Quyết định 32/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
119
lượt xem
10
download

Quyết định 32/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 32/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC ngày 24/2/2004 và Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 32/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. Q UY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 32/2005/Q§­BTC  n g µ y     3 1   t h ¸ n g   5   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   Q u y   c h Õ  c Ê p ,   s ö   d ô n g   v µ   q u ¶ n   l ý   T h Î   t h È m   ® Þ n h   v i ª n   v Ò   g i ¸   b a n   h µ n h  kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 21/2004/Q§­BTC ngµy 24/2/2004 vµ  Q u y   c h Õ   t h i   t u y Ó n   v µ   c Ê p   C h ø n g   c h Ø   k i Ó m   t o ¸ n   v i ª n   v µ   C h ø n g  chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n ban hµnh kÌm theo  QuyÕt ®Þnh sè 59/2004/Q§­BTC ngµy 09/7/2004  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH   C¨n cø LuËt KÕ to¸n sè 03/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; C¨n cø Ph¸p lÖnh gi¸ sè  40/2002/PL­UBTVQH 10 ngµy 26   th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 128/2004/N§­CP ngµy 31/5/2004 cña   ChÝnh phñ  Quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña LuËt KÕ  to¸n ¸p dông trong lÜnh vùc kÕ  to¸n nhµ   níc   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   129/2004/N§­CP   ngµy   31/5/2004   cña   ChÝnh phñ  Quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña LuËt KÕ to¸n ¸p dông trong ho¹t ®éng kinh doanh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 105/2004/N§­CP ngµy 30/3/2004 cña   ChÝnh phñ vÒ KiÓm to¸n ®éc lËp; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  170/2003/ N§­CP ngµy 25 /12/2003   cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh   mét sè   ®iÒu   cña Ph¸p lÖnh gi¸; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/Q§­CP ngµy 01/ 7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  KiÓm   to¸n, Côc trëng Côc Qu¶n lý  gi¸, Vô  trëng Vô  Tæ chøc c¸n   bé, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1:  Bæ sung kho¶n 4 §iÒu 6 cña Quy chÕ cÊp, sö  dông vµ  qu¶n lý  ThÎ  thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸ ban hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh sè  21/2004/Q§­BTC ngµy 24/2/2004  cña Bé  trëng Bé Tµi chÝnh nh sau: “4. MiÔn thi m«n Tin häc vµ m«n Ngo¹i ng÷ cho c¸c ®èi  tîng cã Chøng chØ kiÓm to¸n viªn”.
  2. 2 § i Ò u   2:   Bæ   sung   kho¶n   5   §iÒu   7   cña   Quy   chÕ   thi   tuyÓn vµ  cÊp Chøng chØ kiÓm to¸n viªn vµ  Chøng chØ hµnh  nghÒ  kÕ  to¸n ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  59/2004/Q§­ BTC ngµy 09/7/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh nh sau: “5. MiÔn thi m«n Tin häc vµ m«n Ngo¹i ng÷ cho c¸c ®èi  tîng cã ThΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ hîp lÖ”. §i Ò u   3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  §i Ò u   4:   Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  KiÓm to¸n,  Côc trëng Côc Qu¶n lý  gi¸, Vô  trëng Vô  Tæ chøc C¸n bé,  Chñ   tÞch   Héi   ®ång   thi   tuyÓn   KiÓm   to¸n   viªn   vµ   KÕ   to¸n  viªn hµnh nghÒ  cÊp Nhµ  níc, Chñ  tÞch Héi  ®ång thi   thÈm  ®Þnh viªn vÒ  gi¸, Ch¸nh v¨n phßng Bé, Thñ  trëng c¸c  ®¬n  vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản