Quyết định 32/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
139
lượt xem
10
download

Quyết định 32/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 32/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 32/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH sè 32/2004/Q§­BTC  ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2004 Quy ®Þnh tiªu chuÈn, ®Þnh møc  sö dông trô së lµm viÖc cña c¬ quan nhµ níc  t¹i x∙, phêng, thÞ trÊn Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 14/1998/N§­CP ngµy 6/3/1998 cña   ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý tµi s¶n nhµ níc; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  114/2003/N§­CP ngµy 10/10/2003   cña ChÝnh phñ vÒ c¸n bé, c«ng chøc x∙, phêng, thÞ trÊn; ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  147/1999/Q§­TTg ngµy 5/7/1999   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  tiªu chuÈn,  ®Þnh møc   sö  dông trô  së  lµm viÖc t¹i c¸c c¬  quan nhµ  níc,  ®¬n vÞ   sù nghiÖp; Theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc Qu¶n lý c«ng s¶n,  QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   QuyÕt  ®Þnh nµy quy  ®Þnh tiªu chuÈn,   ®Þnh  møc sö  dông trô  së  lµm viÖc cña c¬  quan nhµ  níc t¹i x∙,  phêng, thÞ  trÊn (sau  ®©y gäi chung lµ  cÊp x∙)  ®Ó  bè  trÝ  n¬i   lµm   viÖc   cho   c¸n   bé,   c«ng   chøc   lµm   c«ng   t¸c   ®¶ng,  chÝnh quyÒn, mÆt trËn,  ®oµn thÓ  vµ  chuyªn m«n nghiÖp vô  t¹i x∙ thuéc biªn chÕ do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §i Ò u   2.   §Þnh   møc  sö   dông  trô   së   lµm   viÖc  cña   c¬  quan nhµ  níc cÊp x∙ quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy  ®îc quy  ®Þnh tèi ®a theo tõng khu vùc víi møc nh sau: 1­ Khu vùc ®« thÞ kh«ng qu¸ 450 m2; 2­ Khu vùc ®ång b»ng, trung du kh«ng qu¸ 500 m2; 3­ Khu vùc miÒn nói, h¶i ®¶o kh«ng qu¸ 400 m2;
  2. 2 §Þnh møc sö  dông trô  së  lµm viÖc nªu trªn gåm: DiÖn  tÝch nhµ  dïng  ®Ó  lµm viÖc cho c¸c c¸n bé, c«ng chøc lµm  c«ng   t¸c   ®¶ng,   chÝnh   quyÒn,   mÆt   trËn,   ®oµn   thÓ,   chuyªn  m«n nghiÖp vô, phôc vô cho c«ng t¸c tiÕp d©n, häp, lu tr÷  hå s¬ vµ sö dông cho c¸c nhu cÇu c«ng viÖc chung kh¸c t¹i   x∙. C¨n  cø vµo  thùc tÕ   ë   ®Þa ph¬ng  vµ  tiªu  chuÈn,   ®Þnh  møc sö  dông trô  së  lµm viÖc quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1, 2, 3  §iÒu nµy, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc trung ¬ng quyÕt  ®Þnh diÖn tÝch  ®Êt giao cho cÊp x∙  lµm trô së cho phï hîp. §i Ò u   3.  ViÖc bè trÝ sö dông trô së lµm viÖc cña c¬  quan nhµ  níc cÊp x∙ trong  ®Þnh møc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2  QuyÕt ®Þnh nµy thùc hiÖn nh sau: 1­  DiÖn tÝch  sö  dông  lµm  viÖc cña  chøc  danh:  BÝ  th  §¶ng uû  hoÆc BÝ  th  Chi bé  x∙ (n¬i cha thµnh lËp §¶ng  ñy  cÊp x∙), Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n, Chñ tÞch Uû ban nh©n  d©n x∙ sö dông diÖn tÝch lµm viÖc tõ 10­12 m2; 2­ DiÖn tÝch sö  dông lµm viÖc cña chøc danh: Phã  BÝ  th  §¶ng uû, Thêng trùc §¶ng uû  cÊp x∙ (n¬i kh«ng cã  Phã  BÝ  th  chuyªn tr¸ch c«ng t¸c §¶ng) hoÆc Phã  BÝ  th  Chi bé  x∙ (n¬i cha thµnh lËp §¶ng  ñy cÊp x∙), Phã  Chñ  tÞch Héi  ®ång nh©n d©n, Phã  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n x∙ sö  dông  diÖn tÝch lµm viÖc tõ 8­10 m2. Trêng hîp mét c¸n bé, c«ng chøc x∙ kiªm nhiÖm nhiÒu   chøc danh kh¸c nhau th×   ®îc tÝnh theo  ®Þnh møc cña chøc  danh bæ nhiÖm chÝnh thøc cña c¸n b頮㠮¶m nhËn. 3­ DiÖn tÝch lµm viÖc cña c¸c chøc danh cßn l¹i gåm  c¶ c¸n bé  c«ng  chøc nhµ  níc (hëng l¬ng  theo  ng¹ch c«ng  chøc) ®îc bè trÝ lµm viÖc t¹i x∙ (nÕu cã) vµ diÖn tÝch sö   dông  ®Ó  phôc vô  cho c«ng t¸c tiÕp d©n, häp, l u tr÷  hå  s¬  vµ sö dông phôc vô nhu cÇu c«ng viÖc chung kh¸c t¹i x∙ do   Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ bè  trÝ  phï  hîp víi  ®iÒu  kiÖn trô së lµm viÖc hiÖn cã cña x∙. §i Ò u   4.   Hµng   n¨m,   c¬   quan   Nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn  c¨n cø vµo kh¶ n¨ng ng©n s¸ch cña mçi cÊp, tæng diÖn tÝch  nhµ  lµm viÖc hiÖn cã, sè  lîng c¸n bé, c«ng chøc cña tõng  x∙ vµ tiªu chuÈn, ®Þnh møc sö dông trô së lµm viÖc cña c¬   quan nhµ  níc cÊp x∙ quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy  ®Ó  quyÕt  ®Þnh viÖc x©y dùng míi, x©y dùng bæ sung hoÆc cÊp trô  së  lµm viÖc cho tõng x∙ ®Ó tõng bíc ®¶m b¶o ®ñ diÖn tÝch lµm  viÖc cho c¸n bé, c«ng chøc x∙.
  3. 3 § i Ò u   5.   Côc   trëng   Côc   Qu¶n   lý   c«ng   s¶n   cã   tr¸ch  nhiÖm phèi hîp víi c¸c c¬  quan cã  liªn quan thuéc c¸c Bé  Néi vô, X©y dùng, Tµi nguyªn m«i trêng, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu  t  chØ  ®¹o, kiÓm tra,  híng dÉn c¸c tØnh,  thµnh  phè  trùc  thuéc trung ¬ng x©y dùng trô  së  lµm viÖc c¬  quan nhµ  níc  cÊp x∙ theo tiªu chuÈn,  ®Þnh møc quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh  nµy. §i Ò u   6.   Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng, c¨n cø vµo thùc tÕ vµ kh¶ n¨ng ng©n  s¸ch cña  ®Þa ph¬ng; c¨n cø tiªu chuÈn,  ®Þnh møc sö  dông  trô së lµm viÖc cña cÊp x∙ quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vµ   thiÕt kÕ  mÉu (nÕu cã)  ®Ó  chØ  ®¹o c¸c Së, Ban, ngµnh cã  liªn quan, quËn, huyÖn, thÞ x∙, thµnh phè trùc thuéc tØnh   vµ cÊp x∙: 1­ Thùc hiÖn viÖc bè trÝ, s¾p xÕp l¹i trô së lµm viÖc  hiÖn cã  cho phï  hîp víi tiªu chuÈn,  ®Þnh møc, t×nh h×nh  thùc tÕ   ë   ®Þa ph¬ng,  ®¶m b¶o sö  dông hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm  tµi s¶n Nhµ níc. 2­   LËp   kÕ   ho¹ch   x©y   dùng   míi   vµ   x©y   dùng   më   réng,  n©ng cÊp trô së lµm viÖc cña c¬ quan nhµ n íc cÊp x∙ tr×nh  cÊp cã  thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt  ®Þnh theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh cña ph¸p luËt. 3­ Thùc hiÖn qu¶n lý, sö  dông trô  së  lµm viÖc; qu¶n  lý   ®Êt thuéc khu«n viªn trô  së  lµm viÖc cña c¬  quan nhµ  níc cÊp x∙ theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. §i Ò u   7.   §Þnh møc sö  dông trô  së  lµm viÖc t¹i cÊp  x∙ cña c¬  quan C«ng an vµ  c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  n íc chuyªn  ngµnh kh¸c ho¹t ®éng cã tÝnh ®Æc thï, th× c¨n cø vµo ®Þnh  møc sö  dông trô  së  lµm viÖc cña c¬  quan nhµ  níc cÊp x∙  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2 vµ  bè  trÝ  sö  dông cô  thÓ  t¹i §iÒu 3,   QuyÕt  ®Þnh nµy, Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ quy ®Þnh cho phï hîp. §i Ò u   8.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. Nh÷ng quy  ®Þnh tríc  ®©y tr¸i víi  QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc  Trung  ¬ng,   Gi¸m   ®èc   Së   Tµi   chÝnh   c¸c   tØnh,   thµnh   phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ Thñ trëng c¸c c¬ quan cã liªn  quan kh¸c chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản