Quyết định 324-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
101
lượt xem
17
download

Quyết định 324-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 324-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 324-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  324­Q §/ N H 5   T n g µ y  30 th¸ng 9 n¨ m  1997 v Ò   Ö c p hª ch u È n   vi §i Ò u  l Ö T æ  c h ø c v µ  h o ¹t  é n g  c ñ a ®  N g © n  h µ n g  N g o ¹i th¬ n g  Vi Ö t  a m N Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt  cø  l Ng h Nh n   Nam, Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,hîp t¸cx∙tÝn  ông  µ         d v c«ng    µichÝnh  tyt   c«ng  è  b theo L Önh  è  LCT/   s 37­ H§NN8   µ  Önh  è  LCT/H§NN8  µy  5­ vL s 38­ ng 24­ 1990  ña  ñ   Þch  éi ®ång   c Ch t H  Nhµ   íc; n C¨n  NghÞ   nh  è  CP   µy  3­ cø  ®Þ s 15­ ng 2­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öm   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  é; B C¨n  V¨n  cø  b¶n  è  s 3329­§MDN   µy  7­ ng 11­ 1996  ña  Ýnh   ñ   û   c Ch ph u quyÒn  èng  c  ©n   µng  µ   íc ký  Õt  nh  µnh  Ëp  ¹  ©n   Th ®è Ng h Nh n   quy ®Þ th l liNg hµng  ¹ith ng  ÖtNam; Ngo   ¬ Vi   C¨n  V¨n  cø  b¶n  è  s 3575­§MDN   µy  7­ ng 18­ 1997  ña  Ýnh   ñ   û   c Ch ph u quyÒn  èng  c  ©n   µng  µ   íct¹m  êiphª  Èn  Òu  Ö    Th ®è Ng h Nh n   th   chu §i l Tæ chøc  vµ  ¹t®éng  ña    ©n  µng  èc  ho   c c¸cng h qu doanh; X Ðt    Þ  ña  ñ   Þch  éi ®ång  ®Ò ngh c Ch t H  qu¶n  ÞNg ©n  µng  ¹ith ng  tr   h Ngo   ¬ ViÖtNam   µ  ô  ëng  ô    v V tr V C¸c  Þnh  Õ   µichÝnh  ©n  µng  µ   íc, § ch t   Ng h Nh n Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1.­Phª  Èn  Òu  Ö    chu §i l Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  ©n   µng  v ho   c Ng h Ngo¹ith ng  ÖtNam   å m   ch¬ng,57  iÒu  Ìm    ¬ Vi   g 12   ® k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 2.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ   k v thay  Õ   th Quy Õt  nh   è  ®Þ s 252­Q§/NH5   µy  11­ ng 11­ 1992  ña  c Thèng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc    Ën  ®è Ng h Nh n   vi x¸c nh cho  Ðp    ông  Òu  Ö  ph ¸p d §i l Ng ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam. h Ngo   ¬ Vi   §i Ò u    ñ   Þch  éi  ng  3.­Ch t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h Ngo¹i th ng  Öt   ¬ Vi Nam,  ô   ëng  ô   V tr V c¸c  Þnh  Õ   µi chÝnh,  § ch t   Ch¸nh    V¨n phßng, Ch¸nh    Thanh    ñ  ëng  n  Þ   ùc thuéc  ©n   µng  µ   íc tra,Th tr ®¬ v tr   Ng h Nh n   Trung  ng, Gi¸m  c    ¬  ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc Ng h Nh n     ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 §i Ò u  Ö l v Ò   æ   h øc   µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a N g © n  h µ n g T c v  N g o ¹i th¬ n g   Ö t N a m Vi (phªchuÈn    theo Quy Õt  nh  nh  è    ®Þ ®Þ s 324­Q§/NH5 ngµy  9­ 30­ 1997  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  1.­ ©n  hµng Ngo¹i th ng ViÖt Nam    Ng  ¬ (sau  y   äi t¾t  µ ®© g   l  Ng ©n   µng  ¹ith ng) lµ doanh  h Ngo   ¬     nghiÖp  µ  íc h¹ng  Æc   Öt,bao  å m   nh n   ® bi   g c¸c ®¬n  Þ   µnh    ã    v th viªn c quan  Ö   ¾n   ã  íinhau  Ò   î Ých  hg b v  v l  i kinh  Õ, tµi t   chÝnh, c«ng    nghÖ, th«ng    o  ¹o,nghiªn cøu  Õp  Þ  tin,®µ t     ti th trong  ¹t®éng  ho   kinh doanh; Ng ©n   µng    h Ngo¹ith ng  ¹t®éng   ¬ ho   trong  Ünh  ùc  l v kinh  doanh  tiÒn tÖ,tÝn  ông  µ    Þch  ô  ªnquan  n   ¹t®éng  µichÝnh,tiÒn tÖ,    d v c¸cd v li   ®Õ ho   t       ng©n  µng. h Ng ©n   µng  h Ngo¹i th ng  îc thµnh  Ëp   ¬ ®  l theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 115­   CP ngµy  12­ 30­ 1962  ña  éi  ng  Ýnh  ñ  µ  îc Thèng  c  ©n   µng  c H ®å Ch ph v ®   ®è Ng h Nhµ   íc ký  n   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 286­ Q§/NH5  µy  9­ ng 21­ 1996  µnh  Ëp  ¹ theo  th l li   m«   ×nh  h Tæng  c«ng    µ  ícquy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  TTg  µy  tynh n   ®Þ ti   ®Þ s 90­ ng 7­ 3­1994  theo  û  Òn  ña  ñ íng ChÝnh  ñ,nh»m     êng,tÝch  ô,tËp  u quy c Th t   ph   t¨ngc   t  trung,ph©n    c«ng chuyªn m«n    µ  îp t¸ckinh doanh    ùc hiÖn  Ö m     ho¸ v h       ®Ó th   nhi vô  µ   ícgiao;n©ng  Nh n     cao kh¶ n¨ng  µ  Öu  v hi qu¶  kinh doanh  ña    n  Þ    c c¸c ®¬ v thµnh    µ  ña  µn  ©n   µng  ¹ith ng; ®¸p  viªnv c to Ng h Ngo   ¬   øng  nhu  Çu  ña  Òn   c cn kinhtÕ.   §i Ò u    ©n  µng  ¹ith ng  ã: 2.­Ng h Ngo   ¬ c 1.T    c¸ch ph¸p nh©n      theo ph¸p luËtViÖtNam.        2.Tªn    riªnglµNg ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam.    h Ngo   ¬ Vi   Tªn  giao  Þch  èc  Õ  d qu t b»ng  Õng  ti Anh: Bank For Foreign Trade    of Vienam, viÕtt¾tlµVietcombank.        3.Trô  ë  Ýnh:T¹iHµ   éi.   s ch    N 4.§iÒu  Ö      l Tæ chøc  µ  ¹t®éng, bé  v ho     m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh. l  ® h 5. Vèn  µ  µis¶n, trong    èn  iÒu  Ö  îc ChÝnh  ñ  n  nh  µ   v t    ®ã v ® l®  ph Ê ®Þ l  1.100.000.000.000    ét ngµn  ét  ® (m   m tr¨m  û ®ång  Öt Nam)  µ  Þu  t  Vi   v ch tr¸ch   nhiÖ m   i víi   ®è     kho¶n  î trong ph¹m    è  èn  µ  µis¶n  éc së  ÷u  µ   c¸c n    vis v v t   thu   h Nh nícdo  ©n  µng  ¹ith ng    Ng h Ngo   ¬ qu¶n  ý. l 6. Con  Êu    d riªng,tµikho¶n  ë   ¹  ©n   µng  µ   íc vµ  ¹    ©n      m ti Ng h Nh n   t i Ng c¸c hµng  trongnícvµ  ícngoµi.     n  7.B¶ng  ©n  i tµi   c ®è     s¶n,c¸cquü  Ëp     t trungtheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.  
 3. 3 §i Ò u 3.­ Ng ©n   µng  ¹ith ng  ã  êigian  ¹t®éng  µ 99      h Ngo   ¬ c th   ho   l   n¨m kÓ   õ ngµy  èng  c  ©n  µng  µ   ícký  Õt  nh  µnh  Ëp  ¹ theo  t  Th ®è Ng h Nh n   quy ®Þ th l l  i m«   ×nh  h Tæng c«ng    µ  íc. tynh n §i Ò u    ©n   µng  ¹ith ng  îcqu¶n  ýbëiHéi ®ång  4.­Ng h Ngo   ¬ ®   l      qu¶n  Þ tr   vµ  îc®iÒu  µnh  ëiTæng  ®  h b  Gi¸m  c. ®è §i Ò u    ©n  µng  ¹ith ng  Þu  ù  5.­Ng h Ngo   ¬ ch s qu¶n  ýnhµ  íccña  ©n   l  n  Ng hµng  µ   íc vµ  ña    é,  ¬  Nh n   c c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ  µnh  è  ùc thuéc  v th ph tr   Trung  ng  ¬ theo  chøc n¨ng  quy  nh;  ng  êichÞu  ù  ®Þ ®å th   s qu¶n  ý cña    ¬  l  c¸c c quan  µy  íit n v    c¸ch  µ c¬  l  quan  ùc  Ön  Òn  ñ  ë  ÷u  i  íidoanh  th hi quy ch s h ®è v   nghiÖp  µ  íc theo    nh n   quy ®Þnh  ¹ LuËt Doanh  t i   nghiÖp  µ  ícvµ    nh n   c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   §i Ò u      6.­Tæ chøc  §¶ng  éng  C s¶n  Öt Nam   Vi   trong Ng ©n  µng  ¹i   h Ngo   th ng  ¹t®éng  ¬ ho   theo  Õn  Hi ph¸p,ph¸p  Ëtcña  µ   ícCéng  µ    éichñ    lu   Nh n   ho x∙h   nghÜa  ÖtNam   µ  Vi   v quy  nh  ña  ®Þ c §¶ng  éng  C s¶n  ÖtNam. Vi   Tæ  chøc C«ng  oµn  µ    chøc  Ýnh  Þ x∙ héi kh¸c trong Ng ©n   ® v c¸c tæ  ch tr           hµng  ¹ith ng  ¹t®éng  Ngo   ¬ ho   theo  Õn  Hi ph¸p,ph¸p  Ëtvµ  Òu  Ö  ña        lu   §i l c c¸c tæ chøc  . ®ã C h ¬ n g  II Q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a N g © n  h µ n g  N g o ¹i ¬ n g  th M ô c  I. u y Ò n  c ñ a N g © n  h µ ng N g o ¹i ¬ ng  Q  th §i Ò u    ©n  µng  ¹ith ng  ã  Òn: 7.­Ng h Ngo   ¬ c quy 1. Qu¶n  ý,sö  ông  èn, ®Êt  ai,c¸c nguån  ùc kh¸c cña  µ   íc giao   l  d v  ®   l    Nh n     vµ  ån  èn  ngu v huy  ng, tiÕp  Ën  µ  i  ®é   nh v ® vay  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   ®Ó   ùc hiÖn    ôc    Ö m   ô  îc giao  th   c¸c m tiªu, nhi v®  hoÆc   îc uû  Ö m.    ®   nhi 2. Giao  l¹ cho    n  Þ  µnh      i c¸c ®¬ v th viªnqu¶n  ý,sö  ông    ån  ùc m µ   ©n   µng  l  d c¸c ngu l   Ng h Ngo¹ith ng  ∙  Ën  ña  µ   íc,®iÒu    ¬ ® nh c Nh n   chØnh  ÷ng  ån  ùc®∙  nh ngu l   giao cho   c¸c®¬n  Þ  µnh      v th viªntrong tr ng  îp cÇn  Õtphïhîp víi Õ   ¹ch ph¸ttr Ón  ê h   thi         ho     i   k chung  ña  µn  ©n   µng  c to Ng h Ngo¹i th ng. 3.    ¬   ChuyÓn   îng, thay  Õ, cho  nh   th   thuª,thÕ  Êp, cÇ m   è  µis¶n  éc  Òn    ch   c t  thu quy qu¶n  ýcña  ©n   µng  ¹i l  Ng h Ngo   th ng, trõ nh÷ng  µis¶n  µ  ÷ng  ÕtbÞ   ¬    t  v nh thi   quan  äng tr theo quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  ph ph¶i® îcc¬      quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy cho  Ðp, trªnnguyªn ph      t¾c  b¶o  µn  µ  to v ph¸ttr Ón vèn; ®èi  íi®Êt  ai  éc  Òn   i     v  ® thu quy qu¶n  ý vµ  ö  l  s dông  ña  ©n  µng  ¹ith ng  × thùc hiÖn  c Ng h Ngo   ¬ th     theo ph¸p luËtvÒ   t  ai.       ®Ê ®
 4. 4 §i Ò u  8.­  Trong khu«n khæ  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët,Ng ©n   µng  lu   h Ngo¹ith ng  ã  Òn  chøc  ùc hiÖn    ¹t®éng    ¬ c quy tæ  th   c¸cho   nghiÖp  ô: v 1.Huy  ng  èn:   ®é v a. Nh Ën  Òn  öi tiÕtkiÖm,  Òn  öi kh«ng  ú  ¹n,cã  ú  ¹n,tiÒn  öi   ti g     ti g   kh   kh   g  thanh to¸n cña  Êtc¶    chøc, d©n      t   c¸c tæ    c trong níc vµ  íc ngoµi b»ng  ng      n    ®å ViÖtNam   µ  ¹itÖ;   v ngo   b. Ph¸thµnh    ¹ chøng      c¸clo i   chØ  Òn göi,tÝn  Õu,kú  Õu,tr¸phiÕu  ti     phi   phi     i Ng ©n  µng  µ    ×nh  h v c¸ch thøc huy  ng  èn    ®é v kh¸c. 2. TiÕp  Ën  èn  µitrî vèn  û    u    õ Ch Ýnh  ñ, Ng ©n   µng    nh v t    , u th¸c®Ç t t   ph   h Nhµ   íc vµ    chøc  èc  Õ, quèc    µ    ©n  n   c¸c tæ  qu t   gia v c¸ nh kh¸c cho    ¬ng    c¸c ch tr×nh ph¸ttr Ónkinh tÕ          éi.    i     ­v¨n ho¸ ­x∙h 3. Vay  èn  ©n   µng  µ   íc,c¸c tæ    v Ng h Nh n     chøc  µichÝnh, tÝn  ông  t    d kh¸c  trongvµ  µiníc,c¸ctæ    ngo       chøc  µ    ©n  ícngoµi. v c¸nh n  4.Cho    vay: a. Cho vay  ¾n   ¹n, trung  ¹n  µ  µi h¹n  ng h  h vd  b»ng  ng  Öt  ®å Vi Nam   µ  v ngo¹itÖ  i  íic¸c tæ    ®è v     chøc  kinh tÕ;cho     vay  ¾n   ¹n,trung h¹n  µ  µih¹n  ng h    vd  b»ng  ng  Öt Nam   i víic¸ nh©n  µ  é    nh  éc m äi  µnh  Çn   ®å Vi   ®è       v h gia ®× thu   th ph kinhtÕ;   b. ChiÕt khÊu  ¬ng  Õu,kú  Õu,tr¸ phiÕu  µ    Êy  ê kh¸c trÞ     th phi   phi     i v c¸c gi t      gi¸® îcb»ng  Òn.    ti 5.Thùc  Ön    hi nghiÖp  ô  v cho    µichÝnh  Ó  nhËp  Èu  µ    Êt thuªt   (k c¶  kh v t¸ xu   i thiÕtbÞ    cho  thuª). 6. Thùc  Ön    hi nghiÖp  ô v thanh    to¸n L/C, b¶o    l∙nh,t¸   i b¶o    Ýn  ông, l∙nht d   b¶o    l∙nhtham    ù  Çu,®Êu  Çu  µ  ùc hiÖn    gia d th   th v th   c¸c nghiÖp  ô  v b¶o  l∙nh,t¸  i   b¶o    l∙nhkh¸c cho      c¸c doanh nghiÖp, tæ    chøc  µichÝnh    Ýn  ông  t  ­t d trong vµ    ngoµiníc.   7. Thùc  Ön      hi c¸c nghiÖp  ô  v kinh doanh  Òn  Ö, tÝn  ông  µ  Þch  ô    ti t   d vd v ng©n  µng  i ngo¹i h ®è   . 8. §Çu   íic¸c h×nh    td     thøc mua     Çn,  ïn  èn, li   cæ ph h v   ªndoanh, mua   µi   t  s¶n  µ    ×nh  v c¸ch thøc ®Ç u      tkh¸cvíi       doanh  c¸c nghiÖp  µ  chøc  µichÝnh    v tæ  t  ­ tÝn  ông  d kh¸c. 9.Thùc  Ön    hi nghiÖp  ô  Ç m   è  ng  vc c ®é s¶n. 10.Kinh    doanh  µng  ¹c,kim  Ý  ý,®¸  ý  Ó  xuÊtnhËp  Èu). v b  kh qu   qu (k c¶    kh 11.Lµ m   Þch  ô    d v thanh    ÷a c¸ckh¸ch hµng. to¸ngi       12.  Kinh doanh chøng kho¸n  µ  µm  v l m«i  í   i lý ph¸t hµnh  gi i ®¹     ,   chøng  kho¸n cho    kh¸ch hµng.   13. C Êt  ÷,b¶o    gi   qu¶n  µ  v qu¶n  ý c¸c chøng  l    kho¸n,giÊy  ê trÞ gi¸® îc   t        b»ng  Òn vµ    µi ti   c¸ct   s¶n  ý  qu kh¸ccho    kh¸ch hµng.   14. Thùc  Ön    Þch  ô   Ên  Ò   Òn  Ö,®¹ilýng©n  µng, qu¶n  ý   hi c¸c d v tv v ti t       h   l  tiÒn vèn  µ    ù    u      iÓntheo yªu cÇu  ña    v c¸cd ¸n ®Ç tph¸ttr      c kh¸ch hµng.   15. §Çu   öa  ÷a,c¶it¹o,n©ng  Êp  ÷ng  µis¶n  Õ  Êp, cÇ m   è    ts ch       c nh t  th ch   c ®∙  îcchuyÓn  µnh  µis¶n  éc së  ÷u  µ  ícdo  ©n  µng  ¹ith ng  ®  th t  thu   h nh n   Ng h Ngo   ¬ qu¶n  ý®Ó   ö  ông  l  sd hoÆc   kinh doanh;tù doanh       hoÆc   ªndoanh  u    ©y  li   ®Ç tx
 5. 5 dùng  ¬  ë  Ët chÊt kü  ËttrùctiÕp phôc  ô  csv    thu       v kinh doanh  µ  îcphÐp      v®  cho thuªphÇn    n¨ng  ùcc¬  ë  ËtchÊtkü  Ëtt¹m  êicha  ö  ông. l  sv    thu   th   sd 16.Thùc  Ön  Þch  ô    hi d v b¶o  Ó m. hi 17. Kinh    doanh  ÷ng  µnh  nh ng nghÒ  kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   khi® îcc¬      quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy cho  Ðp. ph 18.Thùc  Ön      hi c¸cnghiÖp  ô  û  Ö m  v u nhi kh¸ccña  µ   ícvµ  ©n  µng    Nh n   Ng h Nhµ   íc. n §i Ò u  9.­ ©n   µng  ¹i th ng  ã  Òn   chøc   Ng h Ngo   ¬ c quy tæ  qu¶n  ý,tæ  l  chøc  kinhdoanh      nh sau: 1.    Tæ chøc  é  b m¸y  qu¶n  ý,tæ  l   chøc kinh doanh  ï hîp  íim ôc     ph   v  tiªu, nhiÖ m  ô  Nhµ   ícgiao. v do  n  2.§æi  íic«ng  Ö,    m  ngh trang thiÕtbÞ.     3. §Æt  ë     S giao  Þch, chinh¸nh,v¨n  d      phßng  idiÖn    ®¹   ë trong níc vµ  íc     n  ngoµitheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   4. Thùc  Ön  ÷ng  éidung  ¹t®éng    hi nh n  ho   nghiÖp  ô  v kinh doanh  ∙    ® nªu    ë §iÒu  cña  Òu  Ö  µy; m ë   éng  8  §i l n   r quy    m« kinh doanh theo kh¶ n¨ng  ña  c Ng ©n  µng  ¹ith ng  µ  h Ngo   ¬ v nhu  Çu  ña  Þ  êng. c c th tr 5. Lùa  än  Þ  êng  µ  èng  Êt ph©n    ch th tr v th nh   c«ng  Þ  êng  ÷a c¸c ®¬n   th tr gi     vÞ  µnh  th viªn. 6. H íng dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn    Ýnh      c th vi th   c¸c ch s¸ch,chÕ   ,  Ó  Ö  Ò     ®é th l v ho¹t®éng  ©n  µng  ña  µ   íc.Ban  µnh    b¶n  Ò     ng h c Nh n   h c¸c v¨n  v quy  Õ,    ch quy ®Þnh  µ    v c¸cquy  ×nh nghiÖp  ô  ü  Ët,qu¶n  ýcÇn  Õttrong ho¹t®éng  tr   v k thu   l  thi      kinhdoanh  ña  ©n  µng  ¹ith ng.   c Ng h Ngo   ¬ 7. Trong khu«n khæ  quy  nh   ña  ©n   µng  µ   íc,Ng ©n   µng  ®Þ c Ng h Nh n   h Ngo¹ith ng  îc:  ¬ ® a.Quy  nh    ®Þ møc    Êtcô  Ó  ña    ¹ tiÒn göivµ    ¹ tiÒn vay; l∙su   th c c¸clo   i i     c¸clo  i   b.X¸c  nh    ®Þ møc  cho  vay  cao  Êt ®èi víi nh       kh¸ch hµng;   c.X¸c  nh  û lÖ    ®Þ t   hoa  ång, lÖ  Ý, tiÒn  ëng  µ  Òn ph¹tviph¹m    h   ph   th v ti       ¸p dông  trong    ¹t®éng  c¸c ho   kinh doanh  µ  Þch  ô  ña  ©n   µng  ¹ith   vd v c Ng h Ngo   ­ ¬ng; d.X¸c  nh  ûgi¸hèi®o¸ivÒ     ®Þ t        kinhdoanh  ¹itÖ.   ngo   8. KhëikiÖn        c¸c tranh chÊp  Ò     v kinh tÕ,d©n  ù  µ    Þ  ëitè c¸c    s v ®Ò ngh kh       vô    ×nh  ù  ªnquan  n   ¹t®éng  ©n  µng  ¹ith ng. ¸n h s li   ®Õ ho   Ng h Ngo   ¬ 9. Yªu  Çu    c kh¸ch  µng  h vay  èn  Êt tr×nh  µiliÖu,hå  ¬  µ  v xu   t    s v cung  Êp  c th«ng    Ò   ×nh  ×nh  tinv t h s¶n  Êt kinh doanh  µ  µichÝnh    su     v t  ®Ó xem   Ðt    x cho vay,kiÓm    ×nh  ×nh  ö  ông  èn    trat h sd v vay  ña  ©n  µng  ¹ith ng. c Ng h Ngo   ¬ 10. Tõ   èiquan  Ö   Ýn  ông, c¸c quan  Ö     ch   htd    h kinh doanh    kh¸c víikh¸ch      hµng  Õu  Êy    n th c¸c quan  Ö   µy    h n tr¸ ph¸p  ËthoÆc   i lu   kh«ng  em   ¹ hiÖu    ® l i qu¶ kinhtÕ    hoÆc   kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    åivèn. thu h   11. X ©y  ùng  µ  dông    nh    d v ¸p  c¸c ®Þ møc  lao  ng,  n    Òn ¬ng  ®é ®¬ gi¸ti l trongkhu«n    khæ     nh  c¸c®Þ møc,  n    ña  µ   íc. ®¬ gi¸c Nh n
 6. 6 12. TuyÓn  än, thuª m ín,bè  Ý sö  ông, ®µo  ¹olao ®éng  µ  ©n     ch       tr   d   t    v ph cÊp  Öc  Ón  än, thuªm ín,bè  Ý sö  ông, ®µo  ¹olao ®éng, lùa chän  vi tuy ch       tr   d   t       c¸c h×nh    thøc   ¬ng, th ng  µ  ùc hiÖn    Òn  tr¶l   ë v th   c¸c quy kh¸c cña  êisö  ông    ng   d lao ®éng    theo quy  nh  ña  é   Ët  ®Þ c B Lu Lao  ng  µ    ®é v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  Ët, lu   Õt  nh  quy ®Þ møc ¬ng,th ng  l   ë cho  êilao ®éng    ¬  ë  n    ng     trªnc s ®¬ gi¸ tiÒn ¬ng, chiphÝ  Þch  ô  µ  Öu  l    d v v hi qu¶  ¹t®éng  ña  ©n   µng  ¹ith ho   c Ng h Ngo   ­ ¬ng. 13.Trùc  Õp ký  Õt        ti   k c¸cv¨n b¶n  tho¶ thuËn  µ    îp ®ång    v c¸ch   nh»m   ôc  ph vô cho  ôc  ch  m ®Ý kinh doanh, hîp        t¸ckhoa  äc  ü  Ët vµ  o  ¹o c¸n  é  h k thu   ®µ t   b Ng ©n  µng  ¹ith ng  íi   chøc  µ    ©n  h Ngo   ¬ v   tæ  c¸c v c¸nh trong vµ  µiníc.M êi  µ    ngo     v tiÕp c¸c  i    ®è t¸c kinh  doanh  trong  µ  v ngoµi níc.Quy Õt  nh   ö  êi cña      ®Þ c ng   Ng ©n   µng  ¹ith ng  Ó  c¸c ®¬n  Þ  µnh  h Ngo   ¬ (k c¶    v th viªn)ra nícngoµic«ng           t¸c, häc  Ëp,tham    t  gia kh¶o    i  íiChñ   Þch  éi ®ång  s¸t;®è v   t H  qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  ®èc  ph¶i® îcThèng  c  ©n   µng  µ   íccho  Ðp. C¸c  µnh       ®è Ng h Nh n   ph   th viªnkh¸c   cña  éi ®ång  H  qu¶n  Þ,Ban  Ó m     µ    tr   Ki so¸tv c¸cchuyªn viªngióp viÖc  éi ®ång       H  qu¶n  Þ  níc ngoµi do  ñ   Þch  éi  ng  tr ra      Ch t H ®å qu¶n  Þ  tr quyÕt  nh.  ã  ®Þ Ph Tæng  Gi¸m  c  µ    ®è v c¸c chøc  danh  kh¸c trong toµn  ©n  µng  ¹ith ng        Ng h Ngo   ¬ ra nícngoµido      Tæng  Gi¸m  c  Õt ®Þnh. ®è quy   §i Ò u 10.­Ng ©n   µng  ¹ith ng  ã  Òn    h Ngo   ¬ c quy qu¶n  ý tµichÝnh    l    nh sau: 1.§îctùchñ  µichÝnh,chñ  ng       t    ®é trongkinh doanh,b¶o  ¶m     Ý  µ        ® chiph v tù chÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt    v k qu¶  kinh doanh, b¶o  µn  µ    iÓn vèn        to v ph¸ttr   ®Ó ®¶m  b¶o  ù  s t¨ng tr ng    ¹t®éng, kinh doanh  ña  ©n   µng  ¹ith   ë c¸c ho       c Ng h Ngo   ­ ¬ng. 2. §îcsö  ông  èn  µ    ü  ña  ©n   µng  ¹ith ng    ôc  ô    d v v c¸c qu c Ng h Ngo   ¬ ®Ó ph v kÞp  êic¸c nhu  Çu  th     c kinh doanh theo nguyªn  ¾c  t b¶o  µn, cã  Öu  to   hi qu¶,   ®óng  íic¸c quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ¶m   v    ®Þ c Ng h Nh n   ® b¶o  toµn  an  trong  ho¹t®éng    kinh doanh  ©n  µng  µ      ng h v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   3. §îc vay  èn  ña  ©n   µng  µ   íc theo     v c Ng h Nh n   quy  nh  ña  èng  c  ®Þ c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc vµ  ù  h Nh n   t huy  ng  èn    ¹t ®éng  ®é v ®Ó ho   kinh doanh  ng  nh kh«ng  µm  l thay ® æi  ×nh    h thøc  ë  ÷u  µ  íc ®èi  íiNg ©n   µng  ¹ith s h nh n   v  h Ngo   ­ ¬ng.§îcph¸thµnh    Õu,kú  Õu,tÝn  Õu  ©n  µng,c¸c giÊy tê gi¸      tr¸phi   phi   i phi ng h         trÞ ® îc b»ng  Òn     ti kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;® îc thÕ  Êp    Þ lu     ch gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t  ¾n  Òn víi µis¶n  éc quyÒn  sd ®Ê g li       t thu   qu¶n  ýcña  ©n  µng  l  Ng h Ngo¹ith ng  ¹    chøc  Ýn  ông      ¬ t i tæ  c¸c td ®Ó vay  èn  v kinh doanh    theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   4. §îc thµnh  Ëp,qu¶n  ývµ  ö  ông    ü  Ëp     l  l  s d c¸c qu t trung theo    quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   5.§îcsö  ông  Çn  înhuËn    d ph l   i cßn  ¹theo quy  nh  ña  l  i   ®Þ c ph¸p luËt.   6. §îchëng    Õ     î Êp  Ò   ån  èn,bï ®¾ p   Ò   înhuËn     c¸c ch ®é tr  c v ngu v     v l  i kinh  doanh  hoÆc     Õ     ®∙ikh¸c cña  µ   íc khithùc hiÖn    Öm   ô  c¸c ch ®é u      Nh n       c¸c nhi v theo yªu cÇu  ña  Ýnh  ñ.    c Ch ph 7. §îchëng    Õ     ®∙i®Ç u       c¸c ch ®é u    thoÆc   i u    t¸ ®Ç ttheo quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc. n
 7. 7 §i Ò u 11.­Ng ©n   µng  ¹ith ng  ã  Òn  õ chèivµ  è  m äi    h Ngo   ¬ c quy t    t c¸o  yªu cÇu    cung  Êp  ña  Êt kú    ©n  c c b   c¸nh hay  chøc  µo  Ò     Þch  ô  ©n   tæ  n v c¸cd v ng hµng  µ    ån  ùc kh¸c kh«ng  îc ph¸p  Ëtquy  nh,  õnh÷ng  v c¸c ngu l     ®  lu   ®Þ tr   kho¶n  tùnguyÖn  ng  ãp  ×  ôc  ch  ©n  o  µ    ®ã g v m ®Ý nh ®¹ v c«ng  ch. Ý M ô c  II. g h Ü a  v ô c ñ a N g © n  h µ ng N g o ¹i ¬ ng  N  th §i Ò u 12.­Ng ©n   µng  ¹ith ng  ã  Üa  ô    h Ngo   ¬ c ngh v qu¶n  ýtµis¶n    l    nh sau: 1. NhËn  µ  ö  ông  ã  Öu    vsd c hi qu¶,b¶o  µn,ph¸ttr Ón vèn  µ   ícgiao;   to     i   Nh n     nhËn, sö  ông  ã  Öu   d c hi qu¶  t  ai  µ    ån  ùc kh¸c cña  µ   íc giao ®Ê ® v c¸c ngu l     Nh n     ®Ó   ùc hiÖn  ôc    th   m tiªukinh doanh  µ  Ö m  ô  îcNhµ   ícgiao.   v nhi v®  n  2.Thùc  Ön      hi c¸ccam  Õt  Ò: kv a.Hoµn    ¹tiÒn cho  êigöitiÒn;   tr¶l   i  ng     b. C¸c    kho¶n  î ph¶i thu,ph¶i tr¶ ghi trong  n         b¶ng  ©n  i  µis¶n  ña  c ®è t   c Ng ©n   µng  ¹ith ng  ¹  êi®iÓ m   µnh  Ëp  ¹ theo    ×nh  h Ngo   ¬ t i   th th l l  i m« h Tæng  c«ng  ty; c.Tr¶      c¸c kho¶n  Ýn  ông  èc  Õ  µ   ©n   µng  ¹ith ng  îcvay  td qu t m Ng h Ngo   ¬ ®   l¹ cña  Ýnh  ñ    i Ch ph hoÆc   ña  ©n   µng  µ   íc ®Ó   ö  ông  c Ng h Nh n   sd cho  ôc    m tiªu ho¹t ®éng  kinh doanh cña Ng ©n  hµng Ngo¹i ¬ng hoÆc  cho m ôc  tiªu,    th   nhiÖ m  ô  îcgiao; v®  d. Tr¶  c¸c kho¶n  Ýn  ông  Ng ©n   µng  td do  h Ngo¹i th ng  ùc tiÕp     ¬ tr   vay hoÆc     c¸c kho¶n  Ýn  ông  ∙  îc Ng ©n   µng  td ®®  h Ngo¹ith ng    ¬ b¶o   l∙nh cho    c¸c ®¬n  Þ  µnh    µ  v th viªnv kh¸ch hµng    theo hîp ®ång     b¶o    Õu    n  Þ  µy  l∙nhn c¸c®¬ v n kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    îkhi®Õ n   ¹n. tr¶n     h §i Ò u 13.­Ng ©n   µng  ¹ith ng  ã  Üa  ô    h Ngo   ¬ c ngh v qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinhdoanh      nh sau: 1. §¨ng  ý  k kinh  doanh  µ  v kinh doanh  ng  µnh  ®ó ng nghÒ   ∙  ¨ng  ý. ®® k  ChÞu  tr¸chnhiÖ m   Ò   ©n  ù  i  íic¸c cam   Õt  ÷a m × nh  íikh¸ch hµng;   vd s ®è v     k gi   v      chÞu  tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   Õt    tr   lu   k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  Ng ©n     do  hµng  ¹ith ng  ùc hiÖn,gi÷ bÝ  Ët  Ò   è  Öu t×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  Ngo   ¬ th       m v s li   h ho   c kh¸ch  µng, trõ tr ng  îp  ã  h     ê h c yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. X ©y  ùng  Õn îc ph¸ttr Ón,kÕ   ¹ch  n¨m  µ  µng    d chi l     i   ho 5  vh n¨m, phï hîp     víi Ö m  ô  µ   ícgiao vµ   nhi v Nh n     nhu  Çu  ña  Þ  êng. c c th tr 3. Ký  Õt  µ  chøc  ùc hiÖn    îp ®ång    k v tæ  th   c¸c h   kinh tÕ,hîp ®ång  ©n  ù      d s ®∙  ý  íi   i t¸c. k v   ®è   c¸c
 8. 8 4.G ãp  Çn  ¸p    ph ® øng   c¸cnhu  Çu  ña  Þ  êng  Òn tÖ  µ  c c th tr ti   v tham    ÷ giagi   vaitrßchñ  ¹o     d trong ho¹t®éng     kinh doanh  Òn tÖ,b¶o  ¶m     ôc    ín   ti     ® c¸c m tiªul   trong  Öc  ùc  Ön  Ýnh  vi th hi ch s¸ch    nh   Òn  Ö  ña  µ   íc do  èng  æn ®Þ ti t c Nh n   Th ®èc  ©n  µng  µ   ícgiao. Ng h Nh n   5. §æi  íi,hiÖn  iho¸ c«ng  Ö   µ  ¬ng    m  ®¹     ngh v ph thøc qu¶n  ý;sö  ông    l  d c¸c kho¶n    õchuyÓn  îng tµis¶n      u  ,® æi  íithiÕtbÞ, c«ng  Ö   thu t   nh     ®Ó t¸ ®Ç t  i m     ngh cña  ©n  µng  ¹ith ng. Ng h Ngo   ¬ 6. Thùc  Ön    Üa  ô  i víi êilao ®éng    hi c¸cngh v ®è    ng     theo quy  nh  ña  é  ®Þ cB LuËt Lao  ng,  ®é b¶o  ¶m   ® cho  êi lao ®éng  ng     tham    gia qu¶n  ý Ng ©n   µng  l  h Ngo¹ith ng.  ¬ 7. Thùc  Ön      hi c¸c quy  nh  ña  µ   íc vÒ   ®Þ c Nh n   b¶o  Ö   µinguyªn,m«i  ­ v t    tr êng,quèc    phßng  µ  ninh quèc  v an    gia. 8. Thùc  Ön  Õ     c¸o thèng    Õ     hi ch ®é b¸o    kª,k to¸n,b¸o    nh  ú  µ  t    c¸o ®Þ k v ®é xuÊt theo  cÇu  ña  µ   íc,b¸o    Êt th ng    yªu  c Nh n   c¸o b   ê theo  cÇu  ña  idiÖn  yªu  c ®¹   chñ  ë  ÷u;chÞu  sh   tr¸chnhiÖm  Ò   Ýnh    ùc cña    c¸o.   vt x¸cth   c¸cb¸o  9. Ch Þu  ù  Óm     ña  idiÖn  ñ  ë  ÷u; tu©n  ñ      s ki trac ®¹   ch s h   th c¸c quy  nh   ®Þ vÒ   thanh    ña  ©n   µng  µ   íc,c¬  trac Ng h Nh n   quan  µichÝnh  µ  ña    ¬  t  v c c¸c c quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  n   th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   10. Thùc  Ön  ng  Õ     µ      hi ®ó ch ®é v c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ývèn, tµis¶n, l       c¸cquü,kÕ       to¸n,h¹ch to¸n,chÕ     Óm    µ          ®é ki to¸nv c¸cquy  nh  ®Þ kh¸c cña  µ     Nh níc;chÞu    tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh    vt x¸c  ùc  ña  th c c¸c  ¹t ®éng  µichÝnh  ña  ho   t  c Ng ©n  µng  ¹ith ng. h Ngo   ¬ 11. C«ng  è    b c«ng  khai b¸o    c¸o  µichÝnh  µng  t  h n¨m,    c¸c th«ng    ªn tinli   quan    ¸nh    ng  n   µ  ®Ó ® gi¸®ó ®¾ v kh¸ch  quan  Ò   ¹t®éng  ña  ©n   µng  v ho   c Ng h Ngo¹ith ng    ¬ theo quy  nh  ña  é  µichÝnh  µ  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c BT  v Ng h Nh n 12. Thùc  Ön    Üa  ô  ép  Õ  µ      hi c¸c ngh v n thu v c¸c kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch nhµ    níc theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Trêng  îp tµis¶n  Ng ©n   µng  ¹ith lu   h   do  h Ngo   ­ ¬ng  iÒu  ng  ÷a c¸c ®¬n  Þ  µnh    ® ®é gi     v th viªntheo  ×nh  h thøc    ghit¨ng,ghigi¶m     vèn  ×  th kh«ng  ph¶inép  Ö  Ý  ícb¹;c¸c dÞch  ô  ©n    l ph tr       v lu chuyÓn  éibé  ÷a n   gi   c¸c  n   Þ   µnh  ®¬ v th viªn ®Ó   ôc  ô    ph v yªu  Çu  c cung øng  èn  µ  v v kinh  doanh  kh«ng  ph¶inép  Õ    thu doanh  thu. C h ¬ n g  III H é i ® å n g  q u ¶ n  tr Þ, a n  Ki Ó m  s o¸t  B  N g © n  h µ n g  N g o ¹i ¬ n g  th §i Ò u 14.­ 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ cña  ©n   µng  ¹ith ng  ùc hiÖn  tr   Ng h Ngo   ¬ th   chøc  n¨ng  qu¶n  ýho¹t®éng  ña  ©n   µng  ¹ith ng, chÞu  l    c Ng h Ngo   ¬   tr¸chnhiÖ m   Ò   ù      v s ph¸t tr Óncña  ©n  µng  ¹ith ng  i  Ng h Ngo   ¬ theo nhiÖ m  ô  µ   ícgiao.   v Nh n   2.Héi ®ång     qu¶n  Þcã    Òn  ¹n  µ  Ö m  ô  tr   c¸cquy h v nhi v sau: a. Nh Ën  èn  Ó  c¸c kho¶n  î ® îccoilµ vèn),®Êt  ai  µ    ån    v (k c¶    n          ® v c¸c ngu lùckh¸cdo  µ   ícgiao cho  ©n  µng  ¹ith ng;     Nh n     Ng h Ngo   ¬
 9. 9 b. Xem   Ðt,phª  Öt  ¬ng    Tæng    x  duy ph ¸n do  Gi¸m  c    Þ  Ò   Öc  ®è ®Ò ngh v vi giao vèn  µ    ån  ùc kh¸c cho    n  Þ  µnh    µ  ¬ng  ®iÒu    v c¸c ngu l     c¸c ®¬ v th viªnv ph ¸n  hoµ  èn, c¸c nguån  ùc kh¸c gi÷a    n  Þ   µnh  v   l    c¸c ®¬ v th viªn;kiÓm       tra,gi¸m    s¸t viÖc  ùc hiÖn    ¬ng    ; th   c¸cph ¸n ®ã c.KiÓ m       tra,gi¸m    äi  ¹t®éng  s¸tm ho   trong Ng ©n  µng  ¹ith ng,trong   h Ngo   ¬     ®ã   ã  Öc  ö  ông,b¶o  µn,ph¸ttr Ón vèn  µ    ån  ùc® îcgiao,viÖc  c vi s d   to     i   v c¸c ngu l       thùc hiÖn    Þ  Õt,quyÕt ®Þnh  ña  éi ®ång    c¸cngh quy     c H  qu¶n  Þ,c¸cquy  nh   tr     ®Þ cña ph¸p luËt, Öc  ùc hiÖn  Üa  ô  i víi µ   íc;     vi th   ngh v ®è     Nh n d.Th«ng    qua    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  Gi¸m  c    ×nh Thèng  c  ©n   ®è ®Ó tr   ®è Ng hµng  µ   ícphª duyÖt  Õn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch ph¸ttr Ón dµih¹n,kÕ   Nh n     chi l   ho   ho     i       ho¹ch  n¨m  ña  ©n   µng  5  c Ng h Ngo¹ith ng; quyÕt  nh   ôc    ¬   ®Þ m tiªu,kÕ   ¹ch   ho   hµng n¨m  ña  ©n  µng  ¹ith ng  µ      èng  c  ©n  µng  µ   c Ng h Ngo   ¬ v b¸o c¸o Th ®è Ng h Nh níc,®Ó     Tæng  Gi¸m  c  ®è giao cho    n  Þ  µnh    c¸c®¬ v th viªn; ®.    Tæ chøc  Èm  nh  µ  ×nh c¬  th ®Þ v tr   quan  ã  Èm  Òn    Öt  Õ   c th quy phª duy k ho¹ch ®Ç u    íi,dù    îp t¸c®Ç u    íi   tm   ¸n h     tv   nícngoµib»ng  èn  Ng ©n  µng  bªn      v do  h Ngo¹ith ng    ¬ qu¶n  ý; l e.  ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc phª  Tr Th ®è Ng h Nh n   duyÖt hoÆc   Õu   îc n ®  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícuû  Òn  × quyÕt  nh    ù    ãp  èn  ®è Ng h Nh n   quy th   ®Þ c¸cd ¸n g v li   ªndoanh,mua    Çn    cæ ph theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ña  ©n  µng  ®Þ c Ch ph v c Ng h Nhµ   íc;quyÕt ®Þnh    îp ®ång  n    c¸ch   kinhtÕ  ã    Þlín;   c gi¸tr   g. Phª  Öt  µ    duy v gi¸m    ùc hiÖn    s¸tth   c¸c møc     Êt,tû lÖ  l∙ su     hoa  ång, lÖ  i h   phÝ   µ  v møc   Òn  ëng, tiÒn  ¹tvi ph¹m  dông  õng  êigian  ti th   ph     ¸p  t th   trong  ¹t ho   ®éng  kinh doanh  i  íic¸c kh¸ch hµng, c¸c ®Þnh    ®è v          møc,    Èn  tiªuchu kinh tÕ     ­ kü  Ët,kÓ   ®¬n    Òn l ng, gi¸dÞch  ô    ông  i víikh¸ch hµng  µ  thu   c¶  gi¸ti  ¬     v ¸p d ®è       v trong néibé  ©n   µng  ¹ith ng      Ng h Ngo   ¬ theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  Gi¸m  c    ®è trªn c¬  ë  s quy  nh  ®Þ chung  ña  µnh  ©n  µng  µ  ña  µ   íc; c ng Ng h v c Nh n h. X ©y  ùng  µ  ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   íc phª  Èn  Òu    d v tr   ®è Ng h Nh n   chu §i lÖ  µ  ÷ng  éidung  öa  æi, bæ   v nh n  s®   sung  Òu  Ö    §i l Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Ng ©n  µng  ¹ith ng.Phª  Èn  Òu  Ö,Quy  Õ     h Ngo   ¬   chu §i l   ch Tæ chøc  µ  ¹t®éng  v ho   cña  n  Þ  µnh    µ  ÷ng  éidung  öa  æi, bæ   ®¬ v th viªnv nh n  s®   sung  Òu  Ö  §i l hoÆc   Quy  Õ     ch Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña    n  Þ   µnh    v ho   c c¸c ®¬ v th viªn theo    Þ  ®Ò ngh cña  Tæng   Gi¸m  c. Quy Õt  nh  Æt   ë   ®è   ®Þ ® S giao  Þch, chinh¸nh,v¨n  d      phßng  ®¹idiÖn  ña  ©n  µng  ¹ith ng      c Ng h Ngo   ¬ ë trong nícvµ  ícngoµitheo      n    quy  nh   ®Þ cña  ph¸p  Ët. lu   Phª  Öt  ¬ng    chøc  duy ph ¸n tæ  qu¶n  ý,tæ  l   chøc  kinh doanh  ña    c ng©n  µng  Tæng  h do  Gi¸m  c  ×nh.§ Ò   Þ  µnh  Ëp,t¸ch, Ëp,gi¶i Ó  ®è tr   ngh th l    nh     th c¸c®¬n  Þ  µnh      v th viªntheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   i.Phª  Öt      duy c¸c v¨n  b¶n  ù  d th¶o  íng  Én  ô  Ó  Öc  ùc  Ön    h d c th vi th hi c¸c chÝnh  s¸ch,chÕ   ,  Ó  Ö  ña  µ   ícvÒ   ¹t®éng  ©n  µng  µ        ®é th l c Nh n   ho   ng h v c¸cv¨n b¶n  ù  d th¶o quy  Õ,    ch quy  nh, quy  ×nh nghiÖp  ô  ü  Ët,qu¶n  ýtrong ®Þ   tr   v k thu   l    ho¹t®éng    kinh doanh  ña  ©n   µng  ¹ith ng    c Ng h Ngo   ¬ ®Ó Tæng   Gi¸m  c  ý  ®è k ban  µnh; h k. X ©y  ùng  µ    d v ban  µnh  h Quy  Õ   ¹t®éng  ña  éi ®ång  ch ho   c H  qu¶n  Þ, tr   Quy  Õ     ch Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Ban  Ó m   Ki so¸t;phª  Öt    duy quy  nh   ®Þ chÕ     µm  Öc  ña  é  ®é l vi c b m¸y  Óm    éibé  ©n  µng  ¹ith ng; ki tran   Ng h Ngo   ¬ l.  Phª  Öt    duy c¸cQuy  Õ   µichÝnh,Quy  Õ     ng, Quy  Õ   Òn l ch t     ch lao ®é   ch ti  ­ ¬ng, khen  ëng, kû  Ët ¸p  ông    th   lu   d trong  ©n   µng  Ng h Ngo¹i th ng   ¬ theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;  
 10. 10 m.  ×nh  èng  c  ©n  µng  µ   íc: Tr Th ®è Ng h Nh n ­ Bæ   Öm,  Ôn  Öm,    nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët, th   lu   thay thÕ  µnh    éi   th viªnH   ®ång qu¶n  Þtheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ; tr     ®Þ c Ch ph ­ChuÈn  chøc    y  danh  ëng  Tr ban  Ban  Ó m   Ki so¸t; ­Bæ   Öm,  Ôn  Öm,    nhi mi nhi khen  ëng,kû  ËtPhã  th   lu   Tæng  Gi¸m  c, K Õ   ®è   to¸ntr ng  ña  ©n  µng  ¹ith ng;   ë c Ng h Ngo   ¬ n. Quy Õt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,    ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ëtc¸c thµnh  th   lu     viªnkh¸ccña      Ban  Ó m   Ki so¸t; Quy Õt  nh     Ö m,  Ôn  Ö m,  ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët Gi¸m  c  th   lu   ®è ®¬n  Þ   µnh  v th viªn,Trëng    phßng  Óm     éi bé  µ  êi trùc tiÕp  ki tra n   v ng     qu¶n  ý l  phÇn  èn  ãp  ña  ©n   µng  v g c Ng h Ngo¹ith ng  ¹   ¬ tidoanh nghiÖp kh¸c theo      ®Ò nghÞ  ña  c Tæng  Gi¸m  c; ®è Quy Õt  nh  ®Þ tæng    Õ   é  biªn ch b m¸y qu¶n  ý,®iÒu  µnh  µ  l  h v kinh doanh    cña  ©n  µng  ¹ith ng  µ  iÒu  Ng h Ngo   ¬ v ® chØnh    Çn  Õttheo    Þ  ña  khic thi   ®Ò ngh c Tæng Gi¸m  c; ®è o. Phª duyÖt  ¬ng  do  ph ¸n  Tæng   Gi¸m  c    ®è ®Ò nghÞ   Ò   Öc  ×nh  v vi h thµnh  µ  ö  ông    ü  Ëp  vsd c¸c qu t trung theo    quy  nh  Ön  µnh  ¬ng  ®Þ hi h t øng  íi v  kÕ   ¹ch kinhdoanh,kÕ   ¹ch tµichÝnh  ña  ©n  µng  ¹ith ng; ho       ho     c Ng h Ngo   ¬ p. Th«ng    qua  Öc    èn  iÒu  Ö,b¶o      vi t¨ngv ® l  l∙nhc¸ckho¶n  vay,thanh  ýtµi   l    s¶n  ña    n  Þ  µnh      c c¸c ®¬ v th viªn®Ó Tæng  Gi¸m  c  Õt  nh;  Öc  ®è quy ®Þ vi thanh  lýnh÷ng  µis¶n  µ  ÷ng  ÕtbÞ    t  v nh thi   quan  ängtheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  tr     ®Þ c Ch ph th× ph¶itr×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   ícvµ  é   µi chÝnh  Õt  nh       ®è Ng h Nh n   B T   quy ®Þ theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;th«ng  lu   qua  Õ   ¹ch  k ho huy  ng  èn  µng    ®é vh n¨m (d im äi  ×nh  í  h thøc) cña    n  Þ  µnh    ¹ch    c¸c ®¬ v th viªnh to¸n ®éc  Ëp      l ®Ó Tæng   Gi¸m  c  Õt ®Þnh  ®è quy   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   q.  Th«ng  qua b¸o c¸o  ¹t®éng  µng  ý, 6  ho   h qu   th¸ng  µ  µng  vh n¨m  ña  c Ng ©n   µng  ¹ith ng, b¸o  tµichÝnh  h Ngo   ¬   c¸o    tæng  îp  h (trong ®ã   ã    c b¶ng  ©n  c ®èi  µis¶n) vµ  Õt    µng  t    quy to¸nh n¨m  ña  ©n   µng  ¹ith ng  µ  ña    c Ng h Ngo   ¬ v c c¸c ®¬n  Þ  µnh    Tæng   v th viªndo  Gi¸m  c  ×nh;yªu  Çu  ®è tr   c Tæng  Gi¸m  c  ®è c«ng  bè b¸o  c¸o  µichÝnh  µng  t  h n¨m  theo quy  nh  ña  é   µi chÝnh  µ  ©n   ®Þ c BT  v Ng hµng  µ   íc; Nh n r.Th«ng    qua    Ên    Ò   è tông,tranh chÊp  ªnquan  n   ©n   c¸c v ®Ò v t       li   ®Õ Ng hµng  ¹ith ng  Ngo   ¬ theo    Þ   ña  ®Ò ngh c Tæng   Gi¸m  c    ×nh  èng  c  ®è ®Ó tr Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh  h Nh n   ®Þ hoÆc   Õt  nh  quy ®Þ theo  Èm   Òn;    th quy ®Ò nghÞ  ©n  µng  µ   íctr×nh ChÝnh  ñ  Ng h Nh n     ph cho  Ðp  Æt  ©n  µng  ¹i ph ® Ng h Ngo   th ng  ¬ trong t×nh  ¹ngb¶o  ån;   tr   t s.Ban  µnh  éi quy    h N  b¶o  Ët  m trong kinh doanh,c¸cth«ng           tinkinh tÕ  éi   n  bé,b¶o  Ö   Ý  Ët  µ   íctheo quy  nh  ña    v b m Nh n     ®Þ c ph¸p luËt, Tæng     do  Gi¸m  c  ®è tr×nh,®Ó     ông  èng  Êt trong toµn  ©n  µng  ¹ith ng;   ¸p d th nh     Ng h Ngo   ¬ t.Quy Õt  nh     ®Þ c¸c  ñ  ¬ng  µ  ch tr v nguyªn  ¾c  Ò   îp    t v h t¸c khoa  äc  ü  hk thuËt, o  ¹oc¸n bé    ®µ t     trongvµ  µiníccña  ©n  µng  ¹ith ng;   ngo     Ng h Ngo   ¬ u.§îcnªu    Õn  Ò   Õt ®Þnh  ö  ýcña      ý ki v quy   x l  Thanh    ©n  µng  µ   ­ traNg h Nh n íc®èi víiviÖc       thanh    µ  Óm    ©n   µng  ¹ith ng, n Õu  a  èng  trav ki traNg h Ngo   ¬   ch th nhÊt th× b¸o c¸o c¬          quan  ã  Èm  Òn    Õt; c th quy gi¶iquy
 11. 11 v.Phª  Öt  µ  Õt  nh    Ên      duy v quy ®Þ c¸c v ®Ò kh¸c do    Tæng  Gi¸m  c  ×nh ®è tr   theo thÈm  Òn.   quy §i Ò u 15.­ 1.Héi ®ång     qu¶n  Þcã  hoÆc   thµnh    Thèng  c  ©n  µng  tr   5  7  viªndo  ®è Ng h Nhµ   ícquyÕt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m.    Èn  ña  µnh    éi n  ®Þ bæ nhi mi nhi Tiªuchu c th viªnH   ®ång  qu¶n  Þ® îcquy  nh  ¹ §iÒu  LuËt Doanh  tr     ®Þ t  i 32    nghiÖp  µ  íc. nh n 2. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ gå m   ét  è  µnh    tr   m s th viªnchuyªn tr¸ch,trong ®ã   ã     c Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ,m ét  µnh    tr   th viªnkiªm Tæng Gi¸m  c, m ét  µnh  ®è   th viªnkiªm  ëng    Tr ban Ban  Ó m     µ  ét  è  µnh    Ki so¸tv m s th viªnkiªm  Ö m   µ c¸c nhi l    chuyªn viªncã      kinh nghiÖ m  Ò   Ünh  ùc  ©n  µng,tµichÝnh,qu¶n  Þkinh   vl v ng h      tr     doanh,ph¸p luËt.     3. Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ kh«ng  tr   kiªm  Tæng  Gi¸m  c  ©n  µng  ®è Ng h Ngo¹ith ng  ÖtNam.   ¬ Vi   4. NhiÖ m   ú  ña  µnh    éi ®ång    k c th viªnH   qu¶n  Þlµ5  tr     n¨m. Thµnh    éi   viªnH   ®ång qu¶n  Þ cã  Ó  îc bæ   Ö m   ¹   µnh    éi  ng  tr   th ®   nhi l iTh . viªn H ®å qu¶n  Þ bÞ   tr   miÔn  Ö m  µ  îcthay thÕ  nhi v®    trong nh÷ng  êng  îp sau:   tr h  a.Vi ph¹m     ph¸p luËt,   ¹m  Òu  Ö  ña  ©n  µng  ¹ith ng;     ph §i l c Ng vi h Ngo   ¬   b. Kh«ng      ®ñ kh¶ n¨ng  ¶m   Ö m   ® nhi c«ng  Öc  µ  vi v theo    Þ  ña  t  ®Ò ngh c Ý nhÊt 2/3 sè  µnh    ¬ng  Ö m  ña  éi ®ång      th viªn® nhi c H  qu¶n  Þ; tr c.Xin tõnhiÖm  Õu  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng;      n c l   ch ® d.Khicã  Õt ®Þnh  iÒu      quy   ® chuyÓn  hoÆc   è  Ýc«ng  Öc  b tr   vi kh¸c. 5. Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ cã  tr   tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn      tæ  th   c¸c nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  éi ®ång  v  hc H  qu¶n  Þ quy  nh  ¹  tr   ®Þ tiKho¶n  §iÒu    2  14 cña  Òu  Ö  µy. §i l n §i Ò u 16.­Ch Õ     µm  Öc  ña  éi ®ång    ®é l vi c H   qu¶n  Þ: tr 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ lµm  Öc  tr   vi theo  Õ     Ëp  Ó, häp  êng  ú  çi ch ®é t th   th km  th¸ngm ét  Çn      l ®Ó xem   Ðt vµ  Õt  nh  ÷ng  Ên    éc thÈm  Òn  x   quy ®Þ nh v ®Ò thu   quy vµ tr¸chnhiÖ m   ña  × nh.    Çn  Õt, éi ®ång    cm Khi c thi     H qu¶n  Þ cã  Ó  äp  Êt tr   th h b   th ng      Õt  ÷ng  Ên    Êp  ê ®Ó gi¶i quy nh v ®Ò c b¸ch cña  ©n  µng  ¹ith ng      Ng h Ngo   ¬ do Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ,hoÆc   ëng  tr   Tr ban Ban  Ó m     Ki so¸thoÆc  Tæng   Gi¸m  c  ®è hoÆc    trªn50%   è  µnh    éi ®ång  s th viªnH   qu¶n  Þ®Ò   Þ. tr   ngh 2. Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ tr Öu tËp  µ  ñ  ×tÊtc¶    éc  äp  tr   i   v ch tr     c¸c cu h cña  éi ®ång  H  qu¶n  Þ,tr ng  îp v ¾ng  Æt   ×  ýdo  Ýnh  ¸ng,Chñ   Þch  tr   ê h   m v l   ch ®   t uû  Öm   nhi cho  ét  µnh    m th viªnkh¸c trong Héi ®ång       qu¶n  Þ tr Öu tËp  µ  ñ  tr   i   v ch tr×cuéc  äp.   h 3. C¸c  éc  äp  ña  éi ®ång    cu h c H   qu¶n  Þ ® îccoilµ hîp lÖ    ã  t  Êt tr           khic Ý nh   2/3  è  µnh    ã  Æt.  s th viªn c m C¸c  µiliÖu  äp  éi  ng  t  h H ®å qu¶n  Þ ph¶i ® îc göi tr       ®Õ n     µnh    éi  ng  c¸c th viªn H ®å qu¶n  Þ vµ    i biÓu  îc m êi  ù  äp  íc tr   c¸c ®¹   ®  d h tr   ngµy  äp  ngµy  n   ngµy. Néi  h 3  ®Õ 5    dung  µ  Õt  Ën  ña    éc  äp  éi v k lu c c¸c cu h H   ®ång  qu¶n  Þ ®Ò u   tr   ph¶i® îcghithµnh        biªnb¶n  µ  v ph¶i® îctÊtc¶  µnh          th viªn Héi  ng  ®å qu¶n  Þ dù  äp  ý    tr   h k tªn.NghÞ   Õt,quyÕt  nh  ña  éi  ng  quy   ®Þ c H ®å qu¶n  Þ cã  Öu  ùc khicã    tr   hi l     trªn50%   tæng  è  µnh    éi  ng  s th viªnH ®å qu¶n  Þ tr   biÓu  Õt    µnh.Thµnh    éi ®ång  quy t¸nth   viªnH   qu¶n  Þ cã  Òn  tr   quy b¶o u    Õn  l ý ki
 12. 12 cña  ×nh.    Õn  m ý ki b¶o u  îclËp  µnh    l ®   th v¨n b¶n  ã  ÷  ý  ña  êib¶o u  µ  c ch k c ng   lv ® îcl tr÷kÌm   u    trongnghÞ  Õt vµ  Õt ®Þnh  ã  ªnquan  ña    quy   quy   c li   c phiªnhäp.   4. Khi Héi ®ång      qu¶n  Þhäp    tr   ®Ó xem   Ðt nh÷ng  Ên    Õn îcph¸t x  v ®Ò chi l     tr Ón,quy  ¹ch  µ  Õ   ¹ch  n¨m  µ  µng  i  ho v k ho 5  vh n¨m, c¸c dù    u    ín,   ù      ¸n ®Ç tl   d c¸c ¸n  ªndoanh  íiníc ngoµi,b¸o  tµichÝnh  µng  li   v      c¸o    h n¨m, ban  µnh  Ö   èng  h h th ®Þnh  møc,    Èn  tiªuchu kinhtÕ   ü  Ëtcña  ©n  µng  ¹ith ng  × ph¶i   ­k thu   Ng h Ngo   ¬ th     m êi  idiÖn  ã  Èm  Òn  ña    é, ngµnh  ªnquan  ù  äp;tr ng  îp cã  ®¹   c th quy c c¸cB   li   d h  ê h   néidung    quan  äng li   tr   ªnquan  n   Ýnh  Òn  a  ¬ng  × ph¶im êi  i ®Õ ch quy ®Þ ph th     ®¹   diÖn  û   U ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh  ù  äp,tr ng  îp cã  ªnquan  n   Òn  d h   ê h   li   ®Õ quy lîvµ  Üa  ô  ña  êilao ®éng    ngh i v c ng     trong Ng ©n  µng  ¹ith ng  × ph¶im êi    h Ngo   ¬ th     ®¹idiÖn    C«ng  oµn  µnh  ©n   µng  n   ù. §¹idiÖn  îcm êi  ù  äp  ã  ® ng Ng h ®Õ d     ®  dh c quyÒn  ph¸t Óu, nhng kh«ng tham  gia biÓu quyÕt,  bi  khi ph¸t Ön nghÞ   hi quyÕt,quyÕt  nh  ña  éi  ng    ®Þ c H ®å qu¶n  Þ cã  ¬ng  ¹i®Õ n   î Ých  tr   ph h  l i chung  th× cã  Òn  Õn  Þ    quy ki ngh b»ng    v¨n b¶n  n   éi ®ång  ®Õ H   qu¶n  Þ,®ång  êib¸o  tr   th   c¸o Thñ  ëng  ¬    tr c quan  µ   × nh  idiÖn    mm ®¹   ®Ó xem   Ðt gi¶iquyÕt  x    theo  Èm   th quyÒn.  êng  îp  Çn  Õtth×  ñ  ëng    ¬  Tr hc thi   Th tr c¸c c quan  µy  n b¸o  Thñ íng c¸o  t  ChÝnh  ñ. ph 5.NghÞ   Õt vµ  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång    quy   quy   c H  qu¶n  Þcã  Ýnh  ¾t  éc  tr   t b bu thihµnh  i  íitoµn  ©n   µng    ®è v   Ng h Ngo¹ith ng. Trong  êng  îp    Õn  ña   ¬   tr h ý ki c Tæng   Gi¸m  c  ®è kh¸c víinghÞ   Õt,quyÕt  nh  ña  éi  ng     quy   ®Þ c H ®å qu¶n  Þ, tr   Tæng  Gi¸m  c  ã  Òn  ®è c quy b¶o u    Õn  µ  Õn  Þ  íi   ¬  l ý ki v ki ngh v   c quan  µ   ­ c¸c Nh n íc cã  Èm   Òn    ö  ý.Trong  êigian  a  Õt  nh  ña  ¬    th quy ®Ó x l   th   ch quy ®Þ c c quan  nhµ  íc cã  Èm   Òn,  n   th quy Tæng  Gi¸m  c  Én  ®è v ph¶i chÊp  µnh  Þ   Õt,   h ngh quy   quyÕt  nh  ña  éi  ng  ®Þ c H ®å qu¶n  Þ;Tæng   tr   Gi¸m  c  ©n   µng  ¹ith ®è Ng h Ngo   ­ ¬ng, Gi¸m  c    n  Þ  µnh    ã    ®è c¸c ®¬ v th viªnc tr¸chnhiÖm     cung  Êp  y  ,  Þp  c ®Ç ®ñ k thêith«ng    Çn  Õtli     tinc thi   ªnquan  n   äi  ¹t®éng  ©n  µng  ¹ith ng  ®Õ m ho   Ng h Ngo   ¬ theo yªu cÇu  ña  éi ®ång     c H  qu¶n  Þ. tr Trêng  îp cÇn  Õt, éi ®ång  h  thi     H qu¶n  Þcã  Ó  Óm    äi    tr   th ki tram sæ s¸ch kÕ     to¸n,c¸c chøng  õ giao  Þch, th tÝn     t  d    giao  Þch  ña  ©n   µng  ¹ith ng  d c Ng h Ngo   ¬ vµ    n  Þ  µnh  c¸c ®¬ v th viªn,nhng    kh«ng  îc lµm  ®  ¶nh  ëng  n   Õn    h ®Õ ti ®é kinh   doanh. C¸c  µnh    éi ®ång  th viªnH   qu¶n  Þcã  tr   tr¸chnhiÖ m     b¶o  Ö   Ý  Ët  Ò     v b m v c¸c th«ng    ∙  îccung  Êp. tin® ®   c 6. Chi phÝ  ¹t®éng  ña  éi ®ång     ho   c H  qu¶n  Þ,cña  tr   Ban  Ó m   Ki so¸t, Ó       c¶ k tiÒn ¬ng  µ  ô  Êp  l v ph c cho    µnh    éi  ng  c¸c th viªnH ®å qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªnBan  KiÓ m     µ  so¸tv chuyªn viªngióp viÖc  îctÝnh  µo       ®  v qu¶n  ýphÝ  ña  ©n  µng  l  c Ng h Ngo¹ith ng. Tæng    ¬   Gi¸m  c  ®è b¶o  ¶m   ® c¸c  iÒu  Ön  µ  ¬ng  Ön  Çn  ® ki v ph ti c thiÕtcho  éi ®ång    H  qu¶n  Þ,Ban  Ó m     µm  Öc. tr   Ki so¸tl vi §i Ò u 17.­ Gióp  Öc  éi ®ång    vi H   qu¶n  Þ: tr 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ sö  ông  é  tr   d b m¸y  iÒu  µnh  µ  ® h v con  Êu  ña  ©n   d c Ng hµng  ¹ith ng    ùc hiÖn  Ö m  ô  ña  × nh. Ngo   ¬ ®Ó th   nhi vc m 2. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ cã  tr   kh«ng qu¸  chuyªn viªngióp  Öc,ho¹t®éng  5     vi     chuyªn tr¸ch,Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ quyÕt  nh  Öc  ùa chän, thay tr   ®Þ vi l       thÕ,khen  ëng  µ  û  Ëtc¸cchuyªn viªngióp viÖc  éi ®ång    th v k lu          H  qu¶n  Þ. tr 3. Héi ®ång     qu¶n  Þ thµnh  Ëp  tr   l Ban  Ó m       óp Héi ®ång  Ki so¸t®Ó gi     qu¶n  trÞ thùc hiÖn  Öc  Óm         vi ki tra,gi¸m    s¸tTæng  Gi¸m  c, bé  ®è   m¸y  óp  Öc  µ  gi vi v
 13. 13 c¸c®¬n  Þ  µnh    ña  ©n  µng    v th viªnc ng h trong ho¹t®éng  iÒu  µnh,ho¹t®éng     ® h    tµichÝnh, chÊp  µnh  Òu  Ö  ña  ©n  µng, nghÞ   Õt  µ  Õt  nh       h §i l c ng h   quy v quy ®Þ cña  éi ®ång  H  qu¶n  Þ,chÊp  µnh  tr   h ph¸p luËtcña  µ   íc.    Nh n §i Ò u 18.­Quy Òn   î vµ    l   tr¸chnhiÖ m   ña  µnh    éi  ng  i   c th viªn H ®å qu¶n  trÞ: 1. C¸c  µnh      th viªnchuyªn tr¸ch® îcxÕp ¬ng  ¬       l c b¶n  theo  ¹ch viªnchøc  ng     nhµ  íc,hëng ¬ng  n  l theo chÕ     ©n  èitiÒn l ng    ®é ph ph    ¬ trong doanh    nghiÖp  µ  nh níc theo    quy  nh  ña  Ýnh  ñ, ® îc hëng  Òn  ëng ¬ng  ®Þ c Ch ph     ti th t øng  íihiÖu  v  qu¶  kinh doanh  ña  ©n   µng  ¹ith ng. C¸c  µnh      c Ng h Ngo   ¬   th viªnkiªm  Ö m   îc nhi ®  hëng  ô  Êp  ph c tr¸chnhiÖm  µ  Òn th ng    v ti   ë theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph 2.Thµnh    éi ®ång    viªnH   qu¶n  Þ: tr a. Kh«ng  îc ® Æt   × nh  µo  Þ  Õ  µo  µm  ¹n  Õ   øc  Ýnh ¬ng    ®  m v v th n l h ch ® t l thiÖn,chÝ    c«ng  thoÆc   ©y  © u   Én  ÷a lîÝch  ©n   µng  ¹ith v«   g m thu gi     i Ng h Ngo   ­ ¬ng  µ  îÝch    ©n; v l  i c¸nh b. Kh«ng  îc lî dông    ®    i chøc  ô    ôc lî hoÆc   ã  µnh  ng  Õm   v ®Ó tr    i ch ®é chi ®o¹t c¬  éi kinh    h  doanh  ña  ©n   µng  c Ng h Ngo¹i th ng,  µm  Öt h¹ilî Ých   ¬ l thi     i  Ng ©n  µng  ¹ith ng; h Ngo   ¬ c. Kh«ng  îc hµnh  ng  îtquyÒn   ¹n  ña  éi  ng    ®  ®é v  h c H ®å qu¶n  Þ    tr quy ®Þnh trong§iÒu  Ö  µy.   ln 3. Thµnh    éi  ng    viªn H ®å qu¶n  Þ lµ Chñ   Þch, Tæng   tr     t   Gi¸m  c  ©n   ®è Ng hµng  ¹ith ng  Ngo   ¬ kh«ng  îcnh©n  ®  danh    ©n    µnh  Ëp doanh  c¸nh ®Ó th l  nghiÖp  tnh©n, c«ng        tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n    h h (bao  å m   doanh  g c¶  nghiÖp  ªndoanh), li     c«ng      Çn,  ty cæ ph kh«ng  îc gi÷ c¸c chøc  ®    danh qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h doanh  nghiÖp   ©n, c«ng    tnh   tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn, kh«ng  îccã    hh  tycæ ph   ®  c¸c quan  Ö   îp  ng    h h ®å kinh  Õ  íic¸c  t v  doanh nghiÖp   nh©n,  t c«ng    ty tr¸ch   nhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn  vî hoÆc   ång, bè, m Ñ,  hh  ty cæ ph do    ch    con  ÷ chøc  gi   danh qu¶n  ý, iÒu  µnh  l  ® h trong c¸c®¬n  Þ  µy.    vn 4. Vî    hoÆc   ång, bè, m Ñ,  ch    con, anh, chÞ, em   étcña  ñ   Þch  éi       ru   Ch t H  ®ång  qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c  ©n   µng  ¹ith ng  ®è Ng h Ngo   ¬ kh«ng  îcgi÷ chøc  ®   vô  Õ   k to¸n tr ng, thñ  ü  ¹  ôsë  Ýnh  ©n   µng  ¹ith ng  µ  ¹      ë   qu t i   chtr Ng h Ngo   ¬ v t i c¸c ®¬n  Þ  µnh  v th viªn. 5. C¸c  µnh  th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  tr ph¶i cïng  Þu    ch tr¸ch nhiÖ m   íc   tr   Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vµ  íc ph¸p  ËtvÒ   Þ   Õt  µ  Õt  ®è Ng h Nh n   tr   lu   ngh quy v quy ®Þnh   ña  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ;tr ng  îp  tr   ê h kh«ng  µn  µnh  Ö m   ô  îc ho th nhi v®  giao, vi ph¹m  Òu  Ö  ©n   µng     §i l Ng h Ngo¹i th ng, quyÕt  nh      ¬   ®Þ sai hoÆc   ît v  thÈm   Òn,  ¹m  ông  quy ld chøc  Òn,  ©y  Öth¹icho  ©n   µng  ¹ith quy g thi     Ng h Ngo   ­ ¬ng  µ  µ   íc th×  v Nh n   ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   µ  åi th ng  Ët chÊt ®èi  íic¸c   v b  ê v     v    thiÖth¹ido  × nh  ©y       m g ra theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 19.­Ban  Ó m     Ki so¸t: 1. Ban  Ó m     ã  thµnh    Ki so¸tc 5  viªn,trong    ã  thµnh    éi  ng    ®ã c 1  viªn H ®å qu¶n  Þ  µm  ëng  tr l Tr ban theo  ù  ©n   s ph c«ng  ña  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ  µ    tr v 4 thµnh    viªnkh¸c do  éi ®ång   H  qu¶n  Þ quyÕt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,  tr   ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët, å m   thµnh    µchuyªn viªnkÕ   th   lu   g 1  viªnl       to¸n,1  µnh        th viªndo
 14. 14 §¹ihéi ®¹i biÓu      c«ng  ©n    nh viªn chøc  ©n   µng  Ng h Ngo¹ith ng  í  Öu, 1   ¬ gi ithi   thµnh    Thèng  c  ©n   µng  µ   íc gií  Öu  µ  thµnh      viªn do  ®è Ng h Nh n   i thi v 1  viªn do Tæng   ôc  ëng  C tr Tæng   ôc  c Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  l  v t  nh n   i doanh  nghiÖp  gií thiÖu.Chøc    i   danh  ëng  Tr ban Ban  Ó m     Héi ®ång  Ki so¸tdo    qu¶n  Þ ph©n  tr   c«ng  ph¶i® îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícchuÈn  míicã  Öu  ùc.    ®è Ng h Nh n   y    hi l 2. Thµnh      viªnBan  Ó m     Ki so¸tkh«ng  îclµvîhoÆc   ång,bè,m Ñ,  ®     ch    con,  anh, chÞ, em   étcña      ru   Tæng  Gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  Gi¸m  c, K Õ     ëng  ®è   to¸ntr Ng ©n  µng  ¹ith ng  µ  h Ngo   ¬ v kh«ng  îckiªm  Ö m  Êt cø  Öm  ô  µo  ®  nhi b   nhi v n trong   bé m¸y  iÒu  µnh  ña  ©n   µng  ¹ith ng  ® h c Ng h Ngo   ¬ hoÆc   Êt  chøc  ô  µo  b cø  vn trongc¸ctæ      chøc  Ýn  ông  td kh¸c. 3.Thµnh      viªnBan  Ó m     Ki so¸tph¶icã        Èn    ®ñ c¸ctiªuchu sau: a. Lµ    chuyªn    ã  viªn c kinh nghiÖ m   Ò   ©n  µng, kÕ   v ng h   to¸n,kiÓm     to¸n,   kinhtÕ,tµichÝnh,hiÓu  Õtph¸p luËt;        bi     b.Th© m       niªnc«ng    Ò     t¸cv c¸cchuyªn ngµnh      trªnkh«ng  íi n¨m; d  5  c.Kh«ng  ã  Òn ¸n vÒ     éidanh    c ti     c¸c t   hoÆc   Þ   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  b x l    h ch li   ªnquan  n   ¹t®éng  ®Õ ho   kinhtÕ;   d.Cã   È m   Êtli   Õt,   ph ch   ªmkhi  trung thùc,®éc  Ëp trong c«ng  Öc.     l    vi 4. NhiÖ m   ú  ña  µnh      k c th viªn Ban  Ó m     µ 5  Ki so¸tl   n¨m.  µnh    Th viªn Ban  KiÓ m     ã  Ó  îcbæ   Ö m   ¹ trong qu¸ tr×nh c«ng    Õu  so¸tc th ®   nhi l i      t¸c,n kh«ng  µn  ho thµnh  Öm  ô  ÏbÞ  nhi v s   thay thÕ.   5.  µnh  Th viªn Ban  Ó m     Ki so¸t ® îc hëng  Òn ¬ng,  Òn  ëng  Héi    ti l ti th do    ®ång qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh  tr     theo chÕ     ña  µ   íc.   ®é c Nh n 6. Quy  Õ     ch Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Ban  Ó m   Ki so¸tdo  éi  ng    H ®å qu¶n  Þban  µnh. tr   h §i Ò u 20.­NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖm  ña    v  h    c Ban  Ó m   Ki so¸t: 1. Thùc  Ön  Ö m   ô  Héi  ng    hi nhi v do  ®å qu¶n  Þ giao  Ò   Öc  Óm     tr   v vi ki tra, gi¸m    ¹t®éng  iÒu  µnh  ña  s¸tho   ® h c Tæng  Gi¸m  c, bé  ®è   m¸y  óp  Öc  µ    gi vi v c¸c ®¬n  Þ  µnh    ©n   µng  ¹ith ng  v th viªnNg h Ngo   ¬ trong ho¹t®éng  µichÝnh, chÊp     t    hµnh  ph¸p  Ët,§iÒu  Ö  ©n   µng  ¹ith ng, c¸c nghÞ   Õt  µ  Õt lu   l Ng h Ngo   ¬     quy v quy   ®Þnh  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ. tr 2.B¸o    éi ®ång    c¸o H   qu¶n  Þtheo ®Þnh  ú  µng  ý,hµng  tr     kh qu   n¨m  µ  v theo  vô  Öc  Ò   Õt  vi v k qu¶  Óm     ki tra,gi¸m    ña  × nh,  Þp  êiph¸thiÖn  µ    s¸tc m k th     v b¸o c¸o ngay  éi ®ång    H  qu¶n  Þ vÒ   ÷ng  ¹t®éng  tr   nh ho   kh«ng  ×nh  êng, cã  Êu  b th  d hiÖu    ¹m  viph ph¸p luËttrong Ng ©n  µng  ¹ith ng.      h Ngo   ¬ 3. Tham     µ    Óu    Õn    gia v ph¸tbi ý ki trong c¸c cuéc  äp  ña  éi ®ång     h c H  qu¶n  trÞ. 4. Kh«ng  îc tiÕtlé kÕt    ®      qu¶  Óm     ki tra,gi¸m      a  îc Héi  ng  s¸tkhi ch ®   ®å qu¶n  Þ cho  Ðp;  tr   ph ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ vµ  tr   ph¸p  luËtn Õu  è    á    c ý b qua  hoÆc  bao che  ÷ng  µnh      ¹m  nh h viviph ph¸p luËt.  
 15. 15 C h ¬ n g  IV T æ n g  Gi¸ m  ® è c  v µ  b é  m ¸ y  gi ó p vi Ö c §i Ò u 21.­ 1. Tæng     Gi¸m  c  ©n   µng  ¹ith ng  Thèng  c  ©n   µng  ®è Ng h Ngo   ¬ do  ®è Ng h Nhµ   ícbæ   Ö m,  Ôn  Ö m,  n   nhi mi nhi khen  ëng,kû  Ëttheo    Þ  ña  éi th   lu   ®Ò ngh c H   ®ång  qu¶n  Þ.Tæng   tr   Gi¸m  c  µ ®¹i diÖn  ®è l     theo ph¸p  Ëtcña  ©n   µng  lu   Ng h Ngo¹i th ng  µ  Þu   ¬ v ch tr¸ch nhiÖ m   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ,tr c Thèng  c  tr   í   ®è Ng ©n   µng  µ   íc vµ  íc ph¸p  Ët vÒ   iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ©n   h Nh n   tr   lu   ® h ho   c Ng hµng  Ngo¹ith ng. Tæng    ¬   Gi¸m  c  µ ngêi cã  ®è l     quyÒn  iÒu  µnh  ® h cao  Êt nh   trongNg ©n  µng  ¹ith ng.   h Ngo   ¬ 2.  óp  Öc  Gi vi Tæng   Gi¸m  c  ã  ét  è  ã   ®è c m s Ph Tæng   Gi¸m  c.  ã  ®è Ph Tæng  Gi¸m  c  µ ngêi gióp  ®è l     Tæng  Gi¸m  c  iÒu  µnh  ét  ®è ® h m hoÆc   ét  è  ms lÜnh  ùc  ¹t®éng  ña  ©n   µng  ¹ith ng  v ho   c Ng h Ngo   ¬ theo  ©n  ph c«ng  ña  c Tæng   Gi¸m  c  µ  Þu  ®è v ch tr¸chnhiÖ m   íc Tæng     tr   Gi¸m  c  µ  ®è v ph¸p  ËtvÒ   Öm   lu   nhi vô  îcTæng  ®  Gi¸m  c  ©n  ®è ph c«ng  ùc hiÖn. th   3. K Õ     ëng  ©n   µng  ¹ith ng  óp Tæng    to¸ntr Ng h Ngo   ¬ gi   Gi¸m  c  ®è chØ  o  ®¹ tæ chøc  ùc hiÖn  th   c«ng    Õ   t¸ck to¸n,thèng    ña  ©n  µng  ¹ith ng,cã    kª c Ng h Ngo   ¬   c¸cquyÒn  µ  Öm  ô    v nhi v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4. V¨n    phßng  ©n   µng  ¹ith ng  µ    Ng h Ngo   ¬ v c¸c phßng, ban    chuyªn m«n,  nghiÖp  ô  ña  ôsë  Ýnh  ©n   µng  ¹ith ng  ã  v c tr   ch Ng h Ngo   ¬ c chøc  n¨ng tham  u, m  gióp  Öc  éi  ng  vi H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è trong qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h c«ng  Öc. vi 5. Bé    m¸y  Óm    éibé  óp Tæng  ki tran   gi   Gi¸m  c  Óm    ¹t®éng  ®è ki traho   kinh  doanh  ña  ©n   µng  ¹ith ng  µ    n  Þ  µnh    c Ng h Ngo   ¬ v c¸c ®¬ v th viªntheo  ng    ®ó quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvµ      quy  nh  éibé  ña  ©n  µng  ¹ith ng. ®Þ n   c Ng h Ngo   ¬ §i Ò u 22.­Tæng    Gi¸m  c  ã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n sau: ®è c nhi v v quy h  1.Cïng  ñ  Þch  éi ®ång    Ch t H  qu¶n  Þký  Ën  èn,®Êt  ai vµ    ån  tr   nh v   ®   c¸cngu lùc kh¸c cña  µ   íc ®Ó       Nh n   qu¶n  ý,sö  ông  l  d theo  ôc    Ö m   ô  µ   íc m tiªu,nhi v Nh n   giao cho  ©n  µng  ¹ith ng.Giao  èn  µ    ån  ùc®∙  Ën  îccña    Ng h Ngo   ¬   v v c¸cngu l   nh ®   Nhµ   íc cho    n  Þ  µnh    n  c¸c ®¬ v th viªntheo  ¬ng  ®∙  îc Héi ®ång  ph ¸n  ®     qu¶n  Þ tr   phª  duyÖt. KiÕn    nghÞ   éi  ng  H ®å qu¶n  Þ  ¬ng  ®iÒu  tr ph ¸n  chØnh  èn  µ  v v nguån  ùc kh¸c khigiao  ¹ cho    n  Þ  µnh    µ  iÒu  l     li   c¸c ®¬ v th viªnv ® chØnh    ã  khic sù thay ® æi  Ö m   ô  ña    n  Þ  µnh      nhi v c c¸c ®¬ v th viªntheo  ×nh  h thøc t¨ng,gi¶m    vèn. 2.X ©y  ùng  µ  chøc  ùc hiÖn  ¬ng      d v tæ  th   ph ¸n huy  ng  èn,sö  ông  èn  ®é v   d v cã  Öu  hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓnvèn    to v ph¸ttr   theo ph¬ng    îcHéi ®ång    ¸n ®     qu¶n  Þ tr   phª duyÖt.   3. X ©y  ùng  Õn îcph¸ttr Ón,kÕ   ¹ch  µih¹n  µ  µng    d chi l     i   ho d  vh n¨m, ch¬ng    tr×nh ho¹t®éng, c¸cph¬ng    ù    u    íivµ  u    Òu  ©u, dù    îp       ¸n,d ¸n ®Ç tm   ®Ç tchi s   ¸n h   t¸c®Ç u    íi ícngoµi, ¬ng    ªndoanh,ph¬ng    èihîp kinh doanh  ña    tv     n  ph ¸n li     ¸n ph       c c¸c ®¬n  Þ  µnh    v th viªn,kÕ   ¹ch  o  ¹o,®µo  ¹ol¹ c¸n bé    ho ®µ t   t       trong Ng ©n  µng  i   h Ngo¹ith ng,c¸cbiÖn   ¬     ph¸p thùc hiÖn  îp ®ång      h  kinh tÕ  ã    Þlín®Ó   ×nh   c gi¸tr     tr   Héi ®ång    qu¶n  Þxem   Ðt,quyÕt ®Þnh  tr   x    hoÆc   ×nh tiÕp Ng ©n  µng  µ   ­ tr     h Nh n
 16. 16 íc vµ    ¬    c¸c c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Õt  nh.    nh n   th quy quy ®Þ Tæ chøc  ùc hiÖn  th   kÕ   ¹ch,ph¬ng    ù    Ön  ho   ¸n d ¸n,bi ph¸p ®∙  îcphª duyÖt.  ®   4.  Òu  µnh    ¹t®éng  §i h c¸c ho   kinh doanh  ña  ©n   µng  c Ng h Ngo¹ith ng;  ¬   chÞu  tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt    v k qu¶  kinh doanh  ña  ©n   µng  ¹ith ng; thùc   c Ng h Ngo   ¬     hiÖn    Öm   ô, m ôc    íntrong viÖc  Êp  µnh  Ýnh  c¸c nhi v  tiªul     ch h ch s¸ch æn   nh     ®Þ tiÒn tÖ  ña  µ   ícdo  èng  c  ©n   µng  µ   ícgiao cho  ©n   µng    c Nh n   Th ®è Ng h Nh n     Ng h Ngo¹ith ng; chÞu   ¬   tr¸chnhiÖ m   ícHéi ®ång    tr     qu¶n  Þ,tr cThèng  c  ©n   tr   í   ®è Ng hµng  µ   íc,tr c ph¸p  ËtvÒ   ùc hiÖn    ôc    µ  Ö m   ô  ãi trªn Nh n   í   lu   th   c¸c m tiªuv nhi vn    theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 5. X ©y  ùng  µ  ×nh Héi ®ång    d v tr     qu¶n  Þ phª  Öt    tr   duy c¸c møc     Êt,tû l∙ su     i lÖ hoa  ång,lÖ  Ý  Òn th ng,tiÒn ph¹tviph¹m    ông  õng thêigian trong h   ph ti   ë        ¸p d t       ho¹t®éng    kinh doanh  i  íikh¸ch  µng, c¸c ®Þnh    ®è v   h    møc  kinh tÕ    ü  Ët,   ­ k thu   tiªuchuÈn,®¬n    Òn l ng,gi¸dÞch  ô  ïhîp víi       gi¸ti  ¬     v ph       quy  nh  c¸c ®Þ chung  ña  c ngµnh  µ  ña  µ   íc.Tæ   v c Nh n   chøc  ùc  Ön  µ  Óm     Öc  ùc  Ön    th hi v ki tra vi th hi c¸c ®Þnh  møc,    Èn,®¬n    tiªuchu   gi¸trongtoµn  ©n  µng  ¹ith ng.   Ng h Ngo   ¬ 6.C¨n  c¸cchÝnh    cø    s¸ch,chÕ   ,  Ó  Ö  Ò   ¹t®éng  ©n  µng  ña    ®é th l v ho   Ng h c Nhµ   íc,x©y  ùng  ×nh  éi  ng  n  d tr H ®å qu¶n  Þ th«ng  tr   qua    c¸c v¨n b¶n  ù  d th¶o  quy  Õ,  ch quy  nh  µ  ®Þ v quy  ×nh nghiÖp  ô  ü  Ët, tr   v k thu   qu¶n  ýtrong ho¹t®éng  l     kinhdoanh  ña  ©n  µng  ¹ith ng    ý    c Ng h Ngo   ¬ ®Ó k ban  µnh. h 7. § Ò   Þ   éi  ng    ngh H ®å qu¶n  Þ tr×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc tr   Th ®è Ng h Nh n   quyÕt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,  ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  ËtPhã   th   lu   Tæng  Gi¸m  ®èc, K Õ     ëng  ©n  µng  ¹ith ng.   to¸ntr Ng h Ngo   ¬ § Ò   Þ  éi ®ång  ngh H   qu¶n  ÞquyÕt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,  tr   ®Þ bæ nhi mi nhi khen  th ng, kû  ËtGi¸m  c  n  Þ  µnh  ë   lu   ®è ®¬ v th viªn,Trëng    phßng  Ó m     éibé  µ  Ki tran   v ngêi trùc tiÕp     qu¶n  ý phÇn  èn  ãp  ña  ©n   µng  ¹ith ng  ¹  l  v g c Ng h Ngo   ¬ t i doanh  nghiÖp  kh¸c. Bæ   Ö m,  Ôn  Ö m,  nhi mi nhi khen  ëng,kû  ËtPhã  th   lu   Gi¸m  c, K Õ     ­ ®è   to¸ntr ëng  n  Þ  µnh  ®¬ v th viªn,  Gi¸m  c  n  Þ  ùcthuéc ®¬n  Þ  µnh    µ    ®è ®¬ v tr     v th viªnv c¸c chøc danh ¬ng  ¬ng  t ® theo ®Ò   Þ  ña    ngh c Gi¸m  c  n  Þ  µnh  ®è ®¬ v th viªn. Bæ   Ö m,  Ôn  Ö m,  nhi mi nhi khen  ëng, kû  ËtTrëng  µ  ã    th   lu   v Ph c¸c phßng,  Ban, Ch¸nh, Phã      V¨n phßng, KiÓ m     ëng  µ    Ó m       ña  ©n     tratr v c¸c Ki traviªnc Ng hµng  ¹ith ng. Ngo   ¬ 8. X ©y  ùng  µ  ×nh Héi ®ång    d v tr     qu¶n  Þ quyÕt  nh  tr   ®Þ tæng    Õ   é  biªnch b m¸y qu¶n  ývµ  l   kinh doanh  ña  ©n  µng  ¹ith ng,kÓ   ph¬ng    iÒu    c Ng h Ngo   ¬   c¶  ¸n ® chØnh    khithay ® æi  chøc  µ    Õ   é    tæ  v biªnch b m¸y  qu¶n  ývµ  l   kinh doanh  ña    c Ng ©n  µng  ¹ith ng  µ    n  Þ  µnh  h Ngo   ¬ v c¸c®¬ v th viªn; µnh  Ëp vµ  ùctiÕp chØ    th l   tr     ®¹o  é   b m¸y  óp  Öc, kiÓm     Öc  ùc  Ön  gi vi   tra vi th hi biªn chÕ   é     b m¸y  µ  v kinh   doanh  ña    n  Þ  µnh  c c¸c®¬ v th viªn. Tr×nh  éi ®ång  H  qu¶n  Þphª chuÈn  Òu  Ö,Quy  Õ     tr     §i l   ch Tæ chøc  µ  ¹t v ho   ®éng  ña    n  Þ  µnh    Gi¸m  c  n  Þ  µnh    ©y  ùng; c c¸c ®¬ v th viªndo  ®è ®¬ v th viªnx d   quyÕt ®Þnh  ¬ng    µnh  Ëp,tæ    ph ¸n th l   chøc  ¹ vµ    Ó    n  Þ  ùcthuéc l   gi¶i i th c¸c®¬ v tr     ®¬n  Þ  µnh    Gi¸m  c  n  Þ  µnh    ×nh. v th viªndo  ®è ®¬ v th viªntr 9.  ©y   ùng  µ  ×nh  éi  ng  X d v tr H ®å qu¶n  Þ  tr phª duyÖt c¸c Quy  Õ   µi ch t   chÝnh, Quy  Õ     ng, Quy  Õ   Òn ¬ng, khen  ëng, kû  Ët¸p  ông    ch lao ®é   ch ti l   th   lu   d trong  ©n   µng  Ng h Ngo¹i th ng; x©y  ùng  µ  ×nh  éi  ng   ¬   d v tr H ®å qu¶n  Þ    tr phª duyÖt  Quy  nh  Ò   ®Þ v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  µ  Õ     µm  Öc  ña    v v ch ®é l vi c Phßng  KiÓ m     éibé  ©n  µng  ¹ith ng. tran   Ng h Ngo   ¬
 17. 17 10. Tæ     chøc  iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ©n   µng  ® h ho   c Ng h Ngo¹ith ng   ¬ theo  nghÞ   Õt,quyÕt  nh  ña  éi  ng  quy   ®Þ c H ®å qu¶n  Þ;tr×nh  éi  ng  tr   H ®å qu¶n  Þ tr   th«ng qua  c¸o kÕt  b¸o    qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña  ©n  µng  ¹ith ng    c Ng h Ngo   ¬ bao  å m:  g B¸o    µng  ý,6  c¸o h qu   th¸ng vµ  µng   h n¨m, b¸o    µichÝnh    c¸o t   tæng  îp  h (trong ®ã   ã    c b¶ng  ©n  i tµis¶n) vµ  Õt    µng  c ®è       quy to¸nh n¨m  ña  ©n   µng  c Ng h Ngo¹ith ng  µ  ña    n  Þ  µnh    ¬ v c c¸c®¬ v th viªn. 11. B¸o    éi ®ång    c¸o H   qu¶n  Þ,Ng ©n  µng  µ   ícvµ    ¬  tr   h Nh n   c¸c c quan  µ nh níc cã  Èm   Òn  Ò   Õt    th quy v k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña  µn  ©n   µng    c to Ng h Ngo¹ith ng, bao  å m    ¬   g b¸o  c¸o  µng  ý, 6  h qu   th¸ng  µ  µng  vh n¨m, b¸o c¸o  µi t  chÝnh  tæng  îp (trong ®ã   ã  h    c b¶ng  ©n  i tµis¶n) vµ  Õt    µng    c ®è       quy to¸nh n¨m cña  µn  ©n  µng  ¹ith ng. to Ng h Ngo   ¬ B¸o    µichÝnh  c¸o t   tæng  îp ph¶iph©n  nh  â phÇn  ¹ch to¸ntËp  h    ®Þ r  h     trung   cña  ©n   µng  Ng h Ngo¹ith ng  µ  Çn  ¹ch   ¬ v ph h to¸n cña    n  Þ   µnh      c¸c ®¬ v th viªn h¹ch    c  Ëp.B¶n  to¸n ®é l   b¸o  tµichÝnh  c¸o    tæng  îp  h ph¶i® îc x¸c nhËn  ëi c¬      b  quan  Óm   ki to¸n do  ¬    c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Êp  Ën  nh n   th quy ch thu theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h 12. Trong  ¹m      ph vitr¸chnhiÖ m,  ý        k c¸c v¨n b¶n, hîp ®ång, chøng    ña       th c Ng ©n   µng  ¹ith ng  µ  Þu  h Ngo   ¬ v ch tr¸chnhiÖm   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ vµ  íc tr   tr   ph¸p luËtvÒ     Õt ®Þnh  ña  × nh.     c¸cquy   cm 13.  ¹idiÖn  §  cho  ©n   µng  Ng h Ngo¹i th ng   ¬ trong quan  Ö   èc  Õ, tè h qu t     tông,tranh chÊp,gi¶i Ó  µ           th v ph¸ s¶n. 14.Thùc  Ön  Üa  ô  ép  Õ  ña  ©n  µng  ¹ith ng  µ  Óm     hi ngh v n thu c Ng h Ngo   ¬ v ki tra c¸c ®¬n  Þ   µnh    ùc  Ön     v th viªn th hi nghÜa  ô  ép  Õ   µ    v n thu v c¸c kho¶n  ép  n kh¸c  theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët;lËp  ¬ng  ph©n  èi lî nhuËn    lu   ph ¸n  ph   i  sau thuÕ  ña  ©n   µng  ¹ith ng  ×nh  éi  ng  c Ng h Ngo   ¬ tr H ®å qu¶n  Þ phª  Öt  tr   duy theo  quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n 15. Cung  Êp  y      µiliÖu theo  cÇu  ña  éi ®ång    c ®Ç ®ñ c¸c t     yªu  c H  qu¶n  Þ tr   vµ Ban  Ó m   Ki so¸t.ChuÈn  Þ   µiliÖu  ªnquan    b t  li   cho    éc  äp  éi  ng   c¸c cu h H ®å qu¶n  Þ. tr 16. ChÞu  ù  Óm       s ki tra,gi¸m    ña  éi ®ång  s¸tc H   qu¶n  Þ,Ban  Ó m   tr   Ki so¸t,   Ng ©n  µng  µ   ícvµ    ¬  h Nh n   c¸c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  i víi Öc  ùc nh n   th quy ®è    vi th   hiÖn  Ö m  ô  iÒu  µnh  ña  × nh. nhi v® h cm 17. §îc quyÕt  nh  dông    Ön     ®Þ ¸p  c¸c bi ph¸p  îtthÈm   Òn  ña  ×nh   v  quy cm trong tr ng  îp khÈn  Êp  ªntai  ch  ¹,ho¶  ¹n,sù  è) vµ  Þu   ê h   c (thi   , ®Þ ho   ho   c   ch tr¸ch   nhiÖ m   Ò   ÷ng  Õt  nh  ;  v nh quy ®Þ ®ã sau    ®ã ph¶i b¸o    c¸o ngay cho  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ,Ng ©n  µng  µ   ícvµ    ¬  tr   h Nh n   c¸cc quan  ã  Èm  Òn    Õt tiÕp. c th quy gi¶i quy   §i Ò u 23.­Bé    m¸y  Óm    éibé: ki tran   1. Bé     m¸y  Óm     éi bé  ki tran   bao  å m   ëng  g Tr phßng  Ó m     éi bé, c¸c Ki tran       Phã  phßng  Ó m     éi bé,  Ó m     ëng  µ  Ki tra n   Ki tra tr v c¸c  Ó m     Ki tra viªn.Trëng    phßng  Ó m     éibé  iÒu  µnh  é  Ki tran   ® h b m¸y  Óm    éibé. C¸c  Ó m       ki tran     Ki traviªn bè  Ýt¹ trôsë  Ýnh  ©n  µng  ¹ith ng  Trëng  tr   i   ch   Ng h Ngo   ¬ do  phßng  Ó m     ô  Ki traph tr¸ch;c¸c KiÓ m       è  Ý t¹    n  Þ  µnh    µ    n  Þ  ùc    tra viªn b tr   i c¸c ®¬ v th viªn v c¸c ®¬ v tr   thuéc ®¬n  Þ  µnh    KiÓ m     ëng  ô    v th viªndo  tratr ph tr¸ch.  Quy  nh  Ò   chøc  ®Þ v tæ  vµ  ¹t®éng  ña  é  ho   c b m¸y  Óm    éibé  Tæng  ki tran   do  Gi¸m  c  ×nh Héi ®ång  ®è tr     qu¶n  Þphª chuÈn. tr    
 18. 18 2. Trëng    phßng  Ó m     éibé, Phã  Ki tran     phßng  Ó m     éibé, KiÓ m     Ki tran     tra tr ng  µ    Ó m       ë v c¸c Ki traviªnph¶icã        Èn    ®ñ c¸c tiªuchu quy  nh  ¹ Kho¶n  vµ  ®Þ ti   2  3,§iÒu  cña  Òu  Ö  µy.   18  §i l n 3. Trëng    phßng  Ó m     éibé  Tæng  Ki tran   do  Gi¸m  c    Þ  éi ®ång  ®è ®Ò ngh H   qu¶n  Þ bæ   Ö m,  Ôn  Ö m.  ã  tr   nhi mi nhi Ph phßng  Ó m     éi bé, KiÓ m     ­ Ki tran     tratr ëng  µ    Ó m       Tæng  v c¸cKi traviªndo  Gi¸m  c    Ö m,  Ôn  Ö m. ®è bæ nhi mi nhi 4.Bé    m¸y  Óm    éibé  ã  Ö m  ô: ki tran   c nhi v a. KiÓ m       trac«ng    t¸cqu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ña  ©n  µng  ¹ith ng  l  ® h c Ng h Ngo   ¬ vµ    n  Þ  µnh    c¸c ®¬ v th viªntheo  ng  ®ó ph¸p  Ëtvµ  Òu  Ö  ©n   µng  ¹i lu   §i l Ng h Ngo   th ng; ¬ b.  Ó m     Ki so¸tnh»m   ôc   ch  m ®Ý b¶o  ¶m   ® quy  ×nh  ùc  Ön    ¹t tr th hi c¸c ho   ®éng nghiÖp  ô  v kinhdoanh    theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ¹t®éng      ho   ng©n  µng  µ  h v quy  nh  éibé  ña  ©n  µng  ¹ith ng; ®Þ n   c Ng h Ngo   ¬ c. Gi¸m    Öc  Êp  µnh    s¸t vi ch h nghiªm chØnh  c¸c quy  nh   ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  ¹ith ng  µ  Ngo   ¬ v b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong ho¹t®éng      kinh doanh  Òn  Ö,   ti t   tÝn  ông  ña  ©n  µng  ¹ith ng  µ    n  Þ  µnh  d c Ng h Ngo   ¬ v c¸c®¬ v th viªn; d. §¸nh    gi¸møc     ®é b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µ  v kiÕn nghÞ     Ön  c¸c bi ph¸p  ©ng  n cao kh¶ n¨ng b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong  ¹t ho   ®éng kinhdoanh  ña  ©n  µng  ¹ith ng  µ    n  Þ  µnh    c Ng h Ngo   ¬ v c¸c®¬ v th viªn; e.Thùc  Ön    hi chøc  n¨ng  Óm    éibé  ña  ©n  µng  ¹ith ng; ki to¸nn   c Ng h Ngo   ¬ f.B¸o    c¸o cho Tæng  Gi¸m  c  µ  ëng  ®è v Tr ban  Ban  Ó m     Õt    Ki so¸tk qu¶ kiÓm     Óm   tra,ki to¸n,nªu  ÷ng  Õn    nh ki nghÞ   Ò   ×nh  ×nh  ¹t ®éng  ña  vt h ho   c Ng ©n  µng  ¹ith ng; h Ngo   ¬ g. Trong  ¹m    ph vi chøc n¨ng  µ  v quyÒn  ¹n, xem   Ðt    h  x gi¶iquyÕt hoÆc   tr×nh Tæng     Gi¸m  c    Õt    Õu  è li   ®è gi¶iquy c¸c khi t   ªnquan  n   ¹t®éng  ®Õ ho   kinh  doanh  ña  ©n  µng  ¹ith ng; c Ng h Ngo   ¬ h.Kh«ng  îctiÕtlékÕt    ®      qu¶  Óm    Óm      a  îcTæng  ki tra,ki to¸nkhich ®   Gi¸m  ®èc hoÆc   ëng  Tr ban Ban  Ó m     Ki so¸tcho  Ðp; chÞu  ph   tr¸chnhiÖm   ícTæng     tr   Gi¸m  c  µ  éi  ng  ®è v H ®å qu¶n  Þ  Ò   Õt  tr v k qu¶  Óm     Óm   ki tra,ki to¸n ®∙  ùc   th   hiÖn; i.  Trong  ¹m    ph vichøc  n¨ng quy  nh, Trëng  ®Þ   phßng  Ó m     éibé  îc Ki tran   ®   tham  ù    éc  äp  Tæng  d c¸ccu h do  Gi¸m  c  ©n  µng  ¹ith ng  iÖutËp. ®è Ng h Ngo   ¬ tr   C h ¬ n g  V T Ë p  th Ó  n g ê i lao ® é n g  trong  N g © n  h µ n g  N g o ¹i ¬ n g  th §i Ò u  24.­ ¹ihéi ®¹i biÓu   §       c«ng  ©n   nh viªn chøc  ña  ©n   µng    c Ng h Ngo¹ith ng  µh×nh    ¬ l  thøc  ùctiÕp ®Ó   êilao ®éng  tr     ng     tham    gia qu¶n  ýNg ©n   l  hµng  ¹ith ng.§¹ihéi®¹ibiÓu  Ngo   ¬         c«ng  ©n    nh viªnchøc  ã    Òn  c c¸cquy sau: 1. Tham       gia th¶o  Ën  ©y  ùng  lu x d tho¶  c lao ®éng  Ëp  Ó    êi ®¹i í    t th ®Ó ng     diÖn  Ëp  Ó    ng  ¬ng îng vµ  ý  Õt  íi t th lao®é th l   k k v  Tæng  Gi¸m  c; ®è
 19. 19 2. Th¶o  Ën  µ    lu v th«ng  qua Quy  Õ   ö  ông    ¹  ü  ã  ªnquan  ch s d c¸c lo iqu c li   trùctiÕp ®Õ n   îÝch  ña  êilao®éng      l  i c ng     trong Ng ©n  µng  ¹ith ng;   h Ngo   ¬ 3. Th¶o  Ën  µ  ãp    Õn  Ò     lu v g ý ki v quy  ¹ch,kÕ   ¹ch,®¸nh    Öu    ho   ho   gi¸hi qu¶ qu¶n  ýkinh doanh,®Ò   Êt c¸c biÖn  l      xu     ph¸p  b¶o  é    ng, c¶ithiÖn  iÒu  h lao ®é     ® kiÖn  µm  Öc,®êi sèng  Ët chÊt vµ    Çn,vÖ   l vi     v    tinhth   sinh m«i  êng,®µo  ¹ovµ    tr   t  ®µo  ¹ol¹ngêilao®éng  ña  ©n  µng  ¹ith ng; t   i    c Ng h Ngo   ¬ 4.Giíi Öu ngêitham    éi ®ång     thi     giaH   qu¶n  Þ,Ban  Ó m   tr   Ki so¸t. §i Ò u 25.­§¹ihéi®¹ibiÓu       c«ng  ©n    nh viªnchøc  îctæ  ®   chøc  µ  ¹t v ho   ®éng  theo híng dÉn  ña      c Tæng    oµn  Liªn® Lao  ng  ÖtNam. ®é Vi   C h ¬ n g  VI § ¬ n  v Þ  th µ nh viªn N g © n  h µ n g  N g o ¹i ¬ n g  th §i Ò u 26.­ 1.  ©n   µng  Ng h Ngo¹ith ng  ã    n   Þ   µnh    µ nh÷ng   ¬ c c¸c ®¬ v th viªn l   doanh  nghiÖp  µ   íc h¹ch  nh n   to¸n ®éc  Ëp, nh÷ng  n   Þ   ¹ch    l  ®¬ v h to¸n phô  éc  µ    thu v nh÷ng  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp.Danh    s¸ch c¸c®¬n  Þ  µnh    îcghitrong phô     v th viªn®       lôckÌm    theo §iÒu  Ö  ©n  µng  ¹ith ng.   l Ng h Ngo   ¬ 2. C¸c  n  Þ  µnh    ©n   µng  ¹ith ng  ã    ®¬ v th viªnNg h Ngo   ¬ c con  Êu, ® îc m ë   d   tµikho¶n  ¹ c¸cng©n  µng  ïhîp víi ¬ng    t    i h ph       ph thøc h¹ch to¸ncña  ×nh.      m 3. §¬n  Þ  µnh    µdoanh    v th viªnl   nghiÖp  ¹ch    c  Ëp  ã  Òu  Ö    h to¸n®é l c §i l Tæ chøc  µ  ¹t®éng  v ho   riªng;c¸c ®¬n  Þ  µnh    ¹ch    ô  éc  µ  n      v th viªnh to¸n ph thu v ®¬ vÞ  ù  s nghiÖp  ã  c Quy  Õ     ch Tæ chøc  µ  ¹t®éng  v ho   riªng.C¸c  Òu  Ö  µ    §i l v Quy  chÕ   µy  u   Héi ®ång  n ®Ò do    qu¶n  Þ phª  Èn  ï hîp víiph¸p  Ëtvµ  Òu  tr   chu ph       lu   §i lÖ  ña  ©n  µng  ¹ith ng. c Ng h Ngo   ¬ §i Ò u 27.­Thµnh    µdoanh    viªnl   nghiÖp  ¹ch to¸n®éc  Ëp: h   l 1. Doanh    nghiÖp  µ  ích¹ch    c  Ëp  µ ®¬n  Þ  µnh    ©n   nh n   to¸n®é l l   v th viªnNg hµng  ¹ith ng  ã  Òn  ù chñ  Ngo   ¬ c quy t  kinh doanh  µ  ù chñ  µichÝnh, chÞu  ù    v t  t    s rµng  éc  Ò   Òn  îvµ  Üa  ô  i víi ©n  µng  ¹ith ng  bu v quy l   ngh v ®è     i Ng h Ngo   ¬ theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Ö  ña  ©n  µng  ¹ith ng. t i l c Ng h Ngo   ¬ 2. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ©n   µng  ¹ith ng  ã    ®è Ng h Ngo   ¬ c c¸c quyÒn  i víi n  Þ  µnh    µdoanh  ®è    ®¬ v th viªnl   nghiÖp  ¹ch to¸n®éc  Ëp nh  h   l   sau: a. Uû   Ö m     nhi cho  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ®¬n  Þ  µnh    l  v th viªnqu¶n  ý, l  ®iÒu  µnh  ¹t ®éng  cña doanh  h ho   nghiÖp phï  îp víi§iÒu  Ö cña doanh  h   l nghiÖp  ∙  îcHéi ®ång  ®®     qu¶n  Þphª chuÈn.Gi¸m  c  tr       ®è doanh  nghiÖp  µ®¬n   l  vÞ   µnh    ¹ch  th viªn h to¸n ®éc  Ëp  Þu    l ch tr¸ch nhiÖ m   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ, tr   Tæng   Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h Ngo¹ith ng, tr c ph¸p  Ët vÒ   ¹t®éng  ña    ¬   í  lu   ho   c doanh  nghiÖp;
 20. 20 b. Bæ   Öm,  Ôn  Öm,    nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët Gi¸m  c,  ã   th   lu   ®è Ph Gi¸m  ®èc,  Õ   K to¸n tr ng    ë doanh  nghiÖp  µnh  th viªn,Gi¸m  c  n  Þ   ùc thuéc   ®è ®¬ v tr     doanh nghiÖp  µnh    µ    th viªnv c¸cchøc danh ¬ng  ¬ng; t ® c. Phª  Öt  Õ   ¹ch,kiÓm     ùc hiÖn  Õ   ¹ch  µ  Õt    duy k ho   trath   k ho v quy to¸n tµi    chÝnh; quy  nh    ®Þ møc   Ých  Ëp  ü  tr l qu khen  ëng, phóc  î ë  th   l   doanh  i nghiÖp  theo quy  nh  ña  é   µi chÝnh  µ  ®Þ c BT  v Quy  Õ   µi chÝnh  ña  ©n   µng  ch T   c Ng h Ngo¹ith ng;  ¬ d. TrÝch  ü   Êu    Qu kh hao  ¬  c b¶n  µ  î nhuËn  v l  i sau  Õ  thu theo quy  nh   ®Þ cña  é   µi chÝnh  µ  BT  v ph¸p  ËthiÖn  µnh    µnh  Ëp    ü  Ëp  lu   h ®Ó th l c¸c qu t trung   cña  ©n   µng  ¹ith ng  ïng  µo  ôc  ch  i u  , thùc hiÖn    ù  Ng h Ngo   ¬ d vm ®Ý t¸ ®Ç t    c¸c d ¸n ®Ç u        n  Þ  µnh    të c¸c®¬ v th viªn; ®.  Phª  Öt    ¬ng    Õ   ¹ch  u    ë   éng,®Ç u    Òu  ©u, duy c¸c ph ¸n,k ho ®Ç tm r   tchi s   hîp    ªndoanh, bæ   t¸cli     sung, thu  åi m ét  Çn  èn, chuyÓn  îng    Çn    h  ph v  nh cæ ph thuéc quyÒn    qu¶n  ýcña  ©n  µng  ¹ith ng  ang  c¸cdoanh  l  Ng h Ngo   ¬ ® do    nghiÖp  thµnh    ¾ m   ÷; viªnn gi e. §iÒu  µ    ån  µichÝnh,kÓ   ngo¹itÖ,gi÷a c¸c®¬n  Þ  µnh    ho c¸cngu t     c¶        v th viªnnh»m   ö  ông  èn  ã  Öu    sd v c hi qu¶  Êt trong Ng ©n   µng  ¹ith ng, trªn nh     h Ngo   ¬     nguyªn  ¾c  t ph¶ib¶o  ¶m     ® cho tæng  µis¶n  ña  t  c doanh  nghiÖp  Þ   ótbítsè  b r    vèn kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h tæng  è  î céng  íi s n  v møc  èn  ©n  v ng s¸ch nhµ  íccÊp    n  vµ    ån  èn  îccoilµthuéc vÒ   c¸cngu v ®         doanh  nghiÖp  ∙  îc®iÒu  ®®   chØnh ¬ng  t øng  íi Ö m  ô  v  nhi v hoÆc  quy    m« doanh nghiÖp  ;  ®ã g. Phª  Öt    ×nh    duy c¸c h thøc   ¬ng, ®¬n    Òn l ng  µ    Ön  tr¶l   gi¸ti  ¬ v c¸c bi ph¸p   b¶o  ¶m   i  èng, ®iÒu  Ön  ® ®ê s   ki lao  ng  ®é cho c¸n  é   b c«ng  ©n   nh viªn cña    doanh nghiÖp; h. Quy Õt  nh  ë   éng    ®Þ mr hoÆc   hÑp  ¹m    thu  ph vikinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  µnh    th viªntheo  Õn îc ph¸ttr Ón chung  ña  ©n   µng  ¹ith chi l    i   c Ng h Ngo   ­ ¬ng; i.Phª  Èn  Òu  Ö      chu §i l Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c doanh  nghiÖp, trong     ®ã  quy  nh  ù  ©n  Êp  ®Þ s ph c cho  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  Ò:  chøc  é    v tæ  b m¸y qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp; tuyÓn  ông, khen  ëng, ®Ò   ¹t,kû  Ëtc«ng  ©n    d   th   b   lu   nh viªnchøc; h¹n      møc   Ýn  ông  td (vay,cho    vay);mua     b¸n  µis¶n  è  nh,  t  c ®Þ mua   b¸n    Õu  ña    cæ phi c c¸c c«ng      Çn, tham      n  Þ  ªndoanh  tycæ ph   gia c¸c ®¬ v li   theo  ®óng  quy  nh   ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ®Þ c Ng h Nh n   b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong  ¹t ho   ®éng  kinh doanh  Òn tÖ,tÝn  ông;mua  b¶n  Òn      ti     d   b¸n  quy ph¸tminh,s¸ng chÕ,      chuyÓn  giao  c«ng  Ö,  ngh tham      Öp  éikinh tÕ; nh÷ng  Ên    gia c¸c hi h      v ®Ò kh¸c   cã  ªnquan  n   Òn  ù chñ  ña  ét  li   ®Õ quy t  c m doanh  nghiÖp  µ  íclµ thµnh    nh n     viªn cña  ©n  µng  ¹ith ng  Ng h Ngo   ¬ theo quy  nh  ña  Ët Doanh    ®Þ c Lu   nghiÖp  µ  íc; nh n k.KiÓ m     ¹t®éng  ña    traho   c doanh nghiÖp  µ  cÇu  v yªu  doanh  nghiÖp    b¸o c¸o vÒ   ×nh  ×nh  µichÝnh  µ  Õt   t h t  v k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh.   §i Ò u  28.­ ¬n vÞ  thµnh viªn ©n  hµng Ngo¹i ¬ng lµ doanh   §  Ng  th nghiÖp  ¹ch    c  Ëp  ã  Òn  ñ  ng  Õn  µnh    ¹t®éng  h to¸n®é l c quy ch ®é ti h c¸c ho   kinh  doanh  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m   Ò       v c¸c kho¶n  î,cam   Õt  ña  × nh  n  kcm trong ph¹m    visè  èn  éc  ë  ÷u  µ  íc do  ©n   µng  ¹ith ng    v thu s h nh n   Ng h Ngo   ¬ giao  cho doanh  nghiÖp qu¶n  ý, ö  ông,cô  Ó  µ: l  d s   th l 1.Trong  Õn îcvµ  u      iÓn:   chi l   ®Ç tph¸ttr
Đồng bộ tài khoản