Quyết định 344/2001/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
55
lượt xem
11
download

Quyết định 344/2001/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 344/2001/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 344/2001/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản

 1. Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  thuû s¶n S è   b ën 344/2001/Q§­B T S   n g µy  2 th¸ng 5 n¨ m  2001 v Ò  q u ¶ n  lý x u Êt  h Ë p  kh È u   n hµng   thuû s¶n ch uyªn  g µ n h   n thêi ú  2001 ­ 2005  k B é   ëng bé  tr thuû s¶n ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   50/CP  sè  ngµy 21/6/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Thuû  Bé  s¶n; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy 4/4/2001 cña Thñ íng  t ChÝnh phñ "VÒ qu¶n    lýxuÊt,nhËp    khÈu  hµng      2001   ho¸ thêikú  ­2005"; ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  «ng  tr Vô  ëng  KÕ   Vô  ho¹ch vµ    §Çu . t Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1: Ban    hµnh danh môc      c¸c loµithuû s¶n cÊm  xuÊt khÈu    (bao  gåm   gièng)t¹ Phô    kÌm  c¶     i lôc1  theo QuyÕt    ®Þnh nµy.   C¸c    loµithuû s¶n  trong danh  môc       nãi trªn chØ   îc xuÊt  ®   khÈu    khi cã  hiÖp ®Þnh  hoÆc  ch¬ng  tr×nh hîp t¸cnghiªncøu          khoa  häc gi÷a ViÖt Nam         víi c¸c níc ®∙  îc cÊp  thÈm       ®   cã  quyÒn  phª duyÖt  (ChÝnh  phñ  hoÆc   Thuû  Bé  s¶n).C¸c    ®¬n  ph¶igöihå  xinxuÊtkhÈu  Bé  vÞ      s¬      vÒ  Thuû  s¶n  (Vô    KÕ ho¹ch   vµ §Çu )bao  t  gåm: ­§¬n      xinxuÊtkhÈu    hµng  thuû s¶n    quý  hiÕm  theo hiÖp    ®Þnh. ­ B¶n sao hiÖp ®Þnh  hoÆc  ch¬ng tr×nh hîp    t¸c nghiªn cøu  îc phª   ®     duyÖt. ­NÕu       lµhµng  thuéc danh    môc qu¶n    lýcña  CITES ViÖtNam       th× ph¶icã    ý  kiÕn cña  Thuû  Bé  s¶n  ® îcCITES  vµ    ViÖtNam     cho  phÐp. §iÒu 2: Ban hµnh danh môc      c¸c loµithuû s¶n xuÊt khÈu  ®iÒu    cã  kiÖn    t¹ Phô    kÌm  i lôc2  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. C¸c    loµithuû s¶n sèng trong Phô        ®ñ     lôc 2, khicã  ®iÒu  kiÖn  ®∙    nh  ghi, sÏ trùc tiÕp      lµm thñ tôc xuÊt khÈu    víiH¶i quan  cöa khÈu, kh«ng cÇn    xin phÐp. §iÒu 3:  ViÖc nhËp khÈu gièng thuû s¶n    i c¸c lo¹ (bao gåm   gièng c¶    nhá    ®Ó nu«ilín,     gièng bè    gièng «ng    îcquy    mÑ vµ    bµ) ®   ®Þnh  sau: nh  3.1.NhËp     khÈu c¸c  igièng  lo¹  thuû s¶n th«ng  êng  th bao gåm  c¸c  i lo¹  gièng ghitrong Phô            lôc3a,3b: C¸c ®¬n  cã  vÞ  nhu cÇu nhËp  khÈu    i c¸c lo¹ gièng th«ng  êng  îc trùc th ®     tiÕp lµm        thñ tôcnhËp  khÈu      víiH¶i quan  cöa khÈu.
 2. 3.2.NhËp     khÈu    igièng    c¸c lo¹  míi ph¶i cã  kiÕn    ý  chÊp thuËn cña Bé  Thuû  s¶n (C¸cloµigièng kh«ng        n»m   trongPhô    3a,3b):   lôcsè    C¸c ®¬n  cã  vÞ  nhu cÇu nhËp  khÈu gièng thuû s¶n  míi ph¶igöi hå          s¬  vÒ  Thuû  Bé  s¶n (Vô    KÕ ho¹ch vµ    §Çu ) ®Ó   t  xem       xÐt,gi¶iquyÕt.Hå  bao    s¬  gåm: ­§¬n      xinnhËp  khÈu  gièng thuû s¶n        míi(Phô    lôc6). ­ B¶n    sao ®¨ng  kinh doanh  ngµnh  ký    cã  nghÒ      b¶n  phï hîp vµ  sao  sè  m∙  xuÊtnhËp    khÈu. ­¶nh    chôp,b¶n    Æc         vÏ® t¶loµigièng xinnhËp      khÈu. ­  ThuyÕt minh    Æc   vÒ ® tÝnh sinh häc  hiÖu  vµ  qu¶ kinh  cña    tÕ  loµi gièng xinnhËp.     ­ ý    kiÕn cña  mét ®¬n  nghiªncøu  vÞ    thuéc Bé    Thuû  s¶n  ®ång  theo    ý  dâi thö nghiÖm,    kh¶o nghiÖm  ®Ò   vµ  xuÊtsè îng cÇn    l   nhËp  khÈu. §iÒu 4:  ViÖc nhËp khÈu thøc    ¨n,nguyªn liÖu s¶n    xuÊt thøc  cho    ¨n  nu«itrång thuû s¶n        theo quy    ®Þnh  sau: nh  4.1.C¸c  i   lo¹  thøc ¨n,nguyªn liÖu s¶n          xuÊt thøc ¨n ® îcsö          dông  th«ng  ­ th êng    ghi trong Phô      îc nhËp    lôc 4, ®   khÈu  theo quy chÕ  nhËp hµng th«ng  ­ th êng,kh«ng    cÇn    xinphÐp. 4.2. C¸c  ithøc      lo¹  ¨n, nguyªn liÖu s¶n  xuÊt thøc  míi lµ nh÷ng  i ¨n      lo¹  kh«ng  trong Phô      cã    lôc4, ph¶i® îcBé      Thuû  s¶n xem     cho  xÐt vµ  phÐp nhËp  khÈu    l   chÕ      víi îng h¹n  sè  ®Ó thö nghiÖm,  kh¶o nghiÖm  sù  cã  theo    dâicña c¬  quan nghiªncøu    thuéc Bé    Thuû  s¶n. C¸c ®¬n  cã  vÞ  nhu cÇu nhËp  khÈu  ph¶igöihå  xinphÐp  Bé      s¬    vÒ  Thuû  s¶n  (Vô    KÕ ho¹ch vµ    §Çu )bao  t  gåm: ­§¬n      xinnhËp  khÈu  (Phô    lôc6). ­ GiÊy    chøng nhËn chÊt l cña  quan  thÈm    îng  c¬  cã  quyÒn cña    níc s¶n  xuÊt,thµnh    phÇn, c«ng dông  c¸ch  dông  vµ  sö  (b¶n gèc hoÆc  b¶n ph«    t« c«ng chøng  cïng b¶n    dÞch    ra tiÕng  ViÖt). ­B¶n    sao  sè  m∙  xuÊtnhËp    khÈu  ®¨ng  ngµnh  vµ  ký  nghÒ  kinhdoanh.   §iÒu  5: ViÖc nhËp khÈu c¸c  ithuèc, ho¸  lo¹    chÊt,chÕ     phÈm  sinh  häc, nguyªn    liÖu ®Ó     s¶n xuÊt thuèc  ho¸    vµ  chÊt dïng    trong nu«i trång thuû        s¶n  îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh  5.1.C¸c  i   lo¹ thuèc,ho¸ chÊt,chÕ          phÈm   sinh häc  îcsö    ®   dông  th«ng  ­ th êng    ghi trong Phô      îc nhËp    lôc 5, ®   khÈu theo quy chÕ nhËp hµng th«ng  ­ th êng,kh«ng    cÇn    xinphÐp  Thuû  Bé  s¶n. 5.2.C¸c  i   lo¹ thuèc,ho¸ chÊt,chÕ        phÈm  sinh häc      míi hoÆc  cha  îc sö  ®   dông  phæ  biÓn  ViÖt Nam   ë    (ngoµic¸c m Æt       hµng  trong Phô        lôc 5),phôc vô  nu«itrång thuû      s¶n ph¶i® îc Bé      Thuû  s¶n xem  xÐt  cho  vµ  phÐp  nhËp khÈu  víisè îng h¹n    l   chÕ      ®Ó thö nghiÖm,  kh¶o nghiÖm   sù  theo    cã    dâicña    c¸c c¬  quan nghiªncøu    thuéc Bé    Thuû  s¶n.C¸c    ®¬n  cã  vÞ  nhu  cÇu nhËp  khÈu ph¶i  göihå  xinphÐp  Bé    s¬    vÒ  Thuû  s¶n (Vô    KÕ ho¹ch vµ    §Çu )bao  t  gåm:
 3. ­§¬n      xinnhËp  khÈu  (Phô    lôc6). ­ GiÊy    chøng nhËn chÊt l cña  quan  thÈm    îng  c¬  cã  quyÒn cña    níc s¶n  xuÊt,thµnh    phÇn, c«ng dông  c¸ch  dông  vµ  sö  (b¶n gèc hoÆc  b¶n ph«    t« c«ng chøng  cïng b¶n    dÞch    ra tiÕng  ViÖt). ­B¶n    sao  sè  m∙  xuÊtnhËp    khÈu  ®¨ng  ngµnh  vµ  ký  nghÒ  kinhdoanh.   §iÒu 6:        Æt   §èi víic¸c m hµng  nghiÖm,  thö  kh¶o  nghiÖm  sau    khicã  b¸o    c¸o kÕt qu¶    thö nghiÖm,  kh¶o  nghiÖm  cña  quan  c¬  nghiªncøu,Bé      Thuû  s¶n    sÏxem       xÐt bæ xung  vµo danh môc nhËp  khÈu th«ng  êng. th §iÒu    7: Quy  ®Þnh  kiÓm  vÒ  dÞch  kiÓm    vµ  trachÊtl   sau:  îng nh    7.1.§èivíixuÊt khÈu: §éng    s¶n            vËt vµ  phÈm  ®éng    vËt thuû s¶n thuéc  danh môc  ®èi îng  t kiÓm  dÞch    khixuÊt khÈu    chØ  thùc hiÖn    kiÓm  dÞch    khi kh¸ch hµng      yªu cÇu. 7.2.§èivíi       nhËp  khÈu:C¸c  Æt     m hµng  chuyªn ngµnh    thuû s¶n    bao  gåm: ­ §éng    s¶n  vËt vµ  phÈm  ®éng    vËt thuû s¶n thuéc danh môc  ®èi îng t   kiÓm  dÞch    lo¹  îc nhËp  kÓ c¶  i®   khÈu th«ng  êng  ® îc chÊp  th vµ    thuËn cho  nhËp, khi nhËp      khÈu ®Òu  ph¶i thùc    hiÖn viÖc kiÓm  dÞch theo nh÷ng quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  lµm      vµ  thñ tôcnhËp  khÈu      víiH¶i quan. ­ Thøc    ¨n,thuèc,ho¸    chÊt,chÕ     phÈm  sinh häc, nguyªn    liÖu s¶n xuÊt  thøc    ¨n,thuèc, ho¸    chÊt    lo¹  îc nhËp  kÓ c¶  i®   khÈu th«ng  êng  lo¹  îc th vµ  i®   chÊp  thuËn cho nhËp, khinhËp      khÈu ph¶ithùc hiÖn      kiÓm    trachÊt l    îng theo  nh÷ng  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  lµm      vµ  thñ tôcnhËp khÈu      víiH¶i quan. 7.3.C¸c  Æt     m hµng thuû  s¶n  chuyªn ngµnh      nãitrªn,     xuÊt nhËp  khi   khÈu  ph¶i thùc    hiÖn quy chÕ     ghi nh∙n hµng hãa u  l th«ng trong    hµng    níc vµ  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp  khÈu  theo QuyÕt  ®Þnh  sè  178/1999/Q§­ TTg  ngµy  30/8/1999 vµ    Th«ng   03/2000/TT­ tsè  BTS  ngµy 22/9/2000 cña  Thuû    Bé  s¶n. §iÒu 8: C¸c doanh nghiÖp thuéc    c¸c thµnh phÇn kinh  cã  sè  tÕ  m∙  xuÊt nhËp khÈu  cã  vµ  ngµnh  nghÒ  kinh doanh    phï hîp  îc tham  ®   gia xuÊt  nhËp khÈu hµng  thuû s¶n    chuyªn ngµnh.   §iÒu 9: Sau    khinhËn  îc b¶n  ®   ®¨ng  xuÊt nhËp  ký    khÈu hµng thuû  s¶n  chuyªn ngµnh  cña doanh  nghiÖp, Bé    Thuû  s¶n  tr¸ch nhiÖm       cã    tr¶ lêi b»ng    v¨n b¶n  trong thêigian chËm         nhÊt lµ7      ngµy  tõngµy  kÓ    nhËn  îchå  ®   s¬  hîp lÖ.   §iÒu 10: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu        cã  lùc kÓ tõ ngµy    ký. C¸c QuyÕt  ®Þnh  224/2000/Q§­ sè  BTS  ngµy 29/3/2000,QuyÕt    ®Þnh  740/2000/Q§­ BTS   ngµy  1/9/2000 vµ    nh÷ng  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i nh÷ng  quy  ®Þnh  it¹ QuyÕt    ®Þnh nµy  ®Òu     b∙ibá.
 4. B é  thuû  n s¶ Phô  lôc 1 D a n h  m ô c  c¸c loµi thuû s ¶ n c Ê m  x u Êt k h È u STT Tªn  ViÖt  Nam Tªn  khoa  häc C¬  quan  qu¶n  lý 1 Traingäc   Pinctada maxima   Bé Thuû s¶n 2 C¸ Ch¸y Macturareevessi   i Bé Thuû s¶n 3 C¸ Ch×nh  mun Anguil   labicolorpaci if ca Bé Thuû s¶n 4 C¸ cßm Notopteruschita   la Bé Thuû s¶n 5 C¸ Anh vò Semilabeo notabi i   ls Bé Thuû s¶n 6 C¸ H« Catlocarpiosiamensis   Bé Thuû s¶n 7 C¸ Ch×a    v«is«ng Crinidenssair   isophorus Bé Thuû s¶n 8 C¸  dÇu Tra  Pangasianodon  gigas CITES 9 C¸ Cãc Tam   §¶o Paramesotr tondeloustal i   i CITES 10 C¸ SÊu  hoa cµ Crocodylusporosur   CITES 11 C¸ SÊu  xiªm Crocodylussiamensis   CITES 12 C¸ Heo Lipotesvexil i e   lf r CITES 13 C¸ Voi Balaenopteramusculus     CITES 14 C¸ ¤ng S Neophocaenna  CITES phocaenoides 15 C¸ Nµng tiªn Dugong  dugon CITES 16 VÝch  trøng vµ  Caretetaolivacea   CITES 17 Rïa  vµ  da  trøng Demochelyscoriacea   CITES 18 §åimåi    døa  trøng vµ  Cheloniamydas   CITES 19 §åimåi  trøng   vµ  Eretmochelysimbricata   CITES 20 Bé san  cøng h«  Scleract ia in CITES 21 C¸ Sãc Probarbus jul i i   l en CITES 22 C¸ Formo Seleropages formosus   CITES 23 Rïa vµng Cuora  i ia tr fasc ta CITES 24 Õ ch Rana  sp CITES
 5. B é  thuû  n s¶ Phô  lôc 2 D a n h  m ô c  n h ÷ n g  loµi thuû s ¶ n  x u Êt k h È u  c ã ®i Ò u  kiÖ n TÊt  c¸cloµithuû  c¶      s¶n    díi®©y    khixuÊt khÈu    ph¶i®¸p    øng    yªu cÇu  vÒ  kÝch    cìtheo quy    ®Þnh  sau: nh  STT Tªn ViÖt Nam Tªn  khoa  häc KÝch  cì 1 T«m  hïm    i c¸clo¹ : a.T«m     hïm ma Panuliruspenici l tu   la r 200  m     m trëlªn b.T«m     hïm sái P.  homarus  homarus 175  m     m trëlªn c.T«m     hïm ®á P.  longipes 160  m     m trëlªn d.T«m     hïm l«ng P.  stimosoni 160  m     m trëlªn e.T«m     hïm b«ng P.  ornatus 230  m     m trëlªn g.T«m     hïm xanh P.  versicolor 167  m     m trëlªn h.T«m     hïm x¸m P.  poliphagus 200  m     m trëlªn 2 C¸    mó (song)c¸clo¹     i Epinephelus 500  g/con trëlªn     3 C¸ Cam     (c¸cam säc ®en) Seriolamigrofasciata   200  m     m trëlªn 4 C¸ m¨ng biÓn Chanos  chanos 500  g/con trëlªn    
 6. B é  thuû  n s¶ Phô  lôc 3a D a n h  m ô c  gièng thuû s ¶ n n íc n g ät  ® îc p h Ð p  n h Ë p  k h È u  th«ng thê n g STT Tªn  ViÖt  Nam Tªn  khoa  häc 1 2 3 A C¸ 1 C¸    lãcb«ng Ophiocephalusmicropeltes   2 C¸    trªvµng Clariasmacrocephalus   3 C¸    trªtr¾ng Clariasbatracnus   4 C¸ sÆc  r»n Trichogasterpectoral   is 5 L¬n flutaalba   6 C¸ bèng îng t   Oxyeleotr   ismarmoratus 7 C¸  vinh mÌ  Puntiusgonionotus   8 C¸  vµng he  Puntiusaltus   9 C¸  sa ba  Pangasiusbocourt   i 10 C¸ tra Pangasiuspangasius   11 C¸ chÐp Cyprinuscarpio   12 C¸ tr«i Cirrhinamoritorel   la 13 C¸   îng tait Osphronemus  gorami 14 C¸  tr¾ng mÌ  Hypophthalmichihysmolit i   rx 15 C¸ bèng Spinibarbichthysdenticulatus   16 C¸ chiªn Bagariusbagarius   17 C¸ ch×nh  Anguil   laanguil la 18 C¸ chuèi(xép)   Ophiocephalusmaculatus   19 C¸ diÕc Carassiusauratus   20 C¸ l¨ng Hemibagruselongatus   21 C¸  hoa mÌ  Aristichthysnobil s   i  22 C¸ Mrigal Cirrhinamrigala   23 C¸ qu¶ Ophiocephalusmaculatus   24 C¸    r« hu Labeo  rohita 25 C¸    r« ®ång Anabas  testudineus 26 C¸        r« phir»n dßng    §µiLoan Tilapianilot cus   i dßng    Th¸iLan 27 C¸      r« phihång Oreochromissp   28 C¸ lãc Ophiocephalusstr tus   ia 29 C¸ tr¾m  ®en Mylopharyngodon  piceus 30 C¸ tr¾m  cá Ctenopharyngodon  idellus 31 C¸    trª®en Clariasfucus   32 C¸    trªphi Clariasgariepinus   33 C¸ vÒn Megalobrama  terminalis 34 C¸ chim  tr¾ng Colossoma  brachypomum B Gi¸p  l c x¸c ìng  1 T«m  cµng  xanh Macrobrachium  rosenbergii 2 Cua  ®ång  Somanniathelpusasinensis   3 T«m  cµng    nícngät Macrobrachium  nipponen C  NhuyÔn   thÓ
 7. 1 Trais«ng   Sinanododontaell t ca   ip i 2 Traic¸nh   Hyriopsiscumingi   i 3 Traicãc   Lamprotulasp   4 èc nhåi Pilapol ta i D Lìng  c 1 Baba  hoa Trionyxsinensis   2 Baba  gai T. steinechderi   3 Baba  Nam   bé T. cart lag   i ineus
 8. B é  thuû s¶n Phô  lôc 3b D a n h  m ô c  gièng h ¶i s ¶ n ® îc p h Ð p  n h Ë p  k h È u   th«ng thê n g STT Tªn  ViÖt  Nam Tªn  khoa  häc 1 2 3 A.  C¸ 1 C¸ bèng  bíp Ostrichthyssinensis   2 C¸  cam   cu  Serioladumeril i   l 3 C¸    ®èi môc Mugiolacephalus   4 C¸ hång Lutianuserythroterus   5 C¸ m¨ng  biÓn Chanos  chanos 6 C¸ ngùa  NhËt  B¶n Hippocampus  japonicus 7 C¸ ngùa  ®en H. kuda 8 C¸ ngùa  chÊm H.  imaculatus tr 9 C¸ ngùa  gai H. histr x i 10 C¸    mó (song)chÊm     ®á Epinephelusakaara   11 C¸ song  chÊm   ong  tæ  E.  merra 12 C¸ song  hoa  n©u E.  fuscoguttatus 13 C¸ song  v¹ch E.  brunneus 14 C¸    tr¸pvµng Taiustumifrons   15 C¸ chÏm  îc) (v Lates calcar fe   i r 16 C¸    bíp Rachycentroncanadum   17 C¸ chim  tr¾ng Pampus  argenteus B.  Gi¸p  x¸c 1 Artemia dßng  caliphonia dßng  Artemia sanphracysco 2 Cua  ra ca  Eriocheisinensis   3 Cua  biÓn Scyllaserrata   4 T«m  he Penaeus  sp 5 T«m  n¬ng P.  oriental i ls 6 T«m  mïa  í ) (l t P.  merguiensis 7 T«m   NhËt he  P.  japonicus 8 T«m   Ên  he  §é P.  indicus 9 T«m     thÎr»n P.  semisulcatus 10 T«m  só P.  monodon 11 T«m  hïm  b«ng Panulirusornatus   12 T«m  hïm  ®á P.  longipes 13 T«m  hïm  sái P.  homarus 14 T«m  hïm  v»n Panulirusvesicolor   15 T«m  r¶o Metapennaeus  ensis C.  NhuyÔn   thÓ 1 Bµo  ng Hali t   to i diversicolor s 2 HÇu  cöa  s«ng Ostea  rivular is 3 §iÖp   îc r¨ngl Chlamys  nobil si 4 Ngao Meretr  ixs¶n  phÈm 5 Ng¸n Lucinaphil inarum   ipp
 9. 6 Nghiªu   Meretr   ixlyrata 7 èc 8 Sß  l«ng Arca anadara suberenata   9 Sß  huyÕt A.  andara granora   10 S¸ sïng Atipunculasp   11 Traingäc    Peguin Pteriapenguin   12 Traingäc    Maxima Pinctada maxima   13 Traingäc    Margari t f ra tie Pinctada margari t f ra   tie 14 Traingäc    Martensi i Pinctada martensi   i 15 H¶is©m     Holothur   iasp 16 VÑm Myti   idus lusvir D. Rong  t¶o 1 Rong  c©u chØ  vµng Gracilar   iaverrucosa 2 Rong  sôn Kappaphycus sp    (Eucheuma) 3 Rong  m¬ Sargassum  sp 4 C¸c    loµirong biÓn 5 T¶o  lµm thøc  cho  trïng t«m  ¨n  Êu    c¸
 10. B é  thuû s¶n Phô  lôc 4
 11. D a n h  m ô c  thøc ¨n, g u yªn liÖu s ¶ n x u Êt thøc ¨n   n n u «i t« m, c¸ s ö  d ô n g  th«ng thê n g
 12. STT Tªn  th¬ng  m¹i Môc   ®Ých  dông sö  Nhµ  s¶n xuÊt a b c d A Thøc  nu«i t«m ¨n    1 4011,4002,4003,4004­ 4004,4005       S,    Nu«it«m    thÞt CHAROEN   POKPHAND   PT. Seafoods Enterpr   ise 2 GROBEST  tõ 1­  (gåm  c¸c lo¹ No0, 6 i   Nu«it«m    thÞt ­FUZHOU     HAIMA  FEED  CO.,Ltd Trung      Quèc No1, No2, No2L, N03,    N03L, N04,    N05,  ­GROBEST     INTERNATIONAL  DEVELOPE ME NT   Trung  Quèc N06 ­CHUEN     SHINFEEDS   CO.,LTD    Trung Quèc 3 TUNG   LI Nu«it«m    thÞt C«ng    ty TNHH     cæ phÇn  c«ng nghiÖp thøc  ch¨n  ¨n  nu«iD«ng    LËp  TUNG       LI§µiLoan 4 SEA   HORSE Nu«it«m    thÞt FUZHOU   HAIMA  FEED  CO.,Ltd Trung      Quèc 5 LUCKY   STAR   (Baby#1,   Baby#2,   Nu«it«m    thÞt TAIWAN  HUNG   KUO   INDUSTRIAL  CO.,Ltd §µiLoan       Starter Finhsher,   ,  Grower 6 HAI  LONG Nu«it«m    thÞt YUH   SHIHN TRANDING   Co.,Ltd §µiLoan       7 KULADU M   gåm  c¸c  i501, 502, 503, lo¹        Nu«it«m    thÞt TËp ®oµn  BETAGR O   GRO UP     Th¸iLan 504,504­ 505   S,  8 GRASS   SHRIMP   FOOD   (SHRIMP  Nu«it«m    thÞt ­LEE     ­YIH FORACE   CO.,Ltd §µiLoan       FEED  LEE  YIH FORACGE) ­  W    YO CHYUAN   FEED  CO.,Ltd §µiLoan       9 THALUXE   gåm         c¸clo¹ tõNo1  i ®Õn  No5 Nu«it«m    thÞt THAI LUXE  Enterpr   isesPublicCo.,Ltd Th¸iLan         10 Shin Chon  Feeds (SC) gåm  c¸c lo¹   i Nu«it«m    thÞt Shin Chon    Feed  Ltd Hµn  Co    Quèc (FRY1,   FRY2,   FRY3,   STARTER1,  STARTER2,  GRO W E R, ADULT) 11 Woosung  gåm  c¸c lo¹ (FRY1, FRY2,  i Nu«it«m    thÞt Woosung  Feed  Corp.KOREA     Hµn  Quèc FRY3,   STARTER1,   STARTER2,  GRO W E R, ADULT) 12 GOLDEN  BRAND  gåm  c¸c lo¹ , i Post  nu«it«m    thÞt SHIN  TAI  INDUSTRY   CO.,§µiLoan     larva No1  (SGP­1), Post larva No2  (SGP­2), Starter (SGS  ­ 3), Grower  (SGG­4),Finisher(SGF­5)    
 13. 13 SHRIMP  FEED  "ELEPHANT"  PRA W N   &  Nu«it«m    thÞt ­Asian AquacultureCo.,Ltd Th¸iLan             BRAND  gåm     iFormula  c¸c lo¹  No.      FT ­ ­Zhangphu    xinsheng Feed Co.,Ltd Trung      Quèc 001  ®Õn   ­006 FT   14 CLASSIC  FEED  hoÆc  (GOLD   COIN) Nu«it«m    thÞt ­GOLD     COIN  SPECIALITIES  Co.,Ltd Th¸iLan       ­   GOLD  COIN  SPECIALITIES  SDN. BHD  Malaysia 15 SHRIMP  FEED  STUFF     1  tõ sè  ®Õn   Nu«it«m  sè    gièng,thÞtDAR     YUAN   INDUSTRY   Co.,Ltd   5 16 ARTEMIA  CYSTS Nu«it«m    gièng ­GOLDEN     PRA W N   Enterpr   iseCo.,Ltd §µiLoan        (OMEGA) ­INVE    (THAILAND)  Ltd ­An    Ocean  StarInternat   ional  Company  Mü ­PRIME     ATERMIA  INCORPORATED   Mü ­Advanced    TechnologyCenterNga     ­Komlain­n       Co.,Ltd Nga     ­ParkerInternat     ional  Mü ­ArtemiaInternat     ional mü ­AquaticLifel         ineIncMü 17 BrineShrimp    eggs Nu«it«m    gièng ­GOLDEN     PRA W N   Enterpr   iseCo.,Ltd §µiLoan        (OMEGA) ­An    Ocean  StarInternat   ional  Company  Mü ­PRIME     ATERMIA  INCORPORATED   Mü ­Higashimaru Co.,Ltd NhËt          B¶n ­INVE    (THAILAND)    Ltd ­BetagroGroup        Th¸iLan ­SALT    CREEK   INC    Mü 18 PRIME  PLUS   LARVAL FEED Nu«it«m    gièng PRIME  ARTEMIA  INCORPORATED   Mü 19 FRIPPAK    i c¸clo¹ Nu«it«m    gièng ­Higashimaru Co.,Ltd NhËt          B¶n ­INVE    (THAILAND)    Ltd ­BetagroGroup        Th¸iLan 20 LANSY     i c¸clo¹ Nu«it«m    gièng ­Higashimaru Co.,Ltd NhËt          B¶n ­INVE    (THAILAND)    Ltd ­BetagroGroup        Th¸iLan
 14. 21 OCEAN   FEAST   SPIRULINA  FLAKE Nu«it«m    gièng ­An    Ocean  StarInternat   ional  Company  Mü 22 OCEAN   FEAST   BRINE  SHRIMP   FLAKE Nu«it«m    gièng ­An    Ocean  StarInternat   ional  Company  Mü 23 MIXED   FEED   FOR   P.JAPONICUS Nu«it«m    gièng vµ  ­GOLDEN       PRA W N   Enterpr   iseCo.,Ltd §µiLoan        (OMEGA) t«m      thÞtgiai ®o¹n  ­Higashimaru Co.,Ltd NhËt          B¶n ®Çu 24 MIXED   FEED  FOR   P.MONOD O N Nu«it«m    gièng ­GOLDEN     PRA W N   Enterpr   iseCo.,Ltd §µiLoan        (OMEGA) ­Higashimaru Co.,Ltd NhËt          B¶n ­Woosung    Feed  CORP   hµn  Quèc 25 SPIRULINA Nu«it«m    gièng ­CHUAN     KUAN   Enterpr  iseCo.,Ltd §µiLoan        (OMEGA) ­Higashimaru Co.,Ltd NhËt          B¶n ­SALT    CREEK   INC  Mü ­BetagroGroup        Th¸iLan ­An    Ocean  StarInternat   ional  Company  Mü ­Yunnan    SprinCo.,Ltd Trung        Quèc ­Earthsi     reNutri i t onals  Mü 26 ARTIFICIAL  PLANKTON   vµ  AP  BP Nu«it«m    gièng GOLDEN   PRA W N   Enterpr  iseCo.,Ltd §µiLoan        (OMEGA) 27 ARTIFICIAL  PLANKTON   A.P.No.0 Nu«it«m    gièng CHUAN   KUAN   Enterpr   iseCo.,Ltd §µiLoan        (OMEGA) 28 SHAR   MIU PAO   W D E R PO Nu«it«m    gièng CHUAN   KUAN   Enterpr   iseCo.,Ltd §µiLoan        (OMEGA) 29 "UNION  CHAMPION"  Algae  Shrimp  Nu«it«m   gièng GOLDEN   PRA W N   Enterpr  iseCo.,Ltd §µiLoan        (OMEGA) Flakes 30 BrineShrimp    Flakes (UnionChampion)     Nu«it«m    gièng GOLDEN   PRA W N   Enterpr  iseCo.,Ltd §µiLoan        (OMEGA) ­AquaticLifel         ineIncMü ­SALT    CREEK   INC  Mü ­PRIME     ARTEMIA  INCORPORATED   Mü ­An    Ocean  StarInternat   ional  Company  Mü
 15. 31 PRESIDENT   gåm     i c¸c lo¹ POST   LARVA   Nu«it«m    thÞt UNI. PRESIDENT  ENTERPISES  CORP  YEON G  KANG   No1, POST  LARVA  No2, STARTER   FACTORY     §µiLoan No1,   STARTER   No2,   GRO W E R,  GRO W E R     (S),FINSHER,  Micropatic le 32 TRUNG   NH¢T  (SINO­  JAPAN)  gåm     Nu«it«m  c¸c   thÞt ZHANJIANG   BAOLIFEED   Co.,Ltd Trung      Quèc cì1,2,3,4,5,6             33 CONC O R D   gåm  No.0, N01,    No2,  No3,  Nu«it«m    thÞt GrobestCorporat     ionLimitedTh¸iLan     No3L, No4, No5, No6       34 INTEQC  gåm  c¸c lo¹ 101, 102, 103, i   Nu«it«m    thÞt INTEQC   FEED   MPANY   CO LIMITED    Th¸iLan 104,104­ 105   S,  35 JEIL  gåm   c¸c  iNo1  lo¹  (Starter1), No2  Nu«it«m        thÞt JEIL FEED     Co.,Ltd Hµn      Quèc (Starter     No3  2), (Starter     No4  3), (Starter   4),No.5    (Grower5),No.6      (Grower 6)   36 MUTAGEN Thøc      ¨n bæ sung AQUA   ProrgressCo.,Ltd Th¸iLan         37 C    ­MIX Thøc      ¨n bæ sung ­AQUA     ProrgressCo.,Ltd Th¸iLan         ­SIAM    AGRICULTURAL   MARKETING   Co.,Ltd Th¸iLan       38ZYMENTIN Thøc      ¨n bæ sung AQUA   ProrgressCo.,Ltd Th¸iLan         B Thøc  nu«i c¸ ¨n    1 FINISHER   EEL FEED Nu«ic¸ch×nh     FANDSO   INTERNATIONAL  CORP     §µiLoan 2 TRACHN OTUS   BLOCHIIFEED     Nu«ic¸chim     FANDSO   INTERNATIONAL  CORP     §µiLoan  Gåm:  TRACHN OTUS  BLOCHII  FEED   #2                   TRACHN OTUS  BLOCHII FEED     #3 3 SEA   PERCH   FEED Nu«ic¸chÏm     FANDSO   INTERNATIONAL  CORP     §µiLoan Gåm:  SEA  PERCH  FEED   #2      SEA         PERCH  FEED  #3 4 AromaticShrimp    Powder Nu«ic¸   GOLDEN   PRA W N   Enterpr   iseCo.,Ltd §µiLoan        (OMEGA) C Nguyªn liÖu s¶n  xuÊt thøc ¨n nu«i   t«m
 16. 1 Bét c¸cã      hµm  îng Proteintõ65%     Nguyªn    thøc l       trëlªn liÖu sx    ¨n nu«it«m, c¸       2 Bét gan    mùc Nguyªn    thøc liÖu sx    ¨n nu«it«m, c¸       3 Bét huyÕt   Nguyªn    thøc liÖu sx    ¨n nu«it«m, c¸       4 Bét x¬ng    thÞt Nguyªn    thøc liÖu sx    ¨n nu«it«m, c¸       5 Lóa  m× Nguyªn    thøc liÖu sx    ¨n nu«it«m, c¸       6 Bét ®Ëu    nµnh Nguyªn    thøc liÖu sx    ¨n nu«it«m, c¸       7 Tinh bétm×     Nguyªn    thøc liÖu sx    ¨n nu«it«m, c¸       8 Bét m×   Nguyªn    thøc liÖu sx    ¨n nu«it«m, c¸       9 Bét m×     tæng  hîp Nguyªn    thøc liÖu sx    ¨n nu«it«m, c¸       10 DÇu  c¸ Nguyªn    thøc liÖu sx    ¨n nu«it«m, c¸       11 DÇu  gan mùc Nguyªn    thøc liÖu sx    ¨n nu«it«m, c¸       12 DÇu  mùc Nguyªn    thøc liÖu sx    ¨n nu«it«m, c¸       13 Bét gan    sß Nguyªn    thøc liÖu sx    ¨n nu«it«m, c¸       14 Bét sunny   Nguyªn    thøc B.U  liÖu sx    SUNNY   NUTRITION  TECHN OLO G Y   Co.,Ltd Trung      Quèc ¨n nu«it«m, c¸       15 ChÊt    bæ sung  Premix 001   Nguyªn    thøc TAIWAN   liÖu sx    YUH  SHIHN  TRADE   Co.,Ltd §µiLoan       ¨n nu«it«m, c¸      
 17. 16 ChÊt    bæ sung  Premix 003   Nguyªn    thøc TAIWAN   liÖu sx    YUH   SHIHN  TRADE   Co.,Ltd §µiLoan       ¨n nu«it«m, c¸       17 ChÊt    bæ sung  Premix 004   Nguyªn    thøc TAIWAN   liÖu sx    YUH   SHIHN  TRADE   Co.,Ltd §µiLoan       ¨n nu«it«m, c¸       18 ChÊt    bæ sung  Premix 007   Nguyªn    thøc TAIWAN   liÖu sx    YUH   SHIHN  TRADE   Co.,Ltd §µiLoan       ¨n nu«it«m, c¸       19 ChÊt    bæ sung  Premix A   Nguyªn    thøc TAIWAN   liÖu sx    YUH   SHIHN  TRADE   Co.,Ltd §µiLoan       ¨n nu«it«m, c¸       20 ChÊt    bæ sung  Premix B   Nguyªn    thøc TAIWAN   liÖu sx    YUH   SHIHN  TRADE   Co.,Ltd §µiLoan       ¨n nu«it«m, c¸       21 ChÊt    bæ sung  Premix 101   Nguyªn    thøc CHINA  liÖu sx    SHANG   DON G   GAR MENTS   I&E  Co.,Ltd Trung      Quèc ¨n nu«it«m, c¸       22 ChÊt    bæ sung  Premix 102   Nguyªn    thøc CHINA  liÖu sx    SHANG   DON G   GAR MENTS   I&E  Co.,Ltd Trung      Quèc ¨n nu«it«m, c¸       23 ChÊt    bæ sung  Premix 103   Nguyªn    thøc CHINA  liÖu sx    SHANG   DON G   GAR MENTS   I&E  Co.,Ltd Trung      Quèc ¨n nu«it«m, c¸       24 ChÊt    bæ sung  Premix 104   Nguyªn    thøc CHINA  liÖu sx    SHANG   DON G   GAR MENTS   I&E  Co.,Ltd Trung      Quèc ¨n nu«it«m, c¸       25 ChÊt    bæ sung  Premix 105   Nguyªn    thøc CHINA  liÖu sx    SHANG   DON G   GAR MENTS   I&E  Co.,Ltd Trung      Quèc ¨n nu«it«m, c¸       26 ChÊt    bæ sung  Premix 106   Nguyªn    thøc CHINA  liÖu sx    SHANG   DON G   GAR MENTS   I&E  Co.,Ltd Trung      Quèc ¨n nu«it«m, c¸       27 ChÊt    bæ sung  Premix 107   Nguyªn    thøc CHINA  liÖu sx    SHANG   DON G   GAR MENTS   I&E  Co.,Ltd Trung      Quèc ¨n nu«it«m, c¸       28 ChÊt    bæ sung  Premix 108   Nguyªn    thøc CHINA  liÖu sx    SHANG   DON G   GAR MENTS   I&E  Co.,Ltd Trung      Quèc ¨n nu«it«m, c¸       29 ChÊt    bæ sung  Premix 109   Nguyªn    thøc CHINA  liÖu sx    SHANG   DON G   GAR MENTS   I&E  Co.,Ltd Trung      Quèc ¨n nu«it«m, c¸      
 18. 30 LECITHIN Nguyªn    thøc ­ThaiVegetab OilPublic(TOV)  liÖu sx             Co.,Ltd Th¸iLan       ¨n nu«it«m, c¸ ­CHINA          SHANG   DON G   GAR ME NTS  I&E  Co.,Ltd Trung      Quèc ­Asian Aquacultura      l Co.,Ltd Th¸iLan       SAMC O   LECITHIN ­SIAM    AGRICULTURAL   MARKETING   Co.,Ltd Th¸iLan       31 CHOLESTHIN Nguyªn    thøc ­Asian Aquacultura  liÖu sx       l Co.,Ltd Th¸iLan       ¨n nu«it«m, c¸ ­ThaiVegetab OilPublic(TOV)                  Co.,Ltd Th¸iLan       32 EMULBESTO   100A Nguyªn    thøc LUCAS   liÖu sx    MEYER   EUROLO GISTIC  Lan Hµ  ¨n nu«it«m, c¸       33 AQUAVITA Nguyªn    thøc YE  liÖu sx    CHERN G   INDUSTRIAL  PRODU CTS  Co.,Ltd §µiLoan       ¨n nu«it«m, c¸       34 FEED   COAT ChÊt phô    giabäc  AQUA  ProgressCo.,Ltd Th¸iLan         viªnthøc ¨n     B é  thuû s¶n Phô  lôc 5
 19. D a n h  m ô c  thuèc, h o¸ c h Êt, h Õ  p h È m  sinh h ä c p h ô c  v ô    c n u «i trång thuû s ¶ n s ö  d ô n g  th«ng thê n g
 20. STT Tªn  thuèc,ho¸ chÊt     Môc  ®Ých  dông sö  Ho¹tchÊtchÝnh     Nhµ s¶n xuÊt a d e f g 1 SAPONIN  (hoÆc Tea  DiÖt khuÈn,diÖtc¸t¹p,           phßng  C¸c  chÕ phÈm   îc ®   ­THAI    INTER  FEED  Co.,Ltd   Seed Powder,Tea    Seed  ngõa bÖnh  cho  ®éng    vËtnguyªn chiÕttõh¹tb∙trµ           ­ KINGSTAR  TRANDE  Co., Ltd Trung  Cake) sinh,kÝch    thÝch  t«m        létvá,t¨ng Quèc l   îng thøc ¨n tùtrong ao          nu«it«m   ­JEN    HINT MININT  Co.,Ltd §µiLoan       ­ FUguang  Fram  Praduce of Qiannan  Liabi i   l tCo.,Ltd Trung  y     Quèc ­Asian AquacultureCo.,Ltd Th¸iLan             ­YONG     HON G   CHUN G  Co.,Ltd Th¸iLan       2 ­D­100  (hoÆc  æ n  ®Þnh  PH   t¨ng®é  ®é  vµ    CaCO 3 ­C.P    LAB  Co.,Ltd Th¸iLan       DOLO MITE) kiÒm  (Alkani i y  l t )hÊp      , thô c¸cchÊtMgCO 3   ­Asian AquacultureCo.,Ltd Th¸iLan             ®éc    h¹itrongao,c¶ithiÖn m«i  ­         tr êng    ao,gióp t«m    iÓntèt   ph¸ttr   ­DOLO MITE   3 SHRIMP   W D E R PO Gióp t«m    ëng  t¨ngtr nhanh,t¨ng     VitaminA, B 2,C,  3       D LONG   MAN   AQUA   Co.,Ltd §µiLoan       søc    ®Ò kh¸ng 4 THREE   ONE IN  æ n  ®Þnh  m«i  êng      tr nícao,diÖt  VitaminE, K,      H LONG   MAN   AQUA   Co.,Ltd §µiLoan       khuÈn,phßng      trÞbÖnh 5 SHELL  ELEMENT KÝch  thÝch t«m    létvá Ion Ca,    mg LONG   MAN   AQUA   Co.,Ltd §µiLoan       6 IODONRIN   ­200 Xö      xö      lýnícvµ  lýc¸cvÕt  ¬ng th Iod v«      c¬,phenoxy,   LONG   MAN   AQUA   Co.,Ltd §µiLoan       polyethylenoxy     ethmol 7 ­  æ n ®Þnh    hÊp      PH vµ  thô c¸cchÊt SiO2,Al O 3,Fe2O 3,     2     ­W O C K HAR DT     Co.,Ltd Ên      §é CLINZEX_DS(ZEOLITE) ®éc    h¹itrongao,c¶ithiÖn chÊtl CaO,           ­ mgO,  2O 3 NA ­Asian AquacultureCo.,Ltd Th¸iLan             ­   NATURAL   ZEOLITE        îng nícao,gióp dÔ          létx¸c,ph¸t ­ SIAM  AQUACULTURAL  MARKETING   ZEOLITE  Brand "SITTO"  iÓntèt tr   Co.,Ltd Th¸ilan       & ASAHI ­UNITED    VISION Co.,Ltd Th¸iLan       ­ZEOLITE  
Đồng bộ tài khoản