Quyết định 33/2003/QĐ-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định 33/2003/QĐ-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 33/2003/QĐ-BQP về việc ban hành quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 33/2003/QĐ-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33/2003/Q -BQP Hà N i, ngày 07 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B QU C PHÒNG S 33/2003/Q -BQP NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY NNH V KHÁM B NH, CH A B NH IV I SĨ QUAN PH C VIÊN CÓ 15 NĂM PH C V TRONG QUÂN I B TRƯ NG B QU C PHÒNG Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996, ã s a i b sung ngày 16 tháng 12 năm 2002. Căn c Ngh nh s 41/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Qu c phòng. Căn c kho n 3 i u 37 Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam s 16/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999. Xét ngh c a Ch nhi m T ng c c H u c n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành Quy nh v khám b nh, ch a b nh i v i sĩ quan ph c viên có 15 năm ph c v trong quân i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các quy nh trư c ây trái v i Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 3. B T ng tham mưu, các T ng c c, Quân khu, Quân ch ng, Quân oàn, Binh ch ng, B Tư l nh B i biên phòng, H c vi n, Nhà trư ng và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Trà ( ã ký) QUY NNH V KHÁM B NH, CH A B NH I V I SĨ QUAN PH C VIÊN C 15 NĂM PH C V TRONG QUÂN I
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 33/2003/Q -BQP ngày 07/4/2003 c a B trư ng B Qu c phòng) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng ư c khám b nh, ch a b nh mi n ho c gi m vi n phí trong các cơ s quân y. 1. Sĩ quan ph c viên có 15 năm ph c v trong quân i tr lên (sau ây g i là sĩ quan ph c viên) không có ch b o hi m y t , khi m ho c b b nh ư c khám b nh, ch a b nh mi n ho c gi m vi n phí t i các cơ s quân y. 2. Sĩ quan ph c viên v a phương tham gia lao ng trong các ơn v , t ch c thu c di n ph i óng b o hi m y t b t bu c, n u có nguy n v ng thì ư c khám b nh, ch a b nh t i các cơ s quân y theo ch b o hi m y t . i u 2. Cơ s quân y th c hi n khám b nh, ch a b nh cho sĩ quan ph c viên. 1. Cơ s quân y th c hi n khám b nh, ch a b nh cho sĩ quan ph c viên, g m các b nh vi n và vi n có giư ng b nh c a quân i (sau ây g i là b nh vi n quân i). 2. Các b nh xá quân i không tham gia khám b nh, ch a b nh cho sĩ quan ph c viên (tr trư ng h p c p c u). i u 3. Căn c xét mi n ho c gi m vi n phí i v i sĩ quan ph c viên. Vi c xét mi n ho c gi m vi n phí i v i sĩ quan ph c viên căn c vào tính ch t b nh lý c a ngư i b nh và các quy nh hi n hành v chính sách ưu ãi c a Nhà nư c. i u 4. Vi n phí và giá vi n phí. 1. Vi n phí là m t ph n trong t ng chi phí cho vi c khám b nh, ch a b nh theo quy nh c a Chính ph v thu m t ph n vi n phí. 2. Giá vi n phí, th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c v thu m t ph n vi n phí trong các cơ s y t i u 5. Trách nhi m c a các b nh vi n quân i Các b nh vi n th c hi n khám b nh, ch a b nh cho sĩ quan ph c viên ph i m b o tính công b ng, bình ng, úng i tư ng, th t c ơn gi n và thu n ti n, không ư c gây phi n hà cho ngư i b nh. Chương 2: T CH C KHÁM B NH, CH A B NH CHO SĨ QUAN PH C VIÊN i u 6. Tuy n khám b nh, ch a b nh cho sĩ quan ph c viên.
  3. 1. Tuy n khám b nh, ch a b nh cho sĩ quan ph c viên là b nh vi n quân i g n nh t t i khu v c sĩ quan ph c viên có h khNu ho c nơi cư trú n nh 2. Trư ng h p c p c u, sĩ quan ph c viên ư c c u ch a b t kỳ cơ s i u tr quân y nào g n nh t (b nh xá ho c b nh vi n), không phân bi t tuy n và khu v c; ư c hư ng các quy n l i v khám b nh, ch a b nh theo quy nh v mi n và gi m vi n phí t i kho n 1 và kho n 2 i u 11 Chương II c a Quy nh này. Sau khi b nh n nh ph i chuy n v b nh vi n úng tuy n ã ăng ký. i u 7. ăng ký khám b nh, ch a b nh c a sĩ quan ph c viên. 1. Khi ph c viên v a phương, sĩ quan ph c viên ăng ký v i cơ quan quân s huy n, qu n và tương ương (g i là Ban ch huy quân s huy n). Ban ch huy quân s huy n có trách nhi m c p gi y gi i thi u n b nh vi n quân i theo tuy n làm th t c ăng ký khám b nh, ch a b nh l n u. Vi c ăng ký và c p (có thu ti n) s khám b nh, ch a b nh do b nh vi n làm khi sĩ quan ph c viên n ăng ký ho c khám b nh, ch a b nh l n u. 2. B nh vi n quân i thu c tuy n, căn c vào gi y gi i thi u c a Ban ch huy quân s huy n; quy t nh ph c viên (ho c gi y ch ng nh n có 15 năm ph c v trong quân i); ch ng minh thư c a sĩ quan ph c viên ăng ký c p s khám b nh, ch a b nh l n u cho sĩ quan ph c viên. 3. Hàng năm vào tháng 11, sĩ quan ph c viên có trách nhi m n p s khám b nh, ch a b nh cho Ban ch huy quân s xã, phư ng và tương ương (g i là Ban ch huy quân s xã) chuy n cho Ban ch huy quân s huy n xác nh n ư c ti p t c khám b nh, ch a b nh mi n ho c gi m vi n phí t i b nh vi n quân i theo tuy n t ngày 01 tháng 01 n ngày 31 tháng 12 năm sau. 4. Trư ng h p sĩ quan ph c viên thay i b nh vi n khám b nh, ch a b nh do chuy n nơi cư trú, th t c ăng ký khám b nh, ch a b nh t i b nh vi n m i ư c th c hi n theo gi y gi i thi u c a cơ quan quân s huy n (nơi m i n cư trú) và s khám b nh, ch a b nh c a b nh vi n cũ. 5. Sĩ quan ph c viên thu c i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 1 Chương I Quy nh này có nguy n v ng khám b nh, ch a b nh t i b nh vi n quân i theo tuy n thì ăng ký v i cơ quan b o hi m y t a phương, ư c hư ng các quy n l i khám b nh, ch a b nh và có trách nhi m th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o hi m y t . i u 8. Th t c hành chính khi khám b nh, ch a b nh. Khi i khám b nh, ch a b nh t i các b nh vi n quân i thu c tuy n, sĩ quan ph c viên ph i xu t trình các gi y t sau: 1. S khám b nh, ch a b nh do b nh vi n nơi ăng ký khám b nh, ch a b nh c p. 2. Ch ng minh thư. 3. Trư ng h p ư c xét mi n vi n phí còn ph i có:
  4. a) Gi y ch ng nh n thu c di n có hoàn c nh c bi t khó khăn; cư trú thư ng xuyên t i các xã thu c vùng sâu, vùng núi cao, biên gi i, h i o do cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i c p qu n, huy n và tương ương c p. b) H sơ s c kh e ho c gi y ra vi n cũ xác nh b nh cũ trong th i gian t i ngũ tái phát. i u 9. T ch c khám b nh, ch a b nh. Vi c t ch c khám b nh, ch a b nh ngo i trú và n i trú cho sĩ quan ph c viên t i các b nh vi n quân i ư c th c hi n như i v i sĩ quan t i ngũ. i u 10. Quy n l i và trách nhi m c a sĩ quan ph c viên khi khám b nh, ch a b nh t i các b nh vi n quân i. 1. Quy n l i: a) ư c khám b nh, ch a b nh ngo i trú và n i trú. b) ư c b o m khám b nh, làm các xét nghi m ph c v cho chNn oán và i u tr , thu c, d ch truy n, máu, làm các th thu t và ph u thu t, s d ng giư ng b nh như i v i sĩ quan t i ngũ cùng c p b c. 2. Trách nhi m: a) ăng ký khám b nh, ch a b nh t i b nh vi n quân i theo tuy n. b) Xu t trình s khám b nh, ch a b nh do b nh vi n nơi ăng ký c p và các gi y t khác theo quy nh. Trư ng h p c p c u ư c nh n ngay, nhưng sau khi qua kh i tình tr ng nguy k ch ph i nhanh chóng hoàn ch nh các th t c v i b nh vi n. c) N p ti n vi n phí, ti n s khám b nh, ch a b nh theo m c quy nh. d) B o qu n và không cho ngư i khác mư n s khám b nh, ch a b nh. e) N p tr l i s khám b nh, ch a b nh cho Ban ch huy quân s huy n khi tham gia b o hi m y t theo quy nh c a Nhà nư c. i u 11. i tư ng ư c mi n ho c gi m vi n phí và không ư c mi n, gi m vi n phí. 1. i tư ng ư c mi n n p ti n vi n phí: a) Sĩ quan ph c viên có h khNu và cư trú thư ng xuyên t i các xã vùng sâu, v ng núi cao, biên gi i, h i o thu c nh ng a danh theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. b) Có hoàn c nh c bi t khó khăn, có ch ng nh n c a a phương (cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i c p qu n, huy n và tương ương).
  5. c) M c m t trong các b nh như: s t rét, lao, tâm th n, phong, tiêm phòng và i u tr b nh d i. d) B nh cũ trong th i gian t i ngũ tái phát (theo h sơ s c kh e ho c gi y ra vi n trong th i gian t i ngũ). e) Trong th i gian t i ngũ có t 8 năm tr lên công tác nh ng a bàn ư c coi là c bi t khó khăn, gian kh theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Các i tư ng còn l i không thu c di n quy nh t i kho n 1 c a i u này ư c gi m 50% ti n vi n phí. 3. Sĩ quan ph c viên thu c m t trong các trư ng h p sau ây, không ư c mi n ho c gi m ti n vi n phí: a) B thương tích do c ý ánh nhau (tr trư ng h p b ngư i khác gây nên), t gây thương tích cho mình. b) Do say rư u và nh ng h u qu do say rư u. c) Do dùng ch t ma túy. d) B nh lây qua ư ng tình d c, nhi m HIV/AIDS do vi ph m o c. e) B thương tích do vi ph m pháp lu t. i u 12. Phương th c và t ch c thu vi n phí. Vi c t ch c thu vi n phí ư c th c hi n như v i i tư ng ph i n p m t ph n vi n phí y t . Ngư i b nh n p ti n vi n phí và thanh toán vi n phí tr c ti p t i cơ quan tài chính c a b nh vi n: 1. i tư ng thu c di n ư c gi m ti n vi n phí ph i n p ti n vi n phí theo quy nh (sau khi ã tr ph n ư c gi m). 2. i tư ng không thu c di n mi n ho c gi m vi n phí thì ph i tr toàn b chi phí khám b nh, ch a b nh theo quy nh. i u 13. Kinh phí mb o th c hi n khám b nh, ch a b nh cho sĩ quan ph c viên. Ngân sách hàng năm m b o vi c khám b nh, ch a b nh cho sĩ quan ph c viên thu c ph n kinh phí c a b nh vi n do B Qu c phòng c p (qua C c Quân y T ng c c H u c n). Chương 3: QU N LÝ, S D NG KINH PHÍ, VI N PHÍ VÀ S KHÁM B NH, CH A B NH
  6. i u 14. Qu n lý, s d ng ngu n kinh phí, vi n phí. 1. Kho n vi n phí thu c a sĩ quan ph c viên khám b nh, ch a b nh n p là ngu n thu b sung vào ngân sách chung c a b nh vi n; ư c s d ng b sung kinh phí mua thu c, d ch truy n, máu, hóa ch t xét nghi m, phim X quang, v t tư tiêu hao thi t y u, in m t s m u bi u ph c v ngư i b nh. 2. Vi c qu n lý vi n phí thu ư c c a sĩ quan ph c viên ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a quân i. Cơ quan tài chính b nh vi n ph i m s ăng ký, th ng kê theo dõi y , chính xác, k p th i. i u 15. S khám b nh, ch a b nh. 1. S khám b nh, ch a b nh là cơ s pháp lý sĩ quan ph c viên khám b nh, ch a b nh t i b nh vi n quân i thu c tuy n. 2. S khám b nh, ch a b nh ư c in theo M u s 01/2003/KB-SQPV kèm theo, quy nh như sau: a) S in kh A5. b) Quy nh in các trang bìa: - Trang bìa 1: In tên S khám b nh, ch a b nh c a sĩ quan ph c viên 15 năm. - Trang bìa 2: In ph n sơ y u lý l ch. - Trang bìa 3: In ch ng nh n hàng năm c a Ban ch huy quân s huy n. - Trang bìa 4: In quy nh s d ng s khám b nh, ch a b nh c a sĩ quan ph c viên. c) T trang 2 tr i tr ng dành cho b nh vi n ghi khi sĩ quan ph c viên khám b nh, ch a b nh. S lư ng trang: 30 trang ( ánh s t trang 2 n trang 30), óng d u giáp lai c a b nh vi n gi a i u l6. Qu n lý, s d ng s khám b nh, ch a b nh. 1. S khám b nh, ch a b nh do b nh vi n quân i thu c tuy n in, c p có thu ti n cho sĩ quan ph c viên. Giá s khám b nh, ch a b nh ư c tính theo giá g c t i th i i m in s . 2. S khám b nh, ch a b nh l n u có giá tr s d ng trong năm k t ngày c p. Các năm ti p theo, m i năm 01 (m t) l n do Ban ch huy quân s huy n xác nh n vào s (trang bìa 3 M u s 01/2003/KB-SQPV) sĩ quan ph c viên ư c khám b nh, ch a b nh t i b nh vi n quân i trong năm sau. 3. S khám b nh, ch a b nh s d ng cho nhi u l n khám b nh. Khi s khám b nh, ch a b nh h t ch ghi ho c h t ph n dành cho Ban ch huy quân s huy n xác nh n, sĩ quan ph c viên ư c b nh vi n nơi ăng ký khám b nh, ch a b nh c p s m i.
  7. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 17. Trách nhi m c a các b nh vi n, b nh xá quân i. 1. Trách nhi m c a các b nh vi n quân i: a) ăng ký và c p s , i s khám b nh, ch a b nh cho sĩ quan ph c viên. b) T ch c, tri n khai vi c khám b nh, ch a b nh cho sĩ quan ph c viên. c) m b o thu c, hóa ch t xét nghi m, phim X quang, v t tư tiêu hao thi t y u theo danh m c c a B Y t và theo quy nh hi n hành c a quân i, không ngư i b nh t mua. d) ăng ký th ng kê báo cáo tình hình thu dung, i u tr hàng tháng ph i tách riêng i tư ng sĩ quan ph c viên theo m u báo cáo c a C c Quân y. 2. Trách nhi m c a các b nh xá quân i. Không thu dung, i u tr i tư ng sĩ quan ph c viên. i v i trư ng h p c p c u, sau khi ti n hành công tác sơ c u, c p c u bư c u theo phân c p nhi m v k thu t ph i chuy n b nh nhân v tuy n ã ăng ký khám b nh, ch a b nh. i u 18. Trách nhi m c a cơ quan quân s a phương. 1. Ban ch huy quân s huy n có trách nhi m: a) Ph bi n chính sách v chăm sóc s c kh e c a quân i i v i sĩ quan ph c viên, quy n l i và trách nhi m khi th c hi n khám b nh, ch a b nh t i các b nh vi n quân i. b) Ti n hành ăng ký, qu n lý, theo dõi khi sĩ quan ph c viên v a phương. c) Hư ng d n cho sĩ quan ph c viên các quy nh v th t c c n thi t ph i có khi i khám ch a b nh t i các b nh vi n quân i. d) C p gi y gi i thi u sĩ quan ph c viên i ăng ký khám b nh, ch a b nh l n u t i các b nh vi n quân i theo tuy n quy nh; hàng năm xác nh n quy n ư c khám b nh, ch a b nh vào s khám b nh, ch a b nh c a sĩ quan ph c viên và ch u trách nhi m pháp lý v các gi y t ó. e) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a a phương, các b nh vi n quân i và hư ng d n Ban ch huy quân s xã trong vi c gi i quy t các v n liên quan n ăng ký, c p s khám b nh, ch a b nh và th c hi n khám b nh, ch a b nh i v i sĩ quan ph c viên trong ph m vi qu n lý c a mình. 2. Ban ch huy quân s xã có trách nhi m:
  8. a) Qu n lý tình hình sĩ quan ph c viên trong ph m vi ph trách. b) Thu s khám b nh, ch a b nh c a sĩ quan ph c viên chuy n cho Ban ch huy quân s huy n ch ng nh n quy n l i ư c khám b nh, ch a b nh t i b nh vi n theo tuy n quy nh. i u 19. Trách nhi m c a các cơ quan ch c năng B Qu c phòng. 1. C c Quân y T ng c c H u c n ch u trách nhi m ch o các b nh vi n, b nh xá trong toàn quân th c hi n úng các quy nh c a B Qu c phòng v khám b nh, ch a b nh cho sĩ quan ph c viên. 2. C c Cán b T ng c c Chính tr có trách nhi m ch o, hư ng d n vi c c p gi y ch ng nh n sĩ quan ph c viên có 15 năm ph c v trong quân i tr lên cho sĩ quan khi ph c viên. 3. C c Chính sách T ng c c Chính tr có trách nhi m ch o các cơ quan ch c năng theo ngành d c thu c cơ quan quân s a phương các c p v vi c qu n lý, ăng ký, theo dõi và gi i thi u, ch ng nh n cho sĩ quan ph c viên i ăng ký khám b nh, ch a b nh t i các b nh vi n quân i. 4. C c Tài chính B Qu c phòng: Hàng năm, trên cơ s báo cáo c a các b nh vi n b o m ngân sách các b nh vi n quân i th c hi n t t vi c khám b nh, ch a b nh cho sĩ quan ph c viên. 5. C c Quân l c B t ng Tham mưu: Ph i h p v i C c Quân y T ng c c H u c n nghiên c u, xu t v i B Qu c phòng v s giư ng b nh vi n c n tri n khai thêm ph c v cho i tư ng sĩ quan ph c viên. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 20. i tư ng v n d ng. Sĩ quan có 15 năm ph c v trong quân i tr lên, n u ph c viên trư c ngày Quy nh này có hi u l c, ư c áp d ng các quy nh v khám b nh, ch a b nh t i Quy nh này. i u 21. Trách nhi m th c hi n. Cơ quan, ơn v và cá nhân liên quan có trách nhi m th c hi n nghiêm các quy nh v khám b nh, ch a b nh cho sĩ quan ph c viên. Quá trình th c hi n n u có vư ng m c ph n ánh k p th i v B Qu c phòng xem xét, gi i quy t i u 22. Khen thư ng, x lý vi ph m.
  9. 1. Cơ quan, ơn v và cá nhân có thành tích trong công tác th c hi n khám b nh, ch a b nh cho sĩ quan ph c viên ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. 2. Ngư i vi ph m Quy nh này tùy theo tính ch t, m c s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . Quy n l i khám b nh, ch a b nh c a sĩ quan ph c viên s b h y b n u phát hi n có s gi m o h sơ, gi y t . N u gây thi t h i thì ph i hoàn tr chi phí khám b nh, ch a b nh, b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản