Quyết định 328/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định 328/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 328/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng nhà nước về việc thu phí liên quan đến hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 328/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  328/1999/Q§­N H N N 1  n g µ y 22­9­ ® n 1999 V Ò  vi Ö c thu  h Ý  liªn q u a n  ® Õ n   o ¹t ® é n g   p   h ch o  vay c ñ a t æ  ch øc  t Ý n d ô n g  ® è i  íi h¸ch h µ n g v  k T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt nam   µ  Ët c¸c Tæ     cø    h Nh n     v Lu     chøc  Ýn  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ   Ò   Öm   ô, quyÒn   ¹n, tr¸ch nhiÖ m   v nhi v  h    qu¶n  ý cña  l  c¸c  é,  ¬  B c quan   ngang  é; B    ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh  ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ;     Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1. 1. Trong  ¹t®éng    ho   cho vay, c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  îc tho¶  Ën  íi td ®  thu v   kh¸ch hµng        ¹ phÝ  ªnquan  n     ®Ó thu c¸clo i   li   ®Õ kho¶n  vay. 2. C¸c  ¹  Ý  ãië    lo iph n   Kho¶n  §iÒu  µy  Ýnh    1  nt trªnkho¶n vay quy  æi    ® ra tûlÖ%  éng  íi   Êtcho    c v i l∙su   vay    ghitrong hîp ®ång  Ýn  ông     td kh«ng  îcvîtqu¸ ®     møc   Çn  i Êt  tr l∙ su cho    vay  ¬ng  t øng  Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt nam     do  h Nh n     quy ®Þnh  ¹ thêi®iÓ m   ý  Õt  îp ®ång  Ýn  ông. t    i kk h  td §i Ò u    2. Quy  nh  ¹i ®Þ t  Kho¶n  §iÒu  cña  2  1  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n kh«ng    ¸p dông  i  íitr ng  îp  chøc  Ýn  ông  ®è v   ê h tæ  td tho¶  Ën  íikh¸ch  µng      thu v   h ®Ó thu tiÒn b¸n  å  ¬    h s vay  èn  ña    v c c¸ckh¸ch hµng    kh«ng  éc diÖn  ®∙ivíi thu   u      møc    gi¸ ®ñ   ﮾ p     Ý    n. b  chiph inÊ §i Ò u 3. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t  k  C¸c v¨n b¶n  Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  do  h Nh n   Nam   ban  µnh  íc ®©y   ivíi h tr   tr¸     Quy Õt  nh  µy  Õt  Öu  ùcthi µnh. ®Þ n h hi l     h §i Ò u 4. Ch¸nh V¨n phßng  ©n   µng  µ   íc,Vô   ëng  ô   Ýnh  Ng h Nh n   tr V Ch s¸ch  Òn  Ö, Thñ   ëng    n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng, ti t   tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ¬  Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi Ng h Nh n     ph   t H  ®ång  qu¶n  Þ   µ  tr   v Tæng   Gi¸m  c    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸chnhiÖm     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản