intTypePromotion=1

Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7 ngày 21/9/2000 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc vi Öt n a m   n s è  343/2003/q ®­n h n n  n g µ y  10 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   Ö c  vi s ö a  æ i, b æ  s u n g  ® i Ò u  1 q u y Õ t  Þ n h  s è  418/2000/q ®­n h n n 7   ® ® n g µ y  21/9/2000  ñ a th è ng ® è c   g © n  h µ n g   h µ  n íc v Ò   c n n ® è i  î ng ch o   t vay b» n g  n g o ¹i t Ö  c ñ a c¸c  æ  ch øc  t Ý n d ô n g   t thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 5    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é, c¬  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 17    n¨m 1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýngo¹ihèivµ  l      NghÞ   nh  è  ®Þ s 05/2001/N§­   µy    CP ng 17 th¸ng 1    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   ®Þnh  è  s 63/1998/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 17    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  lýngo¹ihèi;     ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Söa  æi,    ® bæ sung  Òu  Quy Õt  nh   è  §i 1  ®Þ s 418/2000/Q§­ NHNN7   µy  th¸ng 9  ng 21    n¨m  2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   c Th ®è Ng h Nh n   ®èi t ng cho   î   vay  b»ng  ¹itÖ  ña    chøc  Ýn  ông    ngo   c c¸ctæ  td nh sau: “§iÒu  Tæ   1.  chøc  Ýn  ông  îc phÐp   ¹t ®éng  ¹ihèi xem   Ðt td ®  ho   ngo     x  quyÕt  nh  ®Þ cho kh¸ch  µng  µ ngêi c  ó vay  èn  h l    tr   v b»ng  ¹itÖ  i  íic¸c ngo   ®è v     nhu  Çu  èn  c v sau  y: ®© 1. § Ó     thanh  to¸n cho  íc ngoµi tiÒn  Ëp  Èu  µng    n    nh kh h ho¸  µ  Þch  ô  vd v phôc  ô  ¹t®éng  v ho   s¶n  Êt,kinhdoanh  ña  xu     c kh¸ch hµng.   2. § Ó   ùc hiÖn    ù  ®Ç u   , ph¬ng  s¶n  Êt,kinh doanh  µng    th   c¸c d ¸n  t  ¸n  xu     h ho¸ vµ  Þch  ô  Êt khÈu; c¸c nhu  Çu  èn   d v xu      c v s¶n  Êt,kinh doanh  ña  xu     c kh¸ch  hµng  ã  ån    ¹itÖ      c ngu thu ngo   trªnl∙nhthæ  ÖtNam   Vi   hoÆc   kh«ng  ã  ån    c ngu thu ngo¹itÖ  ng  îcquyÒn    nh ®   mua  ¹itÖ      îvay  ngo   ®Ó tr¶n   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p  luËtvÒ     qu¶n  ýngo¹ihèi. l    3.D íi ×nh     h thøc chiÕtkhÊu  é      b chøng  õxuÊtkhÈu. t    4.  Ó     î  íc ngoµi tr c h¹n, n Õu   ù  ®Ç u    hoÆc   ¬ng  s¶n  § tr¶ n n     í    d ¸n  t ph ¸n  xuÊt,kinhdoanh  ö  ông      sd kho¶n  vay  ícngoµi®ã   ã  Öu  n    c hi qu¶. 5. §èi víingêi lao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµi theo            ® l vi c th   ën     quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. c Ng h Nh n    
  2. 2 6. § Ó   ùc hiÖn    ù    u    ùctiÕp ra nícngoµitheo    th   c¸cd ¸n ®Ç ttr          Quy Õt  nh   ®Þ cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.”. Th t   ph v h   c Ng h Nh n     §i Ò u    Õt  Þnh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  2. Quy d n c hi l     sau  êi l¨m  µy  Ó   m   ng k tõngµy  ¨ng    ® C«ng  b¸o. §i Ò u 3. Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Héi ¬   ®ång  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông,kh¸ch hµng  ®è tæ  td     vay  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2