intTypePromotion=1

Quyết định 335/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
111
lượt xem
7
download

Quyết định 335/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 335/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 335/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 335/Q§­BTC NGµY 27 TH¸NG 01 N¡M 2005 VÒ viÖc c«ng bè c«ng khai dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2005 Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­  C¨n   cø   NghÞ   quyÕt   sè   33/2004/QH11   ngµy   09/11/2004   cña Quèc héi vÒ  viÖc quyÕt  ®Þnh dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  n íc   n¨m 2005; ­   C¨n   cø   NghÞ   quyÕt   sè   34/2004/QH11   ngµy   11/11/2004   cña Quèc héi vÒ viÖc quyÕt ®Þnh ph©n bæ ng©n s¸ch trung  ¬ng   n¨m 2005; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô,   quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ   chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  192/2004/Q§­TTg ngµy 16/11/2004   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  c«ng khai   tµi chÝnh  ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhµ  níc, c¸c  ®¬n vÞ  dù   to¸n ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî,   c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n cã  sö  dông vèn ng©n s¸ch   nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, c¸c quü cã nguån tõ ng©n   s¸ch nhµ  níc vµ  c¸c quü  cã  nguån tõ  c¸c kho¶n  ®ãng gãp cña   nh©n d©n; ­ C¨n cø Th«ng t sè 03/2005/TT­BTC ngµy 06/01/2005 cña   Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh   ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  chÕ   ®é  b¸o c¸o t×nh   h×nh thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Ng©n s¸ch nhµ níc, QUYÕT §ÞNH:   Ò   : C«ng bè c«ng khai sè liÖu dù to¸n ng©n s¸ch nhµ   §i u 1 níc n¨m 2005 (theo c¸c biÓu ®Ýnh kÌm).   Ò   : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký. §i u 2   Ò    : Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô  trëng Vô  Ng©n s¸ch nhµ  §i u 3 níc, Vô  trëng Vô  Tµi vô  qu¶n trÞ  vµ  c¸c Vô, Côc, Tæng côc   liªn   quan   thuéc   vµ   trùc   thuéc   Bé   Tµi   chÝnh   tæ   chøc   thùc  hiÖn quyÕt ®Þnh nµy.
  2. mau 01­CKTC­NSNN  mau 02­CKTC­NSNN  mau 03­CKTC­NSNN  mau 04­CKTC­NSNN  mau 05­CKTC­NSNN  Can doi Du toan thu chi NSNN 2005.xls Can doi thu chi NSTW ­ NSDP 2005.xls Du toan Thu NSNN 2005.xls Du toan chi 2005.xls Du toan cac khoan thu quan ly qua NSNN 2005.xls mau 06­CKTC­NSNN  Du toan chi NSTW 2005.xls mau 07­CKTC­NSNN  mau 08­CKTC­NSNN  mau 09­CKTC­NSNN  Du toan chi NSTW cua cac Bo 2005.xls Du toan CTMTQG 2005.xls Du toan NSDP2005.xls
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2