Quyết định 3391/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định 3391/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3391/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3391/QĐ-BVHTTDL

 1. B VĂN HOÁ TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3391/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T " ÁN TUYÊN TRUY N, GIÁO D C O C, L I S NG TRONG GIA ÌNH VI T NAM GIAI O N 2010 - 2020" B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 798/Q -BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2009 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch v vi c tri n khai xây d ng án Tuyên truy n, giáo d c o c, l i s ng trong gia ình Vi t Nam giai o n 2011-2020; Xét ngh c a V trư ng V Gia ình, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t " án Tuyên truy n, giáo d c o c, l i s ng trong gia ình Vi t Nam giai o n 2010 - 2020" (sau ây g i t t là án) v i nh ng n i dung ch y u sau ây: I. M C TIÊU VÀ PH M VI 1. M c tiêu: 1.1. M c tiêu t ng quát: B ng các ho t ng tuyên truy n, giáo d c thi t th c, phù h p, t o s chuy n bi n m nh m trong nh n th c và hành ng c a các t ng l p nhân dân i v i vi c gi gìn, phát huy các giá tr o c, l i s ng, cách ng x t t p trong gia ình, góp ph n xây d ng gia ình Vi t Nam th t s là t m c a m i ngư i, là t bào lành m nh c a xã h i, óng góp tích c c cho s nghi p xây d ng và b o v t nư c, xây d ng Ch nghĩa xã h i. 1.2. M c tiêu c th : M c tiêu 1: ào t o b i dư ng nghi p v , nâng cao năng l c cho i ngũ cán b các c p (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - g i t t là c p t nh; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh - g i t t là c p huy n; xã, phư ng, th tr n - g i t t là c p xã; thôn, p, t dân ph ho c khu ph - g i t t là c p thôn) tham gia qu n lý, ch o, th c hi n án.
 2. Các ch tiêu cơ b n c n t nh m th c hi n m c tiêu 1 1. Cán b liên quan n qu n lý, ch o, th c hi n án 63 t nh, thành ph ư c t p hu n, ào t o b i dư ng nghi p v do Trung ương t ch c 2. Cán b liên quan n qu n lý, ch o, th c hi n án các c p huy n, xã, thôn thu c a bàn án ư c t p hu n, ào t o b i dư ng nghi p v các l p do S VHTTDL các t nh, thành ph t ch c. 3. Cán b liên quan n qu n lý, ch o, th c hi n án các c p ư c d các cu c nghiên c u, trao i kinh nghi m do án các c p t ch c. 4. Các cu c giao lưu, trao i kinh nghi m th c hi n án gi a các thôn do c p xã t ch c ư c th c hi n. M c tiêu 2: Xây d ng, h tr tài li u nh m nâng cao hi u qu án Các ch tiêu cơ b n c n t nh m th c hi n m c tiêu 2 5. Xây d ng ư c b tài li u t p hu n, ào t o b i dư ng nghi p v cho i ngũ cán b qu n lý, ch o, tham gia th c hi n án t t c các c p 6. T t c các c p thu c a bàn tri n khai th c hi n án u ư c h tr tài li u ph c v cho vi c cung c p ki n th c, k năng ph c v vi c nâng cao hi u qu án M c tiêu 3: T ch c các ho t ng tuyên truy n, giáo d c Các ch tiêu cơ b n c n t nh m th c hi n m c tiêu 3 7. Trung ương có các chuyên m c, chuyên trang tuyên truy n giáo d c liên quan n gi gìn, phát huy các giá tr o c, l i s ng, cách ng x trong gia ình trên 5 báo, ài 8. M i t nh, thành ph u có các chuyên m c, chuyên trang tuyên truy n giáo d c liên quan n gi gìn, phát huy các giá tr o c, l i s ng, cách ng x trong gia ình trên báo, ài a phương 9. Hàng tháng, các ơn v c p thôn u có các bu i sinh ho t có n i dung tuyên truy n, giáo d c liên quan n gi gìn, phát huy các giá tr o c l i s ng, cách ng x trong gia ình. 2. Ph m vi c a án: 2.1. Năm 2010: án ư c th c hi n thí i m trong ph m vi h p rút kinh nghi m cho các năm k ti p. M i ơn v c p t nh ch n 1 ơn v c p huy n; m i ơn v c p huy n ch n 1 ơn v c p xã; t i ơn v c p xã ó án s tri n khai th c hi n t t c các ơn v c p thôn. Các t nh, thành ph s ch n a bàn i di n cho c trưng cơ b n c n thi t c a t nh, thành ph .
 3. 2.2. Trong các năm 2011- 2012: Hàng năm án s th c hi n theo cách th c: (1) a bàn duy trì: Nh ng xã, phư ng, thôn, p ã tri n khai t năm trư c (duy trì thêm 24 tháng); (2) a bàn m thêm: M i ơn v c p t nh m thêm ra 1 ơn v c p huy n (theo cách th c th c hi n c a năm 2010). 2.3. nh hư ng cho các năm 2013- 2020 Sau khi rút kinh nghi m, án ư c chuNn hóa, hàng năm án s th c hi n theo cách th c c a các năm 2011-2012. II. CÁC NHI M V CH Y U 1. Xây d ng tài li u ph c v vi c tri n khai th c hi n án 1.1. Tài li u ph c v công tác tuyên truy n, giáo d c o c, l i s ng trong gia ình. N i dung tài li u: a. Nh ng v n c n t p trung qu ng bá, tuyên truy n, giáo d c - Nh ng giá tr truy n th ng quý báu c a gia ình c a dân t c ư c gia ình gìn gi , vun p và phát huy trong su t quá trình l ch s d ng nư c và gi nư c. - Nh ng giá tr nhân văn m i hi n nay gia ình c n ti p thu, cao. b. Nh ng bi u hi n c n phê phán S xu ng c p c a các giá tr o c truy n th ng t t p c a gia ình; l i s ng th c d ng, ích k ; t n n xã h i như ma tuý, c b c, rư u chè bê tha, m i dâm; t o hôn; b o hành trong gia ình; xâm h i tr em; thi u s quan tâm tr em; thi u s quan tâm ngư i già; nh ng bi u hi n tiêu c c trong hôn nhân v i ngư i nư c ngoài... D ki n k t qu : Tài li u cơ b n ph c v công tác tuyên truy n, giáo d c o cl i s ng trong gia ình hi n nay ư c biên so n ơn v th c hi n: V Gia ình và các chuyên gia Th i gian th c hi n: Tháng 1/2010 D ki n kinh phí: 250 tri u ng 1.2. Tài li u ph c v t p hu n, b i dư ng cán b tham gia th c hi n án D ki n k t qu : Tài li u t p hu n, b i dư ng cán b ư c biên so n ơn v th c hi n: V Gia ình và các chuyên gia
 4. Th i gian: Tháng 1/2010 D ki n kinh phí: 50 tri u ng 2. T ch c t p hu n, ào t o, b i dư ng cán b 2.1. L p t p hu n, ào t o, b i dư ng cán b ch ch t ch o, qu n lý, th c hi n án công tác t i cơ quan Trung ương, c p t nh và c p huy n do B VHTTDL t ch c. D ki n k t qu : L p t p hu n, ào t o, b i dư ng ư c t ch c. ơn v th c hi n: V Gia ình và các gi ng viên Th i gian: Gi a quý 1/2010 D ki n kinh phí: 200 tri u ng 2.2. L p t p hu n, ào t o, b i dư ng cán b tham gia ch o, qu n lý, th c hi n án công tác t i cơ quan c p t nh và c p huy n do S VHTTDL t nh, thành ph t ch c D ki n k t qu : L p t p hu n, ào t o, b i dư ng ư c t ch c ơn v th c hi n: S VHTTDL các t nh, thành ph Th i gian: Cu i quý 1/2010 D ki n kinh phí: Do c p t nh b trí. 2.3. L p t p hu n, ào t o, b i dư ng cán b ch ch t tham gia ch o, qu n lý, th c hi n án công tác t i các c p xã, thôn do S VHTTDL các t nh, thành ph t ch c D ki n k t qu : Các l p do c p t nh t ch c ư c m ơn v th c hi n: S VHTTDL các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Th i gian: Cu i quý 1/2010 D ki n kinh phí: Do c p t nh b trí. 3. Tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng 3.1. Tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng do Trung ương t ch c, tri n khai. N i dung: Xoay quanh các v n ư c xác nh t i ph n IV, m c 1, kho n 1.1, i m a, i m b án này. Hình th c: Các ài, Báo ph i h p th c hi n s phát, ăng t i dư i hình th c chương trình, ho c chuyên trang, chuyên m c
 5. D ki n k t qu : Các chương trình, chuyên trang chuyên m c, ư c th c hi n ơn v th c hi n: V Gia ình Th i gian: Phát, ăng t i t tháng 1 n h t năm 2010 D ki n kinh phí: 500 tri u ng 3.2. Tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng do a phương t ch c N i dung: Xoay quanh các v n ư c xác nh t i ph n IV, m c 1, kho n 1.1, i m a, i m b án này. Hình th c: Các ài, Báo ph i h p th c hi n s phát, ăng t i dư i hình th c chương trình, ho c chuyên trang, chuyên m c D ki n k t qu : Các chương trình, chuyên trang, chuyên m c ư c th c hi n trên các ài, Báo a phương ơn v th c hi n: S VHTTDL các t nh, thành ph ch trì th c hi n Th i gian: Phát, ăng t i t tháng 1 n h t năm 2010 D ki n kinh phí: 630 tri u ng - B VHTTDL h tr các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 630 tri u ng (10 tri u/t nh). - Ngoài kinh phí do B h tr , các t nh, thành ph huy ng, b trí kinh phí nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a ho t ng t i a phương. 4. Tuyên truy n, giáo d c thông qua sinh ho t thôn ( p, t dân ph ) 4.1. Tuyên truy n, giáo d c thông qua sinh ho t ơn v c p thôn - g i t t là sinh ho t thôn ( p, t dân ph ) - do B VHTTDL h tr . N i dung: Xoay quanh các v n ư c xác nh t i ph n IV, m c 1, kho n 1.1, i m a, i m b án này. Hình th c: Các n i dung trên thành bu i h p, sinh ho t chuyên ho c thành m t trong các n i dung c a các bu i h p, sinh ho t thôn ( p, t dân ph ) D ki n k t qu : Vi c tuyên truy n, giáo d c thông qua sinh ho t thôn ( p, t dân ph ) do B VHTTDL h tr ư c th c hi n 01 l n/tháng/thôn ( p, t dân ph ) ơn v th c hi n: S VHTTDL các t nh, thành ph Th i gian: T tháng 1 n h t năm 2010
 6. D ki n kinh phí: B VHTTDL h tr các t nh, thành ph 756 tri u ng (m i t nh 12 tri u: 100.000 /tháng/thôn/ p, b n). 4.2. Tuyên truy n giáo d c thông qua sinh ho t thôn ( p, t dân ph ) do a phương h tr th c hi n Do kho n kinh phí B h tr cho ho t ng này ch m c h n ch (100.000 /tháng/thôn), do v y các a phương căn c tình hình th c t , huy ng, b trí thêm kinh phí nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a ho t ng tuyên truy n giáo d c thông qua sinh ho t thôn ( p, t dân ph ) t i a phương 5. H tr tài li u, phương ti n ph c v vi c tuyên truy n giáo d c 5.1. Tài li u ph c v vi c tuyên truy n giáo d c do B h tr D ki n k t qu : Tài li u ph c v vi c tuyên truy n giáo d c do B h tr ư c th c hi n ơn v th c hi n: V Gia ình Th i gian: Trong năm 2010 D ki n kinh phí: 126 tri u ng (h tr m i t nh 2 tri u ng) 5.2. Tài li u, phương ti n ph c v vi c tuyên truy n giáo d c do a phương h tr D ki n k t qu : Tài li u, phương ti n ph c v vi c tuyên truy n giáo d c do a phương h tr ư c th c hi n ơn v th c hi n: S VHTTDL các t nh, thành ph Th i gian: Trong năm 2010 D ki n kinh phí: Ngoài kinh phí do B h tr nói trên, các a phương huy ng, b trí kinh phí nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a ho t ng t i a phương. 6. H c t p, trao i kinh nghi m 6.1. H c t p, trao i kinh nghi m do c p t nh t ch c D ki n k t qu : M t cu c h c t p, trao i kinh nghi m ư c th c hi n ơn v th c hi n: S VHTTDL các t nh, thành ph Th i gian: Trong năm 2010 D ki n kinh phí: - B VHTTDL h tr các t nh, thành ph 630 tri u ng (10 tri u/t nh).
 7. - Ngoài kinh phí do B h tr nói trên, các t nh, thành ph huy ng, b trí kinh phí nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a ho t ng này. 6.2. Trao i kinh nghi m do c p xã t ch c D ki n k t qu : M t cu c trao i kinh nghi m ư c th c hi n ơn v th c hi n: Xã th c hi n án Th i gian: Trong năm 2010 D ki n kinh phí: - B VHTTDL h tr các t nh, thành ph 126 tri u ng (2 tri u/xã th c hi n án). - Ngoài kinh phí do B h tr nói trên, các a phương huy ng, b trí kinh phí nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a ho t ng này. 7. Ki m tra giám sát 7.1. Ki m tra giám sát do Trung ương t ch c, th c hi n D ki n k t qu : Vi c ki m tra giám sát do Trung ương t ch c ư c tri n khai th c hi n ơn v th c hi n: V Gia ình Th i gian: Trong năm 2010 D ki n kinh phí: 50 tri u 7.2. Ki m tra giám sát do c p t nh t ch c, th c hi n D ki n k t qu : Vi c ki m tra giám sát do c p t nh t ch c ư c tri n khai th c hi n ơn v th c hi n: S VHTTDL các t nh, thành ph Th i gian: Trong năm 2010 D ki n kinh phí: - B VHTTDL h tr các t nh, thành ph 252 tri u ng (m i t nh 4 tri u). - Ngoài kinh phí do B h tr nói trên, các t nh, thành ph huy ng, b trí kinh phí nâng cao ch t lư ng c a ho t ng t i a phương. 7.3. Ki m tra giám sát do c p huy n t ch c, th c hi n D ki n k t qu : Vi c ki m tra giám sát do c p huy n t ch c ư c tri n khai th c hi n
 8. ơn v th c hi n: C p huy n th c hi n án Th i gian: Trong năm 2010 D ki n kinh phí: - B VHTTDL h tr các qu n, huy n th c hi n án 126 tri u ng (m i qu n, huy n 2 tri u). - Ngoài kinh phí do B h tr nói trên, các a phương huy ng, b trí kinh phí nâng cao ch t lư ng c a ho t ng t i a phương. 8. Sơ k t, t ng k t ánh giá vi c tri n khai th c hi n 8.1. Sơ k t, t ng k t ánh giá do Trung ương th c hi n D ki n k t qu : Vi c sơ k t, t ng k t ánh giá tình hình, k t qu án ư c th c hi n ơn v th c hi n: V Gia ình Th i gian: Cu i năm 2010 D ki n kinh phí: 150 tri u ng. 8.2. Sơ k t, t ng k t ánh giá do a phương th c hi n D ki n k t qu : Vi c sơ k t, t ng k t ánh giá tình hình, k t qu án ư c th c hi n t i a phương ơn v th c hi n: S VHTTDL các t nh, thành ph Th i gian: Cu i năm 2010 D ki n kinh phí: B VHTTDL h tr các t nh, thành ph 315 tri u ng (m i ơn v c p t nh 5 tri u ng). Ngoài kinh phí do B h tr , các a phương huy ng, b trí kinh phí nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a ho t ng t i a phương. III. M T S GI I PHÁP CHÍNH 1. Lãnh o, t ch c, qu n lý 1.1. Các a phương ưa vi c tuyên truy n, giáo d c, gi gìn, phát huy các giá tr o c l i s ng, cách ng x t t p trong gia ình thành m t trong nh ng tr ng tâm công tác c a lĩnh v c gia ình trong năm 2010 và các năm k ti p. Ho t ng này ư c th ch hóa b ng k ho ch công tác hàng năm c a S VHTTDL các t nh, thành ph . 1.2. G n vi c th c hi n án v i vi c th c hi n Phong trào Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa, v i vi c phát huy hi u qu các thi t ch văn hoá cơ s .
 9. 1.3. Xây d ng h th ng b máy qu n lý án các c p: b o m cho vi c qu n lý và th c hi n hi u qu , án có b máy qu n lý các c p (trung ương, c p t nh, c p huy n, c p xã, c p thôn). Thành viên Ban qu n lý án các c p ho t ng theo ch kiêm nhi m. Ban qu n lý án Trung ương do V Gia ình m nhi m; thành viên g m m t s cán b , công ch c c a V Gia ình. Ban qu n lý án c p t nh do Giám c S VHTTDL ra quy t nh thành l p; có ch c năng, nhi m v giúp S VHTTDL i u hành, qu n lý và t ch c th c hi n các ho t ng c a án t i a bàn t nh. Thành viên Ban qu n lý do S VHTTDL quy t nh. Ban qu n lý án c p huy n do Ch t ch UBND huy n ra quy t nh thành l p; có ch c năng, nhi m v giúp UBND huy n i u hành, qu n lý và t ch c th c hi n các ho t ng c a án t i a bàn huy n; Phòng Văn hoá Thông tin huy n làm nhi m v thư ng tr c. Thành viên Ban qu n lý do huy n quy t nh. Ban qu n lý án c p xã do Ch t ch UBND xã ra quy t nh thành l p; có ch c năng, nhi m v giúp UBND xã i u hành, qu n lý và t ch c th c hi n các ho t ng c a án t i a bàn xã; Trư ng ban là Ch t ch ho c Phó Ch t ch UBND xã; thành viên Ban qu n lý do xã quy t nh. Ban qu n lý án c p thôn do Ch t ch UBND xã ra quy t nh thành l p g m 3 ngư i (Trư ng ban và 2 Phó ban: 1 Phó ban kiêm k toán, 1 phó ban kiêm th qu ); có ch c năng, nhi m v giúp UBND xã i u hành, qu n lý và t ch c th c hi n các ho t ng c a án t i a bàn các thôn. UBND xã ra quy t nh thành l p Ban qu n lý án các thôn trên cơ s ư c i di n các h gia ình trong các thôn b u (ch b u 2 phó ban). Trư ng thôn kiêm Trư ng ban. 2. Nâng cao năng l c cho i ngũ cán b Huy ng s tham gia c a các nhà khoa h c, nhà qu n lý xây d ng tài li u tuyên truy n, cung c p ki n th c v gi gìn, phát huy các giá tr o c l i s ng, cánh ng x trong gia ình và tài li u t p hu n ào t o b i dư ng cán b ph c v cho công tác t p hu n, t o b i dư ng cán b và cung c p cho các cu c sinh ho t c a cơ s (sinh ho t thôn, p, t nhóm). T ch c các l p t p hu n, ào t o, b i dư ng, cung c p cho cho i ngũ cán b các c p tham gia án có nh ng ki n th c, k năng c n thi t b o m cho vi c ch o, qu n lý, tham gia th c hi n án và làm t t vi c tuyên truy n, giáo d c, cung c p ki n th c v gi gìn, phát huy các giá tr o c l i s ng, cánh ng x trong gia ình. 3. Tuyên truy n, giáo d c Ny m nh, a d ng hóa các hình th c tuyên truy n, giáo d c v vai trò, v trí, ý nghĩa c a o c, l i s ng cách ng x t t p trong gia ình; v vai trò c a các t ch c, l c lư ng xã h i, c a gia ình, các thành viên trong gia ình i v i vi c gi gìn, phát huy các giá tr văn hóa t t p c a gia ình, c a dân t c.
 10. Chú tr ng vi c tuyên truy n, giáo d c cho các gia ình, các thành viên trong gia ình v pháp lu t, chính sách liên quan n vi c xây d ng gia ình no m, bình ng, ti n b , h nh phúc, phát tri n b n v ng, c bi t là i v i vi c gi gìn, phát huy các giá tr o c l i s ng, cách ng x trong gia ình. Thư ng xuyên nêu gương ngư i t t vi c t t, phê phán nh ng bi u hi n không lành m nh nh hư ng n cu c s ng gia ình. 4. Kinh phí th c hi n án Vi c tuyên truy n, giáo d c các giá tr o c l i s ng, cách ng x t t p trong gia ình là m t trong nh ng ho t ng tr ng tâm c a lĩnh v c gia ình do B VHTTDL ch o tri n khai th c hi n trong năm 2010 và các năm k ti p. Do v y, ngu n kinh phí th c hi n án giai o n thí i m (2009-2012) ư c b trí trong d toán chi ngân sách hàng năm c a B VHTTDL (Ph l c 1, 2). Vi c tuyên truy n, giáo d c, các giá tr o c l i s ng, cách ng x t t p trong gia ình cũng là m t trong nh ng ho t ng tr ng tâm thu c lĩnh v c gia ình c a toàn ngành trong năm 2010 và các năm k ti p. Do v y, S VHTTDL các t nh, thành ph ch ng xây d ng k ho ch, b trí kinh phí b o m cho các ho t ng theo nh hư ng do án nêu ra. Trong ph m vi th c hi n án giai o n thí i m (2009-2012), ngu n kinh phí do B VHTTDL b trí ch là kinh phí b o m, h tr cho m t s ho t ng, m c h n ch , t i thi u, do v y, S VHTTDL các t nh, thành ph c n ch o, b trí kinh phí cho các ho t ng chưa có kinh phí b o m c a B và b sung kinh phí cho các ho t ng khác nh m b o m cho m i ho t ng c a án ư c tri n khai th c hi n t ch t lư ng, hi u qu cao nh t. Ngoài ngu n ngân sách Nhà nư c, B VHTTDL, các cơ quan liên quan và các a phương ch ng t o i u ki n nh m huy ng s tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c án ư c th c hi n th t s ch t lư ng, hi u qu . IV. T CH C TH C HI N 1. V Gia ình ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan, các chuyên gia xây d ng tài li u ph c v vi c tri n khai th c hi n án; t ch c các l p t p hu n b i dư ng ào t o cán b ch ch t ch o, qu n lý án công tác t i cơ quan Trung ương, c p t nh và c p huy n; tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng tuy n trung ương; h tr tài li u, phương ti n ph c v vi c tuyên truy n giáo d c cho cơ s và các gia ình; ki m tra giám sát; ánh giá tình hình, k t qu ho t ng hàng năm, 3 năm th c hi n án. 2. V K ho ch, Tài chính cân i, b trí ngân sách hàng năm th c hi n có hi u qu và úng ti n các n i dung, nhi m v c a án. 3. C c Văn hóa cơ s l ng ghép vi c ch o, tri n khai th c hi n án vào các ho t ng có liên quan do C c ch o, tri n khai th c hi n.
 11. 4. Văn phòng ph i h p v i V Gia ình và các ơn v liên quan t o i u ki n v cơ ch , cơ s v t ch t, phương ti n, k thu t và chuyên môn các ơn v , a phương th c hi n có hi u qu án. 5. ây là m t trong nh ng ho t ng tr ng tâm c a lĩnh v c gia ình trong năm 2010 và các năm k ti p. Do v y, S VHTTDL các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ng ch o, xây d ng k ho ch, b trí kinh phí b o m cho các ho t ng c a án, c bi t là i v i các ho t ng chưa ư c B h tr kinh phí nh m b o m cho m i ho t ng c a án ư c tri n khai th c hi n t ch t lư ng, hi u qu cao nh t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng V K ho ch, Tài chính, V trư ng V Gia ình, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B có liên quan và Giám c S Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: Như i u 3; B trư ng ( báo cáo); Các Th trư ng; Lưu: VT, V G , TTA (80). Nguy n Danh Thái PH L C 1: KINH PHÍ TH C HI N ÁN NĂM 2010 (Kèm theo Quy t nh s 3391/Q -BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2009 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch) ơn v tính: Tri u ng Kinh phí TT N i dung ho t ng T ng c ng TW th c a hi n phương th c hi n 1 Xây d ng tài li u tuyên truy n - Trung ương th c hi n 250 250 - a phương th c hi n T b trí Xây d ng tài li u t p hu n, ào t o, b i 2 dư ng cán b các c p
 12. - Trung ương th c hi n 50 50 - a phương th c hi n T b trí 3 T ch c t p hu n ào t o b i dư ng cán b - Trung ương th c hi n 200 200 - T nh t ch c b i dư ng cán b c p huy n T b trí - T nh t ch c b i dư ng cán b c p xã, T b trí thôn Tuyên truy n trên các phương ti n thông tin 4 i chúng - Trung ương th c hi n 500 500 - a phương th c hi n: h tr 10 tri u 630 630 ng/t nh Tuyên truy n giáo d c thông qua sinh ho t 5 t nhóm - Trung ương th c hi n: - a phương th c hi n: 100 756 756 ngàn/tháng/thôn, p (10 thôn, p) H tr tài li u cho các a phương trong 6 t nh: - Trung ương th c hi n: 2 tri u/t nh/năm 126 126 - a phương th c hi n T b trí 7 H c t p, trao i kinh nghi m - H c t p, trao i kinh nghi m do c p t nh 630 630 t ch c - Giao lưu h c t p, trao i kinh nghi m do 126 126 c p xã t ch c 8 Ki m tra giám sát: - Trung ương th c hi n 50 50 - C p t nh th c hi n: h tr 4 tri u ng/t nh 252 252 - C p huy n th c hi n: h tr 2 tri u 126 126 ng/t nh Sơ k t, t ng k t ánh giá tình hình k t qu 9 th c hi n án - Trung ương th c hi n 150 150 - C p t nh th c hi n: h tr 5 tri u ng/t nh 315 315 T ng c ng 4161 1326 2835
 13. 100% 31,87% 68,13% PH L C 2: KINH PHÍ TH C HI N ÁN NĂM 2011, 2012 (Kèm theo Quy t nh s 3391/Q -BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2009 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch) ơn v tính: Tri u ng TT N i dung ho t Kinh phí năm 2011 Kinh phí năm 2011 ng T ng TW a T ng TW a c ng th c phương c ng th c phương hi n th c hi n th c hi n hi n I Ho t ng duy trì a bàn cũ 1 H tr sinh ho t t 756 756 1512 1512 nhóm II a bàn m r ng 1 Xây d ng tài li u tuyên truy n - Trung ương th c 250 250 250 250 hi n - a phương th c T b trí T b hi n trí 2 Xây d ng tài li u t p hu n, ào t o - Trung ương th c 50 50 50 50 hi n - a phương th c T b trí T b hi n trí 3 T ch c t p hu n ào t o b i dư ng - Trung ương th c 200 200 200 200 hi n - T nh t ch c t p T b trí T b hu n c p huy n trí - T nh t ch c t p T b trí T b hu n c p xã, thôn trí
 14. 4 Tuyên truy n trên các báo, ài - Trung ương th c 500 500 500 500 hi n - a phương (10 630 630 630 630 tri u ng/t nh) 5 Tuyên truy n qua sinh ho t t nhóm - Trung ương th c hi n: - a phương: 100 756 756 756 756 ngàn/tháng/thôn, p 6 H tr tài li u cho các a phương - Trung ương th c 126 126 126 126 hi n: 2 tri u/t nh/năm - a phương th c T b trí T b hi n trí 7 H c t p, trao i kinh nghi m - Do c p t nh t 630 630 630 630 ch c - Trao i kinh 126 126 126 126 nghi m do c pxã t ch c 8 Ki m tra giám sát: - Trung ương th c 50 50 50 50 hi n - C p t nh th c hi n 252 252 252 252 (4 tri u ng/t nh) - C p huy n th c 126 126 126 126 hi n (2tri u ng/t nh) 9 Sơ k t, t ng k t ánh giá k t qu án - Trung ương th c 150 150 150 150 hi n - C p t nh th c hi n 315 315 315 315
 15. (5 tri u ng/t nh) T ng c ng 4917 1326 3591 5673 1326 4347 100% 26,97% 73,03% 100% 23,37% 76,63%
Đồng bộ tài khoản