intTypePromotion=1

Quyết định 327-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
126
lượt xem
16
download

Quyết định 327-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 327-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công thương Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 327-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  327­Q §/ N H 5   T n g µ y 4 th¸ng  10 n¨ m  1997 v Ò  vi Ö c p hª c h u È n  §i Ò u  l Ö   T æ  ch øc  v µ   o ¹t ® é n g   ñ a N g © n  h µ n g h c  C « n g  th¬ n g   Ö t N a m Vi Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt  cø  l Ng h Nh n   Nam,  Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng, Hîp      Ýn  ông  µ    t¸cx∙ t d v C«ng    µichÝnh  ty t   c«ng  è  b theo  Önh  è  L s 37­ LCT/H§NN8   µ  Önh  è  LCT/H§NN8   µy  5­ vL s 38­ ng 24­ 1990  ña  ñ   Þch  éi  c Ch t H ®ång  µ   íc; Nh n C¨n  NghÞ   nh  è  CP   µy  3­ cø  ®Þ s 15­ ng 2­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öm   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  é; B C¨n  V¨n  cø  b¶n  è  s 3329­§MDN   µy  7­ ng 11­ 1996  ña  Ýnh   ñ   û   c Ch ph u quyÒn  èng  c  ©n   µng  µ   íc ký  Õt  nh  µnh  Ëp  ¹  ©n   Th ®è Ng h Nh n   quy ®Þ th l liNg hµng  C«ng  ¬ng  ÖtNam; th Vi   C¨n  v¨n  cø  b¶n  è  s 3575­§MDN   µy  7­ ng 18­ 1997  ña  Ýnh   ñ   û   c Ch ph u quyÒn  èng  c  ©n   µng  µ   íct¹m  êiphª  Èn  Òu  Ö    Th ®è Ng h Nh n   th   chu §i l Tæ chøc  vµ  ¹t®éng  ña    ©n  µng  èc  ho   c c¸cNg h qu doanh; X Ðt    Þ  ña  ñ   Þch  éi ®ång  ®Ò ngh c Ch t H  qu¶n  ÞNg ©n  µng  tr   h C«ng  ¬ng  th ViÖtNam   µ  ô  ëng  ô    Þnh  Õ   µi Ýnh  ©n  µng  µ   íc,   v V tr V c¸c§ ch t   ch Ng h Nh n Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1.­Phª  Èn  Òu  Ö    chu §i l Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  ©n   µng  v ho   c Ng h C«ng  ¬ng  å m   ch¬ng,58  Òu  Ìm  th g 11    §i k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 2.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ   k v thay  Õ   th Quy Õt  nh   è  ®Þ s 251­Q§/NH5   µy  11­ ng 11­ 1992  ña  c Thèng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc    Ën  ®è Ng h Nh n   vi x¸c nh cho  Ðp    ông  Òu  Ö  ph ¸p d §i l Ng ©n  µng  h C«ng  ¬ng  ÖtNam. th Vi   §i Ò u    ñ   Þch  éi  ng  3.­Ch t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h C«ng  ¬ng  Öt  th Vi Nam,  ô   ëng  ô   V tr V c¸c  Þnh  Õ   µi chÝnh,  § ch t   Ch¸nh    V¨n phßng, Ch¸nh    Thanh    ñ  ëng  n  Þ   ùc thuéc  ©n   µng  µ   íc tra,Th tr ®¬ v tr   Ng h Nh n   Trung  ng, Gi¸m  c    ¬  ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc Ng h Nh n     ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 §i Ò u  Ö l  v Ò  T æ  c h ø c v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a  g © n   µ n g   N h C « n g  th¬ n g  Vi Ö t  a m   N (phªchuÈn    theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 327­Q§/NH5  µy  10­ ng 4­ 1997  cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  1.­ ©n  hµng C«ng th ng ViÖt Nam    Ng ¬ (sau  y   äi t¾t  µ ®© g   l  Ng ©n   µng  h C«ng  ¬ng) lµ doanh  th    nghiÖp  µ  íc h¹ng  Æc   Öt,bao  å m   nh n   ® bi   g c¸c  n   Þ   µnh  ®¬ v th viªn cã    quan  Ö   ¾n   ã  íinhau  hg b v  trong  ¹t ®éng  ho   kinh  doanh  Ò     îÝch  v c¸cl   i kinh tÕ,tµichÝnh,c«ng  Ö,         ngh th«ng    o  ¹o, tin,®µ t   nghiªn  cøu  µ  Õp  Þ;Ng ©n   µng  v ti th   h C«ng  ¬ng  ùc hiÖn  th th   kinh doanh  Òn  Ö, tÝn    ti t   dông  µ    Þch  ô  ªnquan  n   ¹t®éng  µichÝnh  tiÒn  Ö  ng©n   v c¸c d v li   ®Õ ho   t  ­  t ­  hµng  i víi   ®è     kh¸ch hµng  c¸c   trong nícvµ  µiníc.     ngo   Ng ©n   µng  h C«ng  ¬ng  îc thµnh  Ëp  th ®  l theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 402­  CT ngµy  11­ 14­ 1990  ña  ñ   Þch  éi  ng  é   ëng  c Ch t H ®å B tr (nay  µ Thñ íng  Ýnh  l  t Ch phñ) vµ  îcThèng  c  ©n   µng  µ   ícký   ®  ®è Ng h Nh n   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 285­ Q§/NH5  ngµy  9­ 21­ 1996  µnh  Ëp  ¹ theo    ×nh  th l l  i m« h Tæng c«ng    µ  ícquy  nh   tynh n   ®Þ t¹ Quy Õt  nh  è  TTg  µy  3­   i ®Þ s 90­ ng 7­ 1994  theo uû  Òn  ña  ñ íng ChÝnh    quy c Th t   phñ,nh»m     êng  Ých  ô,tËp    t¨ngc t t   trung,ph©n    c«ng  chuyªn m«n    µ  îp t¸c   ho¸ v h     kinh doanh    ùc  Ön  Ö m   ô  µ   íc giao; n©ng  ®Ó th hi nhi v Nh n     cao kh¶  n¨ng  µ  v hiÖu qu¶  kinh doanh  ña    n  Þ  µnh    µ  µn  ©n  µng    c c¸c®¬ v th viªnv to Ng h C«ng  ­ th ¬ng;®¸p    øng  nhu  Çu  ña  Òn  ccn kinhtÕ.   §i Ò u    ©n  µng  2.­Ng h C«ng  ¬ng  ã: th c 1.T    c¸ch ph¸p nh©n      theo ph¸p luËtViÖtNam.        2. Tªn giao dÞch quèc tÕ  b»ng tiÕng Anh  lµ:  INDUSTRIAL  AND   CO M M E R CIAL BANK     OF VIET NAM,  äi t¾t lµ VIETINCOMBANK,  Õt t¾t g      vi     lµICBV.   Trô  ë  Ýnh  Æt  ¹ thµnh  è  µ   éi. s ch ® t  i ph H N 3.§iÒu  Ö      l Tæ chøc  µ  ¹t®éng; bé  v ho     m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh. l  ® h 4.Vèn  µ  µi   v t  s¶n: a. Vèn  iÒu  Ö  îc Ch Ýnh  ñ  n  nh  µ 1.100.000.000.000®  ét   ® l®  ph Ê ®Þ l  (m   ngµn  ét    û®ång). m tr¨m t   b. ChÞu    tr¸chnhiÖm   i víi     ®è     kho¶n  îtrong ph¹m    è  èn  µ  µis¶n  c¸c n    vis v v t   thuéc së  ÷u  ña  µ   ícdo  ©n  µng    h c Nh n   Ng h C«ng  ¬ng  th qu¶n  ý. l 5. Con  Êu    d riªng,tµikho¶n  ë   ¹  ©n   µng  µ   íc vµ  ¹    ©n      m ti Ng h Nh n   t i Ng c¸c hµng  trongnícvµ  ícngoµi.     n  6.B¶ng  ©n  i tµi   c ®è     s¶n,c¸cquü  Ëp     t trungtheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.  
 3. 3 §i Ò u 3.­ Ng ©n   µng    h C«ng  ¬ng  ã  êigian  ¹t®éng  µ 99    th c th   ho   l   n¨m kÓ   õ ngµy  èng  c  ©n  µng  µ   ícký  Õt  nh  µnh  Ëp  ¹ theo  t  Th ®è Ng h Nh n   quy ®Þ th l l  i m«   ×nh  h Tæng c«ng    µ  íc. tynh n §i Ò u    ©n   µng  4.­Ng h C«ng  ¬ng  îcqu¶n  ýbëiHéi ®ång  th ®  l      qu¶n  Þ tr   vµ  îc®iÒu  µnh  ëiTæng  ®  h b  Gi¸m  c. ®è §i Ò u    ©n  µng  5.­Ng h C«ng  ¬ng  Þu  ù  th ch s qu¶n  ýnhµ  íccña  ©n   l  n  Ng hµng  µ   íc vµ  ña    é,  ¬  Nh n   c c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Uû  ban  ©n   ©n  Nh d tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc  v th ph tr   Trung  ng  ¬ theo  chøc n¨ng  quy  nh;  ng  êichÞu  ù  ®Þ ®å th   s qu¶n  ý cña    ¬  l  c¸c c quan  µy  íit n v    c¸ch  µ c¬  l  quan  ùc  Ön  th hi chøc  n¨ng  ña  ñ  ë  ÷u  c ch s h theo quy  nh   ¹  Ët  ®Þ t iLu Doanh  nghiÖp  µ  ícvµ    nh n   c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   §i Ò u      6.­Tæ chøc  §¶ng  éng  C s¶n  Öt Nam   Vi   trong Ng ©n  µng    h C«ng  th ng  ¹t®éng  ¬ ho   theo  Õn  Hi ph¸p,ph¸p  Ëtcña  µ   ícCéng  µ    éichñ    lu   Nh n   ho x∙h   nghÜa  ÖtNam   µ    Vi   v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c §¶ng  éng  C s¶n  ÖtNam. Vi   Tæ  chøc  C«ng  oµn  µ  chøc  Ýnh  Þx∙héikh¸ctrong Ng ©n  µng  ® v tæ  ch tr           h C«ng  ¬ng  ¹t®éng  th ho   theo  Õn  Hi ph¸p,ph¸p  Ëtvµ  Òu  Ö  ña    chøc    lu   §i l c c¸c tæ  ®ã. C h ¬ n g  II Q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a N g © n  h µ n g  C « n g  th¬ n g M ô c  I. u y Ò n  c ñ a N g © n  h µ ng C « ng  th¬ ng  Q §i Ò u    ©n  µng  7.­Ng h C«ng  ¬ng  ã  Òn: th c quy 1. Qu¶n  ý,sö  ông  èn, ®Êt  ai,c¸c nguån  ùc kh¸c cña  µ   íc giao   l  d v  ®   l    Nh n     vµ  ån  èn  ngu v huy  ng, nguån  èn  µitrî û    µ  èn  ®é   v t     th¸cv v vay  u theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p  Ët®Ó   ùc  Ön    ôc  lu   th hi c¸c m tiªu,nhiÖ m   ô  îc giao    v®  hoÆc   îc uû  ®  nhiÖ m. 2. Giao  ¹ cho    n  Þ  µnh      l i c¸c ®¬ v th viªnqu¶n  ý,sö  ông    ån  ùcm µ   l  d c¸c ngu l   Ng ©n   µng  h C«ng  ¬ng  ∙  Ën  ña  µ   íc,®iÒu  th ® nh c Nh n   chØnh    ån  ùc®∙  c¸c ngu l   giao cho    n  Þ  µnh      c¸c ®¬ v th viªntrong tr ng  îp cÇn  Õtphïhîp víi Õ   ¹ch  ê h   thi         ho   k ph¸ttr Ónchung  ña  ©n  µng   i   c Ng h C«ng  ¬ng. th 3. Chuy Ón  îng,thay thÕ, cho    nh       thuª,thÕ  Êp, cÇ m   è  µis¶n  éc   ch   c t  thu   quyÒn  qu¶n  ýcña  ©n  µng  l  Ng h C«ng  ¬ng,trõnh÷ng  µis¶n  µ  ÷ng  Õt th    t  v nh thi   bÞ  quan  äng theo  tr   quy  nh  ña  Ýnh  ñ  ×  ®Þ c Ch ph th ph¶i® îc c¬      quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  th quy cho  Ðp, trªnnguyªn t¾c  ph      b¶o  µn  µ    iÓn vèn;®èi víi to v ph¸ttr        ®Êt  ai  éc  Òn  ® thu quy qu¶n  ý vµ  ö  ông  ña  ©n   µng  l  s d c Ng h C«ng  ¬ng  × th th   thùc hiÖn    theo ph¸p luËtvÒ   t  ai.       ®Ê ®
 4. 4 §i Ò u  8.­  Trong khu«n khæ  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët,Ng ©n   µng  lu   h C«ng  ¬ng  ã  Òn  chøc  ùc hiÖn    ¹t®éng  th c quy tæ  th   c¸cho   nghiÖp  ô  v sau: 1.Huy  ng  èn:   ®é v a. Nh Ën  Òn göitiÕtkiÖm  µ  Òn göikh«ng  ú  ¹n,cã  ú  ¹n,tiÒn göi   ti       v ti     kh   kh      thanh    ña  Êtc¶    chøc  µ  ©n    to¸nc t   c¸ctæ  vd c trong nícvµ  ícngoµib»ng  ng      n    ®å ViÖtNam   µ  ¹itÖ;   v ngo   b. Ph¸t hµnh    ¹    c¸c lo ichøng chØ   Òn  öi,tÝn  Õu, kú  Õu  µ    ti g   phi   phi v tr¸ i phiÕu  ©n  µng  µ  ùc hiÖn    ×nh  ng h v th   c¸ch thøc huy  ng  èn    ®é v kh¸c. 2. TiÕp  Ën  èn  µitrî vèn  û    u    õ Ch Ýnh  ñ, Ng ©n   µng    nh v t    , u th¸c®Ç t t   ph   h Nhµ   íc vµ    chøc  èc  Õ, quèc    µ    ©n  n   c¸c tæ  qu t   gia v c¸ nh cho    ¬ng  ×nh c¸c ch tr   ph¸ttr Ónkinh tÕ          éi.  i     ­v¨n ho¸ ­x∙h 3. Vay  èn  ©n   µng  µ   íc,c¸c tæ    v Ng h Nh n     chøc  µichÝnh, tÝn  ông  t    d trong  vµ  µiníc,c¸ctæ  ngo       chøc  kh¸cë  ícngoµivµ    ©n  ícngoµi.  n     c¸nh n  4.Cho    vay: a. Cho  vay  ¾n   ¹n, trung  ¹n  µ  µi h¹n  ng h  h vd  b»ng  ng  Öt  ®å Vi Nam   µ  v ngo¹itÖ  i  íic¸c tæ    ®è v     chøc  kinh tÕ;cho     vay  ¾n   ¹n,trung h¹n  µ  µih¹n  ng h    vd  b»ng  ng  Öt Nam   i  íic¸c c¸ nh©n  µ  é    nh  éc  äi  µnh  ®å Vi   ®è v       v h gia ®× thu m th phÇn  kinh tÕ;   b. ChiÕtkhÊu  ¬ng  Õu,kú  Õu,tr¸phiÕu  µ    Êy tê trÞgi¸® ­     th phi   phi     i v c¸cgi         îcb»ng  Òn.   ti 5.Thùc  Ön    hi nghiÖp  ô  v cho    µichÝnh  Ó  nhËp  Èu  µ    Êt thuªt   (k c¶  kh v t¸ xu   i ®èi víi   ÕtbÞ      thi   cho  c¸c thuª). 6. Thùc  Ön    hi nghiÖp  ô  v thanh to¸n L/C, b¶o        l∙nhhoÆc   i t¸ b¶o    Ýn  l∙nht dông, b¶o    u   Çu  µ  ùc hiÖn      l∙nh®Ê th v th   c¸c nghiÖp  ô  v b¶o    l∙nhhoÆc   i   t¸ b¶o l∙nhkh¸c cho        c¸c doanh nghiÖp,tæ    chøc  µichÝnh  Ýn  ông  t  td trong vµ  µi   ngo   níc. 7. Thùc  Ön      hi c¸c nghiÖp  ô  v kinh doanh  Òn  Ö, tÝn  ông  µ  Þch  ô    ti t   d vd v ng©n  µng  i ngo¹i h ®è   . 8. §Çu   íic¸c h×nh    td     thøc  ïn  èn, li   h v   ªndoanh, mua     Çn,    cæ ph mua   µi t  s¶n  µ    ×nh  v c¸ch thøc ®Ç u      tkh¸cvµo      c¸cdoanh  nghiÖp  µ  chøc  µichÝnh  v tæ  t  ­tÝn  ông   d kh¸c. 9.Thùc  Ön      hi c¸cnghiÖp  ô  Ç m   è  ng  vc c ®é s¶n. 10.Kinh    doanh  µng  ¹c,kim  Ý  ý,®¸  ý  Ó  xuÊt,nhËp  Èu). v b  kh qu   qu (k c¶    kh 11.Lµ m   Þch  ô    d v thanh    ÷a c¸ckh¸ch hµng. to¸ngi       12.  Kinh doanh chøng kho¸n  µ  µm  v l m«i  í   i lý ph¸t hµnh  gi i ®¹     ,   chøng  kho¸n cho    kh¸ch hµng.   13.C Êt  ÷,b¶o    gi   qu¶n,qu¶n  ýc¸c chøng    l    kho¸n,giÊy tê trÞgi¸® îcb»ng             tiÒn vµ    µis¶n  ý    c¸ct   qu kh¸ccho    kh¸ch hµng.   14. Thùc  Ön    Þch  ô   Ên  Ò   Òn tÖ,®¹ilýng©n  µng,dÞch  ô    hi c¸c d v tv v ti         h   v b¶o  Ó m;  hi qu¶n  ýtiÒn  èn  µ    ù  ®Ç u     l  v v c¸c d ¸n  t ph¸ttr Ón theo   i   yªu  Çu  ña  c c kh¸ch hµng.   15. §Çu   öa  ÷a,c¶it¹o,n©ng  Êp  µis¶n  Õ  Êp, cÇ m   è  ∙  îc   ts ch       c t  th ch   c®®  chuyÓn  µnh  µis¶n  éc së  ÷u  µ  ícdo  ©n   µng  th t  thu   h nh n   Ng h C«ng  ¬ng  th qu¶n 
 5. 5 lý®Ó   ö  ông    sd hoÆc  kinh doanh;tù doanh       hoÆc   ªndoanh  u    ©y  ùng  li   ®Ç tx d c¬  ë  Ët chÊt kü  Ët trùctiÕp  ôc  ô  sv    thu     ph v kinh doanh  µ  îc phÐp    v®  cho thuª   phÇn n¨ng  ùcc¬  ë  ËtchÊtkü  Ëtt¹m  êicha  ö  ông. l  sv    thu   th   sd 16. Kinh    doanh  ÷ng  µnh  nh ng nghÒ  kh¸c    îc c¬  khi ®   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  quy cho  Ðp. ph 17.Thùc  Ön      hi c¸cnghiÖp  ô  û  Ö m  v u nhi kh¸ccña  µ   ícvµ  ©n  µng    Nh n   Ng h Nhµ   íc. n §i Ò u 9.­ ©n   µng   Ng h C«ng  ¬ng  ã  Òn  chøc  th c quy tæ  qu¶n  ý,kinh l    doanh    nh sau: 1. Tæ     chøc  é  b m¸y  qu¶n  ý, l  kinh doanh  ïhîp víi   ph       ph¸p luËtvµ  ôc       m tiªu, nhiÖ m  ô  Nhµ   ícvµ  ©n  µng  µ   ícgiao. v do  n   Ng h Nh n   2.§æi  íic«ng  Ö,    m  ngh trang thiÕtbÞ.     3.§Æt    ë    c¸cS giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn            ®¹   ë trong nícvµ  ­   n ícngoµitheo quy  nh  ña        ®Þ c ph¸p luËt.   4.  ùc  Ön  ÷ng  éi dung  ¹t®éng  Th hi nh n  ho   nghiÖp  ô  v kinh  doanh nªu    ë §iÒu  cña  Òu  Ö  µy; m ë   éng  8  §i l n   r quy    m« kinh doanh theo kh¶ n¨ng  ña  c Ng ©n  µng  h C«ng  ¬ng  µ  th v nhu  Çu  ña  Þ  êng. c c th tr 5. Lùa  än  Þ  êng  µ  èng  Êt ph©n    ch th tr v th nh   c«ng  Þ  êng  ÷a c¸c ®¬n   th tr gi     vÞ  µnh  th viªn. 6. H íng dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn    Ýnh      c th vi th   c¸c ch s¸ch,chÕ   ,  Ó  Ö  Ò     ®é th l v ho¹t®éng  ©n  µng    ng h theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.     Ban  µnh      h c¸cv¨n b¶n  Ò   v quy  Õ,  ch quy  nh  µ    Ön  ®Þ v c¸c bi ph¸p nghiÖp  ô  ü  Ët,qu¶n  ýcÇn  Õt v k thu   l  thi   trongho¹t®éng     kinhdoanh  ña  ©n  µng    c Ng h C«ng  ¬ng. th 7. Trong khu«n khæ  quy  nh   ña  ©n   µng  µ   íc,Ng ©n   µng  ®Þ c Ng h Nh n   h C«ng  ¬ng  îc: th ® a.Quy  nh    ®Þ møc    Êtcô  Ó  ña    ¹ tiÒn göi, Òn vay; l∙su   th c c¸clo   i i    ti   b.X¸c  nh    ®Þ møc  cho  vay  cao  Êt ®èi víi nh       kh¸ch hµng;   c.X¸c  nh  û lÖ    ®Þ t   hoa  ång, lÖ  Ý, tiÒn  ëng  µ  Òn ph¹tviph¹m    h   ph   th v ti       ¸p dông  trong    ¹t®éng  c¸c ho   kinh doanh  µ  Þch  ô  ña  ©n   µng    vd v c Ng h C«ng  ­ th ¬ng; d.X¸c  nh  ûgi¸hèi®o¸ivÒ     ®Þ t        kinhdoanh  ¹itÖ.   ngo   8. KhëikiÖn        c¸c tranh chÊp  Ò     v kinh tÕ,d©n  ù  µ    Þ  ëitè c¸c    s v ®Ò ngh kh       vô    ×nh  ù  ªnquan  n   ¹t®éng  ña  ©n  µng  ¸n h s li   ®Õ ho   c Ng h C«ng  ¬ng. th 9. Yªu  Çu    c kh¸ch  µng  h vay  èn  Êt tr×nh  µiliÖu,hå  ¬  µ  v xu   t    s v cung  Êp  c th«ng    Ò   ×nh  ×nh  tinv t h s¶n  Êt,kinh doanh  µ  µichÝnh    xu     v t  ®Ó xem   Ðt    x cho vay,kiÓm    ×nh  ×nh  ö  ông  èn    trat h sd v vay. 10.Tõ  èiquan  Ö   Ýn  ông,c¸cquan  Ö     ch   htd    h kinh doanh  Þch  ô    d v kh¸cvíi    kh¸ch hµng  Õu  Êy      n th c¸c quan  Ö   µy    íiquy  nh  ña  h n tr¸ v   i ®Þ c ph¸p  ËthoÆc   lu   kh«ng  em   ¹hiÖu  ® l i qu¶  kinhtÕ    hoÆc   kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    åivèn. thu h   11. X ©y  ùng  µ  dông    nh    d v ¸p  c¸c ®Þ møc  lao  ng,  n    Òn ¬ng  ®é ®¬ gi¸ti l trongkhu«n    khæ     nh  c¸c®Þ møc,  n    ña  µ   íc. ®¬ gi¸c Nh n
 6. 6 12. TuyÓn  än, thuª m ín,bè  Ý sö  ông, ®µo  ¹olao ®éng  µ  ©n     ch       tr   d   t    v ph cÊp  Öc  Ón  än, thuªm ín,bè  Ý sö  ông, ®µo  ¹olao ®éng, lùa chän  vi tuy ch       tr   d   t       c¸c h×nh    thøc   ¬ng, th ng  µ  ùc hiÖn    Òn  tr¶l   ë v th   c¸c quy kh¸c cña  êisö  ông    ng   d lao ®éng    theo quy  nh  ña  é   Ët  ®Þ c B Lu Lao  ng  µ    ®é v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  Ët; lu   Õt  nh  quy ®Þ møc ¬ng,th ng  l   ë cho  êilao ®éng    ¬  ë  n    ng     trªnc s ®¬ gi¸ tiÒn ¬ng, chiphÝ  Þch  ô  µ  Öu  l    d v v hi qu¶  ¹t®éng  ña  ©n   µng  ho   c Ng h C«ng  ­ th ¬ng. 13. Tham  gia c¸c  chøc  Öp  éi trong  íc vµ  èc  Õ  ï  îp  íi tæ  hi h   n   qu t ph h v   ngµnh  Ò   ña  × nh. ngh c m 14. Trùc  Õp  ý  Õt    îp ®ång    ti k k c¸c h   kinh tÕ, hîp ®ång  ©n  ù, hîp ®ång      d s    hîp    t¸ckhoa  äc  ü  Ët vµ  o  ¹oc¸n  é  ©n  µng, nh»m   ôc  ô    h k thu   ®µ t   b ng h   ph v cho m ôc  ch  ®Ý kinh doanh  íic¸c tæ    v     chøc  µ    ©n  v c¸ nh trong vµ  µiníc.M êi  µ    ngo     v tiÕp    i    c¸c ®è t¸ckinh doanh    trong níc vµ  íc ngoµi cña  ©n   µng      n    Ng h C«ng  ­ th ¬ng; quyÕt  nh   ö  êi cña  ©n   µng    ®Þ c ng   Ng h C«ng  ¬ng  Ó  c¸c ®¬n   Þ  th (k c¶    v thµnh  viªn)ra  íc ngoµi c«ng    äc  Ëp, tham    n    t¸c,h t   quan  kh¶o    i  íic¸c s¸t;®è v     chøc  ô  ñ   Þch  éi ®ång  v Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c    nícngoµic«ng  ®è khira      t¸c, äc  Ëp,kh¶o    ×   ht  s¸tth ph¶i® îcThèng  c  ©n   µng  µ   íccho  Ðp.    ®è Ng h Nh n   ph   C¸c  µnh    th viªnkh¸ccña  éi ®ång    H  qu¶n  Þ,Ban  Ó m     µ    tr   Ki so¸tv c¸cchuyªn viªn    gióp viÖc  éi ®ång    H  qu¶n  Þ ra nícngoµic«ng    äc  Ëp  Chñ   Þch  éi tr         t¸c, h t do  t H  ®ång  qu¶n  Þ  tr quyÕt  nh.  ã   ®Þ Ph Tæng   Gi¸m  c  µ  ®è v c¸c  chøc danh kh¸c   trong bé    m¸y  óp  Öc  µ  Óm     éi bé  níc ngoµi do  gi vi v ki tra n   ra      Tæng   Gi¸m  c  ®è quyÕt ®Þnh.   §i Ò u 10.­Ng ©n   µng    h C«ng  ¬ng  ã  Òn  th c quy qu¶n  ý tµichÝnh    l    nh sau: 1. Tù   ñ  µichÝnh, chñ  ng    ch t     ®é trong kinh doanh, tù chÞu       tr¸chnhiÖ m     vÒ   Õt  k qu¶  kinh doanh,b¶o  µn  µ    iÓnvèn        to v ph¸ttr   ®Ó b¶o  ¶m   ù    ëng  ® s t¨ngtr c¸c ho¹t®éng      kinh doanh  ña  ©n   µng  c Ng h C«ng  ¬ng  th theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2. §îcsö  ông  èn,®Êt  ai vµ    ü  ña  ©n  µng    d v  ®   c¸c qu c Ng h C«ng  ¬ng    th ®Ó phôc  ô  Þp  êic¸c nhu  Çu  v k th     c kinh doanh    theo nguyªn t¾c    b¶o  µn,cã  Öu  to   hi qu¶, ®óng  íic¸c quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ     v    ®Þ c Ng h Nh n   b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong ho¹t®éng     kinh doanh  Òn tÖ,tÝn  ông  µ      ti     d v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   cã  ªnquan. li   3. §îc vay  èn  ña  ©n   µng  µ   íc theo     v c Ng h Nh n   quy  nh  ña  èng  c  ®Þ c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc vµ  ù  h Nh n   t huy  ng  èn    ¹t ®éng  ®é v ®Ó ho   kinh doanh  ng  nh kh«ng  µm  l thay ® æi  ×nh    h thøc  ë  ÷u  µ  íc ®èi  íiNg ©n   µng  s h nh n   v  h C«ng  ­ th ¬ng;® îcph¸thµnh    Õu,kú  Õu,tÝn  Õu  ©n  µng      tr¸phi   phi   phi ng i h theo quy  nh     ®Þ cña ph¸p  Ët;® îc thÕ  Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  ¾n   Òn víitµis¶n  lu     ch gi¸tr   sd ®Ê g li       thuéc  Òn  quy qu¶n  ý cña  ©n   µng  l  Ng h C«ng  ¬ng  ¹    chøc  Ýn  ông  th ti c¸c tæ  td ®Ó  vay  èn  v kinhdoanh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4. §îc thµnh  Ëp,qu¶n  ývµ  ö  ông    ü  Ëp     l  l  s d c¸c qu t trung theo    quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   5.§îcsö  ông  Çn  înhuËn    d ph l   i cßn  ¹theo quy  nh  ña  l  i   ®Þ c ph¸p luËt.   6. §îchëng    Õ     î Êp  Ò   ån  èn,bï ®¾ p   Ò   înhuËn     c¸c ch ®é tr  c v ngu v     v l  i kinh  doanh  hoÆc     Õ     ®∙ikh¸c cña  µ   íc khithùc hiÖn    Öm   ô  c¸c ch ®é u      Nh n       c¸c nhi v theo yªu cÇu  ña  Ýnh  ñ.    c Ch ph
 7. 7 7. §îchëng    Õ     ®∙i®Ç u       c¸c ch ®é u    thoÆc   i u    t¸ ®Ç ttheo quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc. n §i Ò u 11.­Ng ©n   µng    h C«ng  ¬ng  ã  Òn  õ chèi vµ  è c¸o  äi  th c quy t    t  m yªu  Çu  c cung  Êp    ån  ùckh«ng  îcph¸p  Ëtquy  nh  ña  Êt kú    c c¸c ngu l   ®  lu   ®Þ c b   c¸ nh©n  hay  chøc  µo, trõnh÷ng  tæ  n    kho¶n  ù nguyÖn  ng  ãp  ×  ôc  ch  t  ®ã g vm ®Ý nh©n  o  µ  ®¹ v c«ng  ch. Ý M ô c  II. g h Ü a  v ô c ñ a N g © n  h µ ng C « n g th¬ ng   N §i Ò u 12.­ 1. Ng ©n   µng    h C«ng  ¬ng  ã  Üa  ô  Ën  µ  ö  ông  ã  Öu  th c ngh v nh v s d c hi qu¶,  b¶o  µn,ph¸ttr Ón vèn,®Êt  ai vµ    ån  ùckh¸c cña  µ   ícgiao ®Ó   to     i     ®   c¸c ngu l     Nh n     thùc hiÖn  ôc      m tiªukinh doanh  µ  Ö m  ô  îcNhµ   ícgiao.   v nhi v®  n  2.Ng ©n  µng    h C«ng  ¬ng  ã  Üa  ô  ùc hiÖn    th c ngh v th   c¸ccam  Õt  Ò: kv a.Hoµn    ¹tiÒn cho  êigöitiÒn;   tr¶l   i  ng     b. C¸c    kho¶n  î ph¶i thu,ph¶i tr¶ ghi trong  n         b¶ng  ©n  i  µis¶n  ña  c ®è t   c Ng ©n   µng  h C«ng  ¬ng  ¹  êi®iÓ m   µnh  Ëp  ¹ theo    ×nh  th ti   th th l l  i m« h Tæng  c«ng  ty; c.Tr¶      c¸c kho¶n  Ýn  ông  èc  Õ  µ   ©n   µng  td qu t m Ng h C«ng  ¬ng  îcvay  th ®  l¹ cña  Ýnh  ñ    i Ch ph hoÆc   ña  ©n   µng  µ   íc ®Ó   ö  ông  µo    ôc   c Ng h Nh n   sd v c¸c m ®Ých  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña  ©n   µng    c Ng h C«ng  ¬ng  th hoÆc  cho    ôc   c¸c m tiªunhiÖm  ô  îcNhµ   ícgiao;   v®  n  d. Tr¶ c¸c kho¶n  Ýn  ông  Ng ©n   µng  td do  h C«ng  ¬ng  ùc tiÕp    th tr   vay hoÆc     c¸c kho¶n  Ýn  ông  ∙  îc Ng ©n   µng  td ®®  h C«ng  ¬ng  th b¶o    l∙nh cho    c¸c ®¬n  Þ  µnh    µ  v th viªnv kh¸ch  µng  h vay theo  îp  ng  h ®å b¶o  l∙nh,n Õu    n     c¸c ®¬ vÞ  µy  n kh«ng  ã c kh¶  n¨ng    îkhi®Õ n   ¹n. tr¶n     h §i Ò u 13.­Ng ©n   µng    h C«ng  ¬ng  ã  Üa  ô  th c ngh v qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinhdoanh      nh sau: 1. §¨ng  ý  k kinh  doanh  µ  v kinh  doanh  ng  µnh  ®ó ng nghÒ   ∙  ¨ng  ý; ®® k  chÞu  tr¸chnhiÖ m   íc Nhµ   íc vÒ   Õt    tr   n   k qu¶  ¹t®éng  ña  ©n   µng  ho   c Ng h C«ng  th ng  µ  Þu  ¬ v ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  Ët®èi  íic¸c cam   Õt  ÷a  × nh  íi   tr   lu   v    k gi m v  kh¸ch hµng;gi÷ bÝ   Ët  Ò   è  Öu,t×nh  ×nh  ¹t®éng  ña        m v s li   h ho   c kh¸ch hµng,trõ      khicã  cÇu  ña  ¬    yªu  c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 2. X ©y  ùng  Õn îc ph¸ttr Ón,kÕ   ¹ch  n¨m  µ  µng    d chi l     i   ho 5  vh n¨m, phï hîp     víi Ö m  ô  µ   ícgiao vµ   nhi v Nh n     nhu  Çu  ña  Þ  êng. c c th tr 3. Ký  Õt  µ  chøc  ùc hiÖn    îp ®ång    k v tæ  th   c¸c h   kinh tÕ,hîp ®ång  ©n  ù      d s ®∙  ý  íi   i t¸c. k v   ®è   c¸c 4.G ãp  Çn  ¸p    ph ® øng   c¸cnhu  Çu  ña  Þ  êng  Òn tÖ  µ  c c th tr ti   v tham    ÷ giagi   vaitrßchñ  o     ®¹ trong ho¹t®éng     kinh doanh  Òn tÖ,b¶o  ¶m     ôc    ín   ti     ® c¸c m tiªul  
 8. 8 trong  Öc  ùc  Ön  Ýnh  vi th hi ch s¸ch    nh   Òn  Ö  ña  µ   íc do  èng  æn ®Þ ti t c Nh n   Th ®èc  ©n  µng  µ   ícgiao. Ng h Nh n     5. §æi  íi,hiÖn  iho¸ c«ng  Ö   µ  ¬ng    m  ®¹     ngh v ph thøc qu¶n  ý;sö  ông    l  d c¸c nguån    õchuyÓn  îng tµis¶n      u  ,® æi  íithiÕtbÞ, c«ng  Ö   thu t   nh     ®Ó t¸ ®Ç t  i m     ngh cña  ©n  µng  Ng h C«ng  ¬ng. th 6. Thùc  Ön    Üa  ô  i víi êilao ®éng    hi c¸cngh v ®è    ng     theo quy  nh  ña  é  ®Þ cB LuËt Lao  ng,  ®é b¶o  ¶m   ® cho  êi lao ®éng  ng     tham    gia qu¶n  ý Ng ©n   µng  l  h C«ng  ¬ng. th 7. Thùc  Ön      hi c¸c quy  nh  ña  µ   íc vÒ   ®Þ c Nh n   b¶o  Ö   µinguyªn,m«i  ­ v t    tr êng,quèc    phßng  µ  ninh quèc  v an    gia. 8. Thùc  Ön  Õ     c¸o thèng    Õ     hi ch ®é b¸o    kª,k to¸n,b¸o    nh  ú  µ  t    c¸o ®Þ k v ®é xuÊt theo  cÇu  ña  µ   íc,b¸o    Êt th ng    yªu  c Nh n   c¸o b   ê theo  cÇu  ña  idiÖn  yªu  c ®¹   chñ  ë  ÷u;chÞu  sh   tr¸chnhiÖm  Ò   Ýnh    ùc cña    c¸o.   vt x¸cth   c¸cb¸o  9. Ch Þu  ù  Óm     ña  idiÖn  ñ  ë  ÷u; tu©n  ñ      s ki trac ®¹   ch s h   th c¸c quy  nh   ®Þ vÒ   thanh    ña  ©n   µng  µ   íc,c¬  trac Ng h Nh n   quan  µichÝnh  µ  ña    ¬  t  v c c¸c c quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  n   th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 14.­Ng ©n  µng    h C«ng  ¬ng  ã  Üa  ô: th c ngh v 1.Thùc  Ön  ng  Õ     µ      hi ®ó ch ®é v c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ývèn,tµis¶n,c¸c l        quü,kÕ     to¸n,h¹ch to¸n,chÕ     Óm    µ          ®é ki to¸nv c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña  µ   íc;   Nh n   chÞu  tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh    ùc  ña    ¹t®éng  µichÝnh  ña  ©n     vt x¸c th c c¸c ho   t  c Ng hµng C«ng  ¬ng. th 2. C«ng  è  b c«ng khai B¸o    c¸o  µichÝnh  µng  t  h n¨m, c¸c th«ng      tin®Ó ®¸nh    ng  n   µ  gi¸®ó ®¾ v kh¸ch quan  Ò   ¹t®éng  ña  ©n  µng    v ho   c Ng h C«ng  ¬ng  th theo quy  nh  ña  é  µichÝnh  µ  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c BT  v c Ng h Nh n 3. Nép  Õ  µ      thu v c¸c kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch  µ  íc theo  nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Trêng  îp  µis¶n  Ng ©n   µng  lu   h t  do  h C«ng  ¬ng  iÒu  ng  ÷a c¸c th ® ®é gi     ®¬n  Þ  µnh    v th viªntheo  ×nh  h thøc    ghit¨ng,ghigi¶m  èn  ×     v th kh«ng  ph¶inép    lÖ  Ý   íc b¹;c¸c dÞch  ô  ©n  ph tr       v lu chuyÓn  éi bé  ÷a    n  Þ  µnh    n   gi c¸c ®¬ v th viªn ®Ó   ôc  ô  ph v yªu  Çu c cung øng  èn  µ  v v kinh  doanh kh«ng ph¶i nép  Õ    thu doanh thu. C h ¬ n g  III H é i ® å n g  q u ¶ n  tr Þ, a n  Ki Ó m  s o¸t  B §i Ò u 15.­ 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ thùc hiÖn  tr     chøc  n¨ng  qu¶n  ýho¹t®éng  ña  ©n   l    c Ng hµng  C«ng  ¬ng, chÞu  th   tr¸chnhiÖ m   Ò   ù    iÓn cña  ©n   µng    v s ph¸ttr   Ng h C«ng  th ng  ¬ theo nhiÖm  ô  µ   ícgiao.   v Nh n   2.Héi ®ång     qu¶n  Þcã    Òn  ¹n  µ  Ö m  ô  tr   c¸cquy h v nhi v sau: a. Nh Ën  èn  Ó  c¸c kho¶n  î ® îccoilµ vèn),®Êt  ai  µ    ån    v (k c¶    n          ® v c¸c ngu lùckh¸cdo  µ   ícgiao cho  ©n  µng      Nh n     Ng h C«ng  ¬ng. th
 9. 9 Xem   Ðt,phª  x  duyÖt  ¬ng  do  ph ¸n  Tæng   Gi¸m  c    ®è ®Ò nghÞ   Ò   Öc  v vi giao vèn  µ    ån  ùc kh¸c cho    n  Þ  µnh    µ  ¬ng  ®iÒu    v c¸c ngu l     c¸c ®¬ v th viªnv ph ¸n  hoµ  èn, c¸c nguån  ùc kh¸c gi÷a    n  Þ   µnh  v   l    c¸c ®¬ v th viªn;kiÓm       tra,gi¸m    s¸t viÖc  ùc hiÖn    ¬ng    ; th   c¸cph ¸n ®ã b. KiÓ m       tra,gi¸m    äi  ¹t®éng  ña  ©n   µng  s¸tm ho   c Ng h C«ng  ¬ng, trong th     ®ã   ã  Öc  ö  ông, b¶o  µn,ph¸ttr Ón vèn, c¸c nguån  ùc ® îc giao,viÖc  c vi s d   to    i      l      thùc hiÖn    Þ  Õt,quyÕt ®Þnh  ña  éi ®ång    c¸cngh quy     c H  qu¶n  Þ,c¸cquy  nh   tr     ®Þ cña ph¸p luËtvµ  Öc  ùc hiÖn  Üa  ô  i víi µ   íc;     vi th   ngh v ®è     Nh n c.Th«ng    qua    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  Gi¸m  c    ×nh Thèng  c  ©n   ®è ®Ó tr   ®è Ng hµng  µ   ícphª duyÖt  Õn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch ph¸ttr Ón dµih¹n,kÕ   Nh n     chi l   ho   ho     i       ho¹ch  n¨m  ña  ©n   µng  5  c Ng h C«ng  ¬ng, quyÕt  nh   ôc   th   ®Þ m tiªu,kÕ   ¹ch   ho   hµng n¨m  ña  ©n  µng  c Ng h C«ng  ¬ng  µ      èng  c  ©n  µng  µ   th v b¸o c¸o Th ®è Ng h Nh níc®Ó     Tæng  Gi¸m  c  ®è giao cho    n  Þ  µnh    c¸c®¬ v th viªn; d. Phª  Öt  ¬ng  íng,kÕ   ¹ch    duy ph h   ho huy  ng  èn, sö  ông  èn  µ    ®é v d v v c¸c chØ    tiªub¶o  ¶m   toµn  èn  ® an  v trong néibé  ©n  µng      Ng h C«ng  ¬ng  Tæng   th do  Gi¸m  c  ×nh; ®è tr ®.    Tæ chøc  Èm  nh  µ  ×nh c¬  th ®Þ v tr   quan  ã  Èm  Òn    Öt  Õ   c th quy phª duy k ho¹ch  u  ,dù    u    íi,dù    îp t¸c®Ç u    íibªn  ícngoµib»ng  èn  ®Ç t  ¸n ®Ç t m   ¸n h     tv   n    v do  ©n  µng  Ng h C«ng  ¬ng  th qu¶n  ý; l e.  ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc phª  Tr Th ®è Ng h Nh n   duyÖt hoÆc   Õu   îc n ®  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc uû   ®è Ng h Nh n   quyÒn   ×  th quyÕt  nh   ®Þ c¸c  ù   li   d ¸n  ªn doanh  ïn  èn, mua     Çn  hv  cæ ph theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ña  ©n   ®Þ c Ch ph v c Ng hµng  µ   íc;quyÕt ®Þnh    îp ®ång  Nh n     c¸ch   kinhtÕ    kh¸ccã    Þlín;   gi¸tr   g. Phª  Öt  µ    duy v gi¸m    ùc hiÖn    s¸tth   c¸c møc     Êt,tû lÖ  l∙ su     hoa  ång, lÖ  i h   phÝ   Þch  ô,møc  Òn  ëng, tiÒn ph¹tviph¹m  dông  õng  êigian  d v  ti th        ¸p  t th   trong  ho¹t®éng    kinh doanh  i  íic¸c kh¸ch  µng  µ    nh   ®è v     h v c¸c ®Þ møc,    Èn  tiªuchu kinh  Õ  kü  Ët,®¬n     Òn ¬ng  t ­  thu   gi¸ti l trong  éi bé  ©n   µng  n   Ng h C«ng  ¬ng  th theo    Þ   ña  ®Ò ngh c Tæng   Gi¸m  c    ¬  ë  ®è trªnc s quy  nh  ®Þ chung  ña  µnh  c ng Ng ©n  µng  µ  ña  µ   íc; h v c Nh n h. X ©y  ùng  µ  ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   íc phª  Èn  Òu    d v tr   ®è Ng h Nh n   chu §i lÖ  µ  ÷ng  éidung  öa  æi, bæ   v nh n  s®   sung  Òu  Ö    §i l Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Ng ©n  µng  h C«ng  ¬ng; th i.Phª  Èn  Òu  Ö,Quy  Õ       chu §i l   ch Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña    n  Þ  v ho   c c¸c ®¬ v thµnh    µ  ÷ng  éisung  öa  æi, bæ   viªnv nh n  s®   sung  Òu  Ö  §i l hoÆc   Quy  Õ     ch Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña    n  Þ  µnh    v ho   c c¸c ®¬ v th viªntheo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  Gi¸m  ®èc. Quy Õt  nh  Æt    ë     ®Þ ® c¸c S giao dÞch, chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña          ®¹   c Ng ©n   µng  h C«ng  ¬ng    th ë trong  íc vµ  íc ngoµi theo  n  n    quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt.  Phª  Èn  ¬ng    chøc  é  chu ph ¸n tæ  b m¸y qu¶n  ýkinh doanh  ña  ©n  µng  l    c Ng h C«ng  ¬ng  Tæng   th do  Gi¸m  c  ×nh.§ Ò   Þ   µnh  Ëp,t¸ch,nhËp, gi¶i ®è tr   ngh th l       thÓ    n  Þ  µnh    c¸c®¬ v th viªntheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   k. Th«ng    qua    c¸c v¨n b¶n  ù  d th¶o  íng  Én  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn    h d c th vi th   c¸c chÝnh s¸ch,chÕ   ,  Ó  Ö  ña  µ   íc vµ  ©n   µng  µ   íc vÒ   ¹t   ®é th l c Nh n   Ng h Nh n   ho   ®éng  ©n  µng  µ      ng h v c¸cv¨n b¶n  ù  d th¶o quy  Õ,    ch quy  nh  µ    Ön  ®Þ v c¸cbi ph¸p   nghiÖp  ô  ü  Ët,qu¶n  ý trong  ¹t ®éng  v k thu   l  ho   kinh doanh  ña  ©n   µng  c Ng h C«ng  ¬ng    th ®Ó Tæng  Gi¸m  c  ý  ®è k ban  µnh; h
 10. 10 l.X ©y  ùng  µ    d v ban  µnh  h Quy  Õ   ¹t®éng  ña  éi  ng  ch ho   c H ®å qu¶n  Þ, tr   Quy  Õ     ch Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Ban  Ó m     µ  Ki so¸tv phª  Öt  duy Quy  nh   ®Þ chÕ     µm  Öc  ña  é  ®é l vi c b m¸y  Óm    éibé  ©n  µng  ki tran   Ng h C«ng  ¬ng; th m.  Phª  Öt    Èn, ph¬ng  quy  ¹ch,®µo  ¹o Gi¸m  c, Phã  duy tiªuchu   ¸n  ho   t  ®è   Gi¸m  c    n  Þ  µnh    µ  ëng  ®è c¸c ®¬ v th viªnv tr phßng, ban  ¹  ôsë  Ýnh  ©n     t i   ch tr Ng hµng  C«ng  ¬ng,c¸cQuy  Õ   Ò   µichÝnh,lao®éng, ®µo  ¹o, Ón  ông, th    ch v t        t  tuy d   tiÒn l ng,khen  ëng,kû  Ët¸p dông   ¬   th   lu     trong Ng ©n  µng    h C«ng  ¬ng; th n.Tr×nh  èng  c  ©n  µng  µ   íc:   Th ®è Ng h Nh n +    Ö m,  Ôn  Ö m,  Bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët, th   lu   thay thÕ  µnh  Ëp  éi   th lH  ®ång qu¶n  Þtheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ; tr     ®Þ c Ch ph +  ChuÈn  chøc  y  danh  ëng  Tr ban  Ban  Ó m   Ki so¸t; +    Ö m,  Ôn  Ö m,  Bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  ËtPhã   th   lu   Tæng  Gi¸m  c, ®è   K Õ     ëng  ©n  µng  to¸ntr Ng h C«ng  ¬ng; th o. Quy Õt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,    ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ëtc¸c thµnh  th   lu     viªnkh¸ccña      Ban  Ó m   Ki so¸t; Quy Õt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,  ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng,kû  ËtGi¸m  c    th   lu   ®è c¸c ®¬n  Þ   µnh  v th viªn,Trëng    phßng  Ó m     éi bé  µ  êi qu¶n  ý trùc tiÕp Ki tra n   v ng   l      phÇn  èn  ãp  ña  ©n   µng  v g c Ng h C«ng  ¬ng  ¹  th tidoanh nghiÖp kh¸c theo      ®Ò nghÞ  ña  c Tæng  Gi¸m  c; ®è p. Quy Õt  nh   ®Þ tæng biªn chÕ   é     b m¸y qu¶n  ý,®iÒu  µnh  µ  l  h v kinh   doanh  ña  ©n   µng  c Ng h C«ng  ¬ng  µ  iÒu  th v® chØnh    Çn  Õt,theo    khi c thi   ®Ò nghÞ  ña  c Tæng  Gi¸m  c; ®è q. Phª duyÖt  ¬ng  do  ph ¸n  Tæng   Gi¸m  c    ®è ®Ò nghÞ   Ò   Öc  ×nh  v vi h thµnh  µ  ö  ông    ü  Ëp  vsd c¸cqu t trungtheo quy  nh;     ®Þ r.Th«ng    qua  ¬ng  t¨ng vèn  iÒu  Ö,b¶o      ph ¸n    ® l  l∙nhc¸c kho¶n vay,thanh    lýtµis¶n  ña    n  Þ  µnh         c c¸c ®¬ v th viªn®Ó Tæng  Gi¸m  c  Õt  nh. Tr×nh  ®è quy ®Þ   Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vµ  é   µi chÝnh  Õt  nh  i  íic¸c tr ®è Ng h Nh n   B T   quy ®Þ ®è v     ­ êng  îp  h thanh  ý nh÷ng  µis¶n, thiÕtbÞ   l  t      quan  äng vîtthÈm   Òn;  tr     quy th«ng  qua  Õ   ¹ch  k ho huy  ng  èn  µng  ®é vh n¨m  íim äi  ×nh  (d   h thøc) cña    n  Þ    c¸c ®¬ v thµnh    ¹ch to¸n®éc  Ëp ®Ó   viªnh     l   Tæng  Gi¸m  c  Õt ®Þnh  ®è quy   theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt;   s. Th«ng    qua  b¸o c¸o  ¹t®éng  µng  ý, 6  ho   h qu   th¸ng  µ  µng  vh n¨m  ña  c Ng ©n   µng  h C«ng  ¬ng, b¸o  tµichÝnh  th   c¸o    tæng  îp  h (trong ®ã   ã    c b¶ng  ©n  c ®èi  µis¶n) vµ  Õt    µng  t    quy to¸nh n¨m  ña  ©n   µng  c Ng h C«ng  ¬ng  µ  ña    th v c c¸c ®¬n  Þ  µnh    Tæng   v th viªndo  Gi¸m  c  ×nh;yªu  Çu  ®è tr   c Tæng  Gi¸m  c  ®è c«ng  bè      µi Ýnh  µng  b¸o c¸o t  ch h n¨m theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   t.Th«ng    qua    Ên    Ò   è tông,tranh chÊp, li   c¸c v ®Ò v t         ªnquan  n   ©n   ®Õ Ng hµng  C«ng  ¬ng  th theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng   Gi¸m  c. § Ò   Þ  ©n   µng  ®è   ngh Ng h Nhµ   íctr×nh ChÝnh  ñ  n    ph cho  Ðp  Æt  ©n   µng  ph ® Ng h C«ng  ¬ng  th trong t×nh    tr¹ngb¶o  ån;   t u. Ban  µnh  éi quy    h N  b¶o  Ët  m trong kinh doanh,c¸cth«ng           tinkinh tÕ  éi   n  bé,b¶o  Ö   Ý  Ët  µ  íctheo    v b m nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, Tæng  lu   do  Gi¸m  c  ®è tr×nh,®Ó     ông  èng  Êt trong toµn  ©n  µng    ¸p d th nh     Ng h C«ng  ¬ng; th v. Quy Õt  nh     ®Þ c¸c  ñ  ¬ng  µ  ch tr v nguyªn  ¾c  Ò   îp    t v h t¸c khoa  äc  ü  hk thuËt,®µo  ¹oc¸n bé      t     ë trong vµ  µiníccña  ©n  µng    ngo     Ng h C«ng  ¬ng;x.§îc th     
 11. 11 nªu    Õn    ×nh  Ò     éi dung  Õt  Ën  µ  îc quyÒn  Õu  ¹ivÒ   ý ki gi¶itr v c¸c n   k lu v ®   khi n   quyÕt  nh  ö  ýcña  ®Þ x l  Thanh    ©n   µng  µ   íc ®èi  íiviÖc  traNg h Nh n   v  thanh    tra, kiÓm    ©n  µng  traNg h C«ng  ¬ng; th y.Phª  Öt  µ  Õt  nh    Ên      duy v quy ®Þ c¸c v ®Ò kh¸c do    Tæng  Gi¸m  c  ×nh ®è tr   theo thÈm  Òn.   quy §i Ò u 16.­ 1.Héi ®ång     qu¶n  Þcã  hoÆc   thµnh    Thèng  c  ©n  µng  tr   5  7  viªndo  ®è Ng h Nhµ   ícquyÕt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m.    Èn  ña  µnh    éi n  ®Þ bæ nhi mi nhi Tiªuchu c th viªnH   ®ång  qu¶n  Þ® îcquy  nh  ¹ §iÒu  LuËt Doanh  tr     ®Þ t  i 32    nghiÖp  µ  íc. nh n 2. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ gå m   ét  è  µnh    tr   m s th viªnchuyªn tr¸ch,trong ®ã   ã     c Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ,m ét  µnh    tr   th viªnkiªm Tæng Gi¸m  c, m ét  µnh  ®è   th viªnkiªm  ëng    Tr ban Ban  Ó m     µ  ét  è  µnh    Ki so¸tv m s th viªnkiªm  Ö m   µ c¸c nhi l    chuyªn viªncã      kinh nghiÖ m  Ò   Ünh  ùc  ©n  µng,tµichÝnh,qu¶n  Þkinh   vl v ng h      tr     doanh,ph¸p luËt.     3. Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ kh«ng  tr   kiªm  Tæng  Gi¸m  c  ©n  µng  ®è Ng h C«ng  ¬ng. th 4. NhiÖ m   ú  ña  µnh    éi ®ång    k c th viªnH   qu¶n  Þlµ5  tr     n¨m. Thµnh    éi   viªnH   ®ång qu¶n  Þ cã  Ó  îc bæ   Ö m   ¹   µnh    éi  ng  tr   th ®   nhi l iTh . viªn H ®å qu¶n  Þ bÞ   tr   miÔn  Ö m  µ  îcthay thÕ  nhi v®    trong nh÷ng  êng  îp sau:   tr h  a.Vi ph¹m     ph¸p luËt,   ¹m  Òu  Ö  ña  ©n  µng      ph §i l c Ng vi h C«ng  ¬ng; th b. Kh«ng      ®ñ kh¶ n¨ng  ¶m   Ö m   ® nhi c«ng  Öc  µ  vi v theo    Þ  ña  t  ®Ò ngh c Ý nhÊt 2/3 sè  µnh    ¬ng  Ö m  ña  éi ®ång      th viªn® nhi c H  qu¶n  Þ; tr c.Xin tõnhiÖm,  Õu  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng;      n c l   ch ® d.Khicã  Õt ®Þnh  iÒu      quy   ® chuyÓn  hoÆc   è  Ýc«ng  Öc  b tr   vi kh¸c. 5. Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ cã  tr   tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn      tæ  th   c¸c nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  ña  éi ®ång  v  hc H  qu¶n  Þ quy  nh  ¹  tr   ®Þ tiKho¶n    Òu    2, §i 15 cña  Òu  Ö  µy. §i l n §i Ò u 17.­Ch Õ     µm  Öc  ña  éi ®ång    ®é l vi c H   qu¶n  Þ: tr 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ lµm  Öc  tr   vi theo  Õ     Ëp  Ó; häp  êng  ú  çi ch ®é t th   th km  th¸ngm ét  Çn      l ®Ó xem   Ðt vµ  Õt  nh  ÷ng  Ên    éc thÈm  Òn  x   quy ®Þ nh v ®Ò thu   quy vµ tr¸chnhiÖ m   ña  × nh.    Çn  Õt, éi ®ång    cm Khi c thi     H qu¶n  Þ cã  Ó  äp  Êt tr   th h b   th ng      Õt  ÷ng  Ên    Êp  ê ®Ó gi¶i quy nh v ®Ò c b¸ch cña  ©n  µng    Ng h C«ng  ¬ng    th do Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ hoÆc   ëng  tr   Tr ban Ban  Ó m     Ki so¸thoÆc  Tæng   Gi¸m  c  ®è hoÆc    trªn50%   è  µnh    éi ®ång  s th viªnH   qu¶n  Þ®Ò   Þ. tr   ngh 2. Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ tr Öu tËp  µ  ñ  ×tÊtc¶    éc  äp  tr   i   v ch tr     c¸c cu h cña  éi ®ång  H  qu¶n  Þ;tr ng  îp v ¾ng  Æt   ×  ýdo  Ýnh  ¸ng,Chñ   Þch  tr   ê h   m v l   ch ®   t uû  Öm   nhi cho  ét  µnh    m th viªnkh¸c trong Héi ®ång       qu¶n  Þ tr Öu tËp  µ  ñ  tr   i   v ch tr×cuéc  äp.   h 3. C¸c  éc  äp  ña  éi ®ång    cu h c H   qu¶n  Þ ® îccoilµ hîp lÖ    ã  t  Êt tr           khic Ý nh   2/3  è  µnh    ã  Æt.  s th viªn c m C¸c  µiliÖu  äp  éi  ng  t  h H ®å qu¶n  Þ ph¶i ® îc göi tr       ®Õ n     µnh    éi  ng  c¸c th viªn H ®å qu¶n  Þ vµ    i biÓu  îc m êi  ù  äp  íc tr   c¸c ®¹   ®  d h tr   ngµy  äp  ngµy.Néi dung  µ  Õt  Ën  ña    éc  äp  éi ®ång  h 5     v k lu c c¸c cu h H   qu¶n  Þ tr  
 12. 12 ® Òu  ph¶i® îc ghithµnh        biªn b¶n  µ  v ph¶i® îc tÊtc¶    µnh    éi ®ång        c¸c th viªnH   qu¶n  Þ dù  äp  ý    tr   h k tªn.NghÞ   Õt,quyÕt  nh  ña  éi ®ång  quy   ®Þ c H  qu¶n  Þ cã  tr   hiÖu  ùc khicã    l     trªn50%   tæng  è  µnh    éi  ng  s th viªnH ®å qu¶n  Þ biÓu  Õt tr   quy   t¸nthµnh.Thµnh    éi ®ång      viªnH   qu¶n  Þcã  Òn  tr   quy b¶o u    Õn  ña  × nh. ý  l ý ki c m   kiÕn  b¶o u  Ëp  µnh  l l th v¨n b¶n  ã  ÷  ý  ña  êi b¶o u  µ  îc l tr÷ kÌm  c ch k c ng   l v ®  u    trongnghÞ  Õt vµ  Õt ®Þnh  ã  ªnquan  ña    quy   quy   c li   c phiªnhäp.   4. Khi Héi ®ång      qu¶n  Þ häp    tr   ®Ó xem   Ðt nh÷ng  Ên    Ò   Õn îc x  v ®Ò v chi l   ph¸ttr Ón,quy  ¹ch vµ  Õ   ¹ch 5   i   ho   k ho   n¨m  µ  µng  vh n¨m, c¸cdù    u     ín,       ¸n ®Ç t l   c¸c dù   li   ¸n  ªndoanh  íiníc ngoµi,b¸o  v      c¸o  µichÝnh  µng  t  h n¨m,  ban  µnh  Ö   h h thèng  nh  ®Þ møc,    Èn  tiªuchu kinh tÕ    ü  Ët.   ña  ©n  µng    ­ k thu .c Ng . h C«ng  ¬ng  th th× ph¶im êi  idiÖn  ã  Èm  Òn  ña    é, ngµnh  ªnquan  ù  äp;tr     ®¹   c th quy c c¸c B   li   d h  ­ êng  îp cã  éidung  h  n  quan  äng li   tr   ªnquan  n   Ýnh  Òn  a   ¬ng  × ®Õ ch quy ®Þ ph th   ph¶im êi  idiÖn  ña  û     ®¹   c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ù  äp; tr ng  îp  ã  ªn d h   ê h c li   quan  n   Òn  îvµ  Üa  ô  ña  êilao ®éng  ®Õ quy l   ngh i v c ng     trong Ng ©n   µng    h C«ng  th ng  ×  ¬ th ph¶im êi  idiÖn    ®¹   C«ng  oµn  µnh  ©n   µng  n   ù. §¹idiÖn  ® ng Ng h ®Õ d     cña    ¬  c¸c c quan, tæ    chøc  îcm êi  ù  äp  ãitrªncã  Òn    Óu, nhng  ®  d h n     quy ph¸tbi   kh«ng  tham    Óu  Õt;khiph¸thiÖn  Þ  Õt,quyÕt  nh  ña  éi gia bi quy       ngh quy   ®Þ c H  ®ång  qu¶n  Þcã  ¬ng  ¹i®Õ n   îÝch  tr   ph h  l  i chung  × cã  Òn  Õn  Þ  th   quy ki ngh b»ng  v¨n  b¶n  n   éi  ng  ®Õ H ®å qu¶n  Þ,®ång  êib¸o  tr   th   c¸o  ñ  ëng  ¬  Th tr c quan  µ   m m × nh   i diÖn    ®¹   ®Ó xem   Ðt, gi¶iquyÕt  x   theo  Èm   th quyÒn.  êng  îp  Çn  Tr hc thiÕtth× Thñ  ëng    ¬     tr c¸cc quan  µy  c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. n b¸o    t  ph 5.NghÞ   Õt vµ  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång    quy   quy   c H  qu¶n  Þcã  Ýnh  ¾t  éc  tr   t b bu thihµnh  i  íitoµn  ©n   µng    ®è v   Ng h C«ng  ¬ng. Trong  êng  îp    Õn  ña  th   tr h ý ki c Tæng   Gi¸m  c  ®è kh¸c víinghÞ   Õt,quyÕt  nh  ña  éi  ng     quy   ®Þ c H ®å qu¶n  Þ, tr   Tæng  Gi¸m  c  ã  Òn  ®è c quy b¶o u    Õn  µ  Õn  Þ  íi ¬  l ý ki v ki ngh v   quan  µ  íccã  c nh n   thÈm  Òn    ö  ý; quy ®Ó x l   trong thêigian cha  ã  Õt ®Þnh  ña  ¬       c quy   c c quan  µ  ­ nh n íccã  Èm  Òn, Tæng    th quy   Gi¸m  c  Én  ®è v ph¶ichÊp  µnh  Þ  Õt,quyÕt    h ngh quy   ®Þnh  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ. tr Tæng  Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h C«ng  ¬ng, Gi¸m  c    n  Þ  µnh  th   ®è c¸c ®¬ v th viªncã    tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  y  ,  Þp  êith«ng    Çn  Õtli   c ®Ç ®ñ k th   tinc thi   ªnquan  ®Õ n   äi  ¹t®éng  ña  ©n   µng  m ho   c Ng h C«ng  ¬ng  th theo  cÇu  ña  éi ®ång  yªu  c H  qu¶n  Þ;trong tr ng  îp  Çn  Õt,Héi ®ång  tr    ê h c thi     qu¶n  Þ cã  Ó  Óm     äi  tr   th ki tram sæ  s¸ch  Õ   k to¸n,c¸c chøng  õ     t giao  Þch, c¸c th Ýn  d      t giao  Þch  ña  ©n   d c Ng hµng  C«ng  ¬ng  µ    n   Þ   µnh    ng  th v c¸c ®¬ v th viªn nh kh«ng  îc lµm  ®  ¶nh  ëng  h ®Õ n   Õn ®é   ti   kinhdoanh.   C¸c  µnh    éi  ng  th viªn H ®å qu¶n  Þ cã  tr   tr¸ch nhiÖ m     b¶o  Ö   Ý   Ët  Ò   vbm v nh÷ng  th«ng    ∙  îccung  Êp. tin® ®   c 6. Chi phÝ  ¹t®éng  ña  éi ®ång     ho   c H  qu¶n  Þ,cña  tr   Ban  Ó m   Ki so¸t, Ó       c¶ k tiÒn ¬ng  µ  ô  Êp  l v ph c cho    µnh    éi  ng  c¸c th viªnH ®å qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªnBan  KiÓ m  so¸tvµ    chuyªn  viªn gióp  Öc, ® îc tÝnh  µo    vi     v qu¶n  ý phÝ   ña  ©n   l  c Ng hµng  C«ng  ¬ng. Tæng   th   Gi¸m  c  ®è b¶o  ¶m     iÒu  Ön  µ  ¬ng  Ön ® c¸c ® ki v ph ti   cÇn  Õtcho  éi ®ång  thi   H  qu¶n  Þ,Ban  Ó m     µm  Öc. tr   Ki so¸tl vi §i Ò u 18.­Gióp  Öc  éi ®ång    vi H   qu¶n  Þ: tr 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ sö  ông  é  tr   d b m¸y  iÒu  µnh  µ  ® h v con  Êu  ña  ©n   d c Ng hµng  C«ng  ¬ng    ùc hiÖn  Ö m  ô  ña  × nh. th ®Ó th   nhi vc m
 13. 13 2. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ cã  é  Ën   ký  å m   tr   b ph th g kh«ng  qu¸  chuyªn    5  viªn gióp  Öc,ho¹t®éng  vi     chuyªn tr¸ch.Héi  ng    ®å qu¶n  Þ quyÕt  nh  Öc  ùa tr   ®Þ vi l   chän, thay  Õ, khen  ëng  µ  û  Ët c¸c chuyªn    óp  Öc  éi  ng    th   th v k lu     viªn gi vi H ®å qu¶n  Þ. tr 3. Héi ®ång     qu¶n  Þ thµnh  Ëp  tr   l Ban  Ó m       óp Héi ®ång  Ki so¸t®Ó gi     qu¶n  trÞ thùc hiÖn  Öc  Óm         vi ki tra,gi¸m    s¸tTæng  Gi¸m  c, bé  ®è   m¸y  óp  Öc  µ  gi vi v c¸c  n   Þ   µnh  ®¬ v th viªn cña  ©n   µng    Ng h C«ng  ¬ng  th trong  ¹t ®éng  iÒu  ho   ® hµnh, ho¹t®éng  µichÝnh, chÊp  µnh  Òu  Ö  ña  ©n   µng     t    h §i l c Ng h C«ng  ¬ng, th   nghÞ  Õt  µ  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång  quy v quy   c H  qu¶n  Þ,chÊp  µnh  tr   h ph¸p luËtcña     Nhµ   íc. n §i Ò u 19.­Quy Òn   î vµ    l   tr¸chnhiÖ m   ña  µnh    éi  ng  i   c th viªn H ®å qu¶n  trÞ: 1. C¸c  µnh      th viªnchuyªn tr¸ch® îcxÕp ¬ng  ¬       l c b¶n  theo  ¹ch viªnchøc  ng     nhµ  íc,hëng ¬ng  n  l theo chÕ     ©n  èitiÒn l ng    ®é ph ph    ¬ trong doanh    nghiÖp  µ  nh níc theo    quy  nh  ña  Ýnh  ñ, ® îc hëng  Òn  ëng ¬ng  ®Þ c Ch ph     ti th t øng  íihiÖu  v  qu¶  kinh doanh  ña  ©n   µng    c Ng h C«ng  ¬ng. C¸c  µnh    th   th viªnkiªm  Ö m   îc nhi ®  hëng  ô  Êp  ph c tr¸chnhiÖm  µ  Òn th ng    v ti   ë theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph 2.Thµnh    éi ®ång    viªnH   qu¶n  Þ: tr a. Kh«ng  îc ® Æt   × nh  µo  Þ  Õ  µo  µm  ¹n  Õ   øc  Ýnh ¬ng    ®  m v v th n l h ch ® t l thiÖn,chÝ    c«ng  thoÆc   ©y  © u   Én  ÷a lîÝch  ©n   µng  v«   g m thu gi     i Ng h C«ng  ­ th ¬ng  µ  îÝch    ©n; v l  i c¸nh b. Kh«ng  îc lî dông    ®    i chøc  ô    ôc lî hoÆc   ã  µnh  ng  Õm   v ®Ó tr    i ch ®é chi ®o¹tc¬  éikinh doanh  µ  µm  Öth¹ilîÝch  ña  ©n  µng    h    v l thi       i c Ng h C«ng  ¬ng; th c. Kh«ng  îc hµnh  ng  îtquyÒn   ¹n  ña  éi  ng    ®  ®é v  h c H ®å qu¶n  Þ    tr quy ®Þnh trong§iÒu  Ö  µy.   ln 3. Thµnh    éi  ng    viªn H ®å qu¶n  Þ lµ Chñ   Þch, Tæng   tr     t   Gi¸m  c  ©n   ®è Ng hµng C«ng  ¬ng  th kh«ng  îcnh©n  ®  danh    ©n    µnh  Ëp doanh  c¸nh ®Ó th l  nghiÖp  tnh©n, c«ng        tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n    h h (bao  å m   doanh  g c¶  nghiÖp  ªndoanh), li     c«ng      Çn;  ty cæ ph kh«ng  îc gi÷ c¸c  ®   chøc  danh qu¶n  ý,®iÒu  µnh      l  h ë c¸c doanh  nghiÖp  ãi trªn;kh«ng  îc cã    n    ®   c¸c quan  Ö   îp  ng  h h ®å kinh  Õ  íic¸c t v    doanh  nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn  vî   hh  ty cæ ph do    hoÆc   ång, bè, m Ñ,  ch    con  ÷ chøc  gi   danh  qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h trong c¸c ®¬n      vÞ  µy. n 4. Vî    hoÆc   ång, bè, m Ñ,  ch    con, anh, em   étcña  ñ   Þch  éi  ng      ru   Ch t H ®å qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c  ©n  µng  ®è Ng h C«ng  ¬ng  th kh«ng  îcgi÷chøc  ô  Õ   ®   vK to¸ntr ng,thñ quü  ¹ Ng ©n  µng   ë     t  i h C«ng  ¬ng  µ  ¹ c¸c®¬n  Þ  µnh  th v t    i v th viªn. 5. C¸c  µnh    éi  ng    th viªnH ®å qu¶n  Þ cïng  Þu  tr   ch tr¸chnhiÖm   íc Thèng    tr   ®èc  ©n  µng  µ   ícvµ  ícph¸p luËtvÒ   Þ  Õt  µ  Õt ®Þnh  ña  Ng h Nh n   tr       ngh quy v quy   c Héi ®ång    qu¶n  Þ;tr ng  îp kh«ng  µn  µnh  Ö m   ô  îc giao,viph¹m  tr   ê h   ho th nhi v®     §iÒu  Ö  ©n   µng  l Ng h C«ng  ¬ng, quyÕt  nh    th   ®Þ saihoÆc   îtthÈm  Òn, l¹m  v  quy   dông  chøc  Òn, g©y  Öth¹icho  ©n   µng  quy   thi     Ng h C«ng  ¬ng  µ  µ   ícth× th v Nh n     ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  µ  åith ng  ËtchÊt®èi víi   Öth¹ido  × nh  ©y    v b  ê v         thi     m c¸c g ra theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.  
 14. 14 §i Ò u 20.­Ban  Ó m     Ki so¸t: 1. Ban  Ó m     ã  thµnh    Ki so¸tc 5  viªn;trong ®ã   ã  ét  µnh    éi ®ång      c m th viªnH   qu¶n  Þ  µm  ëng  tr l Tr ban  theo  ù  ©n   s ph c«ng  ña  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ  µ    tr v 4 thµnh    viªnkh¸c do  éi ®ång   H  qu¶n  Þ quyÕt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,  tr   ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët;gå m   ét  µnh    µ chuyªn    Õ   th   lu   m th viªn l   viªn k to¸n,m ét  µnh    th viªn do  ¹ihéi ®¹i biÓu    §      c«ng  ©n   nh viªn chøc  ©n   µng    Ng h C«ng  ¬ng  í th gi   i thiÖu,m ét  µnh    Thèng  c  ©n   µng  µ   íc gií  Öu  µ  ét    th viªn do  ®è Ng h Nh n   i thi v m thµnh    Tæng   ôc  ëng  viªndo  C tr Tæng   ôc  c Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹ l  v t  nh n     i doanh  nghiÖp  í thiÖu.Chøc  gi i     danh  ëng  Tr ban  Ban  Ó m     Héi ®ång  Ki so¸tdo    qu¶n  Þ ph©n  tr   c«ng  ph¶i® îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícchuÈn  míicã     ®è Ng h Nh n   y    hiÖu  ùc. l 2. Thµnh      viªnBan  Ó m     Ki so¸tkh«ng  îclµvîhoÆc   ång,bè,m Ñ,  ®     ch    con,  anh, chÞ, em   étcña      ru   Tæng  Gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  Gi¸m  c, K Õ     ëng  ®è   to¸ntr Ng ©n  µng  h C«ng  ¬ng  µ  th v kh«ng  îckiªm  Ö m  Êt cø  Öm  ô  µo  ®  nhi b   nhi v n trong   bé m¸y  iÒu  µnh  ña  ©n   µng  ® h c Ng h C«ng  ¬ng  th hoÆc   Êt  chøc  ô  µo  b cø  vn trongc¸ctæ      chøc  Ýn  ông  td kh¸c. 3.Thµnh      viªnBan  Ó m     Ki so¸tph¶icã        Èn    ®ñ c¸ctiªuchu sau: a. Lµ    chuyªn    ã  viªn c kinh nghiÖ m   Ò   ©n  µng, kÕ   v ng h   to¸n,kiÓm     to¸n,   kinhtÕ,tµichÝnh;hiÓu  Õtph¸p luËt;        bi     b.Th© m       niªnc«ng    Ò     t¸cv c¸cchuyªn ngµnh      trªnkh«ng  íi n¨m; d  5  c.Kh«ng  ã  Òn ¸n vÒ     éi ¹nh  ªnquan  n   ¹t®éng    c ti     c¸ct   d li   ®Õ ho   kinh tÕ;   d.Cã   È m   Êtli   Õt,   ph ch   ªmkhi  trung thùc,®éc  Ëp trong c«ng  Öc.     l    vi 4. NhiÖ m   ú  ña  µnh      k c th viªn Ban  Ó m     µ 5  Ki so¸tl   n¨m.  µnh    Th viªn Ban  KiÓ m     ã  Ó  îcbæ   Ö m  ¹  so¸tc th ®   nhi l itrong qu¸ tr×nh c«ng    Õu  ;      t¸c,n kh«ng  µn  ho thµnh  Öm  ô  ÏbÞ  nhi v s   thay thÕ.   5.  µnh  Th viªn Ban  Ó m     Ki so¸t ® îc hëng  Òn ¬ng,  Òn  ëng  Héi    ti l ti th do    ®ång qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh  tr     theo chÕ     ña  µ   íc.   ®é c Nh n 6. Ban  Ó m     ¹t®éng    Ki so¸tho   theo Quy  Õ     ch Tæ chøc  µ  ¹t®éng    v ho   do Héi ®ång    qu¶n  Þban  µnh. tr   h §i Ò u 21.­NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖm  ña    v  h    c Ban  Ó m   Ki so¸t: 1. Thùc  Ön  Ö m   ô  Héi  ng    hi nhi v do  ®å qu¶n  Þ giao  Ò   Öc  Óm     tr   v vi ki tra, gi¸m    ¹t®éng  iÒu  µnh  ña  s¸tho   ® h c Tæng   Gi¸m  c, bé  ®è   m¸y  óp  Öc  µ    gi vi v c¸c ®¬n  Þ  µnh    ©n   µng  v th viªnNg h C«ng  ¬ng  th trong ho¹t®éng  µichÝnh, chÊp     t    hµnh  ph¸p  Ët §iÒu  Ö  ©n   µng  lu   l Ng h C«ng  ¬ng, c¸c nghÞ   Õt  µ  Õt th    quy v quy   ®Þnh  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ. tr 2.B¸o    éi ®ång    c¸o H   qu¶n  Þtheo ®Þnh  ú  µng  ý,hµng  tr     kh qu   n¨m  µ  v theo  vô  Öc  Ò   Õt  vi v k qu¶  Óm     ki tra,gi¸m    ña  × nh;  Þp  êiph¸thiÖn  µ    s¸tc m k th     v b¸o c¸o ngay  éi ®ång    H  qu¶n  Þ vÒ   ÷ng  ¹t®éng  tr   nh ho   kh«ng  ×nh  êng, cã  Êu  b th  d hiÖu    ¹m  viph ph¸p luËttrong Ng ©n  µng       h C«ng  ¬ng. th 3. Tham     µ    Óu    Õn    gia v ph¸tbi ý ki trong c¸c cuéc  äp  ña  éi ®ång     h c H  qu¶n  trÞ.
 15. 15 4. Kh«ng  îc tiÕtlé kÕt    ®      qu¶  Óm     ki tra,gi¸m      a  îc Héi  ng  s¸tkhi ch ®   ®å qu¶n  Þ cho  Ðp;  tr   ph ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ vµ  tr   ph¸p  luËtn Õu  è    á    c ý b qua  hoÆc  bao che  ÷ng  µnh      ¹m  nh h viviph ph¸p luËt.   C h ¬ n g  IV T æ n g  Gi¸ m  ® è c, b é  m ¸ y  gi ó p vi Ö c §i Ò u 22.­ 1. Tæng     Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h C«ng  ¬ng  Thèng  c  ©n   µng  th do  ®è Ng h Nhµ   ícbæ   Ö m,  Ôn  Ö m,  n   nhi mi nhi khen  ëng,kû  Ëttheo    Þ  ña  éi th   lu   ®Ò ngh c H   ®ång  qu¶n  Þ.Tæng   tr   Gi¸m  c  µ ®¹i diÖn  ®è l     theo ph¸p  Ëtcña  ©n   µng  lu   Ng h C«ng  ¬ng  µ  Þu  th v ch tr¸ch nhiÖ m   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ,tr c Thèng  c  tr   í   ®è Ng ©n   µng  µ   íc vµ  íc ph¸p  Ët vÒ   iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ©n   h Nh n   tr   lu   ® h ho   c Ng hµng  C«ng  ¬ng. Tæng   th   Gi¸m  c  µ ngêi cã  ®è l     quyÒn  iÒu  µnh  ® h cao  Êt nh   trongNg ©n  µng    h C«ng  ¬ng. th 2.  óp  Öc  Gi vi Tæng   Gi¸m  c  ã  ét  è  ã   ®è c m s Ph Tæng   Gi¸m  c,  ã  ®è Ph Tæng  Gi¸m  c  µ ngêi gióp  ®è l     Tæng  Gi¸m  c  iÒu  µnh  ét  ®è ® h m hoÆc   ét  è  ms lÜnh  ùc  ¹t®éng  ña  ©n   µng  v ho   c Ng h C«ng  ¬ng  th theo  ©n  ph c«ng  ña  c Tæng   Gi¸m  c  µ  Þu  ®è v ch tr¸chnhiÖ m   íc Tæng     tr   Gi¸m  c  µ  ®è v ph¸p  ËtvÒ   Öm   lu   nhi vô  îcTæng  ®  Gi¸m  c  ©n  ®è ph c«ng  ùc hiÖn. th   3. K Õ     ëng  ©n  µng    to¸ntr Ng h C«ng  ¬ng  óp Tæng  th gi   Gi¸m  c  ®è chØ  o, ®¹   tæ chøc  ùc hiÖn  th   c«ng    Õ   t¸ck to¸n,thèng    ña  ©n  µng    kª c Ng h C«ng  ¬ng,cã  th   c¸cquyÒn  µ  Öm  ô    v nhi v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4. V¨n phßng  µ  v c¸c phßng, ban chuyªn  m«n, nghiÖp  ô  ña  ô së  vc tr   chÝnh  ©n   µng  Ng h C«ng  ¬ng  ã  th c chøc  n¨ng tham  u, gióp  Öc  éi  ng  m  vi H ®å qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è trong qu¶n  ý, iÒu  µnh    l  ® h c«ng  Öc. vi 5. Bé    m¸y  Óm    éibé  óp Tæng  ki tran   gi   Gi¸m  c  Óm    ¹t®éng  ®è ki traho   kinh  doanh  ña  ©n   µng  c Ng h C«ng  ¬ng  µ    n  Þ  µnh    th v c¸c ®¬ v th viªntheo  ng    ®ó quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvµ      quy  nh  éibé  ña  ©n  µng  ®Þ n   c Ng h C«ng  ¬ng. th §i Ò u 23.­Tæng    Gi¸m  c  ã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n sau: ®è c nhi v v quy h  1.Cïng  ñ  Þch  éi ®ång    Ch t H  qu¶n  Þký  Ën  èn,®Êt  ai vµ    ån  tr   nh v   ®   c¸cngu lùckh¸c cña  µ   ícgiao ®Ó       Nh n     qu¶n  ý,sö  ông  l  d theo  ôc    Öm   ô  µ   m tiªu,nhi v Nh nícgiao cho  ©n  µng      Ng h C«ng  ¬ng.Giao    ån  ùc®∙  Ën  ña  µ   ­ th   c¸cngu l   nh c Nh n íc cho    n  Þ   µnh      c¸c ®¬ v th viªn theo  ¬ng  ®∙  îc Héi  ng  ph ¸n  ®   ®å qu¶n  Þ phª tr     duyÖt.KiÕn  Þ  éi ®ång    ngh H   qu¶n  Þph¬ng    iÒu  tr   ¸n ® chØnh  èn  µ  ån  ùc v v ngu l   kh¸ckhigiao l¹ cho    n  Þ  µnh    µ  iÒu       i c¸c®¬ v th viªnv ® chØnh    ã  ù  khic s thay ® æi    nhiÖ m  ô  ña    n  Þ  µnh    v c c¸c®¬ v th viªntheo h×nh    thøc t¨ng,gi¶m  èn.     v 2. Sö   ông  ã  Öu   d c hi qu¶, b¶o  µn  µ    iÓn vèn    to v ph¸ttr   theo  ¬ng  ® îc ph ¸n    Héi  ng  ®å qu¶n  Þ phª  Öt.X ©y  ùng  ¬ng  huy  ng  èn, tr×nh Héi tr   duy   d ph ¸n  ®é v     ®ång  qu¶n  Þphª duyÖt vµ  chøc  ùc hiÖn  ¬ng    . tr       tæ  th   ph ¸n ®ã 3. X ©y  ùng  Õn îcph¸ttr Ón,kÕ   ¹ch  µih¹n  µ  µng    d chi l     i   ho d  vh n¨m, ch¬ng    tr×nh ho¹t®éng, c¸cph¬ng    ù    u    íivµ  u    Òu  ©u, dù    îp       ¸n,d ¸n ®Ç tm   ®Ç tchi s   ¸n h   t¸c®Ç u    íi ícngoµi, ¬ng    ªndoanh,ph¬ng    èihîp kinh doanh  ña    tv     n  ph ¸n li     ¸n ph       c
 16. 16 c¸c ®¬n  Þ  µnh    v th viªn,ph¬ng    ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt kü  Ët,kÕ   ¹ch   ¸n x d csv    thu   ho   ®µo  ¹o,®µo  ¹ol¹ c¸n bé  t  t       trong Ng ©n   µng  i   h C«ng  ¬ng, c¸c biÖn  th    ph¸p  ùc th   hiÖn  îp  ng  h ®å kinh tÕ  ã    Þ lín®Ó   ×nh  éi  ng    c gi¸tr     tr H ®å qu¶n  Þ xem   Ðt, tr   x  quyÕt  nh  ®Þ hoÆc   ×nh tiÕp Ng ©n  µng  µ   ícvµ    ¬  tr     h Nh n   c¸c c quan  µ  íccã  nh n   thÈm  Òn  Õt  nh.    quy quy ®Þ Tæ chøc  ùc hiÖn  Õn îc,kÕ   ¹ch,ph¬ng    th   chi l   ho   ¸n, dù    Ön  ¸n,bi ph¸p ®∙  îcphª duyÖt.  ®   4.  Òu  µnh    ¹t®éng  §i h c¸c ho   kinh doanh  ña  ©n   µng  c Ng h C«ng  ¬ng; th   chÞu  tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt    v k qu¶  kinh doanh  ña  ©n   µng    c Ng h C«ng  ¬ng; thùc th     hiÖn    Öm   ô, m ôc    íntrong viÖc  Êp  µnh  Ýnh  c¸c nhi v  tiªul     ch h ch s¸ch æn   nh     ®Þ tiÒn tÖ  ña  µ   ícdo  èng  c  ©n   µng  µ   ícgiao cho  ©n   µng    c Nh n   Th ®è Ng h Nh n     Ng h C«ng  ¬ng; chÞu  th   tr¸chnhiÖ m   ícHéi ®ång    tr     qu¶n  Þ,tr cThèng  c  ©n   tr   í   ®è Ng hµng  µ   íc,tr cph¸p  ËtvÒ   Öc  ùc hiÖn    ôc    µ  Ö m   ô  ãi Nh n   í   lu   vi th   c¸c m tiªuv nhi vn  trªntheo quy  nh  ña  µ   íc.     ®Þ c Nh n 5. X ©y  ùng  µ  ×nh Héi ®ång    d v tr     qu¶n  Þ phª  Öt    tr   duy c¸c møc     Êt,tû l∙ su     i lÖ hoa  ång, lÖ  Ý,  Òn  ëng,  Òn  ¹t vi ph¹m  h   ph ti th ti ph     trong  ¹t ®éng  ho   kinh  doanh  µ  Þch  ô  ©n  µng    dông  õng  êigian  i  íikh¸ch hµng, vd v ng h ®Ó ¸p  t th   ®è v       c¸c ®Þnh    møc   kinh tÕ    ü  Ët,tiªuchuÈn, ®¬n    Òn ¬ng, gi¸dÞch  ô    ­ k thu       gi¸ti l    v phï hîp  íic¸c quy  nh     v    ®Þ chung  ña  µnh  µ  ña  µ   íc.Tæ   c ng v c Nh n   chøc  ùc th   hiÖn  µ  Óm    Öc  ùc hiÖn    nh  v ki travi th   c¸c®Þ møc,    Èn,®¬n      tiªuchu   gi¸trªntrong   toµn  ©n  µng  Ng h C«ng  ¬ng. th 6. X ©y  ùng,tr×nh Héi ®ång    d      qu¶n  Þ th«ng  tr   qua      c¸c v¨n b¶n  ù  d th¶o  ­ h íng dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn    Ýnh    c th vi th   c¸c ch s¸ch,chÕ   ,  Ó  Ö  Ò   ¹t®éng    ®é th l v ho   ng©n  µng  ña  µ   íc,c¸c v¨n b¶n  ù  h c Nh n       d th¶o quy  Õ,    ch quy  nh  µ    Ön  ®Þ v c¸c bi ph¸p nghiÖp  ô  ü  Ët,qu¶n  ý trong  ¹t ®éng  v k thu   l  ho   kinh doanh    ý    ®Ó k ban hµnh. 7. § Ò   Þ   éi  ng    ngh H ®å qu¶n  Þ tr×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc tr   Th ®è Ng h Nh n   quyÕt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,  ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  ËtPhã   th   lu   Tæng  Gi¸m  ®èc, K Õ     ëng  ©n  µng    to¸ntr Ng h C«ng  ¬ng. th § Ò   Þ  éi ®ång  ngh H   qu¶n  ÞquyÕt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,  tr   ®Þ bæ nhi mi nhi khen  th ng,kû  ËtGi¸m  c    n  Þ  µnh  ë   lu   ®è c¸c ®¬ v th viªn, ëng   Tr phßng  Ó m     éibé  Ki tran   vµ  êi trùctiÕp  ng     qu¶n  Çn  èn  ãp  ña  ©n   µng  ph v g c Ng h C«ng  ¬ng  ¹  th tidoanh  nghiÖp  kh¸c. 8. Bæ   Öm,  Ôn  Öm,  iÒu  ng, khen  ëng, kû  ËtPhã    nhi mi nhi ® ®é   th   lu   Gi¸m  ®èc, K Õ     to¸n tr ng    n  Þ  µnh    ë c¸c ®¬ v th viªn,Gi¸m  c    n  Þ  ùc thuéc   ®è c¸c ®¬ v tr     ®¬n  Þ  µnh    µ    v th viªnv c¸c chøc  danh ¬ng  ¬ng  t ® theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Gi¸m  c  ®è ®¬n  Þ  µnh  v th viªn. Bæ   Ö m,  Ôn  Ö m,  nhi mi nhi khen  ëng, kû  ËtTrëng  µ  ã    th   lu   v Ph c¸c phßng,   ban nghiÖp  ô, Ch¸nh  ã   v  Ph V¨n phßng, KiÓ m     ëng  µ    Ó m         tra tr v c¸c Ki tra viªn cña  ©n   µng  Ng h C«ng  ¬ng.  ëng  th Tr V¨n phßng  i diÖn  ña  ©n   µng  ®¹   c Ng h C«ng  ¬ng    ícngoµi. th ën   9. X ©y  ùng    ×nh  éi  ng    d ®Ó tr H ®å qu¶n  Þ quyÕt  nh  tr   ®Þ tæng    Õ   biªn ch bé m¸y  qu¶n  ývµ  l   kinh doanh  ña  ©n   µng    c Ng h C«ng  ¬ng, kÓ   ph¬ng    th   c¶  ¸n ®iÒu  chØnh    khithay ® æi  chøc  µ    Õ   é    tæ  v biªnch b m¸y  qu¶n  ývµ  l   kinh doanh    cña  ©n  µng  Ng h C«ng  ¬ng  µ    n  Þ  µnh  th v c¸c ®¬ v th viªn;thµnh  Ëp  µ  ùctiÕp   l v tr     chØ  o  é  ®¹ b m¸y  óp viÖc;kiÓm    Öc  ùc hiÖn    Õ   é  gi     travi th   biªnch b m¸y  qu¶n  ý l  vµ kinh doanh  ña    n  Þ  µnh    c c¸c®¬ v th viªn; ×nh Héi ®ång   tr     qu¶n  Þphª chuÈn  tr     §iÒu  Ö,Quy  Õ     l  ch Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña    n  Þ  µnh    Gi¸m  v ho   c c¸c ®¬ v th viªndo  ®èc  n  Þ  µnh    ©y  ùng; quyÕt  nh  ¬ng  thµnh  Ëp,tæ  ®¬ v th viªnx d   ®Þ ph ¸n  l   chøc 
 17. 17 l¹     Ó    n  Þ  ùcthuéc c¸c®¬n  Þ  µnh    Gi¸m  c  n  Þ  igi¶ith c¸c®¬ v tr   ,    v th viªndo  ®è ®¬ v thµnh    ×nh. viªntr 10.X ©y  ùng  µ  ×nh Héi ®ång    d v tr     qu¶n  Þphª duyÖt  tr     quy  nh  Ò   ®Þ v chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô, chÕ     µm  Öc  ña  é    v  ®é l vi c b m¸y  Óm     éi bé  ©n   µng  ki tra n   Ng h C«ng  ¬ng. th 11. X ©y  ùng  µ  ×nh  éi  ng    d v tr H ®å qu¶n  Þ phª  Öt    tr   duy c¸c v¨n  b¶n kh¸c  thuéc  Èm   Òn  Õt  nh  ña  éi  ng  th quy quy ®Þ c H ®å qu¶n  Þ ® îc nªu    tr     ë Kho¶n    2 §iÒu  cña  Òu  Ö  µy. 15  §i l n 12. Tæ     chøc  iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ©n   µng  ® h ho   c Ng h C«ng  ¬ng  th theo   nghÞ   Õt,quyÕt  nh  ña  éi  ng  quy   ®Þ c H ®å qu¶n  Þ;tr×nh  éi  ng  tr   H ®å qu¶n  Þ tr   th«ng qua    c¸c b¸o c¸o  Õt  k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña  ©n   µng    c Ng h C«ng  th ng  ¬ bao  å m:  g b¸o c¸o  µng  ý, 6  h qu   th¸ng vµ  µng   h n¨m, b¸o  c¸o  µichÝnh  t  tæng  îp  h (trong ®ã   ã    c b¶ng  ©n  i  µis¶n) vµ  Õt  c ®è t     quy to¸n hµng    n¨m  ña  c Ng ©n  µng  h C«ng  ¬ng  µ  ña    n  Þ  µnh  th v c c¸c®¬ v th viªn. 13. B¸o  Héi ®ång    c¸o    qu¶n  Þ,Ng ©n   µng  µ   íc vµ    ¬  tr   h Nh n   c¸c c quan  ã c thÈm  Òn  Ò   Õt  quy v k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña  µn  ©n  µng    c to Ng h C«ng  ­ th ¬ng,bao  å m   c¸o hµng  ý,6    g b¸o    qu   th¸ngvµ  µng   h n¨m, b¸o    µichÝnh    c¸o t   tæng  hîp (trong ®ã   ã    c b¶ng  ©n  i  µis¶n) vµ  c ®è t     quyÕt  to¸n hµng    n¨m  ña  µn  c to Ng ©n  µng  h C«ng  ¬ng. th B¸o    µichÝnh  c¸o t   tæng  îp ph¶iph©n  nh  â phÇn  ¹ch to¸ntËp  h    ®Þ r  h     trung   cña  ©n   µng  Ng h C«ng  ¬ng  µ  Çn  ¹ch  th v ph h to¸n cña    n  Þ   µnh      c¸c ®¬ v th viªn h¹ch    c  Ëp.B¶n  c¸o tµichÝnh  to¸n®é l   b¸o      tæng  îp ® îcx¸c nhËn  ëic¬  h      b   quan  kiÓm  to¸n do  ¬    c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Êp  Ën  nh n   th quy ch thu theo  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h 14. Trong  ¹m      ph vitr¸chnhiÖ m,  ý        k c¸c v¨n b¶n, hîp ®ång, chøng    ña       th c Ng ©n   µng  h C«ng  ¬ng  µ  Þu  th v ch tr¸chnhiÖm   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ vµ  íc tr   tr   ph¸p luËtvÒ     Õt ®Þnh  ña  × nh.     c¸cquy   cm 15.  ¹idiÖn  §  cho  ©n   µng  Ng h C«ng  ¬ng  th trong quan  Ö   èc  Õ, tè h qu t     tông,tranh chÊp,gi¶i Ó  µ           th v ph¸ s¶n. 16.Thùc  Ön  Üa  ô  ép  Õ  ña  ©n  µng    hi ngh v n thu c Ng h C«ng  ¬ng  µ  Óm   th v ki tra c¸c ®¬n  Þ   µnh    ùc  Ön     v th viªn th hi nghÜa  ô  ép  Õ   µ    v n thu v c¸c kho¶n  ép  n kh¸c theo    quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët.LËp  ¬ng  ph©n  èi lî nhuËn    lu   ph ¸n  ph     i sau thuÕ  ña  ©n   µng  c Ng h C«ng  ¬ng  ×nh  éi  ng  th tr H ®å qu¶n  Þ phª  Öt  tr   duy theo  quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n 17. Cung  Êp  y      µiliÖu theo  cÇu  ña  éi ®ång    c ®Ç ®ñ c¸c t     yªu  c H  qu¶n  Þ tr   vµ Ban  Ó m   Ki so¸t.ChuÈn  Þ     µiliÖu    b c¸c t   cho    éc  äp  éi  ng  c¸c cu h H ®å qu¶n  trÞ. 18. ChÞu  ù  Óm       s ki tra,gi¸m    ña  éi ®ång  s¸tc H   qu¶n  Þ,Ban  Ó m   tr   Ki so¸t,   Ng ©n  µng  µ   ícvµ    ¬  h Nh n   c¸c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  i víi Öc  ùc nh n   th quy ®è    vi th   hiÖn  Ö m  ô  iÒu  µnh  ña  × nh. nhi v® h cm 19. §îc quyÕt  nh  dông    Ön     ®Þ ¸p  c¸c bi ph¸p  îtthÈm   Òn  ña  ×nh   v  quy cm trong tr ng  îp khÈn  Êp  ªntai  ch  ¹,ho¶  ¹n,sù  è) vµ  Þu   ê h   c (thi   , ®Þ ho   ho   c   ch tr¸ch   nhiÖ m   Ò   ÷ng  Õt  nh  ;  v nh quy ®Þ ®ã sau    ®ã ph¶i b¸o    c¸o ngay cho  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ,Ng ©n   µng  µ   íc vµ    ¬  tr   h Nh n   c¸c c quan  µ  íc cã  Èm   Òn    nh n   th quy gi¶i quyÕt tiÕp.  
 18. 18 §i Ò u 24.­ Bé    m¸y  Óm    éibé: ki tran   1. Bé     m¸y  Óm     éi bé  ki tran   bao  å m   ëng  g Tr phßng  Ó m     éi bé, c¸c Ki tran       Phã  phßng  Ó m     éi bé,  Ó m     ëng  µ  Ki tra n   Ki tra tr v c¸c  Ó m     Ki tra viªn.Trëng    phßng  Ó m     éibé  iÒu  µnh  é  Ki tran   ® h b m¸y  Óm    éibé. C¸c  Ó m       ki tran     Ki traviªn bè  Ý t¹  ôsë  Ýnh  ©n   µng  tr   i   ch tr Ng h C«ng  ¬ng  Trëng  th do  phßng  Ó m     éi Ki tran   bé  ô  ph tr¸ch;c¸c KiÓ m       ¹    n  Þ  µnh    KiÓ m     ëng     tra viªn t ic¸c ®¬ v th viªn do  tra tr phô tr¸ch.  Quy  nh  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  é  ®Þ v tæ  v ho   c b m¸y  Óm    éibé    ki tran   do Tæng  Gi¸m  c  ×nh Héi ®ång  ®è tr     qu¶n  Þphª chuÈn. tr       2. Trëng, Phã       phßng  Ó m     éi bé, KiÓ m     ëng  µ    Ó m     Ki tran     tratr v c¸c Ki tra viªnph¶icã        Èn      ®ñ c¸c tiªuchu quy  nh  ¹    ®Þ t i Kho¶n    §iÒu  cña  Òu  c¸c 2, 3  20  §i lÖ  µy. n 3. Trëng    phßng  Ó m     éibé  Tæng  Ki tran   do  Gi¸m  c    Þ  éi ®ång  ®è ®Ò ngh H   qu¶n  Þ bæ   Ö m,  Ôn  Ö m.  ã  tr   nhi mi nhi Ph phßng  Ó m     éi bé, KiÓ m     ­ Ki tran     tratr ëng  µ    Ó m       Tæng  v c¸cKi traviªndo  Gi¸m  c    Ö m,  Ôn  Ö m. ®è bæ nhi mi nhi 4.Bé    m¸y  Óm    éibé  ã  Ö m  ô: ki tran   c nhi v a. KiÓ m       trac«ng    t¸cqu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ña  ©n  µng  l  ® h c Ng h C«ng  ¬ng  th vµ    n  Þ  µnh    c¸c ®¬ v th viªntheo  ng  ®ó ph¸p  Ëtvµ  Òu  Ö  ©n   µng  lu   §i l Ng h C«ng  th ng; ¬ b.  Ó m     Ki tra nh»m   ôc   ch  m ®Ý b¶o  ¶m   ® quy  ×nh  ùc  Ön  tr th hi c¸c  ¹t ho   ®éng nghiÖp  ô  v kinhdoanh    theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ¹t®éng      ho   ng©n  µng  µ  h v quy  nh  éibé  ña  ©n  µng  ®Þ n   c Ng h C«ng  ¬ng; th c. Gi¸m    Öc  Êp  µnh    s¸t vi ch h nghiªm  chØnh c¸c quy  nh   ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   íc vÒ   Nh n   b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong ho¹t®éng     kinh doanh  Òn  Ö,tÝn    ti t   dông  ña  ©n  µng  c Ng h C«ng  ¬ng  µ    n  Þ  µnh  th v c¸c®¬ v th viªn; d. §¸nh      gi¸møc    ®é b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong ho¹t®éng     kinh doanh  ©n    ng hµng  µ  Õn  Þ    Ön  v ki ngh c¸cbi ph¸p n©ng   cao kh¶ n¨ng b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong  ho¹t®éng    kinh doanh  ña  ©n  µng    c Ng h C«ng  ¬ng  µ  n  Þ  µnh  th v ®¬ v th viªn; ®.  ùc  Ön    Th hi c¸cchøc  n¨ng  Óm    éibé  ©n  µng  ki to¸nn   Ng h C«ng  ¬ng; th e. B¸o    c¸o cho Tæng  Gi¸m  c  µ  ëng  ®è v Tr ban Ban  Ó m     Õt    Ki so¸tk qu¶ kiÓm     Óm   tra,ki to¸n,nªu  ÷ng  Õn    nh ki nghÞ   Ò   ×nh  ×nh  ¹t ®éng  ña  vt h ho   c Ng ©n  µng  h C«ng  ¬ng; th g. Trong  ¹m    ph vi chøc n¨ng  µ  v quyÒn  ¹n, xem   Ðt    h  x gi¶iquyÕt hoÆc   tr×nh Tæng     Gi¸m  c    Õt    Õu  è li   ®è gi¶iquy c¸c khi t   ªnquan  n   ¹t®éng  ®Õ ho   kinh  doanh  ña  ©n  µng  c Ng h C«ng  ¬ng; th h.Kh«ng  îctiÕtlékÕt    ®      qu¶  Óm    Óm      a  îcTæng  ki tra,ki to¸nkhich ®   Gi¸m  ®èc hoÆc   ëng  Tr ban Ban  Ó m     Ki so¸tcho  Ðp; chÞu  ph   tr¸chnhiÖm   ícTæng     tr   Gi¸m  c  µ  éi  ng  ®è v H ®å qu¶n  Þ  Ò   Õt  tr v k qu¶  Óm     Óm   ki tra,ki to¸n ®∙  ùc   th   hiÖn; i.  Trong  ¹m    ph vichøc  n¨ng quy  nh, Trëng  ®Þ   phßng  Ó m     éibé  îc Ki tran   ®   tham  ù    éc  äp  Tæng  d c¸ccu h do  Gi¸m  c  ©n  µng  ®è Ng h C«ng  ¬ng  iÖutËp. th tr  
 19. 19 C h ¬ n g  V T Ë p  th Ó  n g ê i lao ® é n g  trong N g © n  h µ n g  C « n g  th¬ n g §i Ò u  25.­ ¹ihéi ®¹i biÓu   §       c«ng  ©n   nh viªn chøc  ña  ©n   µng    c Ng h C«ng  ¬ng  µh×nh  th l  thøc  ùctiÕp ®Ó   êilao ®éng  tr     ng     tham    gia qu¶n  ýNg ©n   l  hµng  C«ng  ¬ng.§¹ihéi®¹ibiÓu  th      c«ng  ©n    nh viªnchøc  ã    Òn  c c¸cquy sau: 1. Tham       gia th¶o  Ën  ©y  ùng  lu x d tho¶  c lao ®éng  Ëp  Ó    êi ®¹i í    t th ®Ó ng     diÖn  Ëp  Ó    ng  ¬ng îng vµ  ý  Õt  íi t th lao®é th l   k k v  Tæng  Gi¸m  c. ®è 2. Th¶o  Ën  µ    lu v th«ng  qua Quy  Õ   ö  ông    ü  ã  ªnquan  ùc ch s d c¸c qu c li   tr   tiÕp ®Õ n   îÝch  ña  êilao®éng    l  i c ng     trong Ng ©n  µng    h C«ng  ¬ng. th 3. Th¶o  Ën  µ  ãp    Õn  Ò     lu v g ý ki v quy  ¹ch,kÕ   ¹ch,®¸nh    Öu    ho   ho   gi¸hi qu¶ qu¶n  ýkinh doanh,®Ò   Êt c¸c biÖn  l      xu     ph¸p  b¶o  é    ng, c¶ithiÖn  iÒu  h lao ®é     ® kiÖn  µm  Öc,®êi sèng  Ët chÊt vµ    Çn,vÖ   l vi     v    tinhth   sinh m«i  êng,®µo  ¹ovµ    tr   t  ®µo  ¹ol¹ngêilao®éng  ña  ©n  µng  t   i    c Ng h C«ng  ¬ng. th 4.  íithiÖu  êi tham  Gi   ng   gia  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ,Ban  Ó m   tr   Ki so¸tNg ©n     hµng  C«ng  ¬ng. th §i Ò u 26.­§¹ihéi®¹ibiÓu       c«ng  ©n    nh viªnchøc  îctæ  ®   chøc  µ  ¹t v ho   ®éng  theo híng dÉn  ña      c Tæng    oµn  Liªn® Lao  ng  ÖtNam. ®é Vi   C h ¬ n g  VI § ¬ n  v Þ  th µ nh viªn N g © n  h µ n g  C « n g  th¬ n g §i Ò u 27.­ 1. Ng ©n   µng    h C«ng  ¬ng  ã    n  Þ  µnh    µ doanh  th c c¸c ®¬ v th viªn l   nghiÖp  nhµ  ích¹ch    c  Ëp,c¸c ®¬n  Þ  ¹ch    ô  éc vµ    n  Þ  ù  n  to¸n®é l     vh to¸nph thu   c¸c ®¬ v s nghiÖp.Danh    s¸ch c¸c®¬n  Þ  µnh    îcghitrong phô  ôckÌm     v th viªn®       l  theo §iÒu    lÖ  µy. n 2. C¸c  n  Þ  µnh    ©n   µng    ®¬ v th viªnNg h C«ng  ¬ng  ã  th c con  Êu, ® îc m ë   d   tµikho¶n  ¹ Ng ©n  µng  ïhîp víi ¬ng    t i h ph       ph thøc h¹ch to¸ncña  × nh. 3.§¬n  Þ       m    v thµnh    µ doanh  viªn l   nghiÖp  ¹ch  h to¸n ®éc  Ëp  ã  Òu  Ö      l c §i l Tæ chøc  µ  ¹t v ho   ®éng  riªng,   n  Þ  ¹ch to¸nphô  éc vµ  n  Þ  ù    ®¬ v h     c¸c thu   ®¬ v s nghiÖp  ã  c Quy  Õ   ch Tæ  chøc  µ  ¹t®éng  v ho   riªng.C¸c  Òu  Ö  µ    §i l v Quy  Õ   µy  u   Héi ®ång  ch n ®Ò do    qu¶n  Þ phª  Èn  ï hîp víi tr   chu ph       ph¸p  Ëtvµ  Òu  Ö  ña  ©n  µng  lu   §i l c Ng h C«ng  ­ th ¬ng. §i Ò u 28.­ Thµnh    µdoanh    viªnl   nghiÖp  ¹ch to¸n®éc  Ëp: h   l 1. Doanh    nghiÖp  µ  íc h¹ch  nh n   to¸n ®éc  Ëp  µ thµnh    ©n   µng    l l  viªn Ng h C«ng  ¬ng  ã  Òn  ù chñ  th c quy t  kinh doanh  µ  ù chñ  µichÝnh, chÞu  ù  µng    v t  t    sr buéc  Ò   v quyÒn  î vµ  l i nghÜa  ô  i  íiNg ©n   µng    v ®è v   h C«ng  ¬ng  th theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Ö  µy. t i ln
 20. 20 2. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h C«ng  ¬ng  ã    th c c¸c quyÒn  i víi µnh    µdoanh  ®è    th viªnl   nghiÖp  ¹ch to¸n®éc  Ëp nh  h   l   sau: a. Uû   Ö m     nhi cho  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µnh    ña  ©n   µng  th viªn c Ng h C«ng  ¬ng  th qu¶n  ý, iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  l  ® h ho   c doanh  nghiÖp  ïhîp víi Òu  ph      §i lÖ  ña  c doanh  nghiÖp  ∙  îcHéi ®ång  ®®    qu¶n  Þ phª  Èn. Gi¸m  c  tr   chu   ®è doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch  th viªn h to¸n ®éc  Ëp  Þu    l ch tr¸ch nhiÖm   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  trÞ,Tæng    Gi¸m  c  ©n  µng  ®è Ng h C«ng  ¬ng,tr cph¸p luËtvÒ   ¹t®éng  ña  th   í      ho   c doanh  nghiÖp; b. Bæ   Öm,  Ôn  Öm,    nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët Gi¸m  c,  ã   th   lu   ®è Ph Gi¸m  ®èc, K Õ     ëng;   to¸ntr c. Phª  Öt  Õ   ¹ch,kiÓm     ùc hiÖn  Õ   ¹ch  µ  Õt    duy k ho   trath   k ho v quy to¸n tµi    chÝnh; quy  nh    ®Þ møc   Ých  Ëp  ü  tr l qu khen  ëng, phóc  î ë  th   l   doanh  i nghiÖp  theo quy  nh   ña  é   µi chÝnh  µ  ®Þ c BT  v Quy  Õ   µichÝnh  ña  ©n   µng  ch t   c Ng h C«ng  ¬ng; th d.TrÝch  ét  Çn  ü  Êu    m ph qu kh hao  ¬  c b¶n  µ  înhuËn  v l  i sau  Õ  thu theo quy    ®Þnh  ña  é   µi chÝnh  µ  c BT  v ph¸p  ËthiÖn  µnh    µnh  Ëp    ü  Ëp  lu   h ®Ó th l c¸c qu t trung cña  ©n   µng    Ng h C«ng  ¬ng  ïng  µo  ôc  ch  i u   , thùc  Ön  th d vm ®Ý t¸ ®Ç t  hi c¸cdù    u        n  Þ  µnh    ¸n ®Ç të c¸c®¬ v th viªn; e. Phª  Öt    ¬ng    Õ   ¹ch  u    ë   éng,®Ç u    Òu  ©u,   duy c¸c ph ¸n,k ho ®Ç tm r   tchi s   hîp    ªndoanh, bæ   t¸cli     sung, thu  åi m ét  Çn  èn, chuyÓn  îng    Çn    h  ph v  nh cæ ph thuéc quyÒn    qu¶n  ýcña  ©n  µng  l  Ng h C«ng  ¬ng  ang  c¸cdoanh  th ® do    nghiÖp  thµnh    ¾ m   ÷; viªnn gi g. §iÒu  µ    ån  µichÝnh, kÓ   ngo¹itÖ  ÷a c¸c ®¬n  Þ  µnh    ho c¸c ngu t     c¶    gi     v th viªnnh»m   ö  ông  èn  ã  Öu    sd v c hi qu¶  Êt trong Ng ©n   µng  nh     h C«ng  ¬ng, trªn th    nguyªn  ¾c  t ph¶i®¶m     b¶o  cho tæng  µis¶n  ña  t  c doanh  nghiÖp  Þ   ótbítsè  b r    vèn kh«ng  îc thÊp  ¬n  ®  h tæng  è  î céng  íimøc   èn  ©n  s n  v  v ng s¸ch cÊp  µ      v c¸c nguån  èn  îccoilµthuéc vÒ   v ®        doanh  nghiÖp  ∙  îc®iÒu  ®®   chØnh ¬ng  t øng  íi v  nhiÖ m  ô  v hoÆc  quy    m« doanh  nghiÖp  ; ®ã h. Phª  Èn    ×nh    chu c¸c h thøc tr¶l ng,®¬n    Òn l ng  µ    Ön     ¬   gi¸ti  ¬ v c¸c bi ph¸p   b¶o  ¶m   i  èng, ®iÒu  Ön  ® ®ê s   ki lao  ng  ®é cho c¸n  é, c«ng  ©n  b  nh viªn cña    doanh nghiÖp. i.Quy Õt  nh  ë   éng    ®Þ mr hoÆc  thu  Ñp  ¹m    h ph vikinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  µnh    th viªntheo  Õn îc ph¸ttr Ón chung  ña  ©n   µng  chi l    i   c Ng h C«ng  ­ th ¬ng; k. Phª  Èn  Òu  Ö      chu §i l Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c doanh  nghiÖp, trong     ®ã   quy  nh  ù  ©n  Êp  ®Þ s ph c cho  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  Ò:  chøc  é    v tæ  b m¸y qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp, tuyÓn  ông, khen  ëng, ®Ò   ¹t,kû  Ëtc«ng  ©n    d   th   b   lu   nh viªnchøc; h¹n      møc   Ýn  ông  td (vay,cho    vay),mua     b¸n  µis¶n  è  nh,  t  c ®Þ mua   b¸n    Çn  ña    cæ ph c c¸c c«ng      Çn, tham      n  Þ  ªndoanh  tycæ ph   gia c¸c ®¬ v li   theo  ®óng  quy  nh   ña  Ët  ®Þ c Lu Doanh  nghiÖp  µ  íc vµ  nh n   quy  nh   ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   íc vÒ   Nh n   b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong ho¹t®éng     kinh doanh  Òn  Ö,tÝn    ti t   dông, mua     b¸n b¶n  quyÒn  ph¸t minh, s¸ng  Õ,      ch chuyÓn  giao c«ng  nghÖ,  tham      Öp  éikinh tÕ,nh÷ng  Ên    giac¸chi h      v ®Ò kh¸ccã  ªnquan  n   Òn  ù   li   ®Õ quy t   chñ  ña  ét  c m doanh  nghiÖp  µ  íclµthµnh    ña  ©n  µng  nh n     viªnc Ng h C«ng  ¬ng  th theo quy  nh  ña  Ët Doanh    ®Þ c Lu   nghiÖp  µ  íc; nh n l.KiÓ m     ¹t®éng  ña    tra ho   c doanh  nghiÖp  µnh    µ  th viªnv yªu  Çu  c doanh  nghiÖp      Ò   ×nh  ×nh  µichÝnh  µ  Õt  b¸o c¸o v t h t  v k qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2