intTypePromotion=1

Quyết định 337/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
121
lượt xem
5
download

Quyết định 337/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 337/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 337/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc S è  337 /1998/Q§­N H N N 7   n g µ y 10  th th¸ng  10 n¨ m  1998 V Ò   Ö c   a n g  n g o ¹i t Ö  ti Ò n m Æ t, ® å n g  Vi Ö t  a m   vi m   N b » n g   Ò n m Æ t  k hi  u Ê t n h Ë p  c¶n h ti x thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   qu¶n  ýngo¹ihèi; l    Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi; l    quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    êic  óvµ  êikh«ng    ólµc¸ nh©n  1: Ng   tr   Ng   c tr       (sau  y   äilµc¸ ®© g       nh©n)    Êt nhËp  khixu   c¶nh qua  öa  Èu  Öt Nam   ã  c kh Vi   c mang  theo  êingo¹i ng     tÖ  Òn m Æt   ti   (bao  å m   Òn giÊy,tiÒn kim  ¹  µ  Ðc  lÞch)vµ  ng  Öt g ti       lo i s du  v   ®å Vi   Nam  b»ng  Òn  Æt     ti m trªnmøc  quy  nh  íi®©y   ×  ®Þ d  th ph¶ikhaib¸o        H¶i quan  cöa  Èu: kh a/3.000    USD   ngh×n  «    ü)  (ba  ® laM hoÆc     ¹ ngo¹itÖ  ã    Þt ng  c¸clo i     c gi¸tr  ¬ ® ¬ng; b/   5.000.000 VND     (n¨m  iÖu®ång  ÖtNam); tr   Vi   c/C¸  ©n    nh mang  ¹itÖ  Òn m Æt   µ  ng  Öt Nam   ngo   ti   v ®å Vi   b»ng  Òn m Æt   ti   tõmøc    quy  nh    ëxuèng  × kh«ng  ®Þ trªntr   th   ph¶ikhaib¸o        H¶iquan  öa  Èu. c kh Møc   ¹itÖ  Òn  Æt   µ  ng  Öt Nam   ngo   ti m v ®å Vi   b»ng  Òn  Æt   ti m quy  nh   ®Þ ph¶i khai b¸o      H¶i quan  öa  Èu  ãi trªn kh«ng  dông   i  íinh÷ng    c kh n    ¸p  ®è v   c¸ nh©n  mang  theo    ¹  c¸c lo ic«ng  ô  c thanh  to¸n vµ    ¹  Êy  ê  ã      c¸c lo igi t c gi¸kh¸c   b»ng  ¹itÖ  ngo   hoÆc   b»ng  ng  ÖtNam     ÎtÝn  ông,thÎthanh  ®å Vi   nh th  d    to¸n,sæ     tiÕtkiÖm,    ¹    c¸c lo ichøng  kho¸n..  .Møc  ¹itÖ  µ  ng  Öt Nam   îcmang   . ngo   v ®å Vi   ®  qua  öa  Èu  ña  Öt Nam   µ c¸c c«ng  ô  c kh c Vi   l    c thanh    µ    ¹  Êy  ê cã  to¸n v c¸c lo igi t   gi¸kh«ng    ph¶ingo¹itÖ  Òn m Æt       ti   hoÆc   ng  ÖtNam   ®å Vi   b»ng  Òn m Æt   Ï® ­ ti   s  îc quy ®Þnh  trong Th«ng t íng dÉn  NghÞ  ®Þnh  63/1998/N§­  ngµy   h CP 17/8/1998 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v qu¶n  ýngo¹ihèi. l    C¸  ©n    Ëp  nh khinh c¶nh  ã  c mang  ¹itÖ  Òn  Æt   µo  Öt Nam   ã  ngo   ti m v Vi   c nhu  Çu  ép  è  ¹itÖ  Òn m Æt   µy  µo  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ë   ¹  c n s ngo   ti   n v t  ti       m ti c¸c Ng ©n   µng  îc phÐp  ¹t®éng  ¹  Öt nam,  ×    h ®  ho   tiVi   th ph¶ilÊy x¸c nhËn  ña      c H¶i quan  öa  Èu    ê khai H¶i  c kh trªnt     quan    Ëp  khi nh c¶nh  i  íisè  ¹itÖ  ®è v   ngo   tiÒn m Æt     mang  µo.Tê  v   khaicã    Ën  ña      x¸cnh c H¶i quan  öa  Èu  Ò   è  ¹i c kh v s ngo   tÖ  Òn  Æt   ùc tÕ  ti m th   mang  µo  µ c¬  ë    ©n   µng  îc phÐp  v l   s ®Ó Ng h ®  cho  ép  n ngo¹itÖ  Òn m Æt   µo  µikho¶n.   ti   v t 
  2. 2 §i Ò u 2:  nh©n    Êt c¶nh  ã  C¸  khixu   c mang theo  êi sè  ¹itÖ  Òn ng   ngo   ti   m Æt   µ  ng  Öt Nam   v ®å Vi   b»ng  Òn  Æt   îtmøc  ti m v  quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  ®Þ ti §i 1  ®Þnh  µy  n hoÆc   îtqu¸  è  ∙  v  s ® khaib¸o      H¶i quan    Ëp  khinh c¶nh  ×  th ph¶i cã    giÊy phÐp  ña  ©n  µng  µ   íchoÆc     ©n  µng  îcphÐp.   c Ng h Nh n   c¸cNg h ®    Trêng  îp xuÊt c¶nh  ã  h    c mang  theo  êisè  ¹itÖ  Òn  Æt   µ  ng  ng   ngo   ti m v ®å ViÖtNam     b»ng  Òn m Æt   îtmøc  ti   v  quy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy  ng  ®Þ t i 1  ®Þ n nh kh«ng  îtqu¸ sè  ∙  v     ® khaib¸o    mang  µo  ×  v th ph¶ixuÊt tr×nh tê khaiH¶i quan            khinhËp    c¶nh  µ   m kh«ng  ph¶ixinphÐp  ©n  µng.    Ng h ViÖc  Êp  Êy phÐp  c gi   cho    ©n  c¸nh mang  ¹itÖ  Òn m Æt   µ  ng  Öt ngo   ti   v ®å Vi   Nam  b»ng  Òn m Æt     Êtc¶nh  îcthùc hiÖn  ti   khixu   ®    theo c¸cquy  nh  Ò   Èm      ®Þ v th quyÒn  Êp  Êy phÐp  c gi   mang  ¹itÖ  Òn m Æt   µ  ng  Öt Nam   ngo   ti   v ®å Vi   b»ng  Òn  ti m Æt   ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n     §i Ò u 3: Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ý  µ  ®Þ n c hi l   t ng k v thay  Õ  th Quy Õt  nh   è  ®Þ s 382/Q§­NH7   µy  ng 28/12/1995  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc. n  Nh÷ng  quy  nh  ®Þ trong v¨n    b¶n  µy  dông  i  íitÊtc¶      ©n   n ¸p  ®è v     c¸c c¸ nh xuÊt nhËp    c¶nh qua  öa  Èu  ña  Öt Nam   c kh c Vi   b»ng  é  Õu  c¸c c¬  h chi do    quan  cã  Èm  Òn  ña  Öt Nam   th quy c Vi   hoÆc   ña  ícngoµicÊp. ViÖc  c n      mang  ¹itÖ  ngo   tiÒn m Æt   µ  ng  ÖtNam     v ®å Vi   b»ng  Òn m Æt   ña    ©n    ÊtnhËp  ti   c c¸nh khixu   c¶nh  qua    öa  Èu    í b»ng  c¸cc kh biªngi   i chøng minh      í hoÆc   Êy th«ng  µnh  th biªngi   i gi   h xuÊtnhËp    c¶nh    í do    ¬  biªngi   c¸cc quan  ã  Èm  Òn  ña  ÖtNam   µ  ña  i c th quy c Vi   vc c¸cníccã      chung    ícÊp  îcthùc hiÖn  biªngi   i ®    theo quy  nh    ®Þ riªng. §i Ò u    ¤ng  4: C¸c  Ch¸nh V¨n phßng  èng  c, Vô   ëng  ô   Th ®è   tr V Qu¶n  ý l  ngo¹ihèi,Thñ  ëng    ô,  ôc  ã  ªnquan  ña  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m     tr c¸c V C c li   c Ng h Nh n   ®èc  Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c  Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è, Tæng     ph   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n  µng  îcphÐp  Þu  ®è c¸cNg h ®  ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2