Quyết định 326/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
110
lượt xem
4
download

Quyết định 326/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 326/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 326/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  326/TTg N G µ Y   18 T H¸ N G  5 N¨ M   1996 V Ò  VI Ö C  P Hª  H U È N   ¹ N G  ® Ê T  T Ý N H  T H U Õ  S ö  D ô N G   Ê T  N « N G   C H ® N G H I Ö P  C H O  C¸ C   Ø N H, T H µ N H   H è  T R ù C  T H U é C T P T R U N G  ¬ N G THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt thuÕ  ö  ông  t  cø    sd ®Ê n«ng  nghiÖp  µy  th¸ng7  ng 10    n¨m  1993; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 73/CP  µy  th¸ng 10  ng 25    n¨m 1993  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh     ÕtviÖc  ©n  ¹ng  t  Ýnh  Õ   ö  ông  t  ®Þ chi ti   ph h ®Ê t thu s d ®Ê n«ng   nghiÖp; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1.­ Phª  Èn  ¹ng  t  Ýnh  Õ   ö  ông  t  chu h ®Ê t thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp  cho    c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Õtcña  õng    ph tr     ¬ (chiti   t tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  Ìm  tr     ¬ k theo Quy Õt  nh  µy).   ®Þ n §i Ò u  ­ H¹ng  t  Ýnh  Õ  ö  ông  t  2.   ®Ê t thu s d ®Ê n«ng nghiÖp  ∙    Èn  ® phª chu ® îcæn   nh    ®Þ trong 10    n¨m  Ó   õn¨m  k t  1994  n   Õt  ®Õ h n¨m  2003. Trong  êih¹n æn   nh  ¹ng  t  Ýnh  Õ,®èi víi ÷ng  ïng Nhµ   íc th     ®Þ h ®Ê t thu       nh v  n  cã  u    ínvÒ   ®Ç tl   giao th«ng,thuû  î    ¹o®Êt  µ    Ön      l ic¶it   , v c¸c bi ph¸p  kh¸c ®em   ¹   li  hiÖu qu¶ kinh tÕ    cao  ¬n  h møc   ×nh  ©n  ña  êikú  n¨m  b qu c th   5  (1986    ­ 1990)  th×  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  iÒu  ¬ ® chØnh  h¹ng  t  Ýnh  Õ  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Èn. ®Ê t thu tr   t  ph phª chu §i Ò u  3.­ Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc    Trung  ng  cø  µo  ¹ng  t  Ýnh  Õ  ö  ông  t  ¬ c¨n  v h ®Ê t thu s d ®Ê n«ng nghiÖp  ∙    ® phª chuÈn chØ   o, híng  Én  Öc  Ýnh  Õ  µ  Ëp    é  Õ  n   õng  é  ®¹   d vi t thu v l sæ b thu ®Õ t h nép  Õ    a  ¬ng. thu ë ®Þ ph §i Ò u  ­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  ý. 4.   ®Þ n c hi l     t  k Bé   ëng    é,  ñ   ëng  ¬  tr c¸c B Th tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ,Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 C H I TI T  Õ T  U ¶   © N   ¹ N G   Ê T  Ý H   U Õ   ® N N   ñ A    Õ K Q PH H ® T N TH SD C C ( Ìm  heo  uyÕt®Þ s   TTg  µy  t KtQ   nh  è 326/ ng 18 h¸ng  n¨m   5  Di n Ý ®Êtt ång  ©y  µng    µ  Ætn­ íc   r ng huû  ¶n Tång  Ön di Ö tch   r c h n¨m v m   nu«itå t s Tång huÕ t Sç TØ  hµnh  è r c huéc nh,t ph t ù t tch Ý Ý tnh ghit (Ên)  hu t H ¹ng  1 H ¹ng  2 H ¹ng  3 H Áng  4 H Áng  5 H Áng  6 C èng  Ön di ThuÕ  gh TT TW t Õ ha) hu ( tch Û 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tæng  éng c 5. 166 108. 1. 327, 439. 9 327. 872 487. 903 758. 594 1. 776 168. 1. 780 033. 763. 662 4. 587 540. 1. 236. I V ïng  ng  ®å b»ng  «ng s 669. 275 247. 5 247, 115. 634 156. 661   661 164. 126. 362 73. 037 29. 283 665. 293 246. H ång 1. H µ  éi N 41. 122 14. 1 520, 6. 625 8. 165 9. 306 9. 015 5. 788 2. 223 41. 122 14. 2. H ¶iPhßng   60. 026 21. 078 6. 099 12. 333 16. 859 15. 725 7. 377 1. 633 60. 026 2 3. H µ  ©y T 107. 986 41. 2 024, 19. 647 27. 296 28. 551 16. 461 10. 276 2. 911 105. 142 40. 4. N am   µ H 154. 102 52. 7 902, 17. 029 34. 336 38. 680 31. 040 23. 750 9. 233 154. 068 5 5. N i B× nh  nh 58. 590 16. 6 726, 3. 193 9. 608 11. 175 13. 261 12. 425 8. 606 58. 268 16. H ¶iH ­ ¬ng 6.   147. 764 60. 8 123, 33. 055 40. 172 39. 381 25. 910 7. 090 1. 374 146. 982 5 7. Th¸iB×   nh 99. 685 40. 1 872, 29. 986 24. 406 20. 709 14. 950 6. 331 3. 303 99. 685 40. II V ïng  ng  ®å b»ng  «ng  öu s C 2. 436 106. 634. 2 300, 148. 828 177. 436 338. 549 638. 141 427. 077 115. 077 1. 108 845. 550. Long 1. Long  n A 177. 945 55. 8 609, 25. 819 22. 508 32. 725 37. 041 42. 949 16. 903 177. 945 55. 2. Ti n  ang Ò Gi 145. 212 61. 8 284, 33. 877 18. 868 29. 127 10. 729 11. 172 1. 713 105. 486 43. 3. BÕn  e Tr 110. 227 35. 7 329, 467 10. 445 16. 416 21. 604 9. 807 4. 862 63. 601 1 4. § äng  Th¸p 184. 234 57. 2 428, 17. 814 20. 578 30. 133 47. 852 42. 123 8. 930 167. 430 5 5. V Ú Long nh  107. 256 42. 9 823, 1. 605 18. 100 34. 170 24. 963 1. 225 ­ 80. 063 29. 6. Tr   i µ V nh 124. 362 26. 3 724, ­ 649 16. 607 25. 829 37. 675 21. 499 102. 259 21. 7. A n  ang Gi 197. 252 72. 6 622, 44. 018 26. 354 22. 649 80. 414 17. 526 ­ 190. 961 70.
Đồng bộ tài khoản