Quyết định 33/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
7
download

Quyết định 33/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 33/2003/QĐ-UB về việc:Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 33/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 33/2003/Q -UB Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2003 QUY T NNH BAN HÀNH "QUY NNH V M T S CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI NS N XU T NÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I" Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Ngh quy t s 15-NQ/TW ngày 15/12/2000 c a B Chính tr v phương hư ng, nhi m v phát tri n Th ô Hà N i trong th i kỳ 2001-2010; Căn c Ngh quy t s 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 c a Chính ph v m t s ch trương chính sách chuy n d ch cơ c u kinh t và tiêu th s n ph m nông nghi p; Th c hi n chương trình 12-CTr/TU ngày 5/11/2001 c a Thành u v phát tri n kinh t ngo i thành và t ng bư c hi n i hoá nông thôn (2001-2005); Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và PTNT t i T trình s 137 TTr/SNN-CS ngày 24/12/2002 v vi c ban hành m t s chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t nông nghi p. QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh v m t s chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t nông nghi p trên a bàn Thành ph Hà N i" i u 2 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây c a UBND Thành ph trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3 : Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Nông nghi p và PTNT, K ho ch và u tư; Tài chính V t giá; Thương m i; a chính Nhà t; Lao ng thương binh và xã h i; Khoa h c công ngh và môi trư ng; Quy ho ch và Ki n trúc; Giám c Ngân hành Nhà nư c Hà N i, Giám c Qu h tr phát tri n Hà N i, C c trư ng C c Thu Hà N i, Th trư ng các nghành có liên quan và Ch t ch UBND các huy n, các t ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t nông nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Lê Quí ôn QUY NNH V M T S CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N S N XU T NÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 33/2003/Q -U ban Hành chính ngày 21/02/2003 c a UBND TP) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG. i u1: i tư ng áp d ng. Các i tư ng ư c áp d ng chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t nông nghi p trên a bàn Thành ph Hà N i (g i chung là các nhà u tư phát tri n nông nghi p), bao g m : 1. Các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t trong nư c. 2. Các h p tác xã, liên hi p h p tác xã. 3. Các t ch c, ch trang tr i, h gia ình và cá nhân có năng l c s n xu t nông nghi p theo các d án phát tri n nông nghi p ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 2 : Nguyên t c áp d ng chính sách. 1/ Các ho t ng phát tri n nông nghi p ư c áp d ng chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t nông nghi p, nh m chuy n i cơ c u cây tr ng v t nuôi theo hư ng gi m d n di n tích tr ng lúa, bao g m : - S n xu t hoa, rau an toàn và tr ng cây ăn qu lâu năm. - Chăn nuôi l n n c, bò s a. - Nuôi tr ng thu s n. - Ch bi n nông s n th c phNm. 2/ Các ho t ng phát tri n s n xu t nông nghi p ư c quy nh t i Kho n 1 - i u 2 này ph i thu c các D án ho c trong vùng D án phát tri n nông nghi p ư c c p có thNm quy n phê duy t. Chương 2: CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N S N XU T NÔNG NGHI P
  3. i u 3 : Chính sách h tr u tư xây d ng k t c u h t ng : 1/ Ngân sách thành ph u tư h tr 80% s kinh phí xây d ng k t c u h t ng cho m t s h ng m c công trình xây d ng theo D án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t (ngoài chính sách u tư hi n hành c a Nhà nư c), bao g m : - H th ng th y l i (kênh c p 3) ph c v tư i tiêu cho vùng phát tri n s n xu t cây tr ng và nuôi th thu s n. - Các h th ng : c p i n và c p nư c s ch ph c v s n xu t, kinh doanh và d ch v phát tri n nông nghi p. - H th ng ư ng giao thông, b n bãi t p k t v t tư, phân bón, s n phNm nông nghi p. - Các công trình cơ b n khác ph c v tr c ti p cho phát tri n s n xu t nông nghi p. 2/ Các công trình u tư xây d ng k t c u h t ng ph c v cho phát tri n s n xu t nông nghi p theo D án u tư, Ngân sách Thành ph h tr u tư quy nh t i Kho n 1 - i u 3 này ư c qu n lý khai thác s d ng sau u tư theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và hư ng d n c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành. i u 4 : Chính sách h tr giá v t tư, k thu t, gi ng cây tr ng, v t nuôi. 1/ Ngân sách Thành ph h tr giá cho m t s v t tư thi t b ch y u, các lo i gi ng cây tr ng, v t nuôi và thu c s n có hi u qu kinh t cao (ngoài chính sách tr giá hi n hành c a Nhà nư c), c th là : - Các gi ng Hoa ngo i nh p khNu, các lo i phân bón vi sinh, thu c b o v th c v t vi sinh và th o m c, bao nhãn mác rau an toàn. - Nhà lư i s n xu t rau an toàn cao c p, thi t b ki m tra ch t lư ng rau an toàn, kho bãi và thi t b b o qu n hoa, rau an toàn, trang thi t b ch bi n nông s n th c phNm, phương ti n (xe chuyên dùng) v n chuy n nông s n th c phNm ch bi n. 2/ M c h tr giá quy nh t i Kho n 1 - i u 4 này không quá 50% giá v t tư trong 3 năm u k t ngày chính sách ư c ban hành và không quá 30 giá thi t b theo D án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 5 : Chính sách b o tr s n xu t nông nghi p và tiêu th nông s n: 1/ Khi có thiên tai úng, h n x y ra trên di n tích cây tr ng, nuôi th thu s n thu c vùng tư i tiêu c a các Công ty khai thác các công trình thu l i th c hi n, thì ư c Ngân sách Thành ph h tr kinh phí ho t ng ch ng thiên tai b o v s n xu t ngoài nh m c quy nh. 2/ i v i s n xu t rau an toàn và ch bi n nông s n, th c phNm khi g p r i ro v thiên tai ho c t bi n v giá th trư ng xu ng th p, thì các bên ký k t h p ng s n xu t và tiêu th cùng nhau tho thu n phân chia thi t h i. N u m c thi t h i xu ng th p hơn 50% giá thành s n xu t, thì Ngân sách thành ph s h tr m t ph n thi t h i
  4. cho ngư i s n xu t (th c hi n theo Quy t nh s 80/2002/Q -TTg ngày 24/6/2002 c a Th tư ng Chính ph v chính sách khuy n khích tiêu th nông s n hàng hoá thông qua h p ng) v i m c không quá 50% chi phí v t tư ph c v cho s n xu t rau an toàn ho c ch bi n nông s n th c phNm. i u 6 : Chính sách vay v n ưu ãi : 1/ Các nhà u tư phát tri n nông nghi p ư c vay các ngu n v n tín d ng ưu ãi theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c và ưu tiên vay v n t Quĩ Khuy n nông. 2/ Ngoài chính sách vay v n ưu ãi qui nh t i Kho n 1 - i u 6 này, các nhà u tư phát tri n nông nghi p ư c vay v n có h tr lãi su t theo qui nh trong D án u tư phát tri n nông nghi p ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 7 : Chính sách v t ai 1. Các nhà u tư phát tri n nông nghi p ư c mi n gi m ti n s d ng t, ti n thuê t theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v qui nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i). 2. Trên cơ s qui ho ch và k ho ch s d ng t, UBND c p huy n có thNm quy n quy t nh chuy n i m c ích s d ng t cho các D án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t chuy n di n tích tr ng lúa (k c các di n tích t nông lâm nghi p) sang s n xu t các lo i cây tr ng, v t nuôi và nuôi th th y s n có hi u qu kinh t cao. 3. Các nhà u tư phát tri n nông nghi p có quy n s d ng t theo D án u tư s n xu t ư c phê duy t, thì ư c c p có thNm quy n xem xét cho phép làm lán tr i, nhà kho, nhà qu n lý b o v t m th i... theo qui nh, ng th i ph i n p các lo i thu theo Lu t nh và khai thác s d ng t úng m c ích theo qui nh c a Lu t t ai. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 8 : S Nông nghi p và PTNT. 1. Ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư cùng các S , ngành liên quan và UBND các huy n : l p k ho ch xây d ng và th c hi n các D án u tư phát tri n nông nghi p n năm 2005 và 2010, trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. 2. Hư ng d n, ôn c và ki m tra vi c th c hi n chính sách c a các D án u tư phát tri n nông nghi p theo ch c năng nhi m v ư c phân công. i u 9 : S Tài chính V t giá Ph i h p v i S Nông nghi p và PTNT, S K ho ch và u tư cùng các S , ngành liên quan căn c các chính sách t i qui nh này, t ng h p và cân i kinh phí h tr t Ngân sách trình UBND Thành ph xem xét, phê duy t theo k ho ch hàng năm. i u 10 : S K ho ch và u tư
  5. Ph i h p v i S Tài chính V t giá, S Nông nghi p và PTNT cùng các S , ngành liên quan hư ng d n các ch u tư l p D án theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c và th ng nh t xu t ngu n v n u tư phát tri n s n xu t nông nghi p hàng năm trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. i u 11 : S a chính Nhà t Ph i h p v i S Nông nghi p và PTNT cùng các S , ngành liên quan th ng nh t hư ng d n các t ch c, h gia ình, cá nhân th c hi n chính sách t ai t i i u 7 - chương II c a Qui nh này theo qui nh c a Lu t t ai. i u 12 : Các ngành : Ngân hàng Nhà nư c Hà N i, C c Thu thành ph , S Qui ho ch và Ki n trúc, S Thương M i, Chi nhánh Quĩ h tr phát tri n Hà N i, Công ty b o hi m Hà N i và các ban, ngành liên quan căn c ch c năng nhi m v ư c phân công, có trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n chính sách t i Qui nh này. i u 13 : UBND các huy n. Ch ng ph i h p v i các S , ngành liên quan t ch c th c hi n K ho ch s 14/KH-UB ngày 29/3/2002 c a UBND thành ph theo thNm quy n. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 14 : Khen thư ng và x lý vi ph m Trong quá trình th c hi n, các t ch c, h gia ình, cá nhân có thành tích xu t s c ư c khen thư ng theo qui nh, m i hành vi vi ph m thùy theo m c thi t h i s b x lý theo pháp lu t. i u 15 : T ch c ki m tra th c hi n 1. Th trư ng các s , ban, ngành liên quan và Ch t ch UBND các huy n có trách nhi m ki m tra, ôn c và ph i h p th c hi n nh ng nhi m v ư c giao theo Qui nh này. 2. Giám c S Nông nghi p và PTNT ch u trách nhi m t ng h p tình hình và k t qu th c hi n c a các ngành liên quan, các c p và các khó khăn vư ng m c trong quá trình tri n khai, báo cáo UBND Thành ph xem xét, gi i quy t k p th i./.
Đồng bộ tài khoản