Quyết định 33/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
66
lượt xem
4
download

Quyết định 33/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 33/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004 - 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 33/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t § Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 33/2004/Q§­TTg  ngµy 09 th¸ng 3 n¨m 2004 Phª duyÖt Ch¬ng tr×nh  ph¸t triÓn thanh niªn ViÖt Nam giai ®o¹n 2004­2005 Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25   th¸ng 12 n¨m   2001; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña  ñy ban Quèc gia vÒ  thanh niªn ViÖt   Nam, Quy Õ t  ®Þ nh : §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   Ch¬ng   tr×nh   ph¸t   triÓn   thanh  niªn ViÖt Nam giai ®o¹n 2004 ­ 2005.  §i Ò u   2.   Giao   nhiÖm   vô   tæ   chøc   thùc   hiÖn   Ch¬ng  tr×nh   ph¸t   triÓn   thanh   niªn   ViÖt   Nam   giai   ®o¹n   2004   ­  2005 nh sau: 1.   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t,   ñy   ban   Quèc   gia   vÒ   thanh  niªn ViÖt Nam  chñ tr×, phèi hîp víi Trung ¬ng §oµn Thanh  niªn Céng s¶n Hå  ChÝ  Minh vµ  c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng tæ  chøc   triÓn   khai   Ch¬ng   tr×nh   ph¸t   triÓn   thanh   niªn   ViÖt  Nam  ®Õn n¨m 2005; theo dâi,  ®«n  ®èc, kiÓm tra, tæng hîp  vµ   ®¸nh gi¸ t×nh h×nh  thùc  hiÖn cña c¸c Bé, ngµnh,   ®Þa  ph¬ng b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ; tæ chøc ®iÒu tra c¬ b¶n  vÒ   t×nh   h×nh   thanh   niªn   vµo   n¨m   2004;  nghiªn   cøu   tr×nh   ChÝnh phñ vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch hç trî khuyÕn khÝch thanh   niªn   tham   gia   c¸c   ch¬ng   tr×nh   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙  héi;   tæ   chøc   s¬   kÕt   Ch¬ng   tr×nh   ph¸t   triÓn   thanh   niªn  ViÖt Nam  ®Õn n¨m 2005 vµ  x©y dùng ch¬ng tr×nh thùc hiÖn  giai  ®o¹n 2 (2006 ­ 2010) cña ChiÕn l îc ph¸t triÓn thanh  niªn. 2. Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi: ­ Chñ tr×, phèi hîp víi Trung ¬ng §oµn Thanh niªn Céng  s¶n Hå  ChÝ Minh, ñy ban Quèc gia vÒ  thanh niªn ViÖt Nam,   c¸c   Bé,   ngµnh   cã   liªn   quan,   ñy   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng triÓn khai thùc hiÖn Ch¬ng  tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸  ®ãi, gi¶m nghÌo vµ  viÖc lµm  giai ®o¹n 2001 ­ 2005.
 2. 2 ­  Nghiªn cøu bæ sung, hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch ph¸t  triÓn hÖ  thèng c¸c trêng, trung t©m d¹y nghÒ  vµ  dÞch vô  viÖc lµm, c¸c lµng nghÒ  truyÒn thèng, t¨ng cêng qu¶n lý  nhµ  níc  ®èi víi viÖc  ®a lao  ®éng trÎ   ®i lµm viÖc cã  thêi   h¹n ë níc ngoµi.   ­ Chñ tr×, phèi hîp víi Trung ¬ng §oµn Thanh niªn Céng  s¶n Hå ChÝ Minh, ñy ban Quèc gia vÒ thanh niªn ViÖt Nam vµ  c¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc n©ng  cao   tay   nghÒ,  tr×nh   ®é   chuyªn  m«n,   nghiÖp  vô   cho   thanh   niªn. ­ Phèi hîp víi Trung ¬ng §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå  ChÝ  Minh,  ñy ban Quèc gia vÒ  thanh niªn ViÖt Nam, Bé  Néi  vô   vµ   c¸c   c¬   quan   cã   liªn   quan   xem   xÐt   c¸c   chÝnh   s¸ch  hiÖn hµnh  ®èi víi lùc lîng trÝ  thøc trÎ  vµ  y, b¸c sÜ  trÎ   tham gia ph¸t triÓn n«ng th«n, miÒn nói, x©y dùng chÝnh   s¸ch huy ®éng trÝ thøc trΠvµ y, b¸c sÜ trΠtham gia ph¸t   triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi ë c¸c ®Þa bµn khã kh¨n. ­ Chñ  tr×, phèi hîp víi Uû  ban Quèc gia phßng, chèng  AIDS vµ  phßng,  chèng tÖ  n¹n ma tuý, m¹i d©m, Trung  ¬ng  §oµn  Thanh niªn Céng s¶n  Hå  ChÝ  Minh,  ñy ban Quèc gia vÒ  thanh niªn ViÖt Nam vµ  c¸c c¬  quan cã  liªn quan  ®Èy m¹nh  phßng,   chèng   tÖ   n¹n   m¹i   d©m,   ma   tóy   trong   thanh   niªn.  Phèi hîp víi mét sè ®Þa ph¬ng thÝ ®iÓm tæ chøc cai nghiÖn  tËp trung g¾n víi d¹y nghÒ, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh   niªn. 3. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o: ­ Chñ  tr×, phèi hîp víi Trung  ¬ng §oµn  Thanh niªn Céng  s¶n Hå ChÝ Minh,  ñy ban Quèc gia vÒ  thanh niªn ViÖt Nam,  c¸c Bé, ngµnh,   ®Þa ph¬ng,  c¸c  ®oµn thÓ, tæ chøc x∙ héi  triÓn khai thùc hiÖn c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn thanh niªn  trong   lÜnh   vùc   gi¸o   dôc   ­   ®µo   t¹o,   lång   ghÐp   víi   viÖc  thùc hiÖn giai ®o¹n ®Õn n¨m 2005 cña ChiÕn lîc ph¸t triÓn  gi¸o dôc ­ ®µo t¹o. ­ Phèi hîp víi Trung ¬ng §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå  ChÝ Minh, ñy ban Quèc gia vÒ thanh niªn ViÖt Nam, c¸c Bé,  ngµnh cã  liªn quan vµ  c¸c  ®oµn thÓ, tæ chøc x∙ héi  ®Èy  m¹nh viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn trong nhµ  trêng;  ®Êu tranh chèng c¸c hiÖn tîng tiªu cùc trong häc  tËp, thi tuyÓn;  ®Èy lïi vµ  thanh to¸n tÖ  n¹n ma tóy, tÖ  n¹n x∙ héi trong trêng häc. ­   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   c¸c   Bé,   ngµnh   liªn   quan  nghiªn   cøu,   ®Ò   xuÊt   tr×nh   ChÝnh   phñ   phª   duyÖt   chÕ   ®é,  chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé §oµn, Héi trong trêng häc. ­ Nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch hç  trî, phèi hîp víi c¸c  ®oµn thÓ nh©n d©n, tæ chøc kinh tÕ, x∙ héi ph¸t triÓn c¸c  h×nh thøc gi¸o dôc ®Ó x©y dùng x∙ héi häc tËp.
 3. 3 4. Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng: ­   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   Khoa   häc   vµ   C«ng   nghÖ,  Trung  ¬ng  §oµn  Thanh  niªn  Céng s¶n Hå  ChÝ  Minh,  ñy ban  Quèc gia vÒ  thanh niªn ViÖt Nam vµ  c¸c Bé, ngµnh cã  liªn  quan   triÓn   khai   c¸c   dù   ¸n   vÒ   nguån   nh©n   lùc   c«ng   nghÖ  th«ng tin,  ®Èy m¹nh viÖc  ®µo t¹o lËp tr×nh viªn, chuyªn   gia trÎ  trong lÜnh  vùc c«ng nghÖ  th«ng tin, thÝ   ®iÓm  ®a  tin häc vµo c¸c ®iÓm  Bu ®iÖn ­ V¨n ho¸ x∙. ­ Nghiªn cøu x©y dùng, ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn   khÝch c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o tin häc vµ øng dông c«ng nghÖ  th«ng tin ngoµi nhµ  trêng; chÝnh s¸ch, c¬  chÕ   ®Ó  phæ cËp  tin häc cho thanh, thiÕu niªn. 5.   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n   chñ   tr×,  phèi hîp víi Trung  ¬ng §oµn  Thanh  niªn Céng  s¶n  Hå  ChÝ  Minh,   ñy   ban   Quèc   gia   vÒ   thanh   niªn   ViÖt   Nam,   c¸c   Bé,  ngµnh  cã  liªn  quan,  c¸c  ®Þa ph¬ng cñng cè  hÖ  thèng c¸c  Trung   t©m   khuyÕn   n«ng,   t¨ng   cêng   d¹y   nghÒ,   phæ   biÕn,  chuyÓn giao c«ng nghÖ  cho thanh niªn n«ng th«n, h íng dÉn  thanh  niªn   n«ng   th«n   øng   dông  c«ng   nghÖ   sinh   häc   trong   s¶n xuÊt, ®êi sèng.  6. Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin chñ  tr×, phèi hîp víi  ñy  ban ThÓ  dôc ThÓ  thao, Trung ¬ng §oµn Thanh niªn Céng s¶n  Hå  ChÝ  Minh,  ñy ban Quèc gia vÒ  thanh niªn ViÖt Nam vµ  c¸c   c¬   quan   truyÒn   th«ng   ®¹i   chóng   t¨ng   cêng   c«ng   t¸c  th«ng tin, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, tæ chøc c¸c ho¹t  ®éng  v¨n ho¸, thÓ dôc thÓ thao trong thanh niªn; quy ho¹ch x©y   dùng c¸c trung t©m vui ch¬i gi¶i trÝ, luyÖn tËp thÓ  dôc  thÓ  thao cho thanh niªn,  ®Èy m¹nh cuéc vËn  ®éng x©y dùng  nÕp sèng v¨n ho¸, phßng, chèng tÖ n¹n x∙ héi. 7. Bé Y tÕ chñ tr×, phèi hîp víi Trung ¬ng §oµn Thanh  niªn Céng s¶n Hå  ChÝ  Minh,  ñy ban Quèc gia phßng, chèng  AIDS vµ  phßng, chèng tÖ  n¹n ma tóy, m¹i d©m,  ñy ban Quèc  gia vÒ  thanh niªn ViÖt Nam cô  thÓ  ho¸ c¸c chØ tiªu, gi¶i  ph¸p   phßng,   chèng   HIV/AIDS   trong   thanh   niªn;   t¨ng   cêng  c«ng t¸c tuyªn  truyÒn   ®Ó  thay   ®æi  nhËn  thøc vµ  hµnh vi  cña thanh niªn vÒ phßng, chèng HIV/AIDS.  8. Bé  C«ng an chñ  tr×, phèi hîp víi  ñy ban Quèc gia  phßng, chèng AIDS vµ phßng, chèng tÖ n¹n ma tóy, m¹i d©m,   Trung  ¬ng  §oµn  Thanh  niªn  Céng s¶n Hå  ChÝ  Minh,  ñy ban  Quèc gia vÒ  thanh niªn ViÖt Nam, c¸c Bé, ngµnh liªn quan  vµ  c¸c  ®Þa ph¬ng cô  thÓ  ho¸ c¸c chØ tiªu phßng, chèng tÖ  n¹n ma tuý  trong thanh thiÕu niªn; x©y dùng vµ  thùc hiÖn  ch¬ng tr×nh liªn ngµnh phßng, chèng téi ph¹m trong thanh  thiÕu niªn; ®Êu tranh b¶o vÖ thanh thiÕu niªn tr íc mäi ©m  mu, hµnh vi ph¸ ho¹i, chia rÏ, l«i kÐo g©y rèi cña c¸c  phÇn tö xÊu. 
 4. 4 9.   Bé   Néi   vô   chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Trung  ¬ng   §oµn  Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, ñy ban Quèc gia vÒ thanh  niªn ViÖt Nam vµ  c¸c Bé, ngµnh liªn quan nghiªn cøu, x©y  dùng, ban hµnh chÝnh s¸ch cho c¸n bé thanh niªn, lùc l îng  thanh   niªn   xung   phong,   c¸c   ®éi   thanh   niªn   t×nh   nguyÖn,  khuyÕn khÝch tµi n¨ng trÎ  vµ  c¸c chÝnh s¸ch cã  liªn quan  ®Ó ph¸t huy vai trß cña thanh niªn tham gia, ®¶m nhËn c¸c  ch¬ng tr×nh, dù  ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi vïng  ®Æc  biÖt khã  kh¨n, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng  ë  n«ng th«n vµ tham gia c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm quèc gia.  10. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, cïng víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu  t  híng dÉn viÖc bè  trÝ  kinh phÝ  trong dù  to¸n ng©n s¸ch  hµng n¨m cña c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng, c¸c ®Þa ph¬ng, vµ  trong dù to¸n kinh phÝ thùc hiÖn c¸c Ch ¬ng tr×nh môc tiªu  quèc gia, c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n lín cña Nhµ  níc cã  liªn  quan  ®Ó  thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô  cña Ch ¬ng tr×nh  ph¸t triÓn thanh niªn giai ®o¹n 2004 ­ 2005. 11. Uû ban Quèc gia vÒ thanh niªn ViÖt Nam vµ c¸c Bé,  ngµnh,  ®Þa ph¬ng  phèi  hîp víi Trung  ¬ng §oµn Thanh  niªn  Céng s¶n Hå ChÝ Minh: ­ X©y dùng vµ tæ chøc triÓn khai Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng  cña §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå  ChÝ  Minh thùc hiÖn ChiÕn  lîc ph¸t triÓn thanh niªn. ­ §Èy m¹nh phong trµo “Thi  ®ua, t×nh nguyÖn x©y dùng   vµ b¶o vÖ Tæ quèc" víi nh÷ng néi dung vµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n  lµ: thi  ®ua häc tËp, tiÕn qu©n vµo khoa häc, c«ng nghÖ;  thi   ®ua   lËp   nghiÖp,   lao   ®éng   s¸ng   t¹o;   t×nh   nguyÖn   v×  cuéc sèng céng  ®ång; xung kÝch b¶o vÖ  Tæ quèc, gi÷  v÷ng  an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x∙ héi.  ­ TiÕp tôc x©y dùng vµ  ph¸t triÓn c¸c  ®éi thanh niªn  tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi; t¨ng cêng gi¸o dôc  n©ng cao tinh thÇn xung kÝch, t×nh nguyÖn cña thanh niªn  ®Õn tham gia x©y dùng, ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi ë vïng   s©u, vïng xa vµ  vïng  ®Æc biÖt khã  kh¨n; x©y dùng vµ  thùc  hiÖn   c¸c   dù   ¸n   míi   ®Ó   triÓn   khai   ChiÕn   lîc   ph¸t   triÓn  thanh niªn. ­   Ph¸t   triÓn   m«   h×nh   ®éi   thanh   niªn   xung   kÝch   an   ninh, ®éng viªn, tæ chøc thanh niªn ph¸t huy vai trß xung   kÝch   trong   viÖc   gi÷   g×n   an   ninh   chÝnh   trÞ,   trËt   tù   an  toµn   x∙   héi.   Duy   tr×   vµ   ph¸t   triÓn   c¸c   h×nh   thøc   ®éng  viªn thanh  niªn thùc hiÖn tèt nghÜa vô  qu©n sù, tham gia   x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n. ­ Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc lý  luËn chÝnh trÞ,  ch¬ng tr×nh gi¸o dôc vÒ t tëng Hå ChÝ Minh cho ®oµn viªn,  thanh niªn; t¨ng cêng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t tëng,  ®¹o ®øc, x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ cho thanh niªn.
 5. 5 ­ N©ng cao chÊt lîng tæ chøc §oµn Thanh niªn Céng s¶n  Hå  ChÝ  Minh, Héi Liªn hiÖp thanh niªn ViÖt Nam, Héi Sinh  viªn ViÖt Nam, nhÊt lµ   ë  c¬  së; cñng cè  vµ  më  réng mÆt  trËn ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn. ­ Tham gia nghiªn cøu, x©y dùng  c¸c v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËt ®èi víi thanh niªn. 12.  ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng bè trÝ c¸c môc tiªu vÒ ph¸t triÓn thanh niªn trong kÕ  ho¹ch, ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi hµng n¨m  vµ ®Õn n¨m 2005 cña ®Þa ph¬ng; x©y dùng ch¬ng tr×nh triÓn  khai   ChiÕn   lîc   ph¸t   triÓn   thanh   niªn   ë   ®Þa   ph¬ng;   x©y  dùng c¬ chÕ phèi hîp gi÷a chÝnh quyÒn c¸c cÊp víi tæ chøc  §oµn cïng cÊp;  13.  C¸c   Bé,   ngµnh   vµ   ®Þa   ph¬ng   kiÓm   tra,  ®¸nh   gi¸  viÖc   thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh   ph¸t   triÓn   thanh   niªn   theo  ®Þnh   kú   hµng   n¨m   vµ   ®Õn   n¨m   2005   ®Ó   b¸o   c¸o   Thñ   tíng  ChÝnh phñ. 14. §Ò  nghÞ   ñy ban MÆt trËn Tæ quèc c¸c cÊp, c¸c tæ  chøc thµnh viªn cña MÆt trËn vµ  c¸c tæ chøc x∙ héi tham  gia tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn  thanh niªn  giai ®o¹n 2004 ­ 2005 trong ph¹m vi ho¹t ®éng  cña m×nh. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   4.   Chñ   nhiÖm   Uû   ban   Quèc   gia   vÒ   thanh   niªn  ViÖt Nam, BÝ  th  thø nhÊt Trung  ¬ng §oµn Thanh niªn Céng  s¶n Hå  ChÝ  Minh, c¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang  Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   ñy   ban   nh©n   d©n  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 6. 6 Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn thanh niªn viÖt nam giai ®o¹n 2004­2005 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 33/2004/Q§­TTg ngµy 09 th¸ng 3 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) Ch¬ng   tr×nh   ph¸t   triÓn   thanh   niªn   ViÖt   Nam   2004   ­   2005 lµ  giai  ®o¹n 1 cña ChiÕn lîc ph¸t triÓn thanh niªn   ViÖt   Nam   ®Õn   n¨m   2010   víi   träng   t©m   lµ   tËp   trung   gi¶i   quyÕt c¸c vÊn  ®Ò  x∙ héi bøc xóc cña thanh niªn vÒ  nghÒ   nghiÖp, viÖc lµm, tÖ  n¹n x∙ héi; n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh   trÞ,   tr×nh   ®é   häc   vÊn,   tr×nh   ®é   khoa   häc   c«ng   nghÖ   vµ   ph¸t   huy   vai   trß   xung   kÝch   cña   thanh   niªn   trong   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi;   t¹o   sù   ®æi   míi   m¹nh   c«ng   t¸c   thanh niªn cña Nhµ  níc vµ  x∙ héi. Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn   thanh niªn ViÖt Nam giai  ®o¹n 2004 ­ 2005 ® îc triÓn khai   b»ng 5 ch¬ng tr×nh cô thÓ sau: ­ Ch¬ng tr×nh Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn  ­ Ch¬ng tr×nh n©ng cao tr×nh  ®é  häc vÊn, chuyªn m«n,   nghÒ nghiÖp cña thanh niªn. ­ Ch¬ng tr×nh Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trÎ  vÒ  khoa   häc ­ c«ng nghÖ. ­ Ch¬ng tr×nh Phßng, chèng téi ph¹m vµ  tÖ  n¹n x∙ héi   trong thanh niªn. ­  Ch¬ng  tr×nh  Båi   dìng  b¶n   lÜnh   chÝnh   trÞ,   ®¹o   ®øc   c¸ch m¹ng, lèi sèng cho thanh niªn. I. môc tiªu vµ chØ tiªu c¬ b¶n cña c¸c ch¬ng tr×nh 1. Ch¬ng tr×nh 1: Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. Môc  tiªu:  Gi¶m   dÇn   sè   thanh   niªn   thÊt   nghiÖp   ë   khu  vùc  ®« thÞ, n©ng tû  lÖ  thêi gian cã  viÖc lµm trong n¨m  cho lao  ®éng thanh niªn n«ng th«n; ph¸t huy vai trß cña  lùc lîng thanh niªn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi,  hç   trî   thanh   niªn   xo¸   ®ãi,   gi¶m   nghÌo,   lµm   giµu   chÝnh  ®¸ng.  Thóc   ®Èy   chuyÓn  dÞch   c¬  cÊu  lao   ®éng   trong   thanh   niªn,   t¹o   nguån   nh©n   lùc   trÎ   ®¸p   øng   sù   nghiÖp   c«ng  nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. ChØ tiªu: ­ PhÊn  ®Êu mçi n¨m gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 1 ­ 1,1  triÖu thanh niªn, trong  ®ã  tû  lÖ  n÷  thanh niªn  ®îc gi¶i  quyÕt viÖc lµm tõ 40 ­ 45%.
 7. 7 ­ T¨ng tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng trong n¨m cña  lao  ®éng lµ  thanh niªn  ë  n«ng th«n  ®¹t 80% vµo n¨m 2005;  gi¶m mçi n¨m 0,2%  trong  tû  lÖ  lao   ®éng  thanh niªn  thÊt  nghiÖp ë khu vùc ®« thÞ. ­   §Õn   n¨m   2005   cã   30   ­   40%   thanh   niªn   hoµn   thµnh  nghÜa vô  qu©n sù   ®îc  ®µo t¹o nghÒ  vµ  gi¶i quyÕt viÖc lµm  æn ®Þnh. ­   PhÊn   ®Êu   ®Õn   hÕt   n¨m   2005,   thu   hót   thªm   1   ­   1,1  triÖu lao ®éng trΠvµo khu vùc c«ng nghiÖp, x©y dùng; 0,4   ­ 0,5 triÖu lao  ®éng trÎ  vµo khu vùc dÞch vô;  ® a  Ýt nhÊt  12 v¹n lao ®éng trΠ®i lao ®éng cã thêi h¹n ë níc ngoµi. 2. Ch¬ng tr×nh 2: N©ng cao tr×nh  ®é  häc vÊn, chuyªn  m«n, nghÒ nghiÖp cña thanh niªn. Môc tiªu: N©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n, nghÒ  nghiÖp, h×nh thµnh nÒ  nÕp häc tËp thêng xuyªn cho thanh  niªn;   ph¸t   triÓn   ®éi   ngò   trÝ   thøc   trÎ   vµ   lao   ®éng   trΠ lµnh nghÒ. ChØ tiªu: ­   N¨m   2005,   thanh   niªn   trong   ®é   tuæi   Trung   häc   phæ  th«ng ®i häc ®¹t 45%, gi¶m thiÓu chªnh lÖch tû lÖ nam, n÷  häc sinh Trung häc phæ th«ng; thanh niªn trong ®é tuæi 18   ­  23   häc   cao   ®¼ng,   ®¹i   häc   ®¹t   13  ­   15%;   sè   lîng  sinh  viªn ®¹t 140 trªn 10.000 d©n. ­ PhÊn  ®Êu hÕt n¨m 2005  ®¹t 50% thanh niªn, häc sinh  khu   vùc   ®«   thÞ,   30%   thanh   niªn,   häc   sinh   khu   vùc   n«ng  th«n sau khi tèt nghiÖp Trung häc phæ th«ng  ®îc phæ cËp  tin häc phæ th«ng vµ  sö  dông  ®îc  Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷   ë  møc giao tiÕp th«ng thêng. 60 ­ 70% thanh niªn, häc sinh  Trung häc phæ th«ng ®îc gi¸o dôc híng nghiÖp. ­ §Õn hÕt n¨m 2005  ®¹t tû  lÖ  25% lao  ®éng thanh niªn  qua ®µo t¹o, trong ®ã qua ®µo t¹o nghÒ 18 ­ 20%.  ­ PhÊn   ®Êu  quy m«  ®µo  t¹o th¹c  sÜ   ®¹t  25.000  ngêi,  nghiªn cøu sinh ®¹t 10.000 ngêi vµo n¨m 2005.  3. Ch¬ng tr×nh 3: Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trΠvÒ khoa häc   ­ c«ng nghÖ. Môc tiªu: N©ng cao tr×nh  ®é  khoa häc ­ c«ng nghÖ  cho  thanh niªn,  ®Æc biÖt lµ  c«ng nghÖ  th«ng tin vµ  c«ng nghÖ  sinh häc; tõng bíc phæ cËp tin häc trong thanh niªn, ph¸t  triÓn nh©n lùc khoa häc ­ c«ng nghÖ  trÎ  cho n«ng nghiÖp  vµ   n«ng   th«n,   x©y   dùng   ®éi   ngò   lËp   tr×nh   viªn   trÎ   cÊp  quèc gia vµ quèc tÕ vÒ c«ng nghÖ th«ng tin. ChØ tiªu: ­ PhÊn ®Êu ®Õn hÕt n¨m 2005, 50% thanh niªn n«ng th«n   khu   vùc   ®ång   b»ng,   30%   thanh   niªn   n«ng   th«n   vïng   s©u, 
 8. 8 vïng xa ®îc tuyªn truyÒn, phæ biÕn øng dông khoa häc ­ kü  thuËt (tËp trung vµo c«ng nghÖ  sinh häc) trong s¶n xuÊt,  ®êi sèng. ­ Mçi n¨m 30 ­ 40% sè  c¸n bé  trÎ   ®ang lµm viÖc trong   c¸c c¬ quan §¶ng, Nhµ níc, ®oµn thÓ chÝnh trÞ ­ x∙ héi ®­ îc båi dìng, n©ng cao kiÕn thøc vÒ c«ng nghÖ th«ng tin.  ­ Tõ  2004  ®Õn hÕt 2005, phÊn  ®Êu  ®µo t¹o 20.000 lËp  tr×nh viªn trÎ. 4. Ch¬ng tr×nh 4: Phßng, chèng téi ph¹m vµ  tÖ  n¹n x∙ héi  trong thanh niªn. Môc tiªu: Tõng bíc  ®Èy lïi téi ph¹m vµ  tÖ  n¹n x∙ héi  trong thanh niªn, gi¶m sè  lîng tuyÖt  ®èi vµ  tû  lÖ  thanh  thiÕu niªn ph¹m téi vµ m¾c c¸c tÖ n¹n x∙ héi. ChØ tiªu:  ­   100%   thanh   niªn   häc   sinh,   sinh   viªn   ® îc   tuyªn  truyÒn, phæ biÕn nh÷ng néi dung c¬  b¶n cña ph¸p luËt vÒ  phßng   chèng   téi   ph¹m,   tÖ   n¹n   x∙   héi.   Gi¶m   thiÓu   tû   lÖ  thanh niªn trong tæng sè téi ph¹m, tÖ n¹n x∙ héi. ­ 100% thanh niªn cã hiÓu biÕt cÇn thiÕt vÒ HIV/AIDS;   80%   thanh   niªn   khu   vùc   ®«   thÞ,   70%   thanh   niªn   khu   vùc  n«ng th«n cã th¸i ®é vµ hµnh vi tÝch cùc ®èi víi c«ng t¸c   phßng, chèng HIV/AIDS. ­ §Õn n¨m 2005 phÊn ®Êu 80% x∙, phêng vïng ®ång b»ng,  40% x∙, phêng vïng s©u, vïng xa cã  c¸c lo¹i h×nh c©u l¹c  bé   thanh   niªn,   thanh   niªn  t×nh   nguyÖn   thêng   xuyªn   ho¹t  ®éng phßng, chèng téi ph¹m vµ c¸c tÖ n¹n x∙ héi. ­   §Õn   2005,   tæ   chøc   cai   nghiÖn   cho   Ýt   nhÊt   80%   sè  thanh niªn nghiÖn ma tuý hiÖn cã hå s¬ kiÓm so¸t. Gi¶m tû  lÖ  t¸i nghiÖn, gi¶m thiÓu sè  m¾c nghiÖn míi. C¬  b¶n xo¸  bá tÖ n¹n ma tóy trong trêng häc. 5. Ch¬ng tr×nh 5: Båi dìng b¶n lÜnh chÝnh trÞ, ®¹o ®øc  c¸ch m¹ng, lèi sèng cho thanh niªn. Môc tiªu: Båi dìng tinh thÇn yªu níc, lý  tëng x∙ héi  chñ  nghÜa,  ý  chÝ  tù  lùc, tù  cêng;  ý  thøc tr¸ch nhiÖm cña  c«ng d©n trong viÖc x©y dùng vµ  b¶o vÖ  Tæ quèc;  ý  thøc  chÊp   hµnh   ph¸p   luËt;   n©ng   cao   phÈm   chÊt,   ®¹o   ®øc   c¸ch  m¹ng, x©y dùng lèi sèng lµnh m¹nh. ChØ tiªu. ­ §Õn  hÕt n¨m  2005,  tæ chøc  cho 100%   ®oµn  viªn  häc  tËp 6 bµi lý  luËn chÝnh trÞ  c¬  b¶n vµ  häc tËp t  tëng Hå  ChÝ Minh. 
 9. 9 ­   Thu   hót   100%   ®oµn   viªn,   héi   viªn   vµ   Ýt   nhÊt   50%  thanh niªn tham gia c¸c ho¹t  ®éng x©y dùng cuéc sèng v¨n  hãa t¹i céng ®ång. ­ PhÊn   ®Êu  ®Õn hÕt  n¨m 2005   ®¹t 80%  phêng,  x∙ vïng  ®ång b»ng, 40% phêng, x∙ vïng xa, vïng s©u cã   ®iÓm ho¹t  ®éng thanh thiÕu niªn. ­ §Èy  m¹nh  cuéc vËn   ®éng  x©y dùng  nÕp sèng  v¨n  ho¸  trong thanh niªn; phÊn  ®Êu tû  lÖ  thanh niªn thêng xuyªn  luyÖn tËp thÓ  dôc thÓ  thao, rÌn luyÖn th©n thÓ   ®¹t 35 ­  40%. II. c¸c Gi¶i ph¸p chñ yÕu 1. Lång ghÐp c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn thanh niªn trong   viÖc triÓn khai thùc hiÖn c¸c chiÕn l îc, ch¬ng tr×nh môc  tiªu quèc gia, nhiÖm vô  kÕ  ho¹ch n¨m cña c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng.  ­   Thùc   hiÖn   tèt   Ch¬ng   tr×nh   môc   tiªu   quèc   gia   xo¸  ®ãi, gi¶m nghÌo vµ  gi¶i quyÕt viÖc lµm giai  ®o¹n 2001 ­  2005; cô  thÓ  ho¸ chØ tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh  niªn trong ch¬ng tr×nh cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng.  ­ Ph¸t  huy  søc m¹nh  tæng  hîp cña  c¶ hÖ  thèng  chÝnh  trÞ  vµ  toµn x∙ héi triÓn khai  thùc  hiÖn ChiÕn  lîc ph¸t  triÓn  gi¸o  dôc  ®Õn n¨m 2010 vµ  thùc hiÖn th¾ng  lîi c¸c  chØ tiªu gi¸o dôc ­ ®µo t¹o giai ®o¹n ®Õn n¨m 2005. ­   §Èy   m¹nh   tiÕn   ®é   thùc   hiÖn   Ch ¬ng   tr×nh   hµnh   ®éng  triÓn khai ChØ thÞ  sè  58­CT/TW ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2000  cña Bé  ChÝnh trÞ  vÒ   ®Èy m¹nh øng dông vµ  ph¸t triÓn c«ng  nghÖ  th«ng tin phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i  ho¸  vµ  KÕ  ho¹ch tæng thÓ  vÒ  øng dông vµ  ph¸t triÓn c«ng  nghÖ  th«ng tin  ë  ViÖt Nam  ®Õn n¨m 2005,  ®Æc biÖt chó   ý  vÊn  ®Ò   ®µo t¹o nguån nh©n lùc trÎ  vÒ  c«ng nghÖ  th«ng tin  vµ phæ cËp tin häc phæ th«ng cho thanh niªn. ­ TriÓn khai m¹nh mÏ  c¸c ch¬ng tr×nh quèc gia: Ch¬ng  tr×nh môc tiªu quèc gia phßng chèng HIV/AIDS 2001 ­ 2005,   Ch¬ng  tr×nh   hµnh   ®éng  phßng,   chèng   tÖ  n¹n  m¹i  d©m  giai   ®o¹n   2001  ­   2005,  Ch¬ng  tr×nh   hµnh   ®éng  phßng   chèng  ma  tóy   giai   ®o¹n   2001   ­   2005.   X©y   dùng   vµ   phÊn   ®Êu   hoµn  thµnh  c¸c  chØ  tiªu   ®èi víi  ®èi tîng  thanh  niªn cña c¸c  ch¬ng tr×nh nµy. ThÝ   ®iÓm  ë  mét sè   ®Þa ph ¬ng dù  ¸n vÒ  m«  h×nh   cai   nghiÖn   ma   tóy   tËp   trung   dµi   h¹n   kÕt   hîp   d¹y  nghÒ, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. ­ C¸c ®Þa ph¬ng x©y dùng ch¬ng tr×nh triÓn khai ChiÕn  lîc ph¸t  triÓn  thanh  niªn   ë   ®Þa ph¬ng  m×nh  phï  hîp víi  ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh cña tõng ®Þa ph¬ng, g¾n víi kÕ ho¹ch 
 10. 10 ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi vµ  viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng  tr×nh môc tiªu quèc gia ë mçi ®Þa ph¬ng.  2. X©y dùng vµ  ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch  ®èi víi thanh  niªn. ­ Söa ®æi, bæ sung, ban hµnh chÝnh s¸ch ®èi víi thanh   niªn xung phong,  ®èi víi c¸n bé  §oµn, Héi, §éi trong tr ­ êng   häc,   ®èi   víi   tµi   n¨ng   trÎ,   ®èi   víi   lùc   lîng   thanh  niªn t×nh nguyÖn.  ­ X©y  dùng  chÝnh  s¸ch chuÈn  ho¸  phô  cÊp  cho c¸n  bé  §oµn   chuyªn   tr¸ch,   b¸n   chuyªn   tr¸ch   tõ   cÊp   x∙,   huyÖn,  tØnh vµ ®oµn khèi c¸c c¬ quan Trung ¬ng, ®oµn ë c¸c trêng  häc. ­ Bæ sung c¸c chÝnh s¸ch thu hót thanh niªn vµo c¸c  ngµnh   nghÒ   mòi   nhän,   c¸c   ngµnh   c«ng   nghiÖp,   x©y   dùng,  dÞch vô  vµ  nh÷ng vïng cã   ®iÒu kiÖn kinh tÕ  ­ x∙ héi khã  kh¨n vµ ®Æc biÖt khã kh¨n. ­ Nghiªn cøu bæ sung, hoµn thiÖn c¬  chÕ  ph¸t huy vai  trß   cña   §oµn   Thanh   niªn   Céng   s¶n   Hå   ChÝ   Minh   tham   gia  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi;  ®éng viªn thanh niªn  ®i  ®Çu  tiÕn qu©n vµo khoa häc ­ c«ng nghÖ. ­ X©y dùng chÝnh s¸ch, c¬ chÕ phèi hîp gi÷a ngµnh v¨n   ho¸ th«ng tin víi §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh ®Ó  ph¸t huy hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ  v¨n ho¸  ®Çu t cho c¸c c¬  së  vïng s©u, vïng xa, vïng  ®Æc biÖt khã   kh¨n theo c¸c dù  ¸n thuéc Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia  vÒ v¨n ho¸. ­   X©y   dùng   tr×nh   Quèc   héi   xem   xÐt,   ban   hµnh   LuËt   Thanh niªn. 3. T¨ng cêng gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng, rÌn luyÖn ®¹o  ®øc, x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸, n©ng cao ®êi sèng v¨n ho¸  tinh thÇn cho thanh niªn. ­   T¨ng   cêng   tuyªn   truyÒn,   gi¸o   dôc   cho   thanh   niªn  trong   vµ   ngoµi   nhµ   trêng   vÒ   nhËn   thøc   chÝnh   trÞ,   t×nh  h×nh nhiÖm vô cña ®Êt níc, truyÒn thèng c¸ch m¹ng, truyÒn  thèng d©n téc, n©ng cao tinh thÇn xung kÝch vµ  tÝnh tÝch  cùc x∙ héi cña thanh niªn. ­ TiÕp tôc x©y dùng, ph¸t triÓn tñ  s¸ch ph¸p luËt  ë  c¬   së;   ®Èy   m¹nh   tuyªn   truyÒn,   phæ   biÕn   ph¸p   luËt   cho   thanh niªn. ­ Ph¸t triÓn phong trµo thÓ dôc thÓ thao, v¨n hãa v¨n   nghÖ   ë  c¬  së  thu hót  ®«ng  ®¶o thanh niªn tham gia, quan  t©m ®Õn c¸c ®èi tîng thanh niªn ë vïng s©u, vïng xa, biªn  giíi, h¶i ®¶o vµ c¸c vïng ®Æc biÖt khã kh¨n. ­ §Çu t  cñng cè  c¸c thiÕt chÕ  v¨n ho¸  ë  c¬  së; x©y   dùng c¬ chÕ ph¸t huy, sö dông c¸c thiÕt chÕ v¨n ho¸ ë ®Þa   ph¬ng,  c¬  së  cho ho¹t   ®éng  thanh thiÕu  niªn. §Çu t  x©y 
 11. 11 dùng c¸c ®iÓm vui ch¬i gi¶i trÝ, sinh ho¹t lµnh m¹nh, s©n   b∙i thÓ dôc thÓ thao cho thanh niªn.  ­ Cñng cè  vµ  më  réng c¸c  ®iÓm Bu  ®iÖn ­ V¨n ho¸ x∙,  ph¸t triÓn m¹ng líi th  viÖn x∙. ThÝ   ®iÓm  ®Çu t  trang bÞ  m¸y tÝnh,  ®a c«ng nghÖ  th«ng tin vµo c¸c  ®iÓm Bu  ®iÖn ­  V¨n ho¸ x∙. ­ Ng¨n  chÆn  nh÷ng  hñ  tôc  l¹c hËu,  mª tÝn;  thu håi,  truy quÐt c¸c  Ên phÈm v¨n ho¸ ph¶n  ®éng,  ®åi truþ, kÝch  ®éng   b¹o   lùc   ¶nh   hëng   kh«ng   tèt   ®Õn   sù   ph¸t   triÓn   cña  thanh niªn. ­   Ng¨n   ngõa   vµ   xö   lý   kÞp   thêi   c¸c   hµnh   vi   tuyªn   truyÒn   lõa   bÞp,   kÝch   ®éng,   l«i   kÐo   thanh   niªn  lµm  tr¸i   ph¸p luËt, g©y mÊt æn ®Þnh chÝnh trÞ, an ninh x∙ héi. 4.   §Èy   m¹nh   phong   trµo   thanh   niªn   "Thi   ®ua,   t×nh   nguyÖn  x©y dùng vµ  b¶o vÖ  Tæ quèc”,  ph¸t huy tÝnh  xung  kÝch,   tinh   thÇn   t×nh   nguyÖn   cña   thanh   niªn   ®i   ®Çu   x©y  dùng x∙ héi häc tËp, tiÕn  qu©n  vµo khoa häc c«ng nghÖ,  t×nh nguyÖn v×  cuéc sèng céng  ®ång, xung kÝch b¶o vÖ  Tæ  quèc, x©y dùng  ®êi sèng v¨n ho¸,  ®Êu tranh phßng, chèng   téi ph¹m vµ tÖ n¹n x∙ héi.  ­ Ph¸t  huy  vai trß  cña §oµn  Thanh  niªn  Céng s¶n  Hå  ChÝ  Minh  ®éng viªn, tæ chøc thanh niªn tham gia cã  hiÖu  qu¶ c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi; t¨ng c­ êng  ®Çu t cho c«ng t¸c thanh niªn, më  réng mÆt trËn  ®oµn  kÕt tËp hîp thanh niªn. ­ §Èy  m¹nh  phong  trµo thi   ®ua häc  tËp trong  tÊt  c¶  c¸c ®èi tîng thanh niªn ®Ó thanh, thiÕu niªn ®i ®Çu trong   x∙ héi häc tËp. ­ Ph¸t triÓn phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn, nh©n  réng c¸c m« h×nh, ®éi h×nh thanh niªn t×nh nguyÖn.  ­   Nh©n   réng   m«   h×nh   trung   t©m   t  vÊn   thanh   niªn   ®Ó  t¨ng cêng c«ng t¸c th«ng tin, t  vÊn, tuyªn truyÒn, gi¸o  dôc x©y dùng nhËn  thøc   ®óng  ®¾n cho thanh  niªn  vÒ  nghÒ  nghiÖp, viÖc lµm; hç trî thanh niªn chuyÓn giao, øng dông   khoa häc c«ng nghÖ  trong s¶n xuÊt; t  vÊn cho thanh niªn  vÒ luËt ph¸p vµ c¸c vÊn ®Ò trong cuéc sèng.  ­ §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh tæ chøc lùc l­ îng thanh  niªn  tiÕp tôc thùc hiÖn  c¸c  dù  ¸n ph¸t triÓn  kinh   tÕ   ­  x∙   héi:  Dù   ¸n   tham   gia   x©y   dùng   ®êng   Hå   ChÝ  Minh, x©y dùng tuyÕn ®êng tõ ®êng Hå ChÝ Minh vÒ quª B¸c;  dù  ¸n x©y dùng  ®iÓm t¸i  ®Þnh c  t¹i thuû   ®iÖn S¬n La; dù  ¸n   trÝ   thøc   trÎ,   y,   b¸c   sÜ   trÎ   t×nh   nguyÖn;   dù   ¸n   x©y  dùng  ®¶o thanh niªn Cån Cá, B¹ch Long VÜ, c¸c lµng thanh  niªn lËp nghiÖp däc ®êng Hå ChÝ Minh, c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n ë c¸c ®Þa ph¬ng.
 12. 12 ­ Trong c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, bè trÝ ®Çu   t cho §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh x©y dùng, thùc  hiÖn c¸c dù  ¸n  ®Ó  triÓn khai ChiÕn lîc ph¸t triÓn thanh  niªn: + Dù  ¸n n©ng cÊp hÖ  thèng trung t©m dÞch vô  viÖc lµm  thanh niªn.  + Dù  ¸n më  réng d¹y nghÒ  t¹i chç  g¾n víi gi¶i quyÕt  viÖc lµm cho thanh niªn n«ng th«n.   + Dù  ¸n phæ biÕn kiÕn thøc vÒ  c«ng nghÖ  th«ng tin  cho thanh, thiÕu niªn ­ h×nh thøc ngoµi nhµ trêng. + Dù ¸n vên ¬m doanh nghiÖp trÎ.  + Dù  ¸n  ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé  thanh niªn cÊp c¬  së. +   Dù   ¸n   nh©n   réng   m«   h×nh   khu   kinh   tÕ   thanh   niªn,  lµng Thanh niªn. 5. TiÕp tôc  ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý  nhµ  níc vµ   ®Èy  m¹nh x∙ héi ho¸ c«ng t¸c thanh niªn. ­ §æi míi c«ng t¸c qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  c«ng t¸c thanh  niªn; t¨ng cêng tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé,   c¬  quan thuéc ChÝnh phñ,  ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô  c«ng  t¸c thanh niªn. ­ T¨ng cêng c«ng t¸c ®èi ngo¹i nhµ níc trong lÜnh vùc  thanh niªn, hîp t¸c víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ  giíi, c¸c tæ chøc quèc tÕ, tranh thñ  c¸c nguån lùc vµ  sù  hç trî quèc tÕ cho c«ng t¸c thanh niªn. ­ Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, chÝnh s¸ch ®èi víi thanh niªn   ®Ó  b¶o  ®¶m c¸c quyÒn vµ  lîi  Ých hîp ph¸p cña thanh niªn.  T¨ng   cêng   c«ng   t¸c   nghiªn   cøu,   th«ng   tin   vÒ   t×nh   h×nh  thanh niªn vµ c«ng t¸c thanh niªn. ­ Phèi  hîp  chÆt chÏ  gi÷a  c¸c c¬  quan  nhµ   níc, §oµn  Thanh niªn Céng s¶n Hå  ChÝ  Minh, c¸c  ®oµn thÓ  nh©n d©n,  tæ chøc kinh tÕ, x∙ héi vµ  gia  ®×nh trong viÖc ch¨m lo  gi¸o dôc,  båi  dìng vµ  ph¸t huy tiÒm n¨ng  s¸ng  t¹o, vai  trß xung kÝch cña thanh niªn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
Đồng bộ tài khoản