Quyết định 33/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định 33/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 33/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 33/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 3 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 33/2004/Q -TTG NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2004 PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N THANH NIÊN VI T NAM GIAI O N 2004-2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t Chương trình phát tri n thanh niên Vi t Nam giai o n 2004 - 2005. i u 2. Giao nhi m v t ch c th c hi n Chương trình phát tri n thanh niên Vi t Nam giai o n 2004 - 2005 như sau: 1. B K ho ch và u tư, y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam ch trì, ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và các B , ngành, a phương t ch c tri n khai Chương trình phát tri n thanh niên Vi t Nam n năm 2005; theo dõi, ôn c, ki m tra, t ng h p và ánh giá tình hình th c hi n c a các B , ngành, a phương báo cáo Th tư ng Chính ph ; t ch c i u tra cơ b n v tình hình thanh niên vào năm 2004; nghiên c u trình Chính ph v cơ ch , chính sách h tr khuy n khích thanh niên tham gia các chương trình phát tri n kinh t - xã h i; t ch c sơ k t Chương trình phát tri n thanh niên Vi t Nam n năm 2005 và xây d ng chương trình th c hi n giai o n 2 (2006 - 2010) c a Chi n lư c phát tri n thanh niên. 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i: - Ch trì, ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam, các B , ngành có liên quan, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia xoá ói, gi m nghèo và vi c làm giai o n 2001 - 2005. - Nghiên c u b sung, hoàn thi n các chính sách phát tri n h th ng các trư ng, trung tâm d y ngh và d ch v vi c làm, các làng ngh truy n th ng, tăng cư ng qu n lý nhà nư c i v i vi c ưa lao ng tr i làm vi c có th i h n nư c ngoài.
  2. - Ch trì, ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam và các B , ngành có liên quan phát tri n các hình th c nâng cao tay ngh , trình chuyên môn, nghi p v cho thanh niên. - Ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam, B N i v và các cơ quan có liên quan xem xét các chính sách hi n hành i v i l c lư ng trí th c tr và y, bác sĩ tr tham gia phát tri n nông thôn, mi n núi, xây d ng chính sách huy ng trí th c tr và y, bác sĩ tr tham gia phát tri n kinh t - xã h i các a bàn khó khăn. - Ch trì, ph i h p v i U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam và các cơ quan có liên quan Ny m nh phòng, ch ng t n n m i dâm, ma túy trong thanh niên. Ph i h p v i m t s a phương thí i m t ch c cai nghi n t p trung g n v i d y ngh , gi i quy t vi c làm cho thanh niên. 3. B Giáo d c và ào t o: - Ch trì, ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam, các B , ngành, a phương, các oàn th , t ch c xã h i tri n khai th c hi n các ch tiêu phát tri n thanh niên trong lĩnh v c giáo d c - ào t o, l ng ghép v i vi c th c hi n giai o n n năm 2005 c a Chi n lư c phát tri n giáo d c - ào t o. - Ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam, các B , ngành có liên quan và các oàn th , t ch c xã h i Ny m nh vi c nâng cao ch t lư ng giáo d c toàn di n trong nhà trư ng; u tranh ch ng các hi n tư ng tiêu c c trong h c t p, thi tuy n; Ny lùi và thanh toán t n n ma túy, t n n xã h i trong trư ng h c. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, xu t trình Chính ph phê duy t ch , chính sách i v i cán b oàn, H i trong trư ng h c. - Nghiên c u các chính sách h tr , ph i h p v i các oàn th nhân dân, t ch c kinh t , xã h i phát tri n các hình th c giáo d c xây d ng xã h i h c t p. 4. B Bưu chính, Vi n thông: - Ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh , Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam và các B , ngành có liên quan tri n khai các d án v ngu n nhân l c công ngh thông tin, Ny m nh vi c ào t o l p trình viên, chuyên gia tr trong lĩnh v c công ngh thông tin, thí i m ưa tin h c vào các i m Bưu i n - Văn hoá xã. - Nghiên c u xây d ng, ban hành các chính sách khuy n khích các lo i hình ào t o tin h c và ng d ng công ngh thông tin ngoài nhà trư ng; chính sách, cơ ch ph c p tin h c cho thanh, thi u niên. 5. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam, các B ,
  3. ngành có liên quan, các a phương c ng c h th ng các Trung tâm khuy n nông, tăng cư ng d y ngh , ph bi n, chuy n giao công ngh cho thanh niên nông thôn, hư ng d n thanh niên nông thôn ng d ng công ngh sinh h c trong s n xu t, i s ng. 6. B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i y ban Th d c Th thao, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam và các cơ quan truy n thông i chúng tăng cư ng công tác thông tin, tuyên truy n, giáo d c, t ch c các ho t ng văn hoá, th d c th thao trong thanh niên; quy ho ch xây d ng các trung tâm vui chơi gi i trí, luy n t p th d c th thao cho thanh niên, Ny m nh cu c v n ng xây d ng n p s ng văn hoá, phòng, ch ng t n n xã h i. 7. B Y t ch trì, ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm, y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam c th hoá các ch tiêu, gi i pháp phòng, ch ng HIV/AIDS trong thanh niên; tăng cư ng công tác tuyên truy n thay i nh n th c và hành vi c a thanh niên v phòng, ch ng HIV/AIDS. 8. B Công an ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam, các B , ngành liên quan và các a phương c th hoá các ch tiêu phòng, ch ng t n n ma tuý trong thanh thi u niên; xây d ng và th c hi n chương trình liên ngành phòng, ch ng t i ph m trong thanh thi u niên; u tranh b o v thanh thi u niên trư c m i âm mưu, hành vi phá ho i, chia r , lôi kéo gây r i c a các ph n t x u. 9. B N i v ch trì, ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam và các B , ngành liên quan nghiên c u, xây d ng, ban hành chính sách cho cán b thanh niên, l c lư ng thanh niên xung phong, các i thanh niên tình nguy n, khuy n khích tài năng tr và các chính sách có liên quan phát huy vai trò c a thanh niên tham gia, m nh n các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i vùng c bi t khó khăn, các công trình xây d ng cơ s h t ng nông thôn và tham gia các công trình tr ng i m qu c gia. 10. B Tài chính ch trì, cùng v i B K ho ch và u tư hư ng d n vi c b trí kinh phí trong d toán ngân sách hàng năm c a các B , cơ quan Trung ương, các a phương, và trong d toán kinh phí th c hi n các Chương trình m c tiêu qu c gia, các chương trình, d án l n c a Nhà nư c có liên quan th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a Chương trình phát tri n thanh niên giai o n 2004 - 2005. 11. U ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam và các B , ngành, a phương ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh: - Xây d ng và t ch c tri n khai Chương trình hành ng c a oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh th c hi n Chi n lư c phát tri n thanh niên. - Ny m nh phong trào "Thi ua, tình nguy n xây d ng và b o v T qu c" v i nh ng n i dung và gi i pháp cơ b n là: thi ua h c t p, ti n quân vào khoa h c, công ngh ; thi ua l p nghi p, lao ng sáng t o; tình nguy n vì cu c s ng c ng ng; xung kích b o v T qu c, gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i.
  4. - Ti p t c xây d ng và phát tri n các i thanh niên tham gia phát tri n kinh t - xã h i; tăng cư ng giáo d c nâng cao tinh th n xung kích, tình nguy n c a thanh niên n tham gia xây d ng, phát tri n kinh t - xã h i vùng sâu, vùng xa và vùng c bi t khó khăn; xây d ng và th c hi n các d án m i tri n khai Chi n lư c phát tri n thanh niên. - Phát tri n mô hình i thanh niên xung kích an ninh, ng viên, t ch c thanh niên phát huy vai trò xung kích trong vi c gi gìn an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. Duy trì và phát tri n các hình th c ng viên thanh niên th c hi n t t nghĩa v quân s , tham gia xây d ng n n qu c phòng toàn dân. - Th c hi n chương trình giáo d c lý lu n chính tr , chương trình giáo d c v tư tư ng H Chí Minh cho oàn viên, thanh niên; tăng cư ng công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, o c, xây d ng n p s ng văn hoá cho thanh niên. - Nâng cao ch t lư ng t ch c oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Liên hi p thanh niên Vi t Nam, H i Sinh viên Vi t Nam, nh t là cơ s ; c ng c và m r ng m t tr n oàn k t, t p h p thanh niên. - Tham gia nghiên c u, xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t i v i thanh niên. 12. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b trí các m c tiêu v phát tri n thanh niên trong k ho ch, chương trình phát tri n kinh t - xã h i hàng năm và n năm 2005 c a a phương; xây d ng chương trình tri n khai Chi n lư c phát tri n thanh niên a phương; xây d ng cơ ch ph i h p gi a chính quy n các c p v i t ch c oàn cùng c p; 13. Các B , ngành và a phương ki m tra, ánh giá vi c th c hi n Chương trình phát tri n thanh niên theo nh kỳ hàng năm và n năm 2005 báo cáo Th tư ng Chính ph . 14. ngh y ban M t tr n T qu c các c p, các t ch c thành viên c a M t tr n và các t ch c xã h i tham gia t ch c tri n khai th c hi n Chương trình phát tri n thanh niên giai o n 2004 - 2005 trong ph m vi ho t ng c a mình. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Ch nhi m U ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam, Bí thư th nh t Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
  5. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N THANH NIÊN VI T NAM GIAI O N 2004-2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 33/2004/Q -TTg ngày 09 tháng 3 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ) Chương trình phát tri n thanh niên Vi t Nam 2004 - 2005 là giai o n 1 c a Chi n lư c phát tri n thanh niên Vi t Nam n năm 2010 v i tr ng tâm là t p trung gi i quy t các v n xã h i b c xúc c a thanh niên v ngh nghi p, vi c làm, t n n xã h i; nâng cao b n lĩnh chính tr , trình h c v n, trình khoa h c công ngh và phát huy vai trò xung kích c a thanh niên trong phát tri n kinh t - xã h i; t o s im i m nh công tác thanh niên c a Nhà nư c và xã h i. Chương trình phát tri n thanh niên Vi t Nam giai o n 2004 - 2005 ư c tri n khai b ng 5 chương trình c th sau: - Chương trình Gi i quy t vi c làm cho thanh niên - Chương trình nâng cao trình h c v n, chuyên môn, ngh nghi p c a thanh niên. - Chương trình Phát tri n ngu n nhân l c tr v khoa h c - công ngh . - Chương trình Phòng, ch ng t i ph m và t n n xã h i trong thanh niên. - Chương trình B i dư ng b n lĩnh chính tr , o c cách m ng, l i s ng cho thanh niên. I. M C TIÊU VÀ CH TIÊU CƠ B N C A CÁC CHƯƠNG TRÌNH 1. Chương trình 1: Gi i quy t vi c làm cho thanh niên. M c tiêu: Gi m d n s thanh niên th t nghi p khu v c ô th , nâng t l th i gian có vi c làm trong năm cho lao ng thanh niên nông thôn; phát huy vai trò c a l c lư ng thanh niên tham gia phát tri n kinh t - xã h i, h tr thanh niên xoá ói, gi m nghèo, làm giàu chính áng. Thúc Ny chuy n d ch cơ c u lao ng trong thanh niên, t o ngu n nhân l c tr áp ng s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Ch tiêu: - Ph n u m i năm gi i quy t vi c làm cho 1 - 1,1 tri u thanh niên, trong ó t l n thanh niên ư c gi i quy t vi c làm t 40 - 45%. - Tăng t l s d ng th i gian lao ng trong năm c a lao ng là thanh niên nông thôn t 80% vào năm 2005; gi m m i năm 0,2% trong t l lao ng thanh niên th t nghi p khu v c ô th . - n năm 2005 có 30 - 40% thanh niên hoàn thành nghĩa v quân s ư c ào t o ngh và gi i quy t vi c làm n nh. - Ph n u n h t năm 2005, thu hút thêm 1 - 1,1 tri u lao ng tr vào khu v c công nghi p, xây d ng; 0,4 - 0,5 tri u lao ng tr vào khu v c d ch v ; ưa ít nh t 12 v n lao ng tr i lao ng có th i h n nư c ngoài.
  6. 2. Chương trình 2: Nâng cao trình h c v n, chuyên môn, ngh nghi p c a thanh niên. M c tiêu: Nâng cao trình h c v n, chuyên môn, ngh nghi p, hình thành n n p h c t p thư ng xuyên cho thanh niên; phát tri n i ngũ trí th c tr và lao ng tr lành ngh . Ch tiêu: ư- Năm 2005, thanh niên trong tu i Trung h c ph thông i h c t 45%, gi m thi u chênh l ch t l nam, n h c sinh Trung h c ph thông; thanh niên trong tu i 18 - 23 h c cao ng, i h c t 13 - 15%; s lư ng sinh viên t 140 trên 10.000 dân. - Ph n u h t năm 2005 t 50% thanh niên, h c sinh khu v c ô th , 30% thanh niên, h c sinh khu v c nông thôn sau khi t t nghi p Trung h c ph thông ư c ph c p tin h c ph thông và s d ng ư c ít nh t m t ngo i ng m c giao ti p thông thư ng. 60 - 70% thanh niên, h c sinh Trung h c ph thông ư c giáo d c hư ng nghi p. - n h t năm 2005 t t l 25% lao ng thanh niên qua ào t o, trong ó qua ào t o ngh 18 - 20%. - Ph n u quy mô ào t o th c sĩ t 25.000 ngư i, nghiên c u sinh t 10.000 ngư i vào năm 2005. 3. Chương trình 3: Phát tri n ngu n nhân l c tr v khoa h c - công ngh . M c tiêu: Nâng cao trình khoa h c - công ngh cho thanh niên, c bi t là công ngh thông tin và công ngh sinh h c; t ng bư c ph c p tin h c trong thanh niên, phát tri n nhân l c khoa h c - công ngh tr cho nông nghi p và nông thôn, xây d ng i ngũ l p trình viên tr c p qu c gia và qu c t v công ngh thông tin. Ch tiêu: - Ph n u n h t năm 2005, 50% thanh niên nông thôn khu v c ng b ng, 30% thanh niên nông thôn vùng sâu, vùng xa ư c tuyên truy n, ph bi n ng d ng khoa h c - k thu t (t p trung vào công ngh sinh h c) trong s n xu t, i s ng. - M i năm 30 - 40% s cán b tr ang làm vi c trong các cơ quan ng, Nhà nư c, oàn th chính tr - xã h i ư c b i dư ng, nâng cao ki n th c v công ngh thông tin. - T 2004 n h t 2005, ph n u ào t o 20.000 l p trình viên tr . 4. Chương trình 4: Phòng, ch ng t i ph m và t n n xã h i trong thanh niên. M c tiêu: T ng bư c Ny lùi t i ph m và t n n xã h i trong thanh niên, gi m s lư ng tuy t i và t l thanh thi u niên ph m t i và m c các t n n xã h i.
  7. Ch tiêu: - 100% thanh niên h c sinh, sinh viên ư c tuyên truy n, ph bi n nh ng n i dung cơ b n c a pháp lu t v phòng ch ng t i ph m, t n n xã h i. Gi m thi u t l thanh niên trong t ng s t i ph m, t n n xã h i. - 100% thanh niên có hi u bi t c n thi t v HIV/AIDS; 80% thanh niên khu v c ô th , 70% thanh niên khu v c nông thôn có thái và hành vi tích c c i v i công tác phòng, ch ng HIV/AIDS. - n năm 2005 ph n u 80% xã, phư ng vùng ng b ng, 40% xã, phư ng vùng sâu, vùng xa có các lo i hình câu l c b thanh niên, thanh niên tình nguy n thư ng xuyên ho t ng phòng, ch ng t i ph m và các t n n xã h i. - n 2005, t ch c cai nghi n cho ít nh t 80% s thanh niên nghi n ma tuý hi n có h sơ ki m soát. Gi m t l tái nghi n, gi m thi u s m c nghi n m i. Cơ b n xoá b t n n ma túy trong trư ng h c. 5. Chương trình 5: B i dư ng b n lĩnh chính tr , o c cách m ng, l i s ng cho thanh niên. M c tiêu: B i dư ng tinh th n yêu nư c, lý tư ng xã h i ch nghĩa, ý chí t l c, t cư ng; ý th c trách nhi m c a công dân trong vi c xây d ng và b o v T qu c; ý th c ch p hành pháp lu t; nâng cao phNm ch t, o c cách m ng, xây d ng l i s ng lành m nh. Ch tiêu. - n h t năm 2005, t ch c cho 100% oàn viên h c t p 6 bài lý lu n chính tr cơ b n và h c t p tư tư ng H Chí Minh. - Thu hút 100% oàn viên, h i viên và ít nh t 50% thanh niên tham gia các ho t ng xây d ng cu c s ng văn hóa t i c ng ng. - Ph n u n h t năm 2005 t 80% phư ng, xã vùng ng b ng, 40% phư ng, xã vùng xa, vùng sâu có i m ho t ng thanh thi u niên. - Ny m nh cu c v n ng xây d ng n p s ng văn hoá trong thanh niên; ph n u t l thanh niên thư ng xuyên luy n t p th d c th thao, rèn luy n thân th t 35 - 40%. II. CÁC GI I PHÁP CH Y U 1. L ng ghép các ch tiêu phát tri n thanh niên trong vi c tri n khai th c hi n các chi n lư c, chương trình m c tiêu qu c gia, nhi m v k ho ch năm c a các B , ngành, a phương. - Th c hi n t t Chương trình m c tiêu qu c gia xoá ói, gi m nghèo và gi i quy t vi c làm giai o n 2001 - 2005; c th hoá ch tiêu gi i quy t vi c làm cho thanh niên trong chương trình c a các B , ngành, a phương.
  8. - Phát huy s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr và toàn xã h i tri n khai th c hi n Chi n lư c phát tri n giáo d c n năm 2010 và th c hi n th ng l i các ch tiêu giáo d c - ào t o giai o n n năm 2005. - Ny m nh ti n th c hi n Chương trình hành ng tri n khai Ch th s 58- CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 c a B Chính tr v Ny m nh ng d ng và phát tri n công ngh thông tin ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá và K ho ch t ng th v ng d ng và phát tri n công ngh thông tin Vi t Nam n năm 2005, c bi t chú ý v n ào t o ngu n nhân l c tr v công ngh thông tin và ph c p tin h c ph thông cho thanh niên. - Tri n khai m nh m các chương trình qu c gia: Chương trình m c tiêu qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS 2001 - 2005, Chương trình hành ng phòng, ch ng t n n m i dâm giai o n 2001 - 2005, Chương trình hành ng phòng ch ng ma túy giai o n 2001 - 2005. Xây d ng và ph n u hoàn thành các ch tiêu i v i i tư ng thanh niên c a các chương trình này. Thí i m m t s a phương d án v mô hình cai nghi n ma túy t p trung dài h n k t h p d y ngh , gi i quy t vi c làm cho thanh niên. - Các a phương xây d ng chương trình tri n khai Chi n lư c phát tri n thanh niên a phương mình phù h p v i i u ki n, hoàn c nh c a t ng a phương, g n v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và vi c th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia m i a phương. 2. Xây d ng và ban hành các chính sách i v i thanh niên. - S a i, b sung, ban hành chính sách i v i thanh niên xung phong, i v i cán b oàn, H i, i trong trư ng h c, i v i tài năng tr , i v i l c lư ng thanh niên tình nguy n. - Xây d ng chính sách chuNn hoá ph c p cho cán b oàn chuyên trách, bán chuyên trách t c p xã, huy n, t nh và oàn kh i các cơ quan Trung ương, oàn các trư ng h c. - B sung các chính sách thu hút thanh niên vào các ngành ngh mũi nh n, các ngành công nghi p, xây d ng, d ch v và nh ng vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và c bi t khó khăn. - Nghiên c u b sung, hoàn thi n cơ ch phát huy vai trò c a oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh tham gia phát tri n kinh t - xã h i; ng viên thanh niên i u ti n quân vào khoa h c - công ngh . - Xây d ng chính sách, cơ ch ph i h p gi a ngành văn hoá thông tin v i oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh phát huy hi u qu các phương ti n, trang thi t b văn hoá u tư cho các cơ s vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn theo các d án thu c Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hoá. - Xây d ng trình Qu c h i xem xét, ban hành Lu t Thanh niên.
  9. 3. Tăng cư ng giáo d c chính tr tư tư ng, rèn luy n o c, xây d ng n p s ng văn hoá, nâng cao i s ng văn hoá tinh th n cho thanh niên. - Tăng cư ng tuyên truy n, giáo d c cho thanh niên trong và ngoài nhà trư ng v nh n th c chính tr , tình hình nhi m v c a t nư c, truy n th ng cách m ng, truy n th ng dân t c, nâng cao tinh th n xung kích và tính tích c c xã h i c a thanh niên. - Ti p t c xây d ng, phát tri n t sách pháp lu t cơ s ; Ny m nh tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho thanh niên. - Phát tri n phong trào th d c th thao, văn hóa văn ngh cơ s thu hút ông o thanh niên tham gia, quan tâm n các i tư ng thanh niên vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o và các vùng c bi t khó khăn. - u tư c ng c các thi t ch văn hoá cơ s ; xây d ng cơ ch phát huy, s d ng các thi t ch văn hoá a phương, cơ s cho ho t ng thanh thi u niên. u tư xây d ng các i m vui chơi gi i trí, sinh ho t lành m nh, sân bãi th d c th thao cho thanh niên. - C ng c và m r ng các i m Bưu i n - Văn hoá xã, phát tri n m ng lư i thư vi n xã. Thí i m u tư trang b máy tính, ưa công ngh thông tin vào các i m Bưu i n - Văn hoá xã. - Ngăn ch n nh ng h t c l c h u, mê tín; thu h i, truy quét các n phNm văn hoá ph n ng, i tru , kích ng b o l c nh hư ng không t t n s phát tri n c a thanh niên. - Ngăn ng a và x lý k p th i các hành vi tuyên truy n l a b p, kích ng, lôi kéo thanh niên làm trái pháp lu t, gây m t n nh chính tr , an ninh xã h i. 4. Ny m nh phong trào thanh niên "Thi ua, tình nguy n xây d ng và b o v T qu c", phát huy tính xung kích, tinh th n tình nguy n c a thanh niên i u xây d ng xã h i h c t p, ti n quân vào khoa h c công ngh , tình nguy n vì cu c s ng c ng ng, xung kích b o v T qu c, xây d ng i s ng văn hoá, u tranh phòng, ch ng t i ph m và t n n xã h i. - Phát huy vai trò c a oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ng viên, t ch c thanh niên tham gia có hi u qu các chương trình phát tri n kinh t - xã h i; tăng cư ng u tư cho công tác thanh niên, m r ng m t tr n oàn k t t p h p thanh niên. - Ny m nh phong trào thi ua h c t p trong t t c các i tư ng thanh niên thanh, thi u niên i u trong xã h i h c t p. - Phát tri n phong trào thanh niên tình nguy n, nhân r ng các mô hình, i hình thanh niên tình nguy n. - Nhân r ng mô hình trung tâm tư v n thanh niên tăng cư ng công tác thông tin, tư v n, tuyên truy n, giáo d c xây d ng nh n th c úng n cho thanh niên v ngh nghi p, vi c làm; h tr thanh niên chuy n giao, ng d ng khoa h c công ngh trong s n xu t; tư v n cho thanh niên v lu t pháp và các v n trong cu c s ng.
  10. - oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh t ch c l c lư ng thanh niên ti p t c th c hi n các d án phát tri n kinh t - xã h i: D án tham gia xây d ng ư ng H Chí Minh, xây d ng tuy n ư ng t ư ng H Chí Minh v quê Bác; d án xây d ng i m tái nh cư t i thu i n Sơn La; d án trí th c tr , y, bác sĩ tr tình nguy n; d án xây d ng o thanh niên C n C , B ch Long Vĩ, các làng thanh niên l p nghi p d c ư ng H Chí Minh, các chương trình, d án các a phương. - Trong các chương trình m c tiêu qu c gia, b trí u tư cho oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh xây d ng, th c hi n các d án tri n khai Chi n lư c phát tri n thanh niên: + D án nâng c p h th ng trung tâm d ch v vi c làm thanh niên. + D án m r ng d y ngh t i ch g n v i gi i quy t vi c làm cho thanh niên nông thôn. + D án ph bi n ki n th c v công ngh thông tin cho thanh, thi u niên - hình th c ngoài nhà trư ng. + D án vư n ươm doanh nghi p tr . + D án ào t o, b i dư ng cán b thanh niên c p cơ s . + D án nhân r ng mô hình khu kinh t thanh niên, làng Thanh niên. 5. Ti p t c i m i công tác qu n lý nhà nư c và Ny m nh xã h i hoá công tác thanh niên. - i m i công tác qu n lý nhà nư c v công tác thanh niên; tăng cư ng trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c th c hi n nhi m v công tác thanh niên. - Tăng cư ng công tác i ngo i nhà nư c trong lĩnh v c thanh niên, h p tác v i các nư c trong khu v c và trên th gi i, các t ch c qu c t , tranh th các ngu n l c và s h tr qu c t cho công tác thanh niên. - Th c hi n t t công tác ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách i v i thanh niên b o m các quy n và l i ích h p pháp c a thanh niên. Tăng cư ng công tác nghiên c u, thông tin v tình hình thanh niên và công tác thanh niên. - Ph i h p ch t ch gi a các cơ quan nhà nư c, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, các oàn th nhân dân, t ch c kinh t , xã h i và gia ình trong vi c chăm lo giáo d c, b i dư ng và phát huy ti m năng sáng t o, vai trò xung kích c a thanh niên xây d ng và b o v T qu c.
Đồng bộ tài khoản