Quyết định 3204/2000/QĐ-BYT

Chia sẻ: Lý Băng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định 3204/2000/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3204/2000/QĐ-BYT về việc bãi bỏ Thông tư số 11/TTLB ngày 19/9/1997 của Liên bộ Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và xã hội và Ban Vật giá Chính phủ do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3204/2000/QĐ-BYT

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3204/2000/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 3204/2000/QĐ-BYT NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 11/TTLB NGÀY 19/9/1997 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ, TÀI CHÍNH, LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH - XÃ HỘI VÀ BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức nặng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế. Căn cứ ý kiến nhất trí của Bộ Tài chính tại Công văn số 3302/TC-HCSN ngày 14/8/2000, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2330/LĐTBXH-TL ngày 19/7/2000, Ban Vật giá Chính phủ tại Công văn số 635/BVGCP-CNTDDV ngày 21/7/2000. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ Pháp chế - Bộ Y tế và Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 11/TTLB ngày 19/9/1997 của Liên Bộ Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh - Xã hội và Ban Vật giá Chính phủ sửa đổi một số điểm của Thông tư Liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam, Giám đốc các Bệnh viện và Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đỗ Nguyên Phương (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản