intTypePromotion=1

Quyết định 33/QĐ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giao chỉ tiêu thu thuế hàng hoá XNK năm 2000

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định 33/QĐ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giao chỉ tiêu thu thuế hàng hoá XNK năm 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 33/QĐ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giao chỉ tiêu thu thuế hàng hoá XNK năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 33/QĐ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giao chỉ tiêu thu thuế hàng hoá XNK năm 2000

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  æ n g  C ô c  tr g  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  S è  33  §/ K T T T   T ën c Q n g µ y 19  th¸ng 1 n¨ m  2000 V Ò  viÖc giao ch Ø   tiªu  thu  thu Õ  h µ n g   o¸ X N K  n¨ m  2000 h ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  2­ 20­ 1990. ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  240/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 29/12/1999  cña Thñ ­t íng ChÝnh    phñ  viÖc  vÒ  giao chØ    ho¹ch thu thuÕ    tiªukÕ      cho Ngµnh    H¶i quan  lµ:22.960      tû®ång. ­ C¨n  t×nh    cø  h×nh    thu thuÕ XNK   n¨m 1999  xÐt ®iÒu  vµ    kiÖn  ®Þa  bµn,  khu  vùc  XNK, chÝnh s¸ch ®iÒu    hµnh  kim ng¹ch XNK     cña  §¶ng  ChÝnh  vµ  phñ  n¨m 2000. Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu    1: Nay    giao chØ    tiªuchÝnh  thøc kÕ    ho¹ch thu thuÕ      xuÊt khÈu,     thuÕ nhËp khÈu, thuÕ    TT§B, thuÕ GTGT   phô  hµng  vµ  thu  nhËp  khÈu n¨m  2000 cho  Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè    liÖu kÌm  (cã sè    theo quyÕt ®Þnh      nµy). §iÒu  2: §ång chÝ Côc  ëng  tr Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh    phè,  Ch¸nh v¨n phßng, Vô  ëng, Côc  ëng    tr   tr thuéc  quan  c¬  Tæng  côc chÞu tr¸ch   nhiÖm    thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 Tæng  côc    H¶i quan Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Hµ    néi,ngµy  th¸ng1       n¨m  2000              Giao c h Ø  tiªu Õ  h o¹ch thu n¨ m  2 00 0   k c h o  C ô c  H ¶i q u a n  c¸c tØ n h, thµnh p h è   (kÌm  theo c«ng    33    v¨n sè  Q§/TCHQ­KTTT  ngµy  th¸ng1  19    n¨m  2000) §¬n  tÝnh:TriÖu  vÞ    ®ång   TT Tªn  S  ®¬n  vÞ Tæng sè Trong ®ã     ThuÕ   XNK,  ThuÕ  GTGT   Phô    thu TT§B    &        thu kh¸c 1 Hµ Néi 1.100 000 700 000 400  000 2 Hå   ChÝ  13  300 000 8 600 000 4  570  000 130  000 Minh  3 H¶iPhßng   2 700 000 1 423 000 1  250  000 27  000 4 Qu¶ng  Ninh 1 000 000  800 000 195  000 5  000 5 Cao  B»ng 15 000 10  000 5  000 6 L¹ng  S¬n 290 000 160 000 130  000 7 Hµ Giang 2 500 1  800 700 8 Lµo  cai 70 000  38  000 30 000 2  000 9 LaiCh©u   1 000 600 400 10 Thanh  Ho¸ 17 000 8 000  9  000 11 NghÖ   An 180 000 149 000 29 000 2  000 12 Hµ TÜnh 350 000 250 000 100  000 13 Qu¶ng  TrÞ 280.000 230 000 50 000 14 HuÕ 10 000 5  000 5  000 15 §µ N½ng 650 000 500 000 140  000 10  000 16 B×nh  §Þnh 55 000 24  600 25 400 5  000 17  Kh¸nh  Hoµ 60 000 30  000 28 000 2  000 18 Gia Lai 3 000 1  000 2  000 19 §¾c  L¾c 3 000 25  000 500 20 T©y  Ninh 25 000 12  000 13 000 21 B×nh  ¬ng D 180 000 84 000  95 000 1  000 22 CÇn   Th¬ 70 000 35  000 34 000 1  000 23 An Giang 20 000 14  000 6  000 24 KiªnGiang   3 000 1  000 2  000 25 Cµ Mau 500 500 26 Long  An 40 000 10  000 30 000 27 §æng  Th¸p 10 000 5  000 5  000 28 Vòng  Tµu 1 900 000 1 600 000 290  000 10  000 29 Qu¶ng  B×nh 25 000 20  000 5  000 30 §ång  Nai 600 000 285 000 310  000 5  000 Tæng 22 960 000 15 000 000 7  760  000 200  000
  3. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2