Quyết định 33/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
83
lượt xem
5
download

Quyết định 33/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 33/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 33/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  33/2000/Q§/BT C   ë tµi n g µy  6 th¸ng 3 n¨ m   2000 V Ò  viÖc  öa ® æ i  m ø c  thu Õ   u Êt  s s thu Õ  n h Ë p  kh È u  m ét sè  Æ t   µ n g  thuéc   h ã m  2710  m h n trong Bi Ó u  thu Õ   thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy  02/03/1993 cña  ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu  thuÕ nhËp khÈu theo Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo  NghÞ  quyÕt sè 63/NQ­ UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      ñy  th vô  héikhãa X; C¨n  ®iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; Thùc hiÖn  kiÕn  ý  chØ ®¹o  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ c«ng    204/   v¨n sè  CP­KTTH   ngµy 2/3/2000 vÒ    viÖc  ®iÒu  chØnh    thuÕ      gi¸vµ  ®èi víix¨ng dÇu;   Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Söa  ®æi møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙icña  u    mét sè  m Æt  hµng thuéc nhãm  2710 quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  12/2000/Q§/BTC  sè  ngµy  3/2/2000 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh, thµnh  Bé      møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙imíinh  u      sau: M∙  sè M«     t¶nhãm,  Æt   m hµng ThuÕ   suÊt    Nhãm Ph©n  (%) nhãm 1 2 3 4 5 2710 DÇu  má  vµ c¸c lo¹ dÇu  thu ® îc tõ c¸c i   kho¸ng chÊt chøa        bi ­ tum, trõd¹ng          th«;c¸c chÕ  phÈm  cha  îcchitiÕthoÆc     ®       ghië  n¬i kh¸c cã        tû träng dÇu    c¸c lo¹    má vµ    i dÇu  thu  îc tõ c¸c kho¸ng  ® chÊt chøa  ­ tum  bi  chiÕm     tõ 70%       trëlªn,nh÷ng  i lo¹ dÇu nµy    lµ thµnh phÇn  b¶n  c¬  cña    c¸cchÕ  phÈm  ®ã
  2. 2 ­X¨ng    i   c¸clo¹ : 2710 00 11 ­­X¨ng     m¸y  bay 15 2710 00 12 ­­X¨ng     dung  m«i  10 2710 00 19 ­­X¨ng  i    lo¹ kh¸c     15 2710 00 20 ­Diesel     0 2710 00 30 ­Ma­dót   0 2710 00 40 ­NhiªnliÖu dïng cho          m¸y  bay (TC1,ZA1...   ) 25 2710 00 50 ­DÇu     háa th«ng  dông 0 2710 00 60 ­ Naptha,Reformate vµ          c¸c chÕ  phÈm  kh¸c  15 ®Ó  pha chÕ  x¨ng. 2710 00 70 ­Condensatevµ        c¸cchÕ phÈm  ¬ng    t tù 0 2710 00 90 ­Lo¹ikh¸c     10 §iÒu    2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    c¸cTê  khai hµng nhËp  khÈu ®∙ nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu  tõ ngµy  6/3/2000.Nh÷ng    quy ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quy ®Þnh  nµy ®Òu     b∙ibá.      
Đồng bộ tài khoản