÓm    ®óng  i       travР lo¹ th× ph¶ixР     ngay  giao l¹ cho    phÇn  vР    i l¸ xe  i vР thanh  to¸n.  PhÇn    VÐ kiÓm    so¸tph¶ithu l¹  lýtheo ®óng      ixö    ,   quy  ®Þnh. 6. Kh«ng  îc mang    ®   tiÒn  Æt     m c¸ nh©n  trong ngêi khi®ang        lµm  nhiÖm   vô. 7. Kh«ng  îc tù ý    ®     ®ãng    bítcöa    khikh«ng  lÖnh  so¸tvР   cã  cña  Tr¹m  ­ tr ëng      tr¹m thu phÝ. 8.Phèihîp víi  îng gi÷g×n  ninh vµ   îng cña              l     lùc an    lùcl   tr¹m ®Ó b¶o  tµi vÖ    s¶n,gi÷ trËttù t¹ kièib¸n  vµ          i     vР khu    vùc  cña  tr¹m    thu phÝ. Kh«ng      ®Ó nh÷ng  ngêikh«ng  nhiÖm      cã  vô,ngêib¸n   hµng  trong khu    vùc      tr¹m thu phÝ. 9.Tè      gi¸cnh÷ng  hµnh      viviph¹m  ra trong ®¬n  cña  x¶y      vÞ  m×nh. §iÒu    8. Tr¸chnhiÖm  l∙nh®¹o        cña    tr¹m thu phÝ Tr¹m  ëng  tr tr¹m    thu phÝ  êng  lµngêi® îcGi¸m  ® bé        ®èc C«ng   tyQu¶n    lý ® êng  giao    bé  trùc tiÕp  qu¶n    lý,®iÒu  hµnh  tr¹m.Tr¹m  ëng  tr¸chnhiÖm    tr cã    sau: 1. Ph¶i cã      b¶n  cam  kÕt  íc khi® îc bæ   tr       nhiÖm   ph¶i thùc hiÖn  vµ      ®Çy  ®ñ  chøc  tr¸ch® îcgiao,chÊp        hµnh  ®Çy  chÕ  chÝnh  ®ñ  ®é  s¸ch cña    Nhµ   níc ®èi víi     c«ng      t¸cthu phÝ. 2. Tæ     chøc, s¾p    xÕp,  phèi hîp    gi÷a    phËn, c¸c ca  c¸c bé      lµm  viÖc   ®Ó thùc hiÖn   tètnhiÖm   kÕ   vô  ho¹ch    vÒ thu  phÝ,    chi phÝ  îc giao;gi¶iquyÕt ®         mäi c«ng  viÖc theo ®óng    quy ®Þnh, ®óng    thÈm  quyÒn. 3.Thêng    xuyªn tæ    chøc  thùc hiÖn    vµ    c¸ch×nh  thøc,biÖn    ph¸p kiÓm      tra cÇn  thiÕtviÖc    thùc hiÖn    nhiÖm   cña  vô  tõng  phËn, tõng    bé    tæ, tõng  trong ca    ho¹t ®éng    thu phÝ;  kiÕn  nghÞ  Gi¸m  ®èc  C«ng   ty Qu¶n    êng  xö    lý ® bé  lý nh÷ng  êng      tr hîp viph¹m  trongho¹t®éng      cña  tr¹m. 4. ChÞu    tr¸chnhiÖm   íc Gi¸m    tr   ®èc  C«ng      ty vÒ nhiÖm   qu¶n    îc vô  lý ®   giao,chÞu    tr¸chnhiÖm     hoÆc   ªn®íichÞu  li     tr¸chnhiÖm   viph¹m    vÒ    x¶y    i ra t¹  ®¬n  m×nh. vÞ  Phã  Tr¹m  ëng, Ca  ëng  Tæ   ëng  tr   tr vµ  tr chÞu  tr¸chnhiÖm   ícTr¹m  ëng    tr   tr vÒ nhiÖm  ® îcph©n  vô    c«ng
 6. 6 §iÒu    9. Tr¸chnhiÖm  Gi¸m    cña  ®èc  C«ng    ty(§o¹n)qu¶n    êng    lý® bé 1   .Thêng  xuyªn theo      dâichØ  ®¹o    ho¹t®éng  cña tr¹m    thu phÝ; cã    biÖn  ph¸p    gi¶iquyÕt  kÞp    thêihiÖn îng ïn t¾c  t     giao th«ng,g©y      phiÒn    hµ, c¶n  . trë.   . hoÆc   lýhµnh      xö    vitiªucùc  trongho¹t®éng        thu phÝ. 2. Thùc    hiÖn  kiÓm    êng  trath xuyªn,®ét    xuÊt ho¹t®éng      cña    c¸c tr¹m thu     phÝ  thuéc quyÒn    qu¶n      lýdíi nhiÒu  h×nh  thøc;xö      lýtheo  thÈm  quyÒn  hoÆc   kiÕn nghÞ  cÊp    lýsau    trªnxö    khikiÓm  tra. 3.§¶m     b¶o  ®Çy  trang thiÕtbÞ  ®ñ      cho    ho¹t®éng  cña      tr¹m thu phÝ, thùc     hiÖn  qu¶n      lýtµis¶n  cña    tr¹m theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. 4. KiÕn    nghÞ  cÊp      trªngi¶iquyÕt  nh÷ng  víng  ¾c     chÕ   m vÒ c¬  qu¶n   lý thu phÝ,    vÒ chÕ    ®é quyÒn    lî hoÆc     i t¹o ®iÒu  kiÖn  c¬  vËt chÊt cÇn  vµ  së      thiÕtcho      ho¹t®éng  cña      tr¹m thu phÝ. 5.ChÞu    tr¸chnhiÖm  ícc¬    tr   quan  qu¶n   lýcÊp    nhiÖm  ® îcgiao trªnvÒ  vô      hoÆc   ªn®íichÞu  li     tr¸chnhiÖm  viph¹m  ra t¹ ®¬n  m×nh    vÒ    x¶y      i vÞ  phô  tr¸ch. Phã  Gi¸m  ®èc  chÞu  tr¸chnhiÖm   íc Gi¸m    tr   ®èc  nhiÖm   ® îc ph©n  vÒ  vô    c«ng. §iÒu 10.  Tr¸ch nhiÖm     cña  Tæng   gi¸m  ®èc  Khu  Qu¶n    êng    lý ® bé, Gi¸m  ®èc  Giao  Së  th«ng  vËn    t¶i(Giao th«ng    c«ng  chÝnh) 1. Tæ     chøc  chØ  ®¹o  viÖc thµnh    lËp,®iÒu  chØnh   c¸c tr¹m    thu phÝ  theo  quyÕt ®Þnh    cña  cÊp  thÈm  cã  quyÒn. 2. C¨n  vµo    cø  híng  dÉn  cña  Côc  §êng  ViÖt Nam,  bé    chØ  ®¹o  thÓ  cô  viÖc thùc hiÖn    quy ®Þnh  trong tæ    chøc,qu¶n        lýho¹t®éng    thu phÝ; chØ    ®¹o  c¬ quan  tham  u  m nghiÖp  hoµn  vô  thµnh    tèttr¸chnhiÖm     cña  Khu  qu¶n    ­ lý® êng    bé, cña  Giao  Së  th«ng  vËn    t¶i(Giao  th«ng  c«ng  chÝnh)  trong  qu¶n    lý ho¹t®éng      thu phÝ  ghit¹ §iÒu  Quy  ®∙      i 5  ®Þnh  nµy. 3. Tæ     chøc  thanh    tra,kiÓm     êng  trath xuyªn,®ét    xuÊt c¸c tr¹m  phÝ      thu  thuéc  quyÒn  qu¶n    lý theo  lý;xö    thÈm   quyÒn  êng  tr hîp    vi ph¹m  hoÆc   kiÕn  nghÞ  cÊp    lý. trªnxö  4.ChÞu    tr¸chnhiÖm  c¸cho¹t®éng      vÒ      thu phÝ  êng    ® bé,bÕn  phµ  thuéc  ph¹m   viqu¶n   lýcña  m×nh  li     vµ  ªn®íichÞu  tr¸chnhiÖm   c¸c viph¹m    vÒ      x¶y    ra t¹ ®¬n  thu phÝ      i vÞ    díiquyÒn. Phã  Tæng  gi¸m ®èc  Khu  Qu¶n    êng  chÞu  lý® bé  tr¸chnhiÖm   ícTæng    tr   gi¸m ®èc  Khu  Qu¶n    êng    lý® bé, Phã  Gi¸m  ®èc  Giao  Së  th«ng  vËn    t¶i(Giao   th«ng  c«ng  chÝnh)  chÞu  tr¸ch nhiÖm   íc Gi¸m    tr   ®èc      Së vÒ nhiÖm   ® îc vô    giao. §iÒu    11. Tr¸chnhiÖm  Côc  ëng    cña  tr Côc  §êng  ViÖtNam bé    1.    Tæ chøc  phèi hîp    ho¹t®éng    cña    c¸c Ban  tham  u  m nghiÖp  ®Ó   vô  hoµn  thµnh    tèttr¸chnhiÖm     cña Côc  §êng  ViÖt Nam   ghit¹  bé    ®∙    i §iÒu  Quy  6  ®Þnh  nµy. 2.Tæ     chøc  thanh    tra,kiÓm    tra®Þnh   kú,®ét  xuÊt tõng m Æt       hoÆc  toµn  bé    ho¹t®éng  cña mét  tr¹m    sè  thu phÝ  C«ng    vµ  tyQu¶n    êng  trùctiÕp lý® bé      qu¶n    lýtr¹m;thùc hiÖn  lýcÇn      xö    thiÕttheo thÈm      quyÒn  sau    khikiÓm  tra. 3. ChÞu    tr¸chnhiÖm   ho¹t®éng      vÒ    thu phÝ  Côc    do  trùctiÕp qu¶n      lývµ  li     ªn®íichÞu  tr¸chnhiÖm  viph¹m  ra ë    vÒ    x¶y    ®¬n  thu phÝ    vÞ    díiquyÒn.
 7. 7 Phã Côc  ëng  tr chÞu tr¸chnhiÖm   ícCôc  ëng  nhiÖm   ® îcph©n    tr   tr vÒ  vô    c«ng. C h ¬ n g  III H µ N H  VI VI P H¹ M  V µ  H × N H  T H ø C  X ö  L ý MôC  A. H µ N H  VI VI P H¹ M  V µ  H × N H  T H ø C  X ö  L ý   §èI VíI N H ¢ N     VI£N  H U  P H Ý   T §iÒu    12. Hµnh      viviph¹m 1. §ang    lµm nhiÖm   mµ   vô  trong m¸u  nång  cån      miligam/   cã  ®é  vîtqu¸ 80  100 mili t lÝ  m¸u hoÆc   mi1igam/1lÝtkhÝ    40    thë hoÆc   c¸c chÊt kÝch  cã      thÝch  kh¸cmµ     ph¸p luËtcÊm   dông.     sö    2.Cã  i nãng    th¸  ®é  n¶y,thiÕu v¨n minh        lÞch sù          víi i chñ  l¸xe, ph¬ng  tiÖn. 3.Tù  bá  trÝlµm    ý  vÞ    viÖc    khicha  îcsù  ®   ®ång  cña  ý  ngêiphô    tr¸ch. 4.Mang    tiÒn c¸nh©n          khithihµnh  nhiÖm  vô. 5.B¸n  rêi  quay    vР ,vР vßng,vР   kh«ng  ®óng      gi¶. lo¹ xe,vР i 6.Kh«ng  vР     xР tr¶cho    mµ         l¸xe  gi÷l¹®Ó quay  i i vßng  vÐ. 7. Lîidùng      nhiÖm   ®Ó     gi¶iquyÕt  vô  tù ý    cho  qua  xe  tr¹m,th«ng    ®ång  nhËn tiÒn,hiÖn      vËtcña    díi   h×nh  l¸xe    kú  i bÊt thøc nµo.   8.§¸nh        b¹c díimäi  h×nh  thøc hoÆc     tham      n¹n      giac¸ctÖ  x∙héikh¸c. 9. Mua     b¸n    c¸c chÊt      ma tuý hoÆc     c¸c chÊt kÝch    thÝch kh¸c mµ     ph¸p  luËtcã    quy  ®Þnh  cÊm. §iÒu    13. H×nh  thøc xö        lýviph¹m 1.BÞ    khiÓn  tr¸chkhiviph¹m  ®Çu         lÇn  mét  trong c¸ckho¶n        cña      1,2,3,4  §iÒu  12. 2.BÞ    c¶nh        c¸o khit¸ ph¹m  i hoÆc     viph¹m  kho¶n      2  trëlªntrongc¸ckho¶n      1,2,3,4        cña  §iÒu 12. 3.BÞ    chuyÓn  c«ng    t¸ckh¸c,h¹ ng¹ch,bËc ¬ng        l khi: a) Vi ph¹m  ®Çu       lÇn  mét  trong c¸ckho¶n        cña      5,6,7,8  §iÒu  12; b) Vi ph¹m  kho¶n          3  trëlªntrong c¸ckho¶n        cña      1,2,3,4  §iÒu  12. 4.BÞ    buéc    th«iviÖc  khi: a) Vi ph¹m  kho¶n          2  trëlªntrong c¸ckho¶n              5,6,7,8,cña  §iÒu  12; b) Vi ph¹m      kho¶n  cña  9  §iÒu  12; c)Vi ph¹m  2      lÇn  kho¶n  §iÒu  3  13; d) BÞ  ph¹ttheo quyÕt ®Þnh    xö        cña    tßa ¸n.
 8. 8 MôC  B. H µ N H  VI VI P h¹ m  V µ   × N H  T H ø C  X ö  L ý   H §èI VíI R¹ M  T R¦ë N G, C A  T R¦ë N G, T æ  T R U ë N G   R¹ M  T H U   H Ý    T T P §iÒu    14. Hµnh      viviph¹m 1.Kh«ng    hoµn  thµnh  mét  trongnh÷ng    nhiÖm  quy  vô  ®Þnh    t¹ §iÒu  i 8. 2. ThiÕu    tinh thÇn tr¸ch nhiÖm     trong viÖc qu¶n    lý kiÓm  so¸tthu    phÝ  dÉn  ®Õn  viÖc    ®Ó nh©n      viªnthu phÝ    viph¹m  xö  bÞ  lý: a) Cã  nh©n        3  viªnthu phÝ      khiÓn  trëlªnbÞ  tr¸ch; b) Cã  nh©n        2  viªnthu phÝ      c¶nh    trëlªnbÞ  c¸o; c) Cã  nh©n        2  viªnthu phÝ      h¹ ng¹ch,bËc ¬ng, chuyÓn  lµm  trëlªnbÞ      l   ®i  viÖc  kh¸c; d) Cã  nh©n        3  viªnthu phÝ      buéc    trëlªnbÞ  th«iviÖc 3. Lîidông      chøc  quyÒn  vô  h¹n    viph¹m    c¸c quy chÕ  qu¶n      lýtµichÝnh  lµm    thÊttho¸t  tiÒn phÝ, tµis¶n        c«ng quü. 4.NhËn    hoÆc   chøc  tæ  nhËn        hèilédíimäi  h×nh  thøc. §iÒu    15. H×nh  thøc xö    lý 1.BÞ    khiÓn  tr¸chkhi:   a) Vi ph¹m      kho¶n  cña  1  §iÒu  14; b) Vi ph¹m      ®iÓm   kho¶n  cña  a  2  §iÒu  14. 2.BÞ    c¶nh        c¸o khiviph¹m  ®iÓm   kho¶n  cña  b  2  §iÒu  14. 3. BÞ       h¹ bËc ¬ng, c¸ch chøc,chuyÓn  l       c«ng    t¸ckh¸c khiviph¹m        ®iÓm   c  kho¶n  cña  2  §iÒu    14; 4.BÞ    buéc    th«iviÖc  khi: a) Vi ph¹m      ®iÓm   kho¶n  cña  d  2  §iÒu    14; b) Vi ph¹m      kho¶n    cña  3,4  §iÒu    14; c)BÞ  ph¹ttheo quyÕt ®Þnh    xö        cña    tßa ¸n. M ô C  C. H × N H   H ø C  X ö   ý  §èI VíI L∙N H   T L   §¹O C Ê P   R £ N   T C ñ A   R¹ M  T H U   H Ý   T P §iÒu    lýviph¹m      16. Xö      ®èi víiGi¸m  ®èc  C«ng    tyQu¶n    êng  lý® bé: 1.BÞ    khiÓn  tr¸chkhi:   a) Kh«ng    thùc hiÖn    mét  trong nh÷ng    nhiÖm  quy  vô  ®Þnh    t¹ §iÒu  i 9; b) Tr¹m  ëng        tr tr¹m thu phÝ  kû    bÞ  luËtbuéc    th«iviÖc. 2.BÞ    c¶nh    c¸o khi: a) Kh«ng    thùc hiÖn  trongnh÷ng    2    nhiÖm  quy  vô  ®Þnh    t¹ §iÒu  i 9;
 9. 9 b) Tr¹m  ëng  tr tr¹m  phÝ  truycøu  thu  bÞ    tr¸chnhiÖm     h×nh  vÒ    ªn sù  téili   quan  ®Õn     ho¹t®éng    thu phÝ. 3.BÞ    c¸ch chøc    khi: a) Kh«ng    hoµn  thµnh  nh÷ng  nhiÖm  quy  vô  ®inh    t¹ §iÒu  i 9; b)    §Ó x¶y  2  ra  lÇn Tr¹m  ëng  tr tr¹m thu phÝ  truy cøu  bÞ    tr¸ch nhiÖm     h×nh  vÒ    ªnquan  sù  téi   li ®Õn     ho¹t®éng    thu phÝ. 4.BÞ    buéc    th«iviÖc    khi: a)    §Ó x¶y  3  ra  lÇn Tr¹m  ëng  tr tr¹m thu phÝ  truy cøu  bÞ    tr¸ch nhiÖm     h×nh  vÒ    ªnquan  sù  téi   li ®Õn     ho¹t®éng    thu phÝ; b) BÞ  ph¹ttheo quyÕt ®Þnh    xö        cña    tßa ¸n. §iÒu    17. H×nh thøc  lý®èi      xö    víil∙nh®¹o  quan  c¬  tham  u  m nghiÖp  vô  cña  Khu  qu¶n    êng    Giao  lý® bé,Së  th«ng vËn    t¶i(Giao th«ng    c«ng  chÝnh) L∙nh  ®¹o    quan  c¸c c¬  tham  u  m kh«ng  hoµn  thµnh nhiÖm   quy  vô  ®Þnh  t¹ §iÒu  cña    i 5  Quy ®Þnh  nµy      th× tïytheo møc  viph¹m    xö    luËt ®é    mµ bÞ  lýkû    theo Ph¸p    lÖnh C¸n  c«ng  bé  chøc,ngoµira cßn        ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  ªn®íi   li     ®èi víi         viph¹m  c¸c cña nh©n      viªnthu phÝ  Tr¹m  ëng      vµ  tr tr¹m thu phÝ, bÞ  lý   xö    víimøc     thÊp  h¬n mét  bËc  víiGi¸m  so    ®èc  C«ng    ty Qu¶n    êng  quy  lý ® bé  ®Þnh   t¹ §iÒu  i 16. §iÒu    18. H×nh thøc  lý®èi    xö    víiTæng  gi¸m ®èc Khu qu¶n    êng  lý® bé  Gi¸m  vµ  ®èc  Giao  Së  th«ng vËn    t¶i(Giao th«ng    c«ng chÝnh) Kh«ng hoµn thµnh  nhiÖm  quy  vô  ®Þnh    t¹ §iÒu  th× tïytheo møc  i 10        ®é  vi ph¹m  xö      bÞ  lý theo Ph¸p lÖnh C¸n  c«ng  bé  chøc; ®ång      thêiph¶i li       ªn®íi chÞu  tr¸chnhiÖm:   1.BÞ    khiÓn  tr¸chkhi:   a) §Ó   Tr¹m  ëng    2  tr thuéc quyÒn    qu¶n    buéc    lýbÞ  th«iviÖc; b)    Gi¸m  §Ó 1  ®èc C«ng    c¶nh  ty bÞ  c¸o  ªnquan  li   ®Õn  ho¹t®éng      thu phÝ.  2.BÞ    c¶nh    c¸o khi: a)    §Ó x¶y    lÇn      ra 2  trëlªnTr¹m  ëng  tr tr¹m    thu phÝ thuéc quyÒn  qu¶n    lý bÞ    truycøu tr¸chnhiÖm    h×nh  vÒ    ªnquan  sù  téi  li ®Õn     ho¹t®éng    thu phÝ; b)    Gi¸m  §Ó 1  ®èc C«ng    c¸ch  ty bÞ  chøc  ªnquan  li   ®Õn  ho¹t®éng    thu  phÝ. 3.BÞ    c¸ch chøc    khi: a)    §Ó x¶y  3  ra  lÇn      trë lªn Tr¹m  ëng  tr tr¹m thu phÝ  truy cøu  bÞ    tr¸ch   nhiÖm h×nh  vÒ    ªnquan  sù  téi   li ®Õn     ho¹t®éng    thu phÝ. b) §Ó   Gi¸m    1  ®èc  C«ng    xö    tybÞ  ph¹ttheo quyÕt ®Þnh      cña      téi tßa ¸n vÒ    li   ªnquan ®Õn     ho¹t®éng    thu phÝ.
 10. 10 §iÒu    19. H×nh  thøc xö            lý®èi víil∙nh®¹o  Côc  §êng  ViÖtNam bé    Víichøc    n¨ng qu¶n    lýchuyªn ngµnh  c«ng        vÒ  t¸cthu phÝ  êng      ® bé,l∙nh ®¹o Côc  §êng  ViÖtNam   l∙nh®¹o  quan  bé    vµ    c¬  tham  u  m cña Côc  ph¶i®ång    chÞu  tr¸chnhiÖm       gi¸ntiÕp  bÞ  lýtïytheo  vµ  xö      tr¸chnhiÖm       c¸ nh©n  møc   vµ  ®é  xö    bÞ  lýcña  cÊp    díitrong c«ng      t¸cqu¶n    lý,®iÒu  hµnh    ho¹t®éng  cña    tr¹m thu phÝ.   1. Côc  ëng, Phã  tr   Côc  ëng: bÞ  tr   phª  b×nh, khiÓn    tr¸ch,c¶nh    c¸o, h¹     ng¹ch,bËc ¬ng    l hoÆc   c¸ch chøc      tïytheo tÝnh    chÊt,møc  viph¹m.   ®é    2. L∙nh    ®¹o    quan  c¸c c¬  tham  u  m cña  Côc §êng  ViÖt Nam   îc giao bé    ®     nhiÖm   theo    vô  dâi,chØ   ®¹o, kiÓm     khiÓn    tra:bÞ  tr¸ch,c¶nh    ng¹ch,   c¸o,h¹    bËc ¬ng  l hoÆc  c¸ch chøc      tïytheo tÝnh    chÊt,møc  viph¹m.   ®é    M ô C  D:  H È M  Q U Y Ò N  X ö  Lý  VI P H¹ m T §iÒu    20. ThÈm   quyÒn  lýviph¹m  xö      1. Bé  ëng  Giao    tr Bé  th«ng vËn    t¶iquyÕt ®Þnh  lýkû    xö    luËtCôc  ëng, tr   Phã Côc  ëng  tr Côc §êng  ViÖt Nam,  bé    Tæng gi¸m  ®èc, Phã    Tæng gi¸m ®èc  Khu  Qu¶n    êng  lý® bé. 2. Chñ    tÞch    Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng  quyÕt  ®Þnh  lý kû  xö    luËt Gi¸m    ®èc, Phã Gi¸m ®èc  Giao  Së  th«ng vËn    t¶i (Giao th«ng    c«ng chÝnh). 3.Côc  ëng    tr Côc  §êng  ViÖtNam   bé    quyÕt ®Þnh  lýkû    xö    luËt: a) L∙nh ®¹o  chuyªn viªnc¸cc¬      vµ        quan  tham  u  m cña  Côc; b) Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc C«ng    ty Qu¶n    êng  thuéc  lý ® bé  quyÒn  qu¶n    lýcña Côc. 4.Tæng    gi¸m  ®èc  Khu  Qu¶n    êng  quyÕt ®Þnh  lýkû  lý® bé    xö    luËt: a) L∙nh ®¹o  chuyªn viªnc¸cc¬      vµ        quan  tham  u  m cña  khu;   b) Tr¹m  ëng        tr tr¹m thu phÝ  êng  thuéc quyÒn  ® bé    qu¶n    lýcña  Khu. 5. Gi¸m ®èc    Së Giao th«ng vËn    t¶i(Giao th«ng c«ng chÝnh) quyÕt  ®Þnh  lýkû  xö    luËt: a) L∙nh ®¹o  chuyªn viªnc¸cc¬      vµ        quan  tham  u  m cña  Së; b) Gi¸m    ®èc,Phã    Gi¸m  ®èc  C«ng    tyQu¶n    êng  lý® bé; c)Tr¹m  ëng        tr tr¹m thu phÝ  êng  thuéc quyÒn  ® bé    qu¶n    lýcña  Së. 6.Gi¸m    ®èc  C«ng    tyQu¶n    êng  quyÕt ®Þnh  lýkû  lý® bé    xö    luËt:   a) L∙nh ®¹o  Chuyªn          vµ  viªnc¸cPhßng  tham  u  m cña  C«ng  ty; b) Phã    Tr¹m  ëng,Ca  ëng,Tæ   ëng  nh©n    tr   tr   tr vµ  viªncña      tr¹m thu phÝ  ­ ® êng  thuéc quyÒn  bé    qu¶n    lýcña C«ng ty. 7. Tr×nh      tù quyÕt  ®Þnh  lýkû    îcthùc hiÖn  xö    luËt®     theo  quy  ®Þnh  ph¸p  luËthiÖn    hµnh.
 11. 11 C h ¬ n g  IV T æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N §iÒu 21.  Côc  ëng  tr Côc §êng  ViÖt  bé  Nam,  Tæng  gi¸m ®èc Khu  Qu¶n    êng    lý® bé, Gi¸m  ®èc  Giao  Së  th«ng vËn    t¶i(Giao th«ng    c«ng chÝnh)  cã qu¶n    lý tr¹m thu phÝ  êng  do  ® bé  Nhµ    níc qu¶n    tr¸ch nhiÖm   lý cã    phæ   biÕn Quy  ®Þnh  nµy      tíc¸c®¬n  trùcthuéc ®Ó   i vÞ      thùc hiÖn.   §iÒu    22. Côc  ëng  tr Côc §êng  ViÖt Nam,  bé    Ch¸nh  Thanh      traBé, Vô  tr ëng  Tæ   Vô  chøc    ­ Lao  c¸n bé    ®éng, Vô  ëng  TµichÝnh  to¸ncã    tr Vô    kÕ    tr¸ch   nhiÖm  kiÓm    tæ  travµ  chøc  thùc hiÖn    Quy  ®Þnh nµy. §Þnh  hµng  kú  n¨m  Côc  ëng  tr Côc  §êng  ViÖtNam   tr¸chnhiÖm  bé    cã    b¸o  c¸o Bé  ëng  Giao    tr Bé  th«ng  vËn    t¶iviÖc thùc hiÖn    Quy ®Þnh  nµy. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu   víng  ¾c,  cã  m c¸c  chøc, c¸  tæ    nh©n  li   cã  ªn quan      b¸o c¸o b»ng    v¨n b¶n  Bé  vÒ  Giao  th«ng  vËn      t¶i®Ó xem       xÐt,gi¶iquyÕt.
Đồng bộ tài khoản