intTypePromotion=1

Quyết định 34/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
108
lượt xem
7
download

Quyết định 34/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 34/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1136/2004/QĐ-NHNN ngày 09/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 34/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Ng©n hµng nhµ níc                      céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa  viÖt nam               ViÖt  nam  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Sè : 34/2007/Q§­NHNN Hµ Néi, ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 2007 QuyÕt ®Þnh   VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng  cña Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh kÌm theo  QuyÕt ®Þnh sè 1136/2004/Q§­NHNN ngµy 09/9/2004 cña Thèng  ®èc NHNN            Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam n¨m 1997 vµ  LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng  Nhµ níc ViÖt Nam n¨m 2003; C¨n  cø   NghÞ  ®Þnh   sè  86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n  vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé;  C¨n  cø   NghÞ  ®Þnh   sè  52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng,  nhiÖm vô, quyÒn h¹n  vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Giao dÞch vµ Vô trëng  Vô Tæ chøc c¸n bé,  QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 5 Quy chÕ tæ chøc vµ  ho¹t ®éng cña Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh  theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1136/2004/Q§­NHNN   ngµy   09/9/2004  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc nh sau: “§iÒu 5. C¬ cÊu tæ chøc cña Së Giao dÞch Ng©n hµng  Nhµ níc gåm:  1.Phßng Kinh doanh ngo¹i hèi; 2.Phßng Thanh to¸n quèc tÕ; 3.Phßng Thanh to¸n liªn ng©n hµng; 4.Phßng KÕ to¸n;
  2. 5.Phßng  Qu¶n  lý rñi ro  vµ kiÓm  so¸t néi  bé (gäi  t¾t lµ Phßng Qu¶n lý rñi ro); 6.Phßng NghiÖp vô thÞ trêng tiÒn tÖ; 7.Phßng NghiÖp vô quan hÖ ®¹i lý; 8.Phßng Ng©n quü; 9.Phßng Tæng hîp.   NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cô thÓ cña c¸c Phßng trªn do  Gi¸m ®èc Së Giao dÞch quy ®Þnh”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n  bé,   Gi¸m   ®èc   Së   Giao   dÞch,   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   cã  liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.                                  thèng  ®èc        N¬i   nhËn:  §∙ ký : Lª §øc Thuý ­ Nh ®iÒu 3;     ­ Ban l∙nh ®¹o NHNN; ­ V¨n phßng CP (2 b¶n); ­ Bé T ph¸p; ­ Lu VP, PC, TCCB.      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2