intTypePromotion=1

Quyết định 326/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Quyết định 326/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 326/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 326/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 326/1998/Q§/BTC ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 1998 vÒ viÖc söa ®æi thuÕ suÊt cña mét sè mÆt hµng thuéc nhãm 2710 trong BiÓu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu Bé trëng Bé Tµi chÝnh - C¨n cø §iÒu 8, LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26/12/1991; - C¨n cø c¸c khung thuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 537a/NQ-H§NN8 ngµy 22/2/1992 cña Héi ®ång Nhµ níc; ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i NghÞ quyÕt sè 31 NQ/UBTVQH9 ngµy 9/3/1993, NghÞ quyÕt sè 174 NQ/UBTVQH9 ngµy 26/3/1994, NghÞ quyÕt sè 290 NQ/UBTVQH9 ngµy 7/9/1995, NghÞ quyÕt sè 293 NQ/UBTVQH9 ngµy 08/11/1995 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ 9; - C¨n cø thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 - QuyÕt ®Þnh sè 280/TTg ngµy 28/5/1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ nhËp khÈu kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 54/CP; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1.- Söa ®æi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña mét sè mÆt hµng thuéc nhãm m· sè 2710 trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 590 TC/Q§-TCT ngµy 15/8/1997 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh thµnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu míi sau ®©y: M· sè Nhãm mÆt hµng ThuÕ suÊt % 1 2 3 2710 - X¨ng dÇu vµ c¸c lo¹i dÇu chÕ biÕn tõ kho¸ng chÊt bi-tum, trõ d¹ng th«; C¸c chÕ phÈm cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c, cã tû träng dÇu löa hoÆc c¸c lo¹i dÇu chÕ biÕn tõ kho¸ng chÊt bi-tum chiÕm tõ 70% trë lªn, nh÷ng lo¹i dÇu nµy lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña c¸c chÕ phÈm ®ã. -- X¨ng c¸c lo¹i: 2710.00.1 --- X¨ng dïng cho m¸y bay 10 1
  2. 2 2710.00.1 --- Lo¹i kh¸c 60 9 2710.00.2 -- Diesel c¸c lo¹i 50 0 2710.00.3 -- Madut 35 0 2710.00.4 -- Nhiªn liÖu dïng cho m¸y bay (TC1, ZA1...) 50 0 2710.00.5 -- DÇu ho¶ th«ng dông 50 0 2710.00.6 -- Napha, Refomate vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c 0 ®Ó pha chÕ x¨ng 60 2710.00.7 -- Codensate vµ c¸c chÕ phÈm t¬ng tù 15 0 2710.00.9 -- Lo¹i kh¸c 7 0 §iÒu 2.- QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc vµ ®îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c l« hµng x¨ng dÇu nhËp khÈu cã Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan h¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 01/4/1998.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2