Quyết định 322/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
254
lượt xem
80
download

Quyết định 322/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 322/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 322/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m  s è  322/Q§­N H 2  n g µ y  30  ® n th¸ng 9 n¨ m  1997 v Ò   Ö c b æ  su n g  m é t s è   µi h o ¶ n  v µ o  h Ö  th è ng t µi vi t  k   k h o ¶ n  k Õ  to¸n N g © n  h µ n g  N h µ  n íc T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc. ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l Ng h Nh n   23/5/1990; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc. Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.­ Bæ     sung  ét  è  µikho¶n  µ  éi dung  ¹ch  m s t  vn  h to¸n vµo  Ö     H thèng  µikho¶n  Õ     ©n   µng  µ   íc ban  µnh  t  k to¸nNg h Nh n   h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 269/Q§­ NH2   µy  ng 04/12/1992  µ  v Th«ng   sè  t 16/TT­ NH2   µy  ng 12/12/1992   cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh  Th ®è Ng h Nh n   sau: 1. Tµi kho¶n     514      Þ TÝn  Õu  ©n   µng  µ   ícTæ   ­ gi¸tr   phi Ng h Nh n   chøc  Ýn  t dông  a  Ç m   è  Þ  ®c c b phong  to¶. Tµi kho¶n  µy    n chØ  ë   ¹ Vô  Õ       µi chÝnh  ïng    ¹ch      m t i K to¸n­ T     d ®Ó h to¸ngi¸ trÞ cña  Ýn  Õu  ©n   µng  µ   íc (lo¹ ghi sæ)  ña      T phi Ng h Nh n       i c Tæ chøc  Ýn  ông  td cÇ m   è  c cho    Tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c ®Ó     vay  èn  µ  v v bªn  Ën  Ç m   è  nh c c (bªn  Tæ  chøc  Ýn  ông  td cho  vay)yªu cÇu  ©n  µng  µ   ícphong      ¶m      Ng h Nh n   to¶ ®Ó ® b¶o  î. n Bªn  ã         Þ tÝn  Õu  ©n   µng  µ   íc(lo¹ ghisæ)  ∙    C ghi:­ Gi¸tr   phi Ng h Nh n       i ® b¸n ra,Tæ     chøc  Ýn  ông  td mua  a  Ç m   è  ®c c vay  èn,®ang  Þ  ©n  µng  µ   íc v  b Ng h Nh n   phong to¶. Bªn  î        ÞTÝn  Õu  ©n  µng  µ   íc(lo¹ghisæ)  îcgi¶i N ghi:­ Gi¸tr   phi Ng h Nh n       i ®    trõ(chÊm      døtphong  to¶). ­ Gi¸ trÞ TÝn  Õu  ©n   µng  µ   íc ®ang  Þ       phi Ng h Nh n   b phong    to¶,bªn mua   (Tæ  chøc  Ýn  ông) chuyÓn  ¼n   Òn  ë  ÷u  td   h quy s h cho  n  Þ  ®¬ v kh¸c (bªn nhËn      cÇ m   è). c Sè     ã:    d C ­ Ph¶n  gi¸trÞ cña  Ýn  Õu  ©n   µng  µ   íc(lo¹ ghi ¸nh      T phi Ng h Nh n       i sæ)  éc quyÒn  ë  ÷u  ña    thu   s h c Tæ chøc  Ýn  ông  a  Ç m   è  ang  Þ   ©n   td ®c c® b Ng hµng  µ   ícphong  Nh n   to¶. H¹ch      Õt: to¸nchiti ­ M ë   Óu kho¶n    ti   theo    Tæ chøc  Ýn  ông  ã  Ýn  Õu  ©n  µng  µ   td cT phi Ng h Nh níc(lo¹ghisæ)  ang  Þ  ©n  µng  µ   ícphong       i ® b Ng h Nh n   to¶.
  2. 2 Ngoµi sæ   Óu kho¶n,Ng ©n  µng    ti     h ph¶il Biªn b¶n  ïng c¸c tµiliÖu kh¸c  u    c          cã  ªnquan  µ  ë     li   v m sæ theo  âi chitiÕtlo¹  Ýn  Õu  ©n   µng  µ   íc d      i T phi Ng h Nh n   (lo¹ghisæ)  Ç m   è.    i c c 2. Tµi kho¶n     965      Þ TÝn  Õu, tr¸ phiÕu  ­ Gi¸ tr   phi     i Kho  ¹c Tæ   b  chøc  Ýn  t dông  a  Ç m   è  Þ  ®c c b phong  to¶. Tµi kho¶n  µy  ë   ¹  ë     n m t i Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc hoÆc       S d Ng h Nh n   c¸c chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc® îcchØ  nh  µm  ilýph¸thµnh  Ýn  Õu,tr¸ Ng h Nh n     ®Þ l ®¹       t phi     i phiÕu  Kho  ¹c,dïng    ¹ch      Þ TÝn  Õu,Tr¸iphiÕu  b  ®Ó h to¸ngi¸tr   phi     Kho  ¹c (lo¹ b    i ghisæ)  ña      c Tæ chøc  Ýn  ông  Ç m   è  td c c cho    Tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c ®Ó       vay vèn  µ  v bªn  Ën  Ç m   è  nh c c (bªn Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho vay) yªu  Çu  ©n     c Ng hµng  µ   ícphong      ¶m   Nh n   to¶ ®Ó ® b¶o  î. n Bªn  Ëp        Þ TÝn  Õu, Tr¸iphiÕu  Nh ghi:­ Gi¸ tr   phi     Kho  ¹c (lo¹ ghi sæ   ña  b      c i Tæ  chøc  Ýn  ông  td mua   a  Ç m   è  ®c c vay  èn, ®ang  Þ   ©n   µng  µ   íc v  b Ng h Nh n   phong to¶. Bªn  Êt        Þ TÝn  Õu, Tr¸iphiÕu  Xu ghi:­ Gi¸ tr   phi     Kho  ¹c (lo¹ ghi sæ)  îc b      i ®  gi¶i õ(chÊm       tr døt phong to¶). ­ Gi¸ trÞ TÝn  Õu, Tr¸iphiÕu      phi     Kho  ¹c  ang  Þ   b® b phong    to¶,bªn mua   (Tæ  chøc  Ýn  ông) chuyÓn  ¼n   Òn  ë  ÷u  td   h quy s h cho  n  Þ  ®¬ v kh¸c (bªn nhËn      cÇ m   è). c Sè   cßn  ¹     l i­ Ph¶n  gi¸trÞ cña  Ýn  Õu,Tr¸i Õu  : ¸nh      T phi     phi Kho  ¹c (lo¹ ghi b     i sæ)  éc quyÒn  ë  ÷u  ña    thu   s h c Tæ chøc  Ýn  ông  a  Ç m   è  ang  Þ   ©n   td ®c c® b Ng hµng  µ   ícphong  Nh n   to¶. H¹ch      Õt: to¸nchiti ­ M ë   Óu kho¶n    ti   theo  n  Þ  ã  Ýn  Õu,Tr¸i Õu  ®¬ v c T phi     phi Kho  ¹c (lo¹ ghi b     i sæ)  ang  Þ  ©n  µng  µ   ícphong  ® b Ng h Nh n   to¶. Ngoµi sæ   Óu kho¶n,Ng ©n  µng    ti     h ph¶il Biªn b¶n  ïng c¸c tµiliÖu kh¸c  u    c          cã  ªnquan  µ  ë     li   v m sæ theo  âi chi tiÕtlo¹  Ýn  Õu, Tr¸iphiÕu  d      i T phi     Kho  ¹c b  (lo¹ghisæ)  Ç m   è.    i c c 3. Gi¸trÞ TÝn  Õu,Tr¸i Õu  ãit¹  iÓ m   vµ  trªn®©y   µ sè  Òn     phi     phi n   i ® 1  2    l   ti   tÝnh  theo m Ö nh     îcghisæ   ócph¸thµnh.   gi¸®     l     §i Ò u 2.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u 3.­  Ch¸nh V¨n phßng  èng  c,  ô   ëng  ô   Õ   Th ®è V tr V K to¸n ­  µi  T   chÝnh,Thñ  ëng  n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng,Gi¸m  c      tr ®¬ v thu   h Nh n   ¬  ®è chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Þu  Ng h Nh n     ph ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
Đồng bộ tài khoản