Quyết định 324/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
77
lượt xem
6
download

Quyết định 324/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 324/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 324/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è  324/1998/Q§­N H N N 1  n g µ y   30 th¸ng 9 n¨ m   1998 v Ò  vi Ö c  b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  ch o  vay c ñ a t æ  ch øc  t Ý n d ô n g  ® è i  íi h¸ch h µ n g v  k Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý nhµ  íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Nghiªncøu    kinh tÕ.   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Õt  nh  µy  quy ®Þ n Quy  Õ   ch cho vay  ña  c tæ  chøc  Ýn  ông  i víi td ®è    kh¸ch hµng.   §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng ®Þ n c hi l     k t  15    10 n¨m 1998  µ  v thay thÕ      c¸c quy  nh  ¹      ®Þ t i v¨n b¶n  ña  èng  c  ©n   c¸c c Th ®è Ng hµng  µ   ícnh  Nh n   sau: 1. Quy Õt  nh  è    ®Þ s 198/Q§­ NH1   µy  ng 16/9/1994  ban  µnh  Ó   Ö  Ýn  h Th l t dông  ¾n   ¹n  i  íic¸c  chøc  ng h ®è v   tæ  kinh  Õ; Quy Õt  nh   è  t  ®Þ s 199/Q§­ NH1   ngµy  28/6/1997 vÒ   Öc  öa  æi      vi s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  Ó  Ö  Ýn  ông  m s® c th l t d ng ¾n   ¹n  h ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 198/Q§­ NH1   µy  ng 16/9/1994;   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 367/Q§­ NH1   µy  ng 21/12/1995  Ò   Öc  v vi ban  µnh  Ó  Ö  Ýn  h th l t dông  trung  ¹n, dµi h¹n; Quy Õt  nh  è  h     ®Þ s 200/Q§­ NH1   µy  ng 28/06/1997  Ò  v viÖc  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ó   Ö  Ýn  ông  m s® c Th l t d trung h¹n,dµih¹n       ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 367/Q§­ NH1   µy  ng 21/12/1995; Quy Õt    ®Þnh   è  s 18/Q§­ NH5   µy  ng 16/02/1994  ban  µnh  Ó   Ö  h th l cho  vay  èn  v ph¸t   tr Ón kinh tÕ    nh  µ  i    gia ®× v cho  vay    ïng;Quy Õt  nh  è  NH/Q§  µy  tiªud   ®Þ s 77­ ng 13/6/1991 ban  µnh  Ó   Ö  Ýn  ông  u    ©y  ùng  ¬    h Th l t d ®Ç tx d c b¶n  trong kÕ   ¹ch   ho   Nhµ   íc;Quy Õt  nh  è  n  ®Þ s 270­ Q§/NH1  µy  ng 25/9/1995  ban  µnh  Ó  Ö    h th l cho vay  èn  v øng  ông  d khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ   µo  v s¶n  Êt;Quy Õt  nh  è  xu   ®Þ s 185/Q§­ NH5   µy  ng 06/9/1994 vÒ   Öc    vi ban  µnh  h Quy  Õ   Þch  ô  Ç m   è. ch d vc c 2. C¸c    v¨n b¶n kh¸c do  èng  c  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  íc   Th ®è Ng h Nh n   h tr   ngµy  Õt ®Þnh  µy  ã  Öu  ùctr¸víi quy   n c hi l       i quy  nh  Õt ®Þnh  µy  u   Õt  ®Þ quy   n ®Ò h hiÖu  ùcthi µnh. l   h
 2. 2 §i Ò u    3. C¸c  îp  ng  Ýn  ông  îcký  Õt  õ tr cngµy  Õt  nh   h ®å td ®   k t   í  quy ®Þ nµy  ã  Öu  ùcnhng  a    ©n  c hi l   ch gi¶ing hoÆc     ©n  a  Õt  µ    îp ®ång  gi¶ing ch h v c¸ch   tÝn  ông  ∙  d ® cho  vay  cßn    î®Õ n   èingµy  íckhiquyÕt ®Þnh  µy  ã  Öu  dn  cu   tr       n c hi lùc th×  chøc  Ýn  ông  µ    tæ  td v kh¸c  µng  Õp  ôc  ùc  Ön  h ti t th hi theo  c¸c  iÒu  ® kho¶n  ∙  ý  Õt  ® k k cho  n       Õt  î.Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu    ®Õ khithu h n   qu¸ tr     n ph¸t sinh víng m ¾ c,    chøc  Ýn  ông      ©n  µng  µ   íc®Ó   ã  íng     c¸ctæ  td b¸o c¸o Ng h Nh n   c h   dÉn    bæ sung. §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ  ùcthuéc Ng ©n  µng  µ   ícTrung  4. Th tr c¸c®¬ v tr     h Nh n   ­ ¬ng; Gi¸m  c    ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc TØnh,  µnh  è; Chñ   Þch  Ng h Nh n   Th ph   t Héi ®ång    qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) tæ  ®è   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  hµng  vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông  Þu  v c c¸c tæ  td ch tr¸ch nhiÖ m     µnh  Õt    thih quy ®Þnh  µy. n Q uy   Õ ch  c h o  vay c ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g ® è i  íi h¸ch h µ n g v  k (Ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt ®Þnh  è      s 324/1998/Q§­NHNN1 ngµy 30/9/1998 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi cho  vay b»ng  ng  Öt Nam   µ  ¹i ®å Vi   v ngo   tÖ  ña  chøc  Ýn  ông  i víi c tæ  td ®è    kh¸ch hµng    nh»m   ¸p  ® øng nhu  Çu  èn    c v cho s¶n  Êt,kinhdoanh,dÞch  ô  u      iÓnvµ  i sèng. xu       v ®Ç tph¸ttr   ®ê   §i Ò u  .§èit ng ¸p dông 2    î     1. C¸c  chøc  Ýn  ông  îcthµnh  Ëp  µ  ùc hiÖn    tæ  td ®  l v th   nghiÖp  ô  v cho    vay theo quy  nh  ña  Ët c¸ctæ    ®Þ c Lu     chøc  Ýn  ông. td 2.Kh¸ch  µng    h vay  ¹ tæ  t   chøc  Ýn  ông,bao  å m: i td   g a) C¸c ph¸p  ©n  µ:Doanh  nh l  nghiÖp  µ   íc,hîp      Nh n   t¸c x∙,c«ng    ty tr¸ch   nhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn, doanh  hh  ty cæ ph   nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     c¸c tæ    chøc  kh¸c cã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c ® ki quy  nh  ¹  Òu  cña  é   Ëtd©n   ®Þ ti§i 94  B lu   sù; b) C¸  ©n;   nh c)Hé     nh;   gia®× d) Tæ   îp t¸c;   h 
 3. 3 ®)  Doanh  nghiÖp   ©n; tnh §i Ò u      Ých  õng÷ 3. Gi¶ith t  Trong  quy  Õ   µy    õng÷  íi y  îchiÓu    ch n c¸ct   d  ®© ®   nh sau: 1. Cho    vay  µ m ét  ×nh  l  h thøc  ña  Êp  Ýn  ông, theo    chøc  Ýn  cc td   ®ã tæ  t dông  giao cho    kh¸ch hµng  ét    m kho¶n  Òn ®Ó   ö  ông  µo  ôc  ch  µ  êi ti   s d vm ®Ý v th   gian nhÊt ®Þnh      theo tho¶ thuËn  íi     v  nguyªn t¾c  ã  µn    gèc  µ  i   c ho tr¶c¶  v l∙ . 2. Thêih¹n      cho vay  µ m ét  l  kho¶ng  êigian  îctÝnh  õ khikh¸ch hµng  th   ®  t      b ¾t  u   Ën  Òn  ®Ç nh ti vay  cho  n   êi®iÓ m     Õt  î gèc  µ    Òn  ®Õ th   tr¶h n   v l∙ ti vay  ∙  i ® ® îc tho¶  Ën    thu trong  îp  ng  Ýn  ông  ÷a  chøc  Ýn  ông  µ  h ®å td gi tæ  td v kh¸ch  hµng. 3.Kú  ¹n tr¶nîlµc¸ckho¶ng  êigian trong thêih¹n cho    h         th         vay  ∙  îctho¶ ®®     thuËn  ÷a tæ  gi   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng  µ   ¹  èim çi    m ti cu   kho¶ng  êigian th     ®ã  kh¸ch  µng  h ph¶i tr¶m ét  Çn     ph hoÆc   µn  é  Òn  to b ti vay  cho  chøc  Ýn  tæ  t dông. 4. §iÒu    chØnh  ú  ¹n    î lµ viÖc  chøc  Ýn  ông  µ  k h tr¶ n     tæ  td v kh¸ch  µng  h tho¶ thuËn  Ò   Öc    v vi thay ® æi    ú  ¹n    î ®∙    c¸ck h tr¶n   tho¶ thuËn  íc®ã     tr   trong hîp    ®ång  Ýn  ông. td 5. Gia  ¹n  î vay  µ viÖc  chøc  Ýn  ông  Êp  Ën  Ðo  µi thªm    h n  l  tæ  td ch thu k d  m ét  kho¶ng  êigian ngoµithêih¹n cho  th         vay  ∙  ® tho¶ thuËn    trong hîp ®ång  Ýn     t dông. 6.  ù   ®Ç u    hoÆc   ¬ng  s¶n  Êt  D ¸n  t ph ¸n  xu kinh  doanh  µ m ét  Ëp  îp l  t h  nh÷ng    Êt bá  èn    ®Ò xu   v ®Ó s¶n  Êtkinh doanh,dÞch  ô,®Ç u      iÓnvµ  xu       v  tph¸ttr   phôc  ô  i sèng  v ®ê   trong m ét    kho¶ng  êigian x¸c®Þnh. th      7. H¹n    møc   Ýn  ông  µ møc     î vay  èi®a   îc duy  ×trong m ét  êi td l  dn  t  ®   tr     th   h¹n  Êt ®Þnh  µ   chøc  Ýn  ông  µ  nh   m tæ  td v kh¸ch hµng  ∙    ® tho¶  Ën  thu trong hîp    ®ång  Ýn  ông. td §i Ò u    ùc  Ön  ®Þnh  Ò   4. Th hi quy  v qu¶n  ýngo¹ihèi l    Trong    khicho vay b»ng  ¹itÖ, tæ  ngo     chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸c hµng    ph¶i   thùc hiÖn  ng    ®ó quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  ©n   µng  µ   ®Þ c Ch ph v h   c Ng h Nh nícvÒ     qu¶n  ýngo¹ihèi. l    C h ¬ n g  II N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u    Òn  ùchñ  5. Quy t   trongcho  cña  chøc  Ýn  ông   vay  tæ  td Tæ  chøc  Ýn  ông  ù chÞu  td t  tr¸ch nhiÖm   Ò   Õt  nh    v quy ®Þ cho vay  ña  c m × nh. Kh«ng  ét  chøc, c¸  ©n   µo  îc can  Öp  i m tæ    nh n ®  thi tr¸ ph¸p  Ët vµo    lu   quyÒn  ùchñ  t  trong cho    vay  ña  chøc  Ýn  ông. c tæ  td
 4. 4 §i Ò u    6. Nguyªn  ¾c  vèn t vay  Kh¸ch  µng  h vay  èn  ña  chøc  Ýn  ông  v c tæ  td ph¶i ®¶m     b¶o    c¸c nguyªn  t¾c  sau: 1. Sö   ông  èn   d v vay  ng  ôc  ch  ∙  ®ó m ®Ý ® tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång  Ýn     t dông; 2. Ph¶ihoµn    î gèc  µ    Òn vay  ng  ¹n  ∙      tr¶n   v l∙ti   i ®ó h ® tho¶ thuËn    trong hîp    ®ång  Ýn  ông; td 3. ViÖc    b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   ph¶ithùc hiÖn      quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ®Þ c Ch ph v cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. th ®è Ng h Nh n §i Ò u    Òu  Ön  vèn 7. §i ki vay  Tæ  chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt  µ  Õt  nh  x v quy ®Þ cho vay    khikh¸ch hµng  ã    c ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau: 1. Cã     n¨ng  ùcph¸p  Ëtd©n  ù,n¨ng  ùchµnh    ©n  ù  µ  Þu  l  lu   s  l  vid s v ch tr¸ch   nhiÖ m  ©n  ù  d s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt, ô  Ó  µ:     th l c a) Ph¸p  ©n    nh ph¶icã    n¨ng  ùcph¸p luËtd©n  ù; l     s b)  nh©n  µ  ñ  C¸  v ch doanh nghiÖp   ©n  t nh ph¶icã    n¨ng  ùc ph¸p  Ëtvµ  l  lu   n¨ng  ùchµnh    ©n  ù; l  vid s c) §¹idiÖn  ña  é    nh     c h gia ®× ph¶icã    n¨ng  ùcph¸p  Ëtvµ  l  lu   n¨ng  ùchµnh  l  vid©n  ù;   s d) §¹idiÖn  ña  hîp t¸cph¶icã     c tæ        n¨ng  ùcph¸p  Ëtvµ  l  lu   n¨ng  ùchµnh    l  vi d©n  ù; s 2.Cã     kh¶  n¨ng  µichÝnh  ¶m   t  ® b¶o    îtrong thêih¹n cam  Õt; tr¶n       k 3.M ôc  ch  ö  ông  èn    ®Ý s d v vay  îp ph¸p; h  4. Cã   ù    u      d ¸n ®Ç thoÆc   ¬ng    ph ¸n s¶n  Êt kinh doanh  xu     kh¶  , ã  Öu  thi  hi c qu¶; 5. Thùc  Ön      hi c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay theo quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc. ph v h   c Ng h Nh n §i Ò u    ¹icho  8. Lo   vay 1. Cho    vay  ¾n   ¹n:Tæ   ng h  chøc  Ýn  ông  td cho kh¸ch hµng    vay ng¨n  ¹n  h nh»m   ¸p  ® øng  nhu  Çu  èn  c v cho  s¶n  Êt,kinhdoanh,dÞch  ô  i sèng. xu       v ®ê   2. Cho    vay trung  ¹n,dµi h¹n:Tæ   h     chøc  Ýn  ông  td cho  kh¸ch  µng    h vay vèn trung h¹n,dµi h¹n       nh»m   ùc hiÖn    ù  ®Ç u    th   c¸c d ¸n  t ph¸ttr Ón s¶n  Êt,  i   xu   kinhdoanh,dÞch  ô,®êi sèng.     v    §i Ò u    èit ng cho  9. §  î   vay 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho  vay    i t ng: c¸c®è  î
 5. 5 a)    Þ vËt t hµng  Gi¸ tr      ho¸,m¸y  ãc,  ÕtbÞ   µ      m thi   v c¸c kho¶n    Ý     chiph ®Ó kh¸ch  µng  ùc hiÖn    ù  hoÆc   ¬ng  s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  h th   c¸c d ¸n  ph ¸n  xu       vô,®êi sèng  µ  u      iÓn;    v ®Ç tph¸ttr b)  è   Òn  Õ  Êt khÈu  S ti thu xu   kh¸ch  µng  h ph¶i nép    µm  ñ  ôc xuÊt   ®Ó l th t     khÈu  µ     Þ l« hµng  Êt khÈu  ,  chøc  Ýn  ông  ã  m gi¸tr     xu   ®ã tæ  td c tham      gia cho vay; c) Sè     Òn    l∙ ti vay    i tr¶cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td trong thêih¹n       thic«ng, cha    bµn giao  µ  a  µis¶n  è  nh  µo  ö  ông  i  íicho  v ® t  c ®Þ v sd ®è v   vay trung h¹n,dµi      h¹n    u    µis¶n  è  nh  µ   ®Ó ®Ç t t   c ®Þ m kho¶n      Ýnh  tr¶l∙ t i trong gi¸trÞ tµis¶n  è       c ®Þnh  . ®ã 2.Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îccho  ®  vay    i t ng: c¸c®è  î a)  è   Òn  Õ  S ti thu ph¶inép; trõsè  Òn  Õ  Êt khÈu        ti thu xu   quy  nh  ¹  Õt ®Þ ti   ti b,kho¶n  §iÒu  µy;   1  n b) Sè  Òn ®Ó     îgèc  µ      ti   tr¶n   v l∙cho  chøc  Ýn  ông  i tæ  td kh¸c; c) Sè    Òn vay      l∙ti   i tr¶cho  Ýnh  chøc  Ýn  ông  ch tæ  td cho vay  èn;trõtr ng  v    ê hîp cho    vay  è    Òn vay  s l∙ti   i theo quy  nh  ¹ tiÕtc,kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t      i 1  n §i Ò u    êih¹n  vay 10. Th   cho  Tæ  chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng    tho¶  Ën  Ò   êih¹n  thu v th   cho vay theo  hailo¹ :  i 1. Cho    vay  ¾n  ¹n:tèi®a  n   th¸ng,® îcx¸c®Þnh  ïhîp víi   ng h     ®Õ 12      ph       chu kú  s¶n  Êt,kinh doanh  µ  xu     v kh¶ n¨ng    îcña  tr¶n   kh¸ch hµng.   2. Cho    vay trung h¹n,dµih¹n:thêih¹n          cho vay  îcx¸c ®Þnh  ï hîp víi ®   ph       thêih¹n    åivèn  ña  ù    u  ,kh¶    thu h   c d ¸n ®Ç t  n¨ng    î cña  tr¶n   kh¸ch hµng  µ  Ýnh    vt chÊtnguån  èn    v cho  vay  ña  chøc  Ýn  ông: c tæ  td a) Thêih¹n cho       vay  trung h¹n:Tõ  th¸ng®Õ n   th¸ng(5      12    60     n¨m);   b) Thêih¹n      cho  vay  µih¹n:Tõ    th¸ng trëlªnnhng  d     trªn60      kh«ng    êi qu¸ th   h¹n ho¹t®éng     cßn  ¹theo Quy Õt  nh  µnh  Ëp hoÆc   Êy  Ðp  µnh  Ëp  l i   ®Þ th l  Gi ph th l ®èi víi    ph¸p  ©n  µ  nh v kh«ng    n¨m  i víi qu¸ 15  ®è    cho vay    ù    ôc  ô  i c¸c d ¸n ph v ®ê   sèng. §i Ò u      Êtcho  11. L∙isu   vay 1. Møc    Êt cho    l∙ su   i vay  tæ  do  chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng    tho¶  Ën  thu phïhîp víi      quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ     Êtcho  ®Þ c Ng h Nh n   l∙su  i vay  ¹ thêi®iÓ m   t    i ký  Õt  îp ®ång  Ýn  ông. Tæ   k h  td   chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖ m     c«ng  è  b c«ng  khaic¸cmøc    Êtcho     l∙su   i vay cho kh¸ch hµng  Õt.   bi 2. L∙isuÊt cho       vay  ®∙i® îc¸p dông  i víi   u        ®è     kh¸ch hµng  îcu  ∙ivÒ   c¸c   ®  ®  l∙suÊttheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc.   i     ®Þ c Ch ph v h   c Ng h Nh n 3. Trêng  îp kho¶n    h  vay  Þ  b chuyÓn  sang  î qu¸ h¹n,ph¶i¸p dông    Êt n         l∙su   i nî qu¸  ¹n    h theo  møc  quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc t¹  êi ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   i   th ®iÓ m   ý  îp ®ång  Ýn  ông. kh  td
 6. 6 §i Ò u    12. Møc  vay cho  Tæ  chøc  Ýn  ông  cø  µo  td c¨n  v nhu  Çu  c vay  èn  ña  v c kh¸ch  µng, tû lÖ  h    cho  vay  èi®a  víi   Þtµis¶n  µm  t   so    tr     gi¸ l b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   theo quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  µ  íng  Én  ña  ©n   µng  µ   íc,kh¶  ph v h d c Ng h Nh n   n¨ng    î cña  tr¶n   kh¸ch  hµng  µ  v kh¶  n¨ng  ån  èn  ña  ×nh    Õt  nh  ngu v c m ®Ó quy ®Þ møc  cho vay,nhng    kh«ng  ît   v   møc  qu¸ quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët c¸ctæ  ®Þ t  i 79  Lu     chøc  Ýn  ông. td §i Ò u    nîgèc  µ  i 13. Tr¶    v l∙ 1. C¨n  vµo  Æc   iÓ m     cø  ® ® s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô, kh¶  xu       v  n¨ng  µi t  chÝnh,thu nhËp  µ  ån    î cña     v ngu tr¶n   kh¸ch hµng,tæ      chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch   hµng  tho¶ thuËn  Ò   Öc    îgèc  µ    Òn vay      v vi tr¶n   v l∙ti   i nh sau: a) C¸c  ú  ¹n    îgèc:   k h tr¶n   b) C¸c  ú  ¹n      Òn vay  ïng víikú  ¹n    î gèc    k h tr¶l∙ti   i c     h tr¶n   hoÆc   theo  ú  ¹n kh  riªng; c) §ång  Òn    î vµ  Öc    ti tr¶n   vi b¶o  ¶m     Þ nî gèc  ® gi¸tr     b»ng    ×nh  c¸c h thøc  thÝch  îp phïhîp víi h       quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët. lu 2.Khih Õt  ú  ¹n tr¶nîhoÆc   Õt  óc thêih¹n cho     k h      k th       vay,n Õu    kh¸ch hµng    kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    î ®óng  ¹n  µ  tr¶n   h v kh«ng  îc®iÒu  ®  chØnh  ú  ¹n  î hoÆc   k h n  kh«ng  îcgia h¹n  î th× sè  î ®Õ n   ¹n  ®     n    n  h ph¶ichuyÓn    sang  îqu¸ h¹n  µ  n     v kh¸ch   hµng ph¶ichÞu    Êtnîqu¸ h¹n ®èi víi è  Òn chË m     l∙su             ti   i s tr¶. 3. Trêng  îp    h kh¸ch  µng    î tr c h¹n  ×  chøc  Ýn  ông  µ  h tr¶n   í   th tæ  td v kh¸ch  hµng tho¶ thuËn  Ò   è    Òn vay    v s l∙ti   i ph¶itr¶nhng     kh«ng  îtqu¸ møc    ∙  v    l∙® tho¶ i   thuËn tronghîp ®ång  Ýn  ông.    td §i Ò u    å   ¬  vèn 14. H s vay  1. Khi cã      nhu  Çu  c vay  èn, kh¸ch  µng  öi cho  chøc  Ýn  ông    v  h g  tæ  td c¸c giÊy têsau:    ­ GiÊy    Þ    ®Ò ngh vay  èn. GiÊy    Þ  v  ®Ò ngh vay  èn  v ph¶icã    éi dung    c¸c n   c¬  b¶n  :tªn, a  nh     ®Þ chØ  ña  c kh¸ch hµng    vay;sè  Òn cÇn    ti   vay;m ôc  ch      ®Ý vay vèn,c¸ccam   Õt  Ò   ö  ông  Òn vay,tr¶nî,tr¶l∙vµ       k vsd ti             c¸ccam   Õt  i k kh¸c; ­ C¸c  µiliÖu cÇn  Õtchøng    t    thi   minh    iÒu  Ön  ®ñ ® ki vay  èn    v nh quy  nh   ®Þ t¹ ®iÒu  quy  Õ   µy;   i 7  ch n Kh¸ch  µng  h ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   Ýnh  Ýnh    µ    tr   lu   t ch x¸c v hîp ph¸p cña    µiliÖu göicho  chøc  Ýn  ông.     c¸ct       tæ  td 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  td quy  nh  ô  Ó    ¹  µiliÖu kh¸ch hµng  Çn  ®Þ c th c¸c lo i  t     c göiphï hîp  íi® Æc   iÓ m   ô  Ó  ña  õng  ¹      v  ® c th c t lo ikh¸ch hµng, lo¹     i cho vay theo  quy  nh  ¹ kho¶n  ®iÒu  µy. ®Þ t i 1  n §i Ò u    È m   nh  µ  Õt  nh  vay 15. Th ®Þ v quy ®Þ cho  1.    Tæ chøc  Ýn  ông  ©y  ùng  td x d quy  ×nh  Ðt  tr x duyÖt cho  vay theo  nguyªn  ¾c  t b¶o  ¶m   Ýnh  c  Ëp  µ  ©n  nh   â  µng  ® t ®é l v ph ®Þ rr tr¸ch nhiÖ m       c¸ nh©n, tr¸chnhiÖ m  ªn®íigi÷a kh©u  Èm  nh  µ  Õt ®Þnh      li       th ®Þ v quy   cho vay.
 7. 7 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  Óm       µiliÖu  td ki tra c¸c t   kh¸ch  µng  öi ®Õ n,  ng  h g  ®å thêitiÕn hµnh  Èm  nh  Ýnh      th ®Þ t kh¶  , Öu  thi  hi qu¶  ña  ù    u    c d ¸n ®Ç t hoÆc   ­ ph ¬ng    ¸n s¶n  Êtkinh doanh  µ  xu     v kh¶ n¨ng  µn    îvay. ho tr¶n   Trong  êng  îp cÇn  ÕthoÆc   tr h  thi   ph¸p  Ëtcã  lu   quy  nh  × tæ  ®Þ th   chøc  Ýn  t dông  îcthµnh  Ëp héi®ång  Ýn  ông  ®  l   td hoÆc     ¬  thuªc quan   Ên  ªnquan    tv li   ®Ó thÈm  nh  ù    u    ®Þ d ¸n ®Ç thoÆc   ¬ng    ph ¸n s¶n  Êtkinhdoanh  ña  xu     c kh¸ch hµng.   3.Trong  êigian kh«ng    ngµy  µm  Öc  i víi   th     qu¸ 10  l vi ®è     cho  vay  ¾n  ¹n  ng h vµ kh«ng  qu¸  ngµy  µm  Öc  i  íicho  45  l vi ®è v   vay trung,dµi h¹n  Ó   õ khitæ     k t    chøc  Ýn  ông  Ën  îc®Çy    å  ¬  td nh ®   ®ñ h s vay  èn  îp lÖ  µ  v h   v th«ng    Çn  Õt tinc thi   cña kh¸ch hµng    theo  cÇu  ña  chøc  Ýn  ông, tæ  yªu  c tæ  td   chøc  Ýn  ông  td ph¶i  quyÕt  nh   µ  ®Þ v th«ng  b¸o  Öc  vi vay  hoÆc  kh«ng  vay  i  íikh¸ch  µng. ®è v   h   Trong  êng  îp quyÕt ®Þnh  tr h    kh«ng cho vay,tæ    chøc  Ýn  ông  td ph¶ith«ng      b¸o cho kh¸ch hµng    b»ng    v¨n b¶n,trong®ã   râ c¨n cø  õchèicho      nªu      t     vay. §i Ò u    ¬ng  16. Ph thøc cho    vay. Tæ  chøc  Ýn  ông  td tho¶ thuËn  íi   v  kh¸ch hµng  Ò   ¬ng    v ph thøc cho    vay  ï ph   hîp  íinhu  Çu  ö  ông  èn  v  c sd v vay  µ  v kh¶  n¨ng  Óm     ki tra,gi¸m    Öc  s¸tvi kh¸ch   hµng  ö  ông  èn  sd v vay  theo m ét    trongc¸cph¬ng     thøc cho    vay    nh sau: 1. Cho    vay  õng  Çn:M âi  Çn  t l  l vay  èn  v kh¸ch hµng  µ  chøc  Ýn  ông    v tæ  td lµm  ñ tôcvay  èn  Çn  Õtvµ  ý  îp ®ång  Ýn  ông. th     v c thi   k h   td 2. Cho    vay theo  ¹n  h møc   Ýn  ông: Tæ   td   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng  h x¸c ®Þnh  µ    v tho¶  Ën  ét  ¹n  thu m h møc   Ýn  ông  td duy  × trong  êih¹n  Êt tr   th   nh   ®Þnh  hoÆc   theo chu  ú    k s¶n  Êt,kinh doanh. xu     3. Cho    vay  theo  ù    u  :tæ  d ¸n ®Ç t  chøc  Ýn  ông  td cho kh¸ch hµng    vay  èn  v ®Ó   ùc hiÖn    ù    u      iÓns¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô  µ    th   c¸cd ¸n ®Ç tph¸ttr   xu       v v c¸c dù    ôc  ô  i sèng. ¸n ph v ®ê   4. Cho    vay  îp  èn: M ét  ã m   chøc  Ýn  ông  ïng  hv  nh tæ  td c cho  vay  i  íi ®è v   m ét  ù    d ¸n vay  èn  v hoÆc   ¬ng    ph ¸n vay  èn  ña  v c kh¸ch hµng;trong ®ã,  ã  ét        cm tæ  chøc  Ýn  ông  µm  u   èi  µn  Õp,  èihîp  íic¸c tæ  td l ®Ç m d x ph   v     chøc  Ýn  ông  td kh¸c.ViÖc    cho  vay  îp vèn  ùc hiÖn  h  th   theo quy  nh  ña    ®Þ c quy  Õ   µy  µ    ch n v quy chÕ   ng  µi î ña    chøc  Ýn  ông  Thèng  c  ©n  µng  µ   íc ®å t     tr c c¸ctæ  td do  ®è Ng h Nh n   ban  µnh. h 5. Cho    vay    ãp: Khi vay  èn, tæ  tr¶g     v   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng    h x¸c ®Þnh  µ  v tho¶  Ën  è    Òn vay  thu s l∙ti   i ph¶itr¶céng  íi è  î gèc  îcchiara ®Ó      v   n  s ®     tr¶ nî theo  Òu  ú  ¹n     nhi k h trong  êih¹n  th   cho vay, tµis¶n     mua  b»ng  èn    v vay chØ  éc së  ÷u  ña  vay        îgèc  µ  i thu   h c bªn  khitr¶®ñ n   v l∙ . 6. Cho    vay theo  ¹n  h møc   Ýn  ông  ù  td d phßng: tæ    chøc  Ýn  ông  td cam   kÕt  ¶m   ® b¶o  ½n  µng  s s cho kh¸ch hµng    vay  èn  v trong ph¹m    ¹n    vih møc   Ýn  t dông  Êt ®Þnh.    nh   Tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng    tho¶ thuËn  êih¹n  Öu    th   hi lùc cña  ¹n    h møc   Ýn  ông  ù  td d phßng, møc   Ý      ph tr¶cho  ¹n  h møc   Ýn  ông  ù  td d phßng. 7. Cho    vay  th«ng qua nghiÖp  ô    µnh  µ  ö  ông  ÎtÝn  ông:Tæ   v ph¸th vsd th  d   chøc  Ýn  ông  Êp  Ën  td ch thu cho  kh¸ch  µng  îc sö  ông  è  èn  h ® d s v vay  trong   ph¹m    ¹n  vih møc  Ýn  ông    td ®Ó thanh    Òn mua  µng    Þch  ô  µ  ót to¸nti   h ho¸,d vvr  tiÒn m Æt   ¹ m¸y  óttiÒn tù ®éng    ti   r     hoÆc   iÓ m   ® øng  Òn m Æt   µ®¹ilýcña    ti   l      tæ chøc  Ýn  ông. Khi cho  td    vay    µnh  µ  ö  ông  ÎtÝn  ông, tæ  ph¸th vsd th   d   chøc  Ýn  t
 8. 8 dông  µ  v kh¸ch  µng  h ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ©n   ®Þ c Ch ph v Ng hµng  µ   ícvÒ     µnh  µ  ö  ông  ÎtÝn  ông. Nh n   ph¸th vsd th  d 8. C¸c  ¬ng    ph thøc cho vay kh¸c phï hîp  íiquy  nh  ña      v  ®Þ c quy  Õ   µy  ch n vµ    c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n §i Ò u    17. Cho  b»ng  ¹itÖ vay  ngo   1. §èi t ng     î cho  vay:C¸c  chøc  Ýn  ông  ¹t®éng  ¹ihèi ® îc cho    tæ  td ho   ngo       kh¸ch hµng    vay b»ng  ¹itÖ    ngo   ®Ó thanh    Òn nhËp  Èu  Ët t  µng    to¸nti   kh v  ,h ho¸, m¸y  ãc,  ÕtbÞ   µ  Þch  ô  m thi   v d v cho  íc ngoµi phôc  ô  ¹t®éng  n    v ho   kinh doanh    cña kh¸ch hµng.Nh÷ng  êng  îp cho      tr h  vay b»ng  ¹itÖ  µinh÷ng  i t ng ngo   ngo   ®è  î   nµy ph¶i® îcTh«ng  c  ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën     ®è Ng h Nh n   thu b»ng    v¨n b¶n. 2. Hå   ¬    s vay  èn: Ngoµi nh÷ng  µiliÖu quy  nh  ¹  iÒu  cña    v    t    ®Þ ti ® 14  quy chÕ   µy, kh¸ch  µng  n  h ph¶i göi cho  chøc  Ýn  ông: giÊy  Ðp     tæ  td   ph hoÆc   ¹n  h ng¹ch nhËp  Èu  Õu  ã);hîp ®ång  Ëp  Èu    kh (n c     nh kh hoÆc   û    Ëp  Èu  µ  u th¸cnh kh v tµiliÖu kh¸cli        ªnquan  n   ö  ông  èn  ®Õ s d v vay. 3. Tr¶  î  èc  µ  iKho¶n  n g v l∙   : cho  vay b»ng  ¹itÖ  µo  ×  ngo   n th ph¶i tr¶ nî      b»ng  ¹itÖ  .  êng  îp tr¶nî b»ng  ¹itÖ  ngo   ®ã Tr h      ngo   kh¸c hoÆc     b»ng  ng  Öt ®å Vi   Nam   îcthùc hiÖn  ®    theo  tho¶ thuËn  ÷a tæ    gi   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng  µ    v quy  æi  ® theo  û    t gi¸hoÆc   c¨n  vµo  cø  nguyªn  ¾c    nh   û    ∙  t x¸c ®Þ t gi¸® tho¶   thuËn trong hîp ®ång  Ýn  ông.Doanh     td   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµithuéc c v ®Ç tn       diÖn  ùc©n  i ngo¹itÖ  t  ®è     kh«ng  îctr¶nîvay  ¹itÖ  ®      ngo   b»ng  ng  ÖtNam. ®å Vi   §i Ò u    îp  ng  Ýn  ông 18. H ®å t d Sau    Õt  nh  khiquy ®Þ cho vay,tæ    chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng  ý  Õt  h kk hîp ®ång  Ýn  ông. Hîp  ng  Ýn  ông    td   ®å td ph¶icã  éidung  Ò   iÒu  Ön    n  v® ki vay,   m ôc  ch  ö  ông  Òn vay,c¸ch thøc gi¶i ©n  µ  ö  ông  èn  ®Ý s d ti          ng vsd v vay,sè  Òn    ti vay, l∙ suÊt,thêih¹n     i    vay, ph¬ng    thøc  µ  ú  ¹n    î,h×nh  v k h tr¶n   thøc b¶o  ¶m   ® tiÒn vay, gi¸ trÞ  µis¶n     t  b¶o  ¶m,  Ön  ® bi ph¸p  ö  ý tµis¶n  µm  x l    l b¶o  ¶m,  ® chuyÓn  îng  nh hoÆc   chuyÓn  îng  îp  ng  Ýn  ông  µ  ÷ng  nh h ®å td v nh cam   Õt  k kh¸c® îcc¸cbªn        tho¶ thuËn.  §i Ò u    íi ¹n  vay 19. Gi   cho  h 1. Tæng    î cho    dn  vay  i víi ét  ®è    m kh¸ch hµng    kh«ng  îcvîtqu¸ 15%   èn  ®     v tù cã  ña  chøc  Ýn  ông, trõ tr ng  îp  i  íinh÷ng    c tæ  td    ê h ®è v   kho¶n cho  vay  õt  nh÷ng  ån  èn  û    ña  Ýnh  ñ,cña    chøc  µ    ©n. Trêng  ngu v u th¸cc Ch ph   c¸ctæ  v c¸nh   hîp nhu  Çu  èn  ña  ét    c v c m kh¸ch hµng  îtqu¸ 15%   èn  ù cã  ña  chøc  Ýn    v    v t   c tæ  t dông  hoÆc   kh¸ch hµng  ã    c nhu  Çu  c huy  ng  èn  õ nhiÒu  ån  × c¸c tæ  ®é v t   ngu th     chøc  Ýn  ông  td cho vay  îp  èn  h v theo  quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  ®Þ c Th ®è Ng h Nhµ   íc. n 2. Trong  êng  îp ® Æc   Öt,tæ    tr h  bi   chøc  Ýn  ông  td chØ  îccho  ®  vay  îtqu¸ v    møc  í h¹n  gi   i cho  vay quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy    îcThñ íng ChÝnh  1  n khi®   t  phñ  cho  Ðp  i víi õng tr ng  îp cô  Ó. ph ®è    t   ê h   th 3. ViÖc    nh  èn  ù cã  ña    chøc  Ýn  ông    µm    x¸c ®Þ v t   c c¸c tæ  td ®Ó l c¨n   cø tÝnh    í h¹n  to¸ngi   cho  i vay  quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  §iÒu  µy  ùc hiÖn  ®Þ ti  1  2  n th   theo  quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Ng h Nh n
 9. 9 §i Ò u    ÷ng  êng  îp kh«ng  îccho  20. Nh tr h  ®  vay 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îccho  ®  vay  i víi   ®è     kh¸ch hµng  c¸c   trong c¸c    tr ng  îp sau  y: ê h  ®© a) Thµnh    éi®ång    viªnh   qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,  Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc),phã    Tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  c) cña  chøc  Ýn  ông; ®è   tæ  td b) Ng êithÈm  nh, xÐt duyÖt cho      ®Þ      vay; c) Bè, m Ñ,  î,chång,con  ña  µnh    éi ®ång     v    c th viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,  Tæng  gi¸m  c   ®è (Gi¸m  c),Phã  ®è   tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  c). ®è 2. C¸c    quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  ®Þ ti  1  n kh«ng    ông  i víi   chøc  ¸p d ®è     tæ  c¸c tÝn  ông  îp t¸c. d h  §i Ò u    ¹n  Õ   vay 21. H ch cho  1. Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îccho  ®  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m,  ® cho vay  íi v  nh÷ng  iÒu  Ön  ®∙ivÒ     Êt,møc  ® ki u    l∙su   i cho vay  cho  ÷ng  i t ng sau  y: nh ®è  î   ®© a)    Tæ chøc  Óm   ki to¸n,KiÓ m     to¸n viªn®ang  Óm      ki to¸n t¹  chøc  Ýn   i tæ  t dông;K Õ     ëng,Thanh      to¸ntr   traviªn; b) C¸c    «ng  íncña  chøc  Ýn  ông;   cæ ® l  tæ  td c) Doanh nghiÖp  ã  ét  cm trong  ÷ng  i  îng  nh ®è t quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    1 §iÒu  cña  Ët    chøc  Ýn  ông  ë  ÷u    77  Lu c¸c tæ  td s h trªn10%   èn  iÒu  Ö  ña  v® lc doanh nghiÖp  . ®ã 2. Tæng    î cho    dn  vay  i víi   i t ng quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  ®è     ®è  î   c¸c ®Þ ti  1  n kh«ng  îcvîtqu¸ 5%   èn  ùcã  ña  chøc  Ýn  ông. ®       v t   c tæ  td §i Ò u    Ó m     22. Ki tra,gi¸m    èn  s¸tv vay 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸ch nhiÖ m   Óm       ki tra,gi¸m    s¸tqu¸  ×nh    tr vay vèn,sö  ông  èn   d v vay  µ    îcña  v tr¶n   kh¸ch hµng.   2. Tæ     chøc  Ýn  ông  Õn  µnh  Óm     td ti h ki tra,gi¸m    íc,trong vµ  s¸ttr     sau    khi cho vay  èn  ïhîp víi Æc   iÓ m   ¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  µ  Æc   v ph       ® ® ho   c tæ  td v® ®iÓ m   kinhdoanh  µ  ö  ông  èn    vsd v vay  ña  c kh¸ch hµng.   §i Ò u    h¹n  îvay,®iÒu  23. Gia  n     chØnh  ú  ¹n tr¶nî kh   1. Khi ®Õ n   ¹n    î n Õu     h tr¶n   kh¸ch hµng    kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    Õt  î do  tr¶h n   nguyªn  ©n  nh kh¸ch  quan  ©y  g nªn  µ  ã  b¶n    Þ    ¹n  î th×    v c v¨n  ®Ò ngh gia h n   tæ chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt cho  x  gian h¹n nîtheo quy  nh:        ®Þ a) Thêih¹n    ¹n  î ®èi víi     gia h n       cho  vay  ¾n  ¹n  èi®a  ng h t   b»ng  êih¹n    th   cho vay  ∙  ® tho¶  Ën  thu hoÆc   b»ng  ét  m chu  ú  k s¶n  Êt,kinh doanh  ng  xu     nh kh«ng  qu¸ 12    th¸ng. b) Thêih¹n    ¹n  î vay      gia h n   trung h¹n,dµih¹n  èi®a        t   b»ng    êih¹n    1/2 th   cho vay  ∙  ® tho¶ thuËn    trong hîp ®ång  Ýn  ông;    td
 10. 10 c)C¸c    kho¶n  î®Õ n   ¹n tr¶cha    îcvµ  Õu  n  h   tr¶®   n kh«ng  îcgia h¹n  îth× ®     n    ph¶ichuyÓn    sang  îqu¸ h¹n vµ    ông    Êtqu¸ h¹n. n       ¸p d l∙su     i 2. Trêng  îp    h kh¸ch  µng  h kh«ng    î vay  ng  ú  ¹n  ∙  tr¶ n   ®ó k h ® tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång  Ýn  ông  nguyªn nh©n     td do    kh¸ch quan  µ  ã      v c v¨n b¶n    Þ  ®Ò ngh th× tæ    chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt cho  iÒu  x  ® chØnh  ú  ¹n tr¶nî.N Õ u   kh    kh«ng  îc ®  ®iÒu  chØnh  ú  ¹n    îtæ  k h tr¶n   chøc  Ýn  ông  td chuyÓn  è  î®Õ n   ¹n    ña  ú  s n  h tr¶c k h¹n ®ã     sang  îqu¸ h¹n. n    3. ViÖc    Þ     ¹n  î,®iÒu    ®Ò ngh gia h n   chØnh  ú  ¹n  î cña  k h n  kh¸ch  µng  µ  h v viÖc    gi¶iquyÕt cho gia  ¹n  î  µ  iÒu  h nv ® chØnh  ú  ¹n  î  ña  chøc  Ýn  k h n c tæ  t dông ph¶i® îcthùc hiÖn  íckhi®Õ n   ¹n    î vµ         tr     h tr¶n   c¸c bªn  ã  Ó  c th tho¶  Ën  thu bæ   sung  îp ®ång  Ýn  ông  h  td theo thêih¹n tr¶nîmíi.          4. C¸c kho¶n  î  îc gia  ¹n  î  n®   h n hoÆc   îc ®iÒu  ®  chØnh  ú  ¹n  Én    kh v ¸p dông  i Êt  ∙  l∙ su ® tho¶  Ën    thu trong  îp  ng  Ýn  ông  ña  î  h ®å td c n trong  ¹n    h cho ®Õ n   Õt  êih¹n ® îcgiah¹n  h th         hoÆc   îc®iÒu  ®  chØnh  ú  ¹n. kh §i Ò u    Ôn, gi¶m    Òn vay 24. Mi   l∙ti   i Tæ  chøc  Ýn  ông  îcquyÕt  nh  Ôn, gi¶m    Òn vay  td ®  ®Þ mi   l∙ti   i ph¶itr¶®èi     víi  kh¸ch hµng    theo c¸cnguyªn t¾c       sau  y: ®© 1. Kh¸ch  µng  Þ   h b tæn  Êt vÒ   µis¶n  ã  ªnquan  n   èn  th   t   c li   ®Õ v vay    do nguyªn nh©n    kh¸ch quan,dÉn  n   Þ  ã      ®Õ b kh kh¨n vÒ   µichÝnh;   t  2. Møc    Ôn, gi¶m    Òn vay  ï hîp víi   ®é mi   l∙ti   i ph       kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña    t  c tæ chøc  Ýn  ông; td 3.    Tæ chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îc miÔn,  ®  gi¶m  i l∙ cho    vay  i  íikh¸ch ®è v     hµng  éc c¸c ®èi îng quy  nh  ¹  thu     t  ®Þ ti kho¶n  ®iÒu  LuËt c¸c tæ  1  78      chøc  Ýn  t dông. 4. C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td ph¶iban  µnh    h quy  Õ   Ôn, gi¶m    ch mi   l∙vay  i  i ®è víi  kh¸ch hµng  îcHéi ®ång    ®   qu¶n  Þphª duyÖt.ViÖc  Ôn, gi¶m    Òn vay  tr       mi   l∙ti   i ®èi  íikh¸ch hµng  v    chØ  îcthùc hiÖn    ã  ®    khic quy  Õ   Ôn,  ch mi gi¶m    l∙ cho    i vay cña  chøc  Ýn  ông. tæ  td §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  25. Quy v ngh v c kh¸ch hµng   1.Kh¸ch  µng    h vay  ã  Òn: c quy a)  õ   èic¸c yªu  Çu  ña  chøc  Ýn  ông  T ch     c c tæ  td kh«ng  ng  íic¸c tho¶ ®ó v      thuËn  tronghîp ®ång  Ýn  ông;    td b) KhiÕu  ¹i  ëikiÖn  Öc    ¹m  îp ®ång  Ýn  ông    n, kh   vi viph h   td theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   2.Kh¸ch  µng    h vay  ã  Üa  ô: c ngh v a) Cung  Êp  y   ,  c ®Ç ®ñ trung  ùc    th c¸c th«ng    µiliÖu  ªnquan  n   tin,t   li   ®Õ viÖc  vay  èn  µ  Þu  v v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    ña      vt ch x¸c c c¸c th«ng    µi tin,t   liÖu ®∙    cung  Êp; c b)  ö   ông  Òn  Sd ti vay  ng  ôc  ch  µ  ùc hiÖn  ng    éi dung  ®ó m ®Ý v th   ®ó c¸c n   kh¸c®∙    tho¶ thuËn    tronghîp ®ång  Ýn  ông;    td c)Tr¶  îgèc  µ    Òn vay    n  v l∙ti   i theo tho¶ thuËn      trong hîp ®ång  Ýn  ông;    td
 11. 11 d) chÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtkhikh«ng  ùc hiÖn  ng  ÷ng    tr        th   ®ó nh tho¶  thuËn  Ò   Öc    î vay  µ  ùc hiÖn    Üa  ô  v vi tr¶n   v th   c¸c ngh v b¶o  ¶m   î vay  ∙  ® n  ® cam   kÕt  tronghîp ®ång  Ýn  ông.    td §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc  Ýn  ông 26. Quy v ngh v c tæ  td 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn: td c quy a) Yªu  Çu    c kh¸ch hµng    cung  Êp  µiliÖu chøng  c t    minh  ù    u    d ¸n ®Ç thoÆc   ph¬ng  s¶n  Êt kinh doanh  ¸n  xu     kh¶  , thi kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  × nh  µ  ña  t  cm vc ngêib¶o    íckhiquyÕt ®Þnh    l∙nhtr       cho vay; b)  õ   èiyªu  Çu  T ch   c vay  èn  ña  v c kh¸ch  µng  Õu  Êy  h n th kh«ng    iÒu  ®ñ ® kiÖn vay  èn, dù  vay  èn  v   ¸n  v hoÆc   ¬ng  vay  èn  ph ¸n  v kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶,   kh«ng  ï hîp víiquy  nh  ña  ph       ®Þ c ph¸p  ËthoÆc   chøc  Ýn  ông  lu   tæ  td kh«ng  ã  c ®ñ   ån  èn    ngu v ®Ó cho  vay; c) KiÓ m       tra gi¸m    s¸tqu¸  ×nh  tr vay  èn, sö  ông  èn  v d v vay  µ    î cña  v tr¶n   kh¸ch hµng;   d)  Ê m     Öc  Ch døt vi cho vay,thu  åi nî tr c h¹n      Ön    h     í  khiph¸thi kh¸ch hµng    cung  Êp  c th«ng      ù  Ët,   ¹m  îp ®ång  Ýn  ông; tinsais th   ph h   vi td ®)  ëikiÖn  Kh   kh¸ch hµng    ¹m  îp ®ång  Ýn  ông    viph h   td hoÆc   êib¶o    ng   l∙nh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   e)    n   ¹n    î,n Õu     Khi ®Õ h tr¶ n   c¸c bªn kh«ng  ã  c tho¶  Ën  thu kh¸c th×      tæ chøc  Ýn  ông  ã  Òn  td c quy b¸n  µis¶n  µm  t  l b¶o  ¶m   ® theo  ù  s tho¶  Ën  thu trong  hîp ®ång      åinî theo    ®Ó thu h     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthoÆc     Çu  êib¶o     yªu c ng   l∙nh thùc  Ön  Üa  ô    o  i  íitr ng  îp    hi ngh v l∙nh ®¹ ®è v   ê h kh¸ch  µng  îc b¶o    h ®  l∙nh vay  èn; v g) MiÔn, gi¶m    Òn vay,gia h¹n  î,®iÒu      l∙ti   i     n  chØnh  ú  ¹n  î,mua  nî k h n  b¸n    theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícvµ  ùc hiÖn  Öc  ¶o  î,khoanh  î,   ®Þ c Ng h Nh n   th   vi ® n  n  xo¸nîtheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.      ®Þ c Ch ph 2.Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Üa  ô: td c ngh v a) Thùc  Ön  ng    hi ®ó tho¶ thuËn    tronghîp ®ång  Ýn  ông;    td b) Lu  ÷hå  ¬  Ýn  ông  ïhîp víi   gi   s t d ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 27. Cho    vay  ®∙ivµ  u    cho vay  u    ©y  ùng  ®Ç t x d theo  Õ   ¹ch k ho   Nhµ   íc. n 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   cho vay  i víikh¸ch hµng  éc ®èi t ®è       thu    ­ îng ® îchëng  Ýnh     ch s¸ch tÝn  ông  ®∙itheo   d u    quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ­ ®Þ c Ch ph v h íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íctrong tõng thêikú.   c Ng h Nh n        2. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ   íc cho  td Nh n   vay  u    ©y  ùng  ®Ç t x d theo  Õ   ¹ch k ho   Nhµ   íc thùc hiÖn  n    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  ËtvÒ   u     ©y  ùng  µ  lu   ®Ç t x d v qui®Þnh  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u    ©y  ùng    c Ch ph v t d ®Ç tx d theo  Õ   ¹ch nhµ  ­ k ho   n íchµng    n¨m. 3. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ   íc® îcCh Ýnh  ñ  td Nh n     ph chØ  nh  ®Þ cho vay  i víi ®è     kh¸ch hµng  éc ®èi t ng  ®∙i,   thu    î u    cho  vay  u    ©y  ùng  ®Ç tx d theo  Õ   ¹ch  µ   k ho Nh níc,n Õu  ã    c ph¸tsinh chªnh  Öch    Êt vµ      l l∙ su   tæn  Êtc¸c kho¶n  i th     cho vay    do
 12. 12 nguyªn nh©n    kh¸ch quan  × viÖc  ö  ýthùc hiÖn    th   x l    theo  quy  nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   ícvµ    é, ngµnh  ªnquan. vh   c Ng h Nh n   c¸cB   li   4. Tríckhicho       vay  ®∙ivµ  u    cho  vay  u    ©y  ùng  ®Ç tx d theo  Õ   ¹ch Nhµ   k ho   níc,tæ    chøc  Ýn  ông  Õn  µnh  Èm   nh  Öu  td ti h th ®Þ hi qu¶  ña  ù  hoÆc   ­ c d ¸n  ph ¬ng  vay  èn, n Õu  Ðt  Êy  ¸n  v  x th kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶, kh«ng  ã    c kh¶ n¨ng  µn  ho tr¶nî vay  gèc  µ    ×     c¶  v l∙ th b¸o    íic¬  i c¸o v   quan  µ   íc cã  Èm  Òn, n Õu   Nh n   th quy   xÐt thÊy  Çn  Õtph¶ib¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ    c thi     c¸o Th t   ph xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    §i Ò u    28. Cho  theo  û  vay  u th¸c 1.    Tæ chøc  Ýn  ông  td cho  vay theo  û   u th¸c cña  Ýnh  ñ, cña      Ch ph   tæ chøc, c¸ nh©n       ë trong níc vµ  µiníc theo  îp  ng  Ën  û        ngo     h ®å nh u th¸ccho    vay ®∙  ý  Õt  íic¬  k k v   quan  i diÖn  ña  Ýnh  ñ  ®¹   c Ch ph hoÆc   chøc, c¸ nh©n    tæ     ë trong níc vµ  µi níc.ViÖc      ngo     cho vay  û    u th¸cph¶i phï hîp  íiquy  nh  ña     v  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Ýn  ông  ©n  µng  µ  îp ®ång  û    td ng h vh  u th¸c.   2. Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho  vay  theo  û    îchëng  Ý   û    µ    u th¸c®   ph u th¸cv c¸c kho¶n  ëng  î kh¸c ®∙  h l  i   tho¶  Ën  thu trong hîp  ng  û      ®å u th¸ccho  vay  ï hîp  íi ph   v   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   th«ng  Ö  èc  Õ, ®¶m   l qu t   b¶o  ï ®¾ p       Ý, b  ®ñ chiph   rñiro vµ  ã  i     c l∙ . C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u      29. Tæ chøc  Ýn  ông  µ    µng  vèn  ã  td v kh¸ch vay  c tr¸chnhiÖ m      thi hµnh quy  Õ   µy. C¨n  Quy  Õ   µy  µ    ch n   cø  ch n v c¸c quy  nh  ña  b¶n  ®Þ c v¨n  ph¸p  luËtcã  ªnquan,tæ    li     chøc  Ýn  ông  td ban  µnh      h c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  h  nghiÖp  ô  v cô  Ó  ïhîp víi iÒu  Ön,® Æc   iÓ m   µ  iÒu  Ö  ña  ×nh. th ph       ® ki   ® v® lc m   §i Ò u 30.  Tæ  chøc, c¸  ©n    ¹m      nh vi ph c¸c quy  nh   ña  ®Þ c Quy  Õ   ch nµy,tuú tÝnh  Êt,møc      ¹m  ã  Ó  Þ  ö  ýkû  Ët, ö  ýhµnh  Ýnh     ch   ®é viph c th b x l   lu   l   x ch hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Öc  öa  æi,bæ   31. Vi s ®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản