Quyết định 3235/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định 3235/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3235/2004/QĐ-BYT về việc cho phép áp dụng trên thực địa 5 thử nghiệm kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3235/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3235/2004/QĐ-BYT Hà N i, ngày 21 tháng 9 năm 2004 QUY T Đ NH C A B Y T S 3235/2004/Q -BYT NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2004 V VI C CHO PHÉP ÁP D NG TRÊN TH C NA 5 TH NGHI M KI M TRA NHANH CH T LƯ NG V SINH AN TOÀN TH C PH M B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 08/11/1995 c a Chính ph v vi c phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hóa; Căn c Quy t nh s 1052/2002/Q -BYT ngày 29/3/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành "Thư ng quy ki m tra nhanh ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m"; Xét ý ki n ánh giá các th nghi m ki m tra nhanh ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m c a Trung tâm Y t d phòng các t nh/ thành ph tr c thu c Trung ương và ngh c a H i ng ánh giá B ki m tra nhanh ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m s n xu t t i Vi t Nam ngày 04/8/2004; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và ào t o, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m - B Y t , QUY T Đ NH: i u 1. Cho phép áp d ng trên th c a 5 th nghi m ki m tra nhanh ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm (Danh m c kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c và ào t o, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm, Giám c S Y t các t nh/ thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Chí Liêm ( ã ký) DANH M C
  2. 5 TH NGHI M KI M TRA NHANH CH T LƯ NG V SINH AN TOÀN TH C PH M (Kèm theo Quy t nh s 3235/2004/Q -BYT ngày 21 tháng 9 năm 2004 c a B trư ng B Y t ) TT Danh m c Nư c s n xu t 1 Phát hi n nhanh phNm màu ki m (không ư c phép áp d ng) Vi t Nam trong th c phNm 2 Phát hi n nhanh Nitrit trong th c phNm Vi t Nam 3 Phát hi n nhanh Nitrat trong th c phNm Vi t Nam 4 Phát hi n nhanh ch t lư ng d u m b ô xy hóa b ng ph n ng Vi t Nam Kreiss 5 Phát hi n nhanh hàm lư ng ư ng Saccaroza trong th c phNm Vi t Nam l ng có ư ng
Đồng bộ tài khoản