Quyết định 3359-QĐ/TCCB-LĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 3359-QĐ/TCCB-LĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3359-QĐ/TCCB-LĐ về việc ban hành Điều lệ Thi và Cấp bằng lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3359-QĐ/TCCB-LĐ

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3359-QĐ/TCCB-LĐ Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 1995 QUY T Đ NH BAN HÀNH I U L THI VÀ C P B NG LÁI XE B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c c a B Giao thông V n t i. Căn c i u 31 c a " i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th " ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29-5-1995 c a Chính ph . Theo ngh c a ông C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và ông V trư ng V t ch c cán b và lao ng. QUY T Đ NH Đi u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này " i u l thi c p b ng lái xe". Đi u 2: B n i u l này có hi u l c áp d ng th ng nh t trên toàn lãnh th nư c CHXHCN Vi t Nam k t ngày 01 tháng 8 năm 1995. Nh ng văn b n ho c quy nh trư c ây u bãi b . Đi u 3: Các ông: C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam. V trư ng V t ch c cán b và lao ng. Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính), Th trư ng các cơ quan liên quan, các ngành, ơn v , cá nhân có phương ti n cơ gi i ư ng b và Ông Chánh Văn phòng B Giao thông V n t i căn c ph m vi trách nhi m thi hành quy t nh này. Lã Ng c Khuê ( ã ký) I UL THI, C P B NG LÁI XE (Ban hành kèm theo Quy t nh s ....
  2. Ngày................ c a B trư ng B GTVT) Chương 1: QUY NNH CHUNG Đi u 1: i u l này quy nh v vi c thi c p b ng lái xe cơ gi i ư ng b trên toàn lãnh th nư c CHXHCN Vi t Nam. i u l này không áp d ng i v i ngư i lái xe cơ gi i ư ng b thu c ngành Công an và Qu c phòng (tr ngư i lái xe cơ gi i c a ngành Công an và Qu c phòng tham gia ho t ng kinh t ). Đi u 2: Các thu t ng trong i u l này ư c hi u như sau: 1. Xe cơ gi i ư ng b bao g m các lo i xe di chuy n trên ư ng b b ng s c kéo c a ng cơ, bao g m: - Mô tô, xe máy 2-3 bánh, xích lô máy, xe lam. - Ô tô các lo i như ô tô du l ch, ôtô con, ôtô t i, ôtô khách, ôtô chuyên dùng, k c ô tô kéo moóc, b n moóc, moóc sàn. - Máy kéo và các lo i c n cNu t hành. 2. B ng lái xe: Là ch ng ch duy nh t cho phép i u khi n (lái) lo i xe cơ gi i ư ng b tương ng và có giá tr s d ng trong th i h n ư c c p. 3. Lái xe chuyên nghi p là ngư i sinh s ng b ng ngh lái xe v n t i hàng hoá, hành khách ho c các lo i xe chuyên dùng. Lái xe không chuyên nghi p là ngư i lái xe không kinh doanh v n t i. 4. Th i gian hành ngh : là th i gian ngư i có b ng ã tr c ti p lái lo i xe tương ng mà không có ngư i giám sát. - Th i gian t p s : là th i gian lái xe dư i s giám sát c a ngư i lái có b ng phù h p trên lo i xe tương ng. Đi u 3: C c ư ng b Vi t Nam ( BVN); cơ quan qu n lý Nhà nư c v chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b , ư c B trư ng B Giao thông V n t i giao th c hi n vi c th ng nh t qu n lý t ch c thi, c p b ng lái xe cơ gi i ư ng b trong ph m vi c nư c. Chương 2: B NG LÁI XE Đi u 4:
  3. 1. B ng lái xe ư c phân h ng theo quy cách k thu t c a xe, bao g m các h ng b ng sau ây: H ng Quy cách k thu t c a xe A1. - Xe máy, mô tô 2 bánh, dung tích xi lanh trên 50cm3 n dư i 125cm3 A2 - Xe máy, mô tô 2 bánh (có ho c không có thùng ho c có thêm thùng xe và bánh th 3) Dung tích xi lanh t 125cm3 tr lên B - Các lo i xe 3 bánh (có 2 bánh ng tr c) ch ngư i, ch hàng, ôtô và máy kéo ch hàng tr ng t i thi t k dư i 3500kg, ôtô ch ngư i n 9 ch (k c gh lái) tr các lo i xe quy nh cho b ng lái xe h ng A1 và A2 C - Ô tô và máy kéo ch hàng, tr ng t i thi t k t 3500kg tr lên D - Ô tô ch ngư i có t 10 n 30 ch (k c gh lái) E - Ô tô ch ngư i có t trên 30 ch ng i tr lên (k c gh lái) F - Xe h ng B.C.D.E kéo thêm moóc có tr ng t i l n hơn 750kg 2. B ng lái xe h ng B.C.D.E. ư c lái các xe tương ng có kéo theo moóc tr ng t i không quá 750kg. 3. B ng lái xe h ng A1 và A2 ch có lo i b ng không chuyên nghi p. B ng lái xe h ng B có hai lo i: - B ng không chuyên nghi p. - B ng chuyên nghi p. B ng lái xe các h ng C.D.E.F. ch có b ng chuyên nghi p. 4. B ng lái xe không chuyên nghi p không ư c s d ng lái xe kinh doanh. B ng lái xe chuyên nghi p ư c s d ng lái xe không kinh doanh tương ng. 5. B ng lái xe h ng A2 có hi u l c lái xe h ng b ng A1. B ng lái xe h ng C.D.E.F. có hi u l c lái xe h ng b ng B. Đi u 5: Gi y phép ch ng nh n ã hoàn thành khoá h c v lu t giao thông là ch ng ch c p cho ngư i lái xe mô tô, xe máy có dung tích xi lanh n 50cm3. Đi u 6: Các lo i b ng lái xe và gi y ch ng nh n lái xe do B trư ng B Giao thông V n t i duy t m u. C c BVN là cơ quan duy nh t có quy n in, phát hành, hư ng d n, qu n lý, ki m tra và thanh tra vi c c p, i và s d ng các lo i b ng, ch ng ch k trên trong ph m vi toàn qu c.
  4. Đi u 7: 1. Ngư i có b ng lái xe ch ư c phép i u khi n (lái) xe úng lo i tương ng như quy nh t i i u 4. 2. Ngư i có b ng lái xe không chuyên nghi p mu n lái xe kinh doanh thì ph i thi l y b ng lái xe chuyên nghi p. 3. B ng lái xe ph i luôn luôn mang theo ngư i khi i u khi n xe ti n xu t trình v i nhà ch c trách khi c n thi t. Đi u 8: B ng lái xe chuyên nghi p có giá tr s d ng 3 năm tính t ngày c p. B ng lái xe không chuyên nghi p có giá tr s d ng 5 năm tính t ngày c p. Riêng b ng lái xe h ng A1, A2 ư c s d ng không kỳ h n. B ng lái xe có th b h t hi u l c s d ng trư c th i h n theo x lý vi ph m pháp lu t ho c b hu b hi u l c theo quy t nh c a C c trư ng C c BVN. Đi u 9: Trong th i h n 60 ngày trư c khi h t h n, ngư i có b ng ph i làm ơn kèm theo gi y ch ng nh n s c kho quy nh g i n cơ quan có thNm quy n c p b ng lái xe xin c p l i b ng. Riêng i v i b ng lái xe chuyên nghi p, ngư i xin c p l i b ng còn ph i qua ki m tra lý thuy t v lu t l giao thông ư ng b . Đi u 10: Ngư i nư c ngoài cư trú ho c làm vi c t i Vi t Nam có b ng lái xe Qu c t hay Qu c gia, n u có nhu c u lái xe Vi t Nam ph i làm th t c xin i b ng tương ng Vi t Nam. Ngư i nư c ngoài lái xe nư c ngoài vào Vi t Nam ư c i u ch nh theo các Hi p nh Chính ph v v n t i ư ng b . Trong trư ng h p chưa có hi p nh chính ph thì ph i làm th t c xin i b ng tương ng c a Vi t Nam. Chương 3: I U KI N, TIÊU CHU N D THI Đi u 11: Ngư i mu n ư c d thi l y b ng lái xe ph i có y các i u ki n sau ây: - Có quy n công dân, có nơi cư trú h p pháp, không di n ang b i u tra hình s ho c thi hành án. Tu i phù h p v i h ng xe theo quy nh c a B Y t . - Có s c kho t t, phù h p v i h ng, lo i xe theo quy nh c a B Y t , Gi y ch ng nh n s c kho ph i do b nh vi n a khoa t c p huy n ho c tương ương tr lên c p. - H c xong l p ào t o, b túc t i cơ s ư c phép ào t o lái xe theo chương trình quy nh.
  5. -N p h sơ th t c d thi theo quy nh và m u c a C c BVN. - Riêng i v i ngư i mu n thi l y b ng lái xe h ng D.E thì ngoài các i u ki n trên ph i có b ng h ng B.C còn hi u l c và có th i gian hành ngh lái xe tương ng v i b ng ã có là 3 năm. Chương 4: THI VÀ C P B NG Đi u 12: H i ng thi và c p b ng lái xe ư c t ch c theo cơ c u như sau: 1. H i ng qu c gia v thi và c p b ng lái xe do B trư ng B Giao thông V n t i quy t nh thành l p. 2. m i t nh, thành ph tr c thu c TW có m t H i ng thi và c p b ng lái xe (g i t t là H i ng c p t nh) do Giám c S GTVT (GTCC) quy t nh thành l p sau khi có văn b n tho thu n c a C c trư ng C c BVN. 3. H i ng c p t nh ch u s hư ng d n và ki m tra c a H i ng Qu c gia v chuyên môn nghi p v thi và c p b ng lái xe. Đi u 13: H i ng Qu c gia v thi và c p b ng lái xe g m các thành viên chính sau ây: Ch t ch H i ng: - C c trư ng C c BVN Phó Ch t ch: - Phó C c trư ng C c BVN - Lãnh o V TCCB-L B GTVT. U viên thư ng tr c và thư ký là Trư ng ban qu n lý xe và lái xe thu c C c BVN và chuyên viên ào t o thu c V TCCB-L B GTVT. H i ng qu c gia có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Nghiên c u tư v n cho C c trư ng C c BVN v quy ho ch, k ho ch ch o, ào t o lái xe các lo i trong toàn qu c C c trư ng C c BNV trình B GTVT duy t và t ch c th c hi n. 2. Nghiên c u xây d ng ho c b sung s a i m c tiêu, chương trình ào t o m i và các chương trình b túc chuy n h ng, nâng h ng lái xe C c trư ng C c BVN trình B trư ng B GTVT ban hành. 3. Thông qua cương các giáo trình, các b câu h i - áp án và quy trình thi t ch c thi l y b ng lái các phương ti n cơ gi i ư ng b C c trư ng C c BVN xét duy t và ban hành áp d ng th ng nh t trong c nư c. 4. Xét ch n các trư ng C c BVN xác nh là trư ng i m làm vai trò trung tâm ào t o chuNn v chuyên ngh lái xe. H i ng thư ng xuyên có k ho ch ch o các
  6. trư ng i m v m i m t, nh t là v c i ti n n i dung và phương pháp ào t o, nâng cao ch t lư ng. nh kỳ giúp trư ng i m úc rút kinh nghi m và t ch c ph bi n cho các trư ng khác tham kh o, áp d ng. 5. Ch n các lo i m u b ng, ch ng ch trình B trư ng B Giao thông V n t i duy t C c ư ng b Vi t Nam in, phát hành và qu n lý th ng nh t trong c nư c. - Tư v n v v n i b ng C c trư ng C c BVN quy t nh. - Duy t các m u h sơ, th t c tuy n sinh, n i quy thi C c trư ng C c BVN quy t nh ban hành. 6. Nghiên c u xu t nh ng v n m i có liên quan n i u l thi, c p b ng lái xe và nh ng i m c n b sung, s a i báo cáo B GTVT xét, quy t nh. 7. Tư v n cho C c trư ng C c BVN v vi c thành l p H i ng c p t nh. Hư ng d n và ki m tra ho t ng c a H i ng c p t nh. Ki m tra vi c th c hi n i u l thi và c p b ng lái xe c a B GTVT, ki n ngh v i C c BVN và B GTVT bi n pháp x lý các hi n tư ng vi ph m. 8. Tư v n cho C c trư ng C c BVN thành l p ban Sát h ch t ch c các kỳ thi các trư ng i m và ph trách thi lái xe cho các i tư ng là ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam có nhu c u xin c p, i b ng Vi t Nam, cho cán b công tác các cơ quan TW do C c trư ng C c BVN quy nh. 9. H i ng qu c gia c ra Ban thư ng tr c H i ng g m Ch t ch, Phó Ch t ch, U viên thư ng tr c và thư ký i u hành và gi i quy t các công vi c thư ng xuyên như: a. T ch c t p hu n cán b sát h ch thu c H i ng các c p C c trư ng C c BVN c p ch ng ch . b. Duy t các k ho ch m khoá ào t o t i trư ng i m. c. Duy t l ch thi và thi các khoá, ch o cu c thi, x lý các v vi c vi ph m n n i quy, k lu t thi. d. Xem xét thông qua k t qu kỳ thi do Ban sát h ch thu c H i ng thi Qu c gia báo cáo C c trư ng C c BVN quy t nh công nh n trúng tuy n và c p b ng. e. Gi i quy t các công vi c v thi, c p và i b ng i v i ngư i nư c ngoài và các i tư ng theo quy nh. g. Lưu tr các h sơ, lưu biên b n và thông báo các cu c h p toàn th H i ng làm các văn b n báo cáo B GTVT và các vi c khác do H i ng phân công. Đi u 14: H i ng c p t nh g m 5-7 thành viên trong ó Ch t ch là Giám c S GTVT (GTCC), các Phó Ch t ch là Trư ng phòng qu n lý xe và lái xe. Trư ng phòng v ào t o thu c s .
  7. H i ng c p t nh có nhi m v quy n h n sau ây: 1. Xây d ng k ho ch v ào t o, b túc i ngũ lái xe. 2. Ki m tra ho c tham gia ki m tra các cơ s có yêu c u ào t o lái xe t i a phương, l p h sơ ngh B GTVT c p phép ào t o lái xe. 3. Qu n lý tr c ti p công tác ào t o, b túc lái xe t i các cơ s ào t o a phương ã ư c c p phép ào t o, m b o th c hi n nghiêm các quy nh, i u l c a B , b o m ch t lư ng ào t o quy nh. 4. Thành l p và ch o ban sát h ch lái xe c a a phương t ch c các kỳ thi các trư ng, cơ s ào t o lái xe a phương, xét duy t k t qu thi báo cáo Giám c S quy t nh công nh n trúng tuy n và c p b ng. 5. Ki m tra tình hình ào t o, b i dư ng lái xe các lo i và các v n liên quan n vi c c p và thu h i b ng, qu n lý b ng a phương tư v n cho giám c s gi i quy t và báo cáo C c BVN, B GTVT nh ng v n thu c thNm quy n c a c p trên. 6. Ch t ch H i ng c ra Ban thư ng tr c H i ng giúp vi c H i ng gi i quy t công vi c thư ng xuyên c a H i ng. Đi u 15: 1. Ban sát h ch giúp vi c cho H i ng c p nào do Ch t ch H i ng c p ó quy t nh thành l p t ch c th c hi n các kỳ thi. Ban sát h ch là m t t p th các nhà chuyên môn có trình và kinh nghi m cao, có uy tín v khoa h c k thu t ôtô, nghi p v lái xe, sư ph m. Ban sát h ch có th có thành viên là Hi u trư ng, Trư ng phòng ào t o c a trư ng ào t o lái xe, nhưng các thành viên Ban sát h ch u không ph i là giáo viên tr c ti p d y khoá ào t o có thí sinh d thi. Thành viên c a Ban sát h ch giúp vi c cho H i ng các c p u ph i qua t p hu n và ư c C c trư ng C c BVN c p ch ng ch làm cán b sát h ch lái xe. Ngư i nào không có ch ng ch k trên u không tư cách tham gia Ban sát h ch các kỳ thi. 2. Ban sát h ch có ch c năng, nhi m v sau ây: a. T ch c th c hi n các kỳ thi theo úng quy trình và quy ch thi do C c trư ng C c BVN ban hành. b. Ph bi n, ki m tra và x lý vi c ch p hành quy trình và quy ch thi. c. Ki m tra s chuNn b phương ti n, d ng c , trư ng thi b o m úng quy cách và an toàn. d. Ch m thi và t ng h p k t qu , ánh giá khoá thi báo cáo Thư ng tr c H i ng.
  8. e. L p biên b n và x lý các trư ng h p vi ph m n i quy thi báo cáo Thư ng tr c H i ng gi i quy t. Đi u 16: Các môn thi và phương pháp thi (vi t hay v n áp) th c hi n úng theo quy nh t i b n m c tiêu, chương trình ào t o và b túc ư c B trư ng B GTVT ban hành. Đi u 17: Xét c p b ng lái xe. 1. Các thí sinh t yêu c u các môn thi s ư c xét c p b ng lái xe theo h ng xe mà thí sinh d thi và không xét v t. 2. Nh ng thí sinh trúng tuy n, sau khi có quy t nh công nh n c a c p có thNm quy n s ư c c p b ng lái xe. Riêng thí sinh trúng tuy n lái xe khách công c ng có trên 9 ch ng i ph i qua th i gian t p s theo quy nh c a C c trư ng C c BVN. Ch t ch H i ng c p ch ng ch cho nh ng thí sinh này ư c quy n t p s lái xe, h t th i h n t p s làm báo cáo k t qu , có xác nh n c a ngư i kèm c p và cơ quan s d ng ho c chính quy n phư ng, xã ư c H i ng xét c p b ng chính th c. Đi u 18: Quy nh phân c p v c p và i b ng: 1. C trư ng C c BVN ch o và hư ng d n toàn b các công vi c v c p, i và thu h i b ng, ch ng ch lái xe cơ gi i ư ng b và tr c ti p c p b ng cho các i tư ng d thi và t yêu c u thi t i H i ng Qu c gia. 2. Giám c S GTVT (GTCC) c p và i b ng lái xe cơ gi i ư ng b cho các i tư ng d thi và t yêu c u thi t i H i ng c p t nh. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH Đi u 19: 1. C trư ng c c BVN căn c vào tình hình th c t và ch c năng, quy n h n hư ng d n và quy nh chi ti t vi c thi hành i u l này (có s ph i h p c a V trư ng V TCCB-L B GTVT). 2. C c trư ng C c BVN hư ng d n và quy nh vi c s d ng và i các lo i b ng, gi y phép lái xe c p trư c ngày 1-8-1995. Đi u 20: Nh ng i u quy nh v thi, i b ng, c p b ng ho c gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b trư c ây u bãi b . i u l này có hi u l c thi hành t ngày 1-8-1995.
Đồng bộ tài khoản